เล่มเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ม.1 Flipbook PDF

เล่มเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ม.1

22 downloads 115 Views 783KB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหันคาพิทยาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ รายวิชาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดย นางสาวจารุณี กัณหา ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนหันคาพิทยาคม อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีวรรณกรรม เกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยายและบทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอนสักวา กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ เช่น เรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่อง สั้น บทสนทนา นิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ บทความ สารคดีบันเทิงคดี เอกสารทาง วิชาการ งานเขียนประเภทชักจูง โน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ การอ่านหนังสือตาม ความสนใจ เช่น หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน มีมารยาท ในการอ่าน กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน รายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตาม รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร เช่น การเขียนแนะนำตนเอง การเขียนแนะนำสถานทีส่ ำคัญๆ การ เขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนบรรยายประสบการณ์ การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา การเขียนย่อความจากสื่อ ต่างๆ เช่น เรื่องสั้น คำสอน โอวาท คำปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง บทสนทนา เรื่องเล่าประสบการณ์ มีมารยาทในการเขียน การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด อย่างสร้างสรรค์จากสื่อที่ฟังและดู การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจการพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชนและท้องถิ่นของตน มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ เปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ เสียงใน ภาษาไทย ภาษาพูด ภาษาเขียน กาพย์ยานี ๑๑ สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาระยุกต์ใช้ในชีวิตจริงวรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึกการเดินทาง วรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อฝึกทักษะอ่านออกเสียง อ่านจับใจความสำคัญ ระบุและอธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความ ประเมิน ใช้กระบวนการเขียน คัดลายมือ อธิบายชี้แจง วิเคราะห์ ฟัง ดู พูด แสดงความคิดเห็น ประเมิน พูดรายงาน ท่องจำบทอาขยาน สรุป นำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่า มีมารยาทในการอ่านมี มารยาทในการเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มีเหตุผลและน่าเชื่อถือ เกิดความสามารถในการคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ตัวชี้วัด ท ๑.๑ ท ๒.๑ ท ๓.๑ ท ๔.๑ ท ๕.๑ รวม ๒๘ ตัวชี้วัด

ม.๑/๑ ม.๑/๑ ม.๑/๑ ม.๑/๑ ม.๑/๑

ม.๑/๒ ม.๑/๒ ม.๑/๒ ม.๑/๔ ม.๑/๒

ม.๑/๓ ม.๑/๓ ม.๑/๓ ม.๑/๕ ม.๑/๓

ม.๑/๕ ม.๑/๔ ม.๑/๕ ม.๑/๖ ม.๑/๔

ม.๑/๖ ม.๑/๗ ม.๑/๘ ม.๑/๙ ม.๑/๕ ม.๑/๙ ม.๑/๖ ม.๑/๕

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21101 ภาคเรียนที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานที่ 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนิน ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อย กรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) หลักการอ่าน อ่านออกเสียง ความเหมาะสม ออกเสียง หลักการอ่านจับ อ่านจับใจความ ใจความ

ม.1/3 ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับ ข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ระบุเหตุผลจาก การตีความคำยาก ตีความ ม.1/5 ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ จากเอกสาร โดยพิจารณาจากบริบท วิชาการอย่างมี ม.1/6 ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของ เหตุผล งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ ม.1/7 ปฏิบัติตามคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน ของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากขึ้น ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงาน เขียนอย่างหลากหลายเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิต ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน

-

ปฏิบัติตามคู่มือ

หลักการวิเคราะห์ วิเคราะห์ คุณค่าจากการ อ่านงานเขียน อย่างหลากหลาย -

-

-

-

-

-

-

มีมารยาท ในการอ่าน

สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานที่ 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบ ต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) ม.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด หลักการคัดลายมือ คัดลายมือ ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน การใช้ถ้อยคำที่ เขียนสื่อสาร เหมาะสมและสละสลวย ถูกต้องชัดเจนใน การเขียนสื่อสาร ม.1/3 เขียนบรรยายประสบการณ์โดยระบุ เขียนบรรยาย รูปแบบต่างๆ สาระสำคัญและรายละเอียดสนับสนุน ม.1/4 เขียนเรียงความ ศึกษาส่วนประกอบ เขียนเรียงความ ของการเขียน เรียงความ ม.1/5 เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน หลักการเขียน เขียนย่อความ ย่อความ ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน มีมารยาท ในการเขียน สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐานที่ 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึก ในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/1 พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่องที่ฟัง และดู ม.1/2 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู ม.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู ม.1/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา ค้นคว้าจากการฟัง การดูและการสนทนา

