ၾကက္ကဒိန္မန္ 2022 Flipbook PDF

နဴ ဂေကာံထံက္ပင္ေဗာ္ဍဳင္မန္တိဿ အနာဂတ္မန္
Author:  L

51 downloads 113 Views 2MB Size

Story Transcript

December 2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

4

၁၂ မံက်

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

5

၁၃ မံက် 11

၄ ေစွက်

၁၁ ေစွက် 25

6

တ9ဲတိင်

7

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

ဂိ တုေြမက6သဵုမံက်

1

တ9ဲတိင်

20

ဂိ တုေြမက6သဵုအိုတ်

14

တ9ဲတိင်

21

ဂိ တုပုဟ်မံက်

28

တ9ဲသဳ

4

16

22

17

၁၀ ေစွက် 23

၂ မံက် 29

24

၃ မံက် 30

၉ မံက် 5

10

၃ ေစွက်

၉ ေစွက်

၈ မံက်

3

9

15

ဂိ တုပုဟ်မံက်

1

31

၁၀ မံက် 6

ဂိ တုေြမက6သဵု - အခို က်ကၞာကဵုဒါန်ေအှာ် ကုခၟဳသင်သၟာန် -သှ်လိက်ပရိ ယတTိ သွက်ဂံွဗဒှ်ပၟတ် ေသUာံဖအင်ဖကှ်သWိDင်သ9ာ မXးလဝ် ဍာ် လTိDပ် ဗလာင်တံဂ်ှ ရန်တံၟတဲု ကဵုဒါန်ေအှာ်ကီု သီုကဵုဒါန်ကွာင်ပ9ာန်ပေလင် ေ\သာံ သ9Dတိ တ်တိၟ ကုခၟဳသင်သၟာန်-သွဟ် လိက်ပရိ ယတTိကီုမဒှ်ေရာင်

SATURDAY

၁၁ မံက်

၂ ေစွက်

၁ မံက်

၇ မံက် 3

တ9ဲသဳ

2

8

၈ ေစွက်

၁၄ ေစွက် 27

ဂိ တုေြမက6သဵုေစွက်

တ"#သ"iသဝ(

၁၀ မံက်

၁ ေစွက်

၇ ေစွက်

၆ မံက် 2

ဂိ တုေြမက6သဵုေပင်

၁၅ မံ က်

တ9ဲသၟတ်မန်

13

26

၅ မံက် 1

တ9ဲတိင်

၁၃ ေစွက်

၁၂ ေစွက်

၄ မံက်

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

တ"#/ဗ0ဗတi

ajr£o^k-yk[f

၉ မံ က်

၆ ေစွက် 19

30

ဂိ တုေြမက6သဵု-တ9ဲြပဗGဒါ

12

18

WEDNESDAY

29

၁၄ မံက်

၅ ေစွက်

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

28 ဂိ တုေြမက6သဵု-တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုေြမက6သဵု-တ9ဲရာဇာ

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

တ"#အၚ.

MONDAY

27

1384

2022

7

November 2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

1384

2022 တ"#အၚ.

MONDAY

30

31

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

ဂိ တုကထိုနမ ် ံ က်

1

6

၁၄ မံက်

ဂိ တုကထိုနေ ် ပင်

7

တ9ဲလလးကထိုန ်

တ9ဲတိင်

14

၇ ေစွက်

၆ ေစွက် 20

၁၃ ေစွက်

၁၄ ေစွက်

၅ မံက်

ဂိ တုကထိုနအ ် ိ ုတ်

22

28

တ9ဲတိင်

29

တ9ဲသဳ

6

7

18

၁၁ ေစွက် 24

30

12

၅ ေစွက်

၄ ေစွက်

၂ မံက်

၈ မံက်

11

17

23

5

၁၃ မံက်

စိုပ်ဍDင်မန် အလန်ဒုတိယ

၁၀ ေစွက်

၁ မံက်

၇ မံက် 5

ဂိ တုေြမက6သဵုမံက်

တ9ဲသာသနာကျာ်

10

16

SATURDAY

4

၁၂ မံက်

၃ ေစွက်

၉ ေစွက်

တ"#သ"iသဝ(

3

9

15

၁၅ ေစွက်

၆ မံက် 4

တ9ဲသဳ

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

၁၁ မံက်

၂ ေစွက်

၈ ေစွက် 21

27

8

၁ ေစွက်

၁၅ မံ က် 13

ဂိ တုကထိုနေ ် စွက်

တ"#/ဗ0ဗတi

2

၁၀ မံက်

၉ မံ က် တ9ဲတိင်

WEDNESDAY

uxdkef-ajr£o^k

19

၁၂ ေစွက် 25

၄ မံက်

၃ မံက် 1

26

2

3

ဂိ တုက^ိDန် - တ9ဲရာဇာ

ဂိ တုက^ိDန် - တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုက^ိDန် - တ9ဲြပဗGဒါ

