สินค้าระบบเสียง โตอะ 2022 Flipbook PDF

TOA Product Catalog 2022
Author:  Guest

80 downloads 173 Views 48MB Size

Story Transcript

Function Key Dimensions 361 (W) x 100.4 (H) x 179.8 (D) mm Weight 2.2 kg Finish Panel: Surface-Treated Steel Plate, Black, 30% Gloss, Paint Intelligible Conversations Intelligible Conversations In Conference or board rooms for up to 246 participants. ไมโครโฟน (มีสาย) ไมโครโฟน (ไรสาย) แอมปลิไฟเออร มิกเซอร ชุดประชุม โทรโขง อุปกรณเสริมอืนๆ ระบบเสียง ผานเน็ตเวิรค ระบบอินเตอรคอม ระบบเสียงเตือนภัย และอพยพ ภาคผนวก ลำโพง เครืองควบคุมชุดประชุมดิจิตอล 48 TOA Product Catalog


Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.