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) มีความรู้ความ พูดสรุปใจ เข้าใจหลักการพูด ความสำคัญ สรุปความด้วยการ แสดงความคิดเห็น เล่าเรื่องย่อ สร้างสรรค์ อย่างสร้างสรรค์ พูดแสดง ความคิดเห็น หลักการ พูดรายงาน พูดรายงาน

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐานที่ 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้ เป็นสมบัติของชาติ การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) ม.1/1 อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย อธิบายลักษณะ ของเสียงใน ภาษาไทย ม.1/4 วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูดและ วิเคราะห์และ วิเคราะห์ ภาษาเขียน อธิบายลักษณะ และความ แตกต่างของ ภาษาพูดและ ภาษาเขียน ม.1/5 แต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 แต่ง บทร้อยกรอง ม.1/6 จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพย สำนวนที่เป็น จำแนกและใช้ และสุภาษิต คำพังเพย และสุภาษิต สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานที่ 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่าและ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่ วรรณคดีและ สรุป อ่าน วรรณกรรม ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน การวิเคราะห์ วิเคราะห์ พร้อมยกเหตุผลประกอบ คุณค่า ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและ อธิบาย เห็นคุณค่า วรรณกรรมที่อ่าน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ม.1/5 ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) และข้อคิดจาก สรุป วรรณคดีและ นำไปประยุกต์ใช้ วรรณกรรม เข้าใจหลักการ ท่องอาขยาน เห็นคุณค่า ท่องอาขยาน

โครงสร้างรายวิชา รหัสวิชา ท๒๑๑๐๑ รายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ลำดับ ที่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้

1

การอ่าน สร้างสรรค์

2

สารพัน การเขียน

เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

มาตรฐาน/ จำนวน น้ำหนัก ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน ผลการเรียนรู้ ท ๑.๑ ม.๑/๑ - การอ่านออกเสียงประกอบด้วย 8 5 ม.๑/๒ - บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย ม.๑/๓ - บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอน ม.๑/๙ สักวา กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ และโคลงสี่สุภาพ - การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น - เรื่องเล่าจากประสบการณ์ - เรื่องสั้น - บทสนทนา - นิทานชาดก - วรรณคดีในบทเรียน - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - บทความ - มารยาทในการอ่าน ท ๓.๑ ม.๑/๓ การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด 2 5 อย่างสร้างสรรค์จากสื่อที่ฟังและดู ท ๕.๑ ม.๑/๔ - การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ 5 5 ม.๑/๕ วรรณกรรม - บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ ท ๑.๑ ม.๑/๖ - สารคดี ม.๑/๗ - บันเทิงคดี - เอกสารทางวิชาการที่มีคำ ประโยค และ ข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย - งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิง สร้างสรรค์ - การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ

4

5

ลำดับ ที่

3 4

5

มาตรฐาน/ จำนวน น้ำหนัก ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน ผลการเรียนรู้ ท ๒.๑ ม.๑/๑ - การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ 5 5 ม.๑/๒ การเขียนตัวอักษรไทย - การเขียนสื่อสาร เช่น - การเขียนแนะนำตนเอง - การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ ๆ - การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท ๒.๑ ม.๑/3 - การบรรยายประสบการณ์ ม.๑/9 - มารยาทในการเขียน ท ๒.๑ ม.๑/๔ - การเขียนเรียงความเชิงพรรณนา 6 5 ม.๑/๕ - การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ เช่น เรื่องสั้น คำสอน โอวาท คำปราศรัย สุนทรพจน์ รายงาน ระเบียบ คำสั่ง บทสนทนา เรื่องเล่าประสบการณ์ พากเพียร ท ๓.๑ ม.๑/๕ - การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง 3 5 ฟัง ดู พูด ม.1/6 เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นของตน - มารยาทในการฟัง การดูและการพูด รอบรู้หลัก ท ๔.๑ ม.๑/๑ - เสียงในภาษาไทย 11 5 ภาษา ม.๑/๔ - ภาษาพูด ม.๑/5 - ภาษาเขียน ม.๑/6 - กาพย์ยานี ๑๑ - สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต ลีลา ท ๑.๑ ม.๑/๕ - สารคดี 3 5 วรรณคดี ม.๑/๘ - บันเทิงคดี และ - เอกสารทางวิชาการ วรรณกรรม - งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ เชิงสร้างสรรค์ - การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม กับวัย - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนด ร่วมกัน ท ๓.๑ ม.๑/๑ - การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด 4 5 ม.๑/๒ อย่างสร้างสรรค์จากสื่อที่ฟังและดู - การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี เนื้อหาโน้มน้าวใจ ชื่อหน่วย การเรียนรู้