အဒိုတ် ကဵု ဗုဒ@ဝါ

အဒိုတ် ကဵု ဗုဒ@ဝါ

အင_ာ ကဵု ရာဟု

8

9

ဂိ တုက^ိDန် - အခို က်ကၞာလ`းသ9ာက^ိDန်ဝံွ မန်ပေ aု ကာ် (က^ိDန်) ကၠDင်cူေဝါဟာပါဠိ သံသfကိDတ် "ကထိ န" "ယာတ်ဗိွDက်လTက်ဗဲွေတၟင်" ကျာ် အcုညာတ် ကဵုလဝ် အေခါင်သွက်ခၟဳသင်တံ ဂွံသWိDင်, ဂွံ\ကာဲ , ဂွံထjက်, ဖအိ ု တ်cွပ ံ ိ သာ် ေကာ် ဂး "တိ စဳဝရိ က်" ေရာင် တိ =ပိ သာ် /ပိ ဂကူ စဳဝရ=သွက်သင်တံဂ်ှဝံွ သWိDင်, သ9ာ, သ6ိDပ် တံမဒှ်ေရာင် ဟိ ုတ်ဂ်ှရ စိုပ်ဂိတုဏံ အခိ င်အခါသာမယဏံမUး ဒါယကာဒါယိကာတံ ညးဂမၠိDင် ရန်ကဵုခၟဳ သင်တံတဲု တုတ်သ9ာ, ဇိ င်သ9ာ, ေဖျာန်သ9ာတံ ဂ်ှတဲု ကဵုဒါန်လ`းသ9ာက^ိDန် ကုခၟဳသင်တံေရာင်

2

10

October

1384

2022

0Sf - uxdkef

2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

တ"#အၚ.

MONDAY

25

26

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

27

WEDNESDAY

တ"#/ဗ0ဗတi

THURSDAY

28

တ"#သiuက( FRYDAY

29

တ"#သ"iသဝ( 30

တ9ဲတိင်

SATURDAY ဂိ တုဝ်ှမံက်

1

၇ မံက် တ9ဲသဳ

2

၉ မံ က်

၈ မံက် ဂိ တုဝ်ှေပင်

9

၁၅ မံက်

16

၇ ေစွက် ဂိ တုဝ်ှအိုတ်

၇ မံက်

10

တ9ဲသဳ

23 ဂိတုကထိုနမ် ံ က်

30

တ9ဲသဳ

၈ မံ က်

11

17

14

20

26

21

27

2

15

တ9ဲတိင်

၅ မံက် 3

အၚာ ကဵု Cဗဴ ဗတိ

အၚာ ကဵု Cဗဴ ဗတိ

29

၆ မံက် 4

ဂိ တုဝ်ှ -တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

22

၁၃ ေစွက် 28

ဂိ တုဝ်ှ -တ9ဲရာဇာ

8

၆ ေစွက်

၁၂ ေစွက်

၄ မံက်

တ9ဲတိင်

၁၄ မံက်

၅ ေစွက်

၁၁ ေစွက်

၃ မံက် 1

13

19

25

7

၁၃ မံက်

၄ ေစွက်

၁၀ ေစွက်

၂ မံက် 31

12

18

24

6

၁၂ မံက်

၃ ေစွက်

၉ ေစွက်

၁ မံက်

5

၁၁ မံက်

၂ ေစွက်

၈ ေစွက်

၁၄ ေစွက် တ9ဲတိင်

ဂိ တုဝ်ှေစွက်

4

၁၀ မံက်

၁ ေစွက်

တ9ဲအဘိ ဓရ် တ9ဲကျာ် ေစှ် cူသွဝ်

တ9ဲတိင်

3

ဂိ တုဝ်ှ -တ9ဲြပဗGဒါ

5

အဒိုတ် ကဵု စန်

ဂိ တုဝ်ှ - အခို က်ကၞာေကၠာန်သWသmင် (သှ်ပွါ)ပွါရဏာ မဟာပွါရဏာ အဓိ ပဲ ါဝွံ လိုက်ဝ်ှသှ်ပွါဟီ ုဂ်ှ အခိ င်သင် သာမဏဳတံတိတ်cူဒိUDန်တဲု အခိ င်ဏံမUး nပoဲအရာသင်တံcွပ ံ ိၟ က် ဟီ ုအာတ်ဒါန် cူဒကာ ညးမပွါရဏာတံ ဂ်ှဝံွ သၠးကဵုဒကာတံ ေလဝ် ဂံွရ သW ဟိုတ်cူကဵုသာ် ဂ်ှတဲု ေကာန်ဂကူမန်ပ aု ေကၠာန်သWတိုန ် သဘင်လံင်ဗေဗင်ေဇၞ ာ် မဟာပွရဏာတဲ ု မပTံ ကဵုအေပါတ်ေထက်fကိDက်ကဵုသင်တံ ပုင် ကွာင်စၞအဟာရေဘာဇိုန ် ဂဥဲDဂဗအရာအိ ုဿီုတံဂ်ှရ သW ဟိုတ်cူကဵု ေဝါဟာ မဟာပွါရဏာ ဂှ်တဲု မန်ပေ aု ကာ် စသmင်လံင်ဗေဗင်ေရာင်

3

September 2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

တ"#အၚ.

MONDAY

28

29 ဂိ တုဘတ် -တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုဘတ် -တ9ဲြပဗGဒါ

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

5

၁၁ မံက်

၁၀ မံက် 11

၂ ေစွက်

ဂိ တုဝ်ှမံက်

၄ ေစွက်

၁၀ ေစွက် 25

၁ မံက် 2

၇ မံက်

ဂိ တုဘတ်မံက်

တ9ဲတိင်

1

8

တ9ဲတိင်

22

တ9ဲတိင်

9 တ9ဲဗဝ် သၟDတ်လီ9

16

ဂိ တုဘတ်ေစွက်

10

၁ ေစွက် တ9ဲသဳ

17

၈ ေစွက် 23

ဂိ တုဘတ်အိုတ်

24

၁၅ ေစွက် 30

1

7

8

၆ မံက်

၅ မံက် 5

3

၉ မံက်

၁၄ ေစွက် 29

SATURDAY

2

၇ ေစွက်

၁၃ ေစွက်

၄ မံက်

ဂိ တုဘတ်ေပင်

၁၅ မံ က်

၆ ေစွက်

28

တ9ဲသဳ

တ"#သ"iသဝ(

၈ မံ က်

15

21

27

4

တ9ဲတိင်

bwf - 0Sf

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

၁၄ မံက်

၁၂ ေစွက်

၃ မံက်

တ"#/ဗ0ဗတi

14

20

26

3

7

၅ ေစွက်

၁၁ ေစွက်

၂ မံက်

31

13

19

WEDNESDAY

၁၃ မံက်

၁၂ မံက်

၃ ေစွက်

၉ ေစွက်

30

6

12

18

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

ဂိ တုဘတ် -တ9ဲရာဇာ

4

1384

2022

6

ဂိ တုဘတ် - အခို က်ကၞာစပ် ကဵုဗဝ် သၟDတ်ၜင် ဗဝ် သၟDတ်လီ9ဝံွ ပဍဲ သက6ရာဇ် သာသနာစိုပ် ၂၀၁၉ စိုပ်၂၀၂၀ သၞ ာံ အခိ င်ဂ်ှ သၟိ င်ဓမtေစတဳပိုင်Cပဳ လဝ် ကိၟ နဍ ် Dင်ဟံသာဝတဳ ေကၠာန်သWပေရင်သuးဇ9းသာသနာတဲ ု သွက်ဂံွလဟဵ ုnပTိnDန်ပၠနဂ ် ်ှရ ဗ`းဏာသင်မန် သံ ဃ ဒူတၜါဇကု မၞံDယၟD စိ တဒူတ ရာမဒူတ သW သ6ိDပ် သ6တဲ ု ကဵုေကၠာံအာသဳရိလကwာဂှ်မဲွအလန် ပဍဲ သက6ရာဇ် သာသနာ(၉၅၄)သၞ ာံ သၟိ င်သဳလရာဇာ ဂၞ ကျာ် သမtာေဒဝဳပိုင်Cပဳ လဝ် ဍDင် အခိ င်ပိTnDန်အxမ သံ ဂါယနေဍာတ်တဲု မှာေထရ် အေနာမဒဿဳ ဗ`း ဏာမဟာေထရ် ဗုဒ@ေဃာသ ဂွံအာမဇyိ မေဒသေတံ ေသUာံအာေကတ်အxကထာပွံက်ပါဠိ အခဝ် ပါင်ကျာ် ဂ်ှမဲွအခိ င် ဗဝ် သၟDတ်ကၜင်ဗဝ် သၟDတ်လီ9 ၜါပေရင်ဏံတုပ်သၟဟ်မံင်ရ ဗလိဗဴzေဒဝတဴ သီုၜ ါြပကာတဲ ု အလန်သၟိင်သဳလရာဇာဂှ် ဂွံနင်ပံွက်အxက ထာတဲ ု မိ ပ်စိုတ်ပူဇဴ အလန်သၟိင်ဓမtေစတဳဂ်ှ ကၜင်ပ်ှလ်ှတဲု ေပၠင်အcTရာဲ တဲုသWပူဇဴတံဂ်ှ ေကာန်ဂကူမန်ပ aု လWဒ်ှေသၠဟ်ပၟာအိ ုတ်ညိ ဝါဒၜါဏံ တုပ်သၟဟ်ဒ်ှမံင်မဲွအခို က်ေရာင်

4

August 2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

31

တ"#အၚ.

MONDAY

ဂိ တုခTJoUrHuf

1

၅ မံက် 7

၁၁ မံက်

တ9ဲဒက်ပတန်ဒပ် ပၞာန် ဗၠးၜးဂကူမန်

၃ မံက် 4

23

29

4

တ9ဲcုင်နဓ ိ ိ

11 တ9ဲမန်ပၠနဂ ် တး

17 တ9ဲတိင်

တ9ဲတိင်

30

ဂိ တုခTJoUအိုတ်

၁၄ ေစွက် 31

၆ မံက် 6

7

ဂိ တုခTJoUေစွက်

6

၁၀ မံက် 12

13

၂ ေစွက်

၁ ေစွက် 19

၈ ေစွက် 25

SATURDAY

5

18

၇ ေစွက် 24

တ"#သ"iသဝ(

၉ မံက်

ဂိ တုခTJoUေပင်

၁၅ မံ က်

၁၃ ေစွက်

၅ မံက် 5

10

cTJoU - bwf တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

၈ မံက်

၆ ေစွက်

၁၂ ေစွက်

၄ မံက်

တ9ဲတိင်

တ"#/ဗ0ဗတi

3

၁၄ မံက်

၅ ေစွက်

၁၁ ေစွက်

တ9ဲတိင်

16

22

28

ဂိ တုcTJoU

၁၃ မံက်

၄ ေစွက်

WEDNESDAY

၇ မံက် 9

15

21

၁၀ ေစွက်

2

8

14

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

၆ မံက်

၁၂ မံက်

၃ ေစွက်

1384

2022

ဂိ တုဘတ်မံက်

၉ ေစွက် 26

27

၂ မံက်

၁ မံက် 1

20

2

3

ဂိ တုခTJoU-တ9ဲရာဇာ

ဂိ တုခTJoU-တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုခTJoU-တ9ဲြပဗGဒါ