ลำดับ ที่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ ท ๕.๑ ม.๑/๑ วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ - ศาสนา - ประเพณี - พิธีกรรม - สุภาษิตคำสอน - เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ - บันเทิงคดี - บันทึกการเดินทาง - วรรณกรรมท้องถิ่น ท ๕.๑ ม.๑/2 - การวิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากวรรณคดี ม.๑/3 และวรรณกรรม รวม เวลาเรียน/คะแนนระหว่างภาคเรียน คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมตลอดภาคเรียน

จำนวน น้ำหนัก ชั่วโมง คะแนน 7

10

58 1 1 60

60 20 20 100

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ ๑. ๒. ๓. ๔.

ประเมินก่อนกลางภาค ประเมินกลางภาคเรียน ประเมินหลังกลางภาคเรียน ประเมินปลายภาค รวม

30 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 1๐๐ คะแนน

รายละเอียดดังนี้ ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (60 คะแนน)

ก่อนกลางภาคเรียน รายการ ท่องอาขยานบทหลัก สมุด,ชิ้นงาน แบบทดสอบ

รูปแบบของงาน สอบท่องอาขยานบทหลักรายบุคคล สมุดบันทึกงาน, ผลงานการเขียน แบบทดสอบ

คะแนน 10 10 10

รูปแบบของงาน ผลงานนักเรียน (กลุ่ม,เดี่ยว) สมุดบันทึกงาน, ผลงานการเขียน แบบทดสอบ

คะแนน 10 10 10

รูปแบบของงาน ท่องอาขยานบทหลัก แบบทดสอบ

คะแนน 10 40

หลังกลางภาคเรียน รายการ ชิ้นงาน (กลุ่ม,เดี่ยว) สมุด,ชิ้นงาน แบบทดสอบ

เงื่อนไขในการ ร รายการ ไม่ท่องอาขยานบทหลัก ขาดการทดสอบกลางภาค และปลายภาค

คำอธิบายรายวิชา รหัสวิชา ท๒๑๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

ศึกษาหลักการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี วรรณกรรม เกี่ยวกับ การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอน สักวา กาพย์ยานี 11 กาพย์ฉบัง 16 กาพย์สุรางคนางค์ 28 และโคลงสี่สุภาพ การอ่านจับใจความจากสื่อ ต่าง ๆ เช่นเรื่องเล่าจากประสบการณ์ เรื่องสั้น บทสนทนานิทานชาดก วรรณคดีในบทเรียน งานเขียนเชิง สร้างสรรค์ บทความ สารคดี บันเทิงคดี เอกสารทางวิชาการงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิงสร้างสรรค์ การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่นหนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสืออ่าน ที่ครูและนักเรียน กำหนดร่วมกัน มีมารยาทในการอ่าน กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียน เรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้า อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย การเขียนสื่อสาร เช่น การเขียนแนะนำ ตนเอง การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ ๆ การเขียนบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ย วกับ สาระจากสื่อต่าง ๆ เช่น บทความ หนังสืออ่านนอกเวลาข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน เหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ การเขียนจดหมายส่วนตัว จดหมายขอความช่วยเหลือจดหมายแนะนำ การเขียนจดหมายกิจธุระ จดหมาย สอบถามข้อมูลการเขียนรายงาน ได้แก่ การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า การเขียนรายงานโครงงาน มีมารยาทในการเขียน การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และแสดง ความรู้ ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การพูดสรุปความ พูด แสดงความรู้ ความคิด อย่างสร้างสรรค์จากสื่อที่ฟังและดู การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเ นื้อหา โน้มน้าวใจ การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นของตน มีมารยาท ในการฟัง การดูและ การพูด เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลัง ของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ การสร้างคำ เช่น คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน คำพ้อง ชนิดและหน้าที่ของคำ กาพย์ยานี 11 สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต เข้าใจ และแสดง ความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง วรรณคดี และวรรณกรรมเกี่ยวกับ ศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ บันเทิงคดี บันทึก การเดินทาง วรรณกรรมท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม บทอาขยานและ บทร้อยกรองที่มีคุณค่า บทอาขยานตามที่กำหนด บทร้อยกรองตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการทางภาษา เพื่อฝึกทักษะอ่านออกเสียง อ่านจับใจความสำคัญ ระบุและอธิบาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตีความ ประเมิน ใช้กระบวนการเขียน คัดลายมือ อธิบายชี้แจง วิเคราะห์ ฟัง ดู พูด แสดงความคิดเห็น ประเมิน พูดรายงาน ท่องจำบทอาขยาน สรุป นำไปประยุกต์ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจทักษะทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เห็นคุณค่า มีมารยาทในการ อ่าน มีมารยาทในการเขียน มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด มีเหตุผลและน่าเชื่อถือเกิดความสามารถใน การคิด ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