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

8

9

10

- အခို က်ကၞာကဵုဒါန် (cုင်နဓိ ိ ) ဝွံ ရံ င်ေကတ်ကဵုဗုဒ@ဝင် ေကာန်သၟိင်သိဒ@တTကုမtာသၠးတိတ်ကDၠ င် cူဂံၠဂဝ်မိဂ်ှ cုင်နဓိ ိ ထဝ်ပန်မေလပ်ကTဵDဒှ်ကDၠ င်ကီု သWဟိုတ်cူကဵုဝင်ဂ်ှတဲု ေကာန်ဂကူမန်ပေaု လဝ်

အခို က်ကၞာေကၠာန်cုင်နဓ ိ ိ မဒှ်ကDၠ င်ရ ဆဂး မွဲေဒသကဵုမဲွေဒသ ေကာ် ဟံ ွတုပ်ညးသ6ံရ လ9ဵDေထာံ cုင်ဣဓိ လ9ဵDပၞ Dက်cုင်ဣဓိ လ9ဵDကဵုဒါန်cုင်ဣဓိ ေလဝ် ေကာ် ဂံွရ ဗွဲေတၟင် တၠcုင်ဣဓိ ဂ်ှပလဝ် အဓိ ဌာန်မိက်ဂံွကဵုဒ်ှဂ်ှ ညးကပဟ်ဂံွ ညးဂၠာဲဂံွဂ်ှ သXးဖဍိDက်ဗေပင်ကဵုအဓိ ဌာန်ညးေရာင်

5

yTJ ပၞDက်cုင်ဣဓိ ဂ်ှ

2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

၁၃ မံက်

3

10

တ"#အၚ.

MONDAY

26

၆ မံက်

1384

2022

July

27

တ9ဲတိင်

၇ မံက် တ9ဲတိင်

၁၄ မံက်

4

တ9ဲသဳ

၈ မံ က်

ဂိ တုဒိUDန်ေပင်

၁၅ မံ က်

၅ ေစွက်

၁၂ ေစွက်

၆ ေစွက် 24

31

၄ မံက်

18

၁၃ ေစွက်

25

5

12 Asalha

30

ဂိ တုဒိUDန်မံက်

၄ မံက်

တ"#သ"iသဝ( 1

SATURDAY

2

၅ မံက်

၉ မံ က် ဂိ တုဒိUDန်ေစွက်

၁ ေစွက်

6

7

၁၀ မံက် 13

၂ ေစွက်

၁၁ မံက်

8

9

၁၂ မံက် တ9ဲဗုဒ@သာသနာ စိုပ်ဍDင်မန်

14

၃ ေစွက်

15

16

၄ ေစွက်

Bucha

19

တ9ဲသဳ

20

တ9ဲတိင်

26

ဂိ တုဒိUDန်အိုတ်

27

၁၄ ေစွက် 1

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

29

တ9ဲတိင်

၇ ေစွက်

တ"#/ဗ0ဗတi

တ9ဲတပူ တဗဝ် ဆဵုကုကျာ် fတဲ

တ9ဲဒက်ပတန် ေဗာ် ဍDင်မန်တိၟ

11

WEDNESDAY

28

တ9ဲတံ ွဓဝ် ဓမtစက်

17

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

'*dke f- cTJoU

၈ ေစွက်

၁၅ ေစွက် 2

၉ ေစွက် ဂိ တုခTJoUrHuf

21

28

23

၁၁ ေစွက်

29

၂ မံက်

၁ မံက် 3

၁၀ ေစွက်

22

4

30

၃ မံက် 5

6

ဂိ တုဒိUDန်-တ9ဲရာဇာ

ဂိ တုဒိUDန်-တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုဒိUDန်-တ9ဲြပဗGဒါ

အဒိုတ် ကဵု ဗုဒ@ဝါ

အဒိုတ် ကဵု ဗုဒ@ဝါ

အင_ာ ကဵု ရာဟု

ဂိ တုဒိUDန် - အခို က်ကၞာပူ ဇဴက`အ် ဒဂိုန ် မအေရဝ် ေဝါဟာ (ဒUိDန်)ဝွံ ဒှ်အေရဝ် မန်ေဇတ်တ် (ဒUိDန်ေဒUတ်) အခိ င်အခါသာမယ ခၟဳ သင်တံမXးဒUိDန်ေဒUတ်ဗက် အတိ ုင်ေကွတ်တဳလမၞံDကုပိုနက ် ျာ် fတဲ

yTJကဵုမဲွ

ဝှ်ပိဂိတုဂ်ှ ခၟဳ သင်ဂမၠိDင် သွက်ေသUာံမင်မဲွအာဍိDက်က်ေပင်င်မာန်ဂ်ှ ဒါယကာဒါယိကာတံ ညးဂမၠိDင်ပၠနေ ် လဝ် မXးဖဍိDက်ဗေပင်ကဵုအရာပစ~ဲပန်တံဂ်ှပၠနတ ် ဲ ု သီုကဵုမေကၠာန်သWသmင်က`အ် ဒိUDန်ေရာင်

6

2022

တ"#အဒiuတ(

1384

2022

June

တ"#စန(

SUNDAY

တ"#အၚ.

MONDAY

29

30

31

ဂိ တုေဇှ် -တ9ဲရာဇာ

ဂိ တုေဇှ် -တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုေဇှ် -တ9ဲြပဗGဒါ

အၚာ ကဵု Cဗဴ ဗတိ

အၚာ ကဵု Cဗဴ ဗတိ

အဒိုတ် ကဵု စန်

တ9ဲတိင်

5

12

19

၆ ေစွက်

တ9ဲတိင်

13 တ9ဲမဟာ

20

၁၃ ေစွက်

ဂိ တုေဇှ် အိုတ်

27

၁၄ ေစွက် 3

ဂိ တုေဇှ် ေစွက်

တ9ဲသဳ

ဂိ တုဒဂိုနမ ် ံ က်

4

တ9ဲသၟာပေရင်ဍDင်ကွာန်မန်

28

၂ မံက်

17

23

29

11

၁၃ မံက်

၄ ေစွက်

၁၀ ေစွက်

၉ ေစွက်

10

16

၃ ေစွက်

4

၆ မံက်

၁၂ မံက်

၁၁ မံက်

SATURDAY

3

9

22

တ"#သ"iသဝ(

၅ မံက်

၄ မံက်

၂ ေစွက်

5

2

15

21

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

8

14

၁ မံက်

တ"#/ဗ0ဗတi

1

၁၀ မံက်

၈ ေစွက်

၇ ေစွက် 26

7

၁ ေစွက်

သမယ

ဂိ တုေဇှ် မံက်

WEDNESDAY

၃ မံက်

၉ မံ က်

ဂိ တုေဇှ် ေပင်

၁၅ မံ က်

၁၄ မံက်

တ9ဲတိင်

6

၈ မံက်

၇ မံက် တ9ဲတိင်

တ9ဲသဳ

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

aZSf-'*dkef

18

၅ ေစွက် 24

၁၁ ေစွက်

25

၁၂ ေစွက်

30

1

2

7

8

9

၃ မံက် 6

ဂိ တုေဇှ် - အခို က်ကၞာသmင်ေကၠာန်ကွာင်ကီု သီုကလအ် အ~ာဝွံ ေကာန်ဂကူမန်ပ aု yTJအရာဆာန်ကိၟန ် ကေလာေကာေဒံ မသတွဳဝါရအိ ုဿီုတံဂ်ှ ဒှ်အခို က်ကၞာေ\တံ မဲွတဲု စိုပ်အခိ င်အခါကာလဂိ တုဏံမUး ေကၠာန် (ကွာင်ေခ•ဂဒဵု ကွာင်ခဝ် ဂဒဵု)တဲ ု ပလံင်စအ\ကာသဳမူေနာ် နာဲ တံဂ်ှရ မွဲသာ် ပၠန ် စပ် ကဵုအန€cTဂုနမ ် သုနြ် ပကာဂှ် အ~ာမွဲေလဝ် လုပ်မံင်အေဝါင်ကီုတဲု yTJဂိတုဏံဝံွသီုေကၠာန်သWသmင်ကလံအ~ာေရာင်

7

2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

ဂိ တုပသာ် မံက်

1

၂ မံက်

2

8

၁ ေစွက် 22

၉ ေစွက်

တ9ဲဟံသာဝတဳလီု

ဂိ တုပသာ် အိုတ်

29

၁၅ ေစွက်

ဂိ တုေဇှ် မံက်

24

30

6

7

SATURDAY

တ9ဲသဳ

7

၈ မံ က် 13

ဂိ တုပသာ် ေပင်

၁၅ မံ က်

သmင်ဗလိုပ်Cဇဲ

20

26

1

6

၆ ေစွက်

14 Visakha Bucha

တ9ဲတိင်

27

တ9ဲတိင်

28

၁၄ ေစွက်

2

3

4

ဂိ တုပသာ် -တ9ဲရာဇာ

ဂိ တုပသာ် -တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုပသာ် -တ9ဲြပဗGဒါ

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

9

21

၇ ေစွက်

၁၃ ေစွက်

၁၂ ေစွက်

8

တ9ဲတိင်

19

25

၂ မံက်

တ9ဲတိင်

၁၄ မံက်

၅ ေစွက်

၁၁ ေစွက် 31

12

18

တ"#သ"iသဝ(

၇ မံက်

၁၃ မံက်

၄ ေစွက်

၁၀ ေစွက်

၁ မံက် 5

17

23

5

11

yomf-aZSf

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

၆ မံက်

၁၂ မံက်

၃ ေစွက်

တ"#/ဗ0ဗတi

4

10

16

WEDNESDAY

၅ မံက်

၁၁ မံက်

၂ ေစွက်

တ9ဲသဳ

3

9

15

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

၄ မံက်

၁၀ မံက်

၉ မံက်

၈ ေစွက်

တ"#အၚ.