ตัวชี้วัด ท 1.1 ท 2.1 ท 3.1 ท 4.1 ท 5.1 รวม 28 ตัวชี้วัด

ม.1/1 ม.1/2 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/6 ม.1/7 ม.1/8 ม.1/9 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/5 ม.1/6 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 ม.1/5

ตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รายวิชา ภาษาไทย รหัสวิชา ท21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สาระที่ 1 การอ่าน มาตรฐานที่ 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนิน ชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/1 อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรองได้ถูกต้องเหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน ม.1/2 จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน

ม.1/4 ระบุและอธิบายคำเปรียบเทียบ และคำที่มีหลายความหมายในบริบทต่าง ๆ จากการอ่าน

ม.1/5 ตีความคำยากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท ม.1/6 ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงาน เขียนประเภท ชักจูงโน้มน้าวใจ ม.1/8 วิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับจากการอ่านงานเขียน อย่างหลากหลาย เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต ม.1/9 มีมารยาทในการอ่าน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) ศึกษาค้นคว้า อ่านออกเสียง ความเหมาะสม วิธีการอ่านออก เสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง อธิบายหลักการ อ่านจับใจความ อ่านจับใจความ สำคัญจากเรื่องที่ อ่าน ระบุ อธิบาย -

ศึกษาค้นคว้า หลักการตีความ ระบุ

ตีความ

-

อธิบาย -

ศึกษาการอ่านเชิง วิเคราะห์ -

วิเคราะห์ -

มีมารยาท ในการอ่าน

สาระที่ 2 การเขียน มาตรฐานที่ 2.1 ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราว ในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/1 คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด ม.1/2 เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสมและสละสลวย ม.1/6 เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ สาระจากสื่อที่ได้รับ ม.1/7 เขียนจดหมายส่วนตัว และจดหมายกิจธุระ ม.1/8 เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า และโครงงาน ม.1/9 มีมารยาทในการเขียน

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) หลักการคัดลายมือ คัดลายมือ หลักการใช้ภาษา เขียนสื่อสาร ประกอบการเขียน สื่อสาร หลักการเขียน เขียนแสดงความ แสดงความคิดเห็น คิดเห็น ศึกษาความรู้เรื่อง เขียนจดหมาย การเขียนจดหมาย ส่วนตัว หลักการเขียน เขียนรายงาน รายงานการศึกษา ค้นคว้า มีมารยาทใน การเขียน

สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด มาตรฐานที่ 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณและพูดแสดงความรู้ ความคิด และความรู้สึกใน โอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/1 พูดสรุปใจความสำคัญของเรื่อง ที่ฟังและดู ม.1/2 เล่าเรื่องย่อจากเรื่องที่ฟังและดู ม.1/3 พูดแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) ศึกษาความรู้เรื่อง พูดสรุปใจ การพูดจับใจความ ความสำคัญ สำคัญ เล่าเรื่องย่อ ศึกษาความรู้เรื่อง พูดแสดงความ สร้างสรรค์ การพูดเชิง คิดเห็น สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/4 ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อ ที่มีเนื้อหา โน้มน้าวใจ ม.1/5 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้า จากการฟัง การดู และการสนทนา ม.1/6 มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) ประเมิน ศึกษาความรู้เรื่อง พูดรายงาน การพูดเชิงวิชาการ -