MONDAY

၃ မံက်

တ9ဲသၟာကေမၠာန်ဂးၠ ကဝ်

ဂိ တုပသာ် ေစွက်

1384

2022

May

10

11

ဂိ တုပသာ် - အခို က်ကၞာဗလိုပ်Cဇဲ ေဗာဓိ ဂကူမန်ပ aု cူကဵုဂံွကDၠ င်ပေရင်ေဒၠာံေဗTာန်သာသနာကျာ် တဲု အခို က်ကၞာေယန်သၞာင်ဗုဒ@သာသနာ ညံင်ဟံ ွဂံွလီုလာ် ေကၠံကၠက်အာရန်တံၟတဲု အရာမေဆင်

စပ် ကဵုကျာ် ဗွဲေတၟင်(တၞံCဇဲ ေဗာဓိ )မဒှ်ဆုဒဲၠ ါကျာ် ဂ်ှ ေသUာံတန်တဴအာဗွဲမလံလကာဖာဂှ်တဲု မXးေကၠာန်သWကDၠ င်သmင် လံင်ဍာ် Cဇဲ ဂ်ှတဲု သီုကဵုေကၠာန်သWသmင်ေရာင် တဲ ုပၠနတ ် ဲ9ဏံဝံွ ဒှ်တဲ9ကိစ~ေဇၞာ်ပိသာ် (၁)တ9ဲကျာ် မိေဗာဓိ သတ်သၠးဂၠံဂဝ် yTJCဂိ Dပ် လုမtဏဳဝိုန ် မန်ေကာ် Cဂိ Dပ် ဓိတာန် (၂)တ9ဲေဗာဓိ သတ်ကလိဂံွသေဗGည•တTညာန် ဒဒှ်ကျာ် (၃)တ9ဲကျာ် သWပရိ နဗ ိ Gာန် မဒှ်တဲု လၟိDန်နသ ် ၞ ာံ ဂကူမန်ပစ aု ံွ အဓိ က yTJတဲ9ဝံွတဲု သီုကဵုေကၠာန်သWသံွဖျာနိဗGာန်တံဂ်ှေရာင်

8

2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

ဂိ တုစဲ-တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

တ"#အၚ.

MONDAY

27

28 ဂိ တုစဲ-တ9ဲရာဇာ

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

4

၄ မံက်

၃ မံက် 10

24

၉ ေစွက်

၄ ေစွက်

1

2

တ9ဲတိင်

ဂိ တုစဲမံက်

တ"#သ"iသဝ(

21

တ9ဲတိင်

28

4

15

တ9ဲအတးတိ ုန ်

22

ဂိ တုစဲအိုတ်

5

ဂိ တုစဲေစွက်

၁ ေစွက်

16

တ9ဲတိုနသ ် ၞ ာံတိၟ

တ9ဲသဳ

23

၈ ေစွက် 29

၁၄ ေစွက်

၁၃ ေစွက်

၁၂ ေစွက်

9

၉ မံက်

၇ ေစွက်

၆ ေစွက် 27

8

ဂိ တုစဲေပင်

တ9ဲတိင်

2

၂ မံက်

တ9ဲသဳ

၁၅ မံ က်

SATURDAY

1

၈ မံ က် 14

20

26

3

7

တ9ဲအတး\ကာပ် သၞာံ

၅ ေစွက်

၁၁ ေစွက်

တ9ဲတိင်

၁၄ မံက်

တ9ဲအတးေစှ်

19

25

31

၇ မံက် 13

၁၃ မံက်

တ9ဲဒစးအတး

၁၀ ေစွက်

6

12

၁၂ မံက်

၃ ေစွက်

တ9ဲသၞာံတိၟ

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

၁ မံက်

၆ မံက်

18

တ"#/ဗ0ဗတi

30

5

11

17

WEDNESDAY

29

၅ မံက်

၁၁ မံက်

၁၀ မံက်

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

ဂိ တုစဲ-တ9ဲြပဗGဒါ

3

၂ ေစွက်

1384 pJ-yomf

2022

April

ဂိ တုပသာ် မံက်

30

၁ မံက် 6

7

ဂိ တုစဲ - အခို က်ကၞာအတးသfကwာန်ဝံွ ေဝါဟာသfကwာန်ဝံွ ဒှ်ေဝါဟာသံ သfကိDတ် ယဝ် ဟီုဗတ်မန်ပမ aု Uး (အခိ င်အ\ကာၜါ) အခိ င်ေကၠာံသၞာံသUးရ yTJအခိ င်ဝံွ cူသၞာံေ\တံ ေတံ မကၠိ ကၠDင်ဒၟံင်အရာအိ ုဿီုတံဂ်ှ သွက်ဂံွေ\ကာ\ကာတ်သuးဇ9းလဝ် သာ် ဂ်ှတဲု ေသUာံcွက ံ ျာ် fသဳဂ်ှရ ေကၠာန်သWကDၠ င်သmင်ေဝင်ဍာ် (အတးသfကwာန်)ေရာင်

9

2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

ဂိ တုဖဝ် ရဂိုန-် တ9ဲရာဇာ

တ"#အၚ.

MONDAY

27

28

အဒိုတ် ကဵု ဗုဒ@ဝါ

6

7 ၆ မံ က်

၁၂ မံ က်

ဂိ တုမာ် အိုတ်

၁၄

၅ မံ က်

1384 rmf-z0f&*dkef

2022

March

13

14 ၁၃ မံ က်

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

1

၇ မံ က်

တ9ဲတိင်

ဂိ တုဖဝ် ရဂိုနမ ် ံ က်

8

တ9ဲသဳ

၁၄ မံ က်

ဂိ တုဖဝ် ရဂိုနေ ် ပင်

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

3 ၂ မံ က်

9

၈ မံ က်

15

တ"#/ဗ0ဗတi

2

၁ မံ က်

ေစွက်

တ9ဲတိင်

WEDNESDAY

1610

ဂိ တုဖဝ် ရဂိုနေ ် စွက်

17

တ9ဲသဳ

24

5 ၄ မံ က်

11 ၁၀

မံ က်

SATURDAY

4 ၃ မံ က်

၁ ေစွက်

၁၅ မံ က်

တ"#သ"iသဝ(

မံ က်

၁၁

12 မံ က်

18 ၂ ေစွက်

19 ၃ ေစွက်

တ9ဲညးCဗဴ မန်

၄ ေစွက်

20

21 ၅ ေစွက်

27 ၁၁ ေစွက်

၁၂ ေစွက်

၆ ေစွက်

28

တ9ဲဓါတ်ေသာ် ကျာ် fတဲ စိုပ်ဍDင်မန်

3

22

4

29 ၁၃ ေစွက်

တ9ဲတိင်

23

တ9ဲတိင်

30

၇ ေစွက်

၁၄ ေစွက်

5

၈ ေစွက်

ဂိ တုဖဝ် ရဂိုနအ ် ိ ုတ်

31

၁၅ ေစွက်

6

၉ ေစွက်

တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်ဂ်ှ ညးမသၠိDင်ဓါတ်ေသာ် (၈)တၞDင်

၁၀ ေစွက်

1 ဂိ တုဖဝ် ရဂိုန-် တ9ဲြပဗGဒါ

အဒိုတ် ကဵု ဗုဒ@ဝါ

အင_ာ ကဵု ရာဟု

7

8

26

2

ဂိ တုဖဝ် ရဂိုန-် တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုဖရဂိုန ် - သmင်ဖဝ် ရဂိုနဝ ် ံွ ရန်တံၟကဵုသိၠDင်ဓါတ်ေသာ် ေစတဳလDU င်ဂ်ှတဲု ညးမေကၠာန်သWလဝ် ေရာင် မူကာလမသၠိDင်ဓါတ်ေသာ် (၈)တၞင်ဂ်ှေရာ ယဝ် သUးမUး ဂွံနင်ဓါတ်ေသာ် ဖျ ဴနင်ဍDင်မန် ပအပ် ကဵုသၟိင်ဥက6လာပတဲ ု yTJသက6ရာဇ် ၁၀၆ ဂိ တုဒိUDန်စ်ှၜါမံ က် တ9ဲအဒိုတ်

25

9

yTJသက6ရာဇ် ၁၀၃ ဂိတုဒိUDန်(အသာတ်)ပန်မံက် တ9ဲအင_ာဂှ် တပူတဗဝ်

yTJလက်ေမထုနဂ် ်ှ ဗလိုပ်ဓါတ်yTJဒဵုရဏ‚ဂဵု သၟဝ်ကျာ်ဒဵုသိင်ဃုတTရ ဗေပင်ဖဝ်ရဂိုန် တ9ဲဗုဒ@ဝါ yTJလက်တူ ဒိတ^ဳနက်သတ်

yTJဒဵုလDU င်ဂ်ှတဲု အလံုရးမည တိုက်က်ဂDၠ င်င်ြဂDြဂDCဂီDCဂီD ကၠDင်စိုပ်ေဝင်သmင် yTJဂိတုဖဝ်ရဂိုနဂ် ်ှရ ညးေကာ်ဂးစ သmင်ဖဝ်ရဂိုနေ် ရာင်

10

2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

၆ မံက် ၁၃ မံက်

13

တ"#အၚ.

MONDAY

30

6

1384 - rmf

2022

February

31

တ9ဲတိင်

၇ မံက် တ9ဲတိင်

၁၄ မံက်

7

14

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

ဂိ တုမာ် မံက်

၁ မံက် တ9ဲသဳ

၈ မံ က် ဂိ တုမာ် ေပင်

1

8

15

၁၅ မံ က်

၁၂ ေစွက်

20

21

၆ ေစွက် 27

6

၁၃ ေစွက်

28

7

တ9ဲတိင်

၇ ေစွက်

၂ မံက်

၉ မံ က် ဂိ တုမာ် ေစွက်

၁ ေစွက်

2

9

16

တ9ဲေကာန်ဂကူမန်

တ9ဲပူဇဴေအှာ်ဒါန်

၅ ေစွက်

WEDNESDAY

22

တ9ဲသဳ

၈ ေစွက်

1

8

23

တ"#/ဗ0ဗတi

၃ မံက်

၁၀ မံက် ၂ ေစွက်

၉ ေစွက်

2

9

တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

3

10

17

24

၄ မံက်

၁၁ မံက် ၃ ေစွက်

၁၀ ေစွက်

3

တ"#သ"iသဝ( 4

11

18

25

SATURDAY

၅ မံက် ၁၂ မံက် ၄ ေစွက်

၁၁ ေစွက်

4 ဂိ တုမာ် -တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုမာ် -တ9ဲြပဗGဒါ