-

มีมารยาทใน การฟัง การดู และการพูด

สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย มาตรฐานที่ 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา และหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของ ภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้ เป็นสมบัติของชาติ

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/2 สร้างคำในภาษาไทย ม.1/3 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ ในประโยค ม.1/5 แต่งบทร้อยกรอง ม.1/6 จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพย และ สุภาษิต

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) การสร้างคำ ชนิดและหน้าที่ วิเคราะห์ ของคำ กาพย์ยานี 11 แต่งบทร้อย กรอง สำนวนที่เป็นคำ จำแนกใช้ พังเพยและสุภาษิต

สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐานที่ 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดี และวรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่าและ นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ม.1/1 สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่าน ม.1/2 วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ ม.1/3 อธิบายคุณค่าของวรรณคดี และวรรณกรรมที่อ่าน ม.1/4 สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่าน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ม.1/5 ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อย กรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

การวิเคราะห์ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ความรู้/ ทักษะ/ เจตคติ/ ความสามารถ กระบวนการ คุณลักษณะ (K) (P) (A) สรุปวรรณคดีและ วรรณกรรม วิเคราะห์ วิเคราะห์ วรรณคดี และวรรณกรรม มีความรู้ความ อธิบาย เห็นคุณค่าของ เข้าใจในคุณค่า วรรณคดี ของวรรณคดีและ และวรรณกรรม วรรณกรรม ความรู้และข้อคิด สรุปนำไป จากเรื่องที่อ่าน ประยุกต์ใช้ หลักการท่องบท ท่องอาขยาน เห็นคุณค่าของ อาขยาน บทอาขยาน

โครงสร้างรายวิชา รหัสวิชา ท๒๑๑๐2 รายวิชา ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ลำดับ ที่ 1

2

เวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๑.๕ หน่วยกิต

มาตรฐาน/ จำนวน น้ำหนัก ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน ผลการเรียนรู้ รู้เฟื่องเรื่อง ท ๑.๑ ม.๑/๑ - การอ่านออกเสียงประกอบด้วย 8 5 การอ่าน ม.๑/๒ - บทร้อยแก้วที่เป็นบทบรรยาย ม.๑/4 - บทร้อยกรอง เช่น กลอนสุภาพ กลอน ม.๑/๙ สักวา กาพย์ยานี ๑๑ กาพย์ฉบัง ๑๖ กาพย์สุรางคนางค์ ๒๘ และโคลงสี่สุภาพ - การอ่านจับใจความจากสื่อต่าง ๆ เช่น - เรื่องเล่าจากประสบการณ์ - เรื่องสั้น - บทสนทนา - นิทานชาดก - วรรณคดีในบทเรียน - งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ - บทความ - มารยาทในการอ่าน ท ๓.๑ ม.๑/๓ การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด 2 5 อย่างสร้างสรรค์จากสื่อที่ฟังและดู ท ๕.๑ ม.๑/๔ - การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากวรรณคดีและ 5 5 ม.๑/๕ วรรณกรรม - บทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่า - บทอาขยานตามที่กำหนด - บทร้อยกรองตามความสนใจ ชื่อหน่วย การเรียนรู้

เล่าขาน ผ่านงาน เขียน

ท ๑.๑ ม.๑/๖ - สารคดี - บันเทิงคดี - เอกสารทางวิชาการที่มีคำ ประโยค และ ข้อความที่ต้องใช้บริบทช่วยพิจารณาความหมาย - งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจเชิง สร้างสรรค์