အၚာ ကဵု Cဗဴ ဗတိ

အၚာ ကဵု Cဗဴ ဗတိ

အဒိုတ် ကဵု စန်

11

ဂိ တုမာ် -သmင်ထWက်ပုင်ယာဂု စၞ အဟာရစွံဂံွလအ် အ် အရင်ညးမယိုက်ေဂၠင်ေကင်ကာသၟိ င်မန်အခိ င်ကာၠ ေတံ မပTံ ကဵုသရာဲ ပၞာန်ေကာန်သဂံ င်

မXးတိ တ်ဒၟံင်တရဴ တံဂ်ှရ ယာဂုဝံွ မXးဍိDက်ေပင် (၉)မတ် ၁.သ9Dပေလင်၊ ၂.သတ်Cဗဴ ၃.လ9ဴ၊ ၄.ေကၠင်လဴ9၊ ၅.လUဝ်၊ ၆.လ„ိDန်ဗTာင်၊ ၇.မၜဲ တိ၊ ၈.ေြမက်ထၟိဟ်၊ ၉.ၜဵု မဒှ်ရ။

yTJတဲ9သဳဗေပင်ဂိတုမာ်ဂ်ှ မcွအ ံ ခို က်ကၞာစံ င်ေအှာ်ဒါန် ပူ ဇဴပယးပၟ တ်ဇေရင်ကျာ် ေစတဳ မဒှ်ေရာင်

11

12

19

26

5

ဂိ တုမာ် -တ9ဲရာဇာ

10

5

12

JANUARY 2022

တ"#အဒiuတ(

တ"#စန(

SUNDAY

1384

2022 တ"#အၚ.

MONDAY

26

27

တ"#ဗuဒ*ဝ,

TUESDAY

28

WEDNESDAY

တ"#/ဗ0ဗတi

ajr£o^k-yk[f တ"#သiuက( FRYDAY

THURSDAY

29

30

တ"#သ"iသဝ( 31

SATURDAY

ဂိ တေ ု ြမက6သဵု အိုတ်

1

၁၅ ေစွက် ဂိ တုပုဟ်မံက်

2

၁ မံက် တ9ဲသဳ

9

23

၁၄ ေစွက်

တ9ဲသဳ

30

ဂိ တုပုဟ်အိုတ်

၁၅ ေစွက်

11

17

14

20

26

2

တ9ဲတိင်

၆ ေစွက်

28

၁၂ ေစွက် 3

22

29

၁၃ ေစွက် 4

5

ဂိ တုပုဟ်-တ9ဲရာဇာ

ဂိ တုပုဟ်-တ9ဲCမိ Dက်ဓဇိုက်

ဂိ တုပုဟ်-တ9ဲြပဗGဒါ

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

Cဗဴ ဗတိ ကဵု သ9ိ သဝ်

ဗုဒ@ဝါ ကဵု သိုက်

ဂိ တုပုဟ် - အခို က်ကၞာရတ်ေ\သာံ သီ ေ\သာံ ဖရဳ ေ\သာံ တံဂ်ှဝံွ ဒှ်အခို က်မန်ပc aု ူတမၠာ ေ\သာံ သ9Dတိ တ်တိၟတံဂ်ှ ဂွံကဵုဒါန်ဍDန်ပိ†ပါတ် ကဵုဒါန်ကုခၟဳသင်တံတဲု

သီုကဵုဖါပ် ဗ~စၞအဟာရေဘာဇိုန ် ကုညးမကၠDင်ဘိုင်သီလဝ် ကဵုေ\သာံ တံဂ်ှကီု သီုေသUာံဒ်ှအာပေရင်ညဳသာသၟ ဟ်သၟန ် ရန်တံၟသာ် ဂ်ှတဲု ေကၠာန်သWေပဲ ါသီ ေ\သာံ ဝံွေရာင်

12

15

တ9ဲပိတကတ်ပိ စိုပ်ကDၠ င်ဍDင်မန်

၅ ေစွက်

၁၁ ေစွက်

8

၁၄ မံက်

21

27

တ9ဲတိင်

၇ မံက်

၁၃ မံက်

၄ ေစွက်

၁၀ ေစွက် 1

13

19

25

7

၆ မံက်

၁၂ မံက်

၃ ေစွက်

၉ ေစွက် 31

12

18

24

6

၅ မံက်

၁၁ မံက်

၂ ေစွက်

၈ ေစွက်

၇ ေစွက် တ9ဲတိင်

ဂိ တုပုဟ်ေစွက်

5

၄ မံက်

၁၀ မံက်

၁ ေစွက်

၁၅ မံက် တ9ဲတိင်

10

၉ မံ က် 16

4

၃ မံက်

၂ မံက်

၈ မံက် ဂိ တုပုဟ်ေပင်

3

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.