4

5

ลำดับ ที่

ชื่อหน่วย การเรียนรู้

3

รู้ เรียน หลัก ฟัง ดู พูด

4

พากเพียร เรียน หลักภาษา

มาตรฐาน/ จำนวน น้ำหนัก ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู้ ชั่วโมง คะแนน ผลการเรียนรู้ ท ๒.๑ ม.๑/๑ - การคัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัดตามรูปแบบ 5 5 ม.๑/๒ การเขียนตัวอักษรไทย ม.1/9 - การเขียนสื่อสาร เช่น - การเขียนแนะนำตนเอง - การเขียนแนะนำสถานที่สำคัญ ๆ - การเขียนบนสื่อ - มารยาทในการเขียน ท ๒.๑ ม.๑/6 การเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อ 6 6 ม.๑/7 ต่าง ๆ เช่น ม.1/8 - บทความ - หนังสืออ่านนอกเวลา - ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน - เหตุการณ์สำคัญต่างๆ - การเขียนจดหมายส่วนตัว - จดหมายขอความช่วยเหลือ - จดหมายแนะนำ - การเขียนจดหมายกิจธุระ - จดหมายสอบถามข้อมูล - การเขียนรายงาน ได้แก่ - การเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า - การเขียนรายงานโครงงาน ท ๓.๑ ม.๑/4 - การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี 3 5 ม.1/5 เนื้อหาโน้มน้าวใจ - การพูดรายงานการศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง เรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชนและท้องถิ่นของตน ท ๔.๑ ม.๑/2 - การสร้างคำ ม.๑/3 - คำประสม คำซ้ำ ม.๑/4 - คำซ้อน ม.๑/5 - คำพ้อง - ชนิดและหน้าที่ของคำ - ภาษาพูด - ภาษาเขียน - กาพย์ยานี ๑๑

10

7

ลำดับ ที่ 5

มาตรฐาน/ ตัวชี้วัด/ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ เลิศล้ำค่า ท ๑.๑ ม.๑/๕ - สารคดี วรรณคดี ม.๑/๘ - บันเทิงคดี วรรณกรรม - เอกสารทางวิชาการ - งานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ เชิงสร้างสรรค์ - การอ่านหนังสือตามความสนใจ เช่น - หนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสม กับวัย - หนังสืออ่านที่ครูและนักเรียนกำหนด ร่วมกัน ท ๓.๑ ม.๑/๑ - การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิด ม.๑/๒ อย่างสร้างสรรค์จากสื่อที่ฟังและดู - การพูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มี เนื้อหาโน้มน้าวใจ ชื่อหน่วย การเรียนรู้

ท ๕.๑ ม.๑/๑ วรรณคดีและวรรณกรรมเกี่ยวกับ - ศาสนา - ประเพณี - พิธีกรรม - สุภาษิตคำสอน - เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ - บันเทิงคดี - บันทึกการเดินทาง - วรรณกรรมท้องถิ่น ท ๕.๑ ม.๑/3 - การวิเคราะห์คุณค่า และข้อคิดจากวรรณคดี และวรรณกรรม รวม เวลาเรียน/คะแนนระหว่างภาคเรียน คะแนนกลางภาค คะแนนปลายภาค รวมตลอดภาคเรียน

มีแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้

จำนวน น้ำหนัก ชั่วโมง คะแนน 3

5

4

5

7

10

58 1 1 60

60 20 20 100

๑. ๒. ๓. ๔.

ประเมินก่อนกลางภาค ประเมินกลางภาคเรียน ประเมินหลังกลางภาคเรียน ประเมินปลายภาค รวม

30 คะแนน 20 คะแนน 30 คะแนน 20 คะแนน 1๐๐ คะแนน

รายละเอียดดังนี้ ประเมินจากงานหรือการบ้านที่มอบหมาย (60 คะแนน)

ก่อนกลางภาคเรียน รายการ ท่องอาขยานบทหลัก สมุด,ชิ้นงาน แบบทดสอบ

รูปแบบของงาน สอบท่องอาขยานบทหลักรายบุคคล สมุดบันทึกงาน, ผลงานการเขียน แบบทดสอบ

คะแนน 10 10 10

รูปแบบของงาน ผลงานนักเรียน (กลุ่ม,เดี่ยว) สมุดบันทึกงาน, ผลงานการเขียน แบบทดสอบ

คะแนน 10 10 10

รูปแบบของงาน ท่องอาขยานบทหลัก แบบทดสอบ

คะแนน 10 40

หลังกลางภาคเรียน รายการ ชิ้นงาน (กลุ่ม,เดี่ยว) สมุด,ชิ้นงาน แบบทดสอบ

เงื่อนไขในการ ร รายการ ไม่ท่องอาขยานบทหลัก ขาดการทดสอบกลางภาค และปลายภาค

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.