ภาวะเศรษฐกิจการคลังนครศรีฯ ก.ค.65 Flipbook PDF

รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ก.ค.65

94 downloads 120 Views 4MB Size

Story Transcript

1 ฉบับที่7/2565 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าเดือนกรกฎาคม 2565 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (การผลิต) มีสัญญาณขยายตัว ร้อยละ 36.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก ภาคเกษตรกรรม ที่ขยายตัวร้อยละ 6.7 จากปริมาณยางพารา เนื่องจากโรงงานซื้อยางป้อนเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรมยางเพิ่มขึ้นท าให้ราคายางพาราปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจึงจูงใจให้เกษตรกรเพิ่มจ านวนวันกรีด ส่งผลให้ผลผลิต ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 4.9 ตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมและ จ านวนทุนจดทะเบียนอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากอุตสาหกรรมแปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และอุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง เพิ่มก าลังการผลิตตามความต้องการของประเทศคู่ค้า และภาคบริการ ขยายตัวร้อยละ 58.3 สะท้อน จากการเพิ่มขึ้นของจ านวนผู้โดยสารผ่านสนามบิน จ านวนเที่ยวบิน และปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงแรม เนื่องจากผู้มาเยี่ยมเยือน เดินทางมากขึ้นในช่วงวันหยุดยาวส่งผลให้สายการบินพาณิชย์เพิ่มเที่ยวบินตามปริมาณความต้องการในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับสถานประกอบการทยอยกลับมาเปิดให้บริการมากขึ้น นอกจากนี้มาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนลดความกังวลท าให้ทุกภาคส่วนมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์เพิ่มขึ้น รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช NakhonSi Thammarat Economic & Fiscal Report เศรษฐกิจจังหวัดนครศรีธรรมราชในเดือน กรกฎาคม 2565 บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมมีสัญญาณขยายตัว จากเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องชี้ด้านอุปทานขยายตัว จากภาคเกษตรกรรม เป็นผลมาจากปริมาณ ผลผลิตพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะปริมาณยางพาราเพิ่มขึ้น ภาคบริการ ขยายตัว เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ประชาชนลดความกังวลท าให้ทุกภาคส่วนมีการจัดเลี้ยงสังสรรค์เพิ่มขึ้น ส่วนภาคอุตสาหกรรมขยายตัว จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าในโรงงานและจ านวนทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น ส าหรับเครื่องชี้ ด้านอุปสงค์ขยายตัว จากการบริโภคภาคเอกชน เป็นผลมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้สูงขึ้นรวมทั้งการลงทุน ภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐ ที่ขยายตัวตามผลการเบิกจ่ายทั้งรายจ่ายประจ าและรายจ่ายลงทุน เนื่องจากการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ส าหรับด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัว ตามราคาพลังงานและ อาหารสด ส่วนการจ้างงานปรับตัวลดลง


2 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) มีสัญญาณขยายตัว ร้อยละ 2.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจาก การบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 4.2 จากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก มาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประชาชนมีรายได้และจับจ่าย ใช้สอยเพิ่มขึ้น การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว ร้อยละ 3.8 จากสินเชื่อเพื่อการลงทุนที่ขยายตัว ตามมาตรการดูแลผู้ได้รับ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (Covid-19)ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และการใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัว ร้อยละ 0.8จากมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านรายได้เกษตรกร ขยายตัว ร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณ ยางพารา เป็นส าคัญ ด้านการเงิน สภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีทิศทางขยายตัว พิจารณาจากปริมาณเงินฝากรวมและ ปริมาณสินเชื่อรวม ที่ขยายตัวร้อยละ 7.0 และ 3.1 ตามล าดับ ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน จากดัชนีใน หมวดอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้น โดยมีสาเหตุส าคัญมาจากกลุ่มเนื้อสัตว์ เป็ดไก่ และสัตว์น้ า กลุ่มอาหารบริโภคในบ้าน และกลุ่มข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้งส าหรับหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน ปี (Supply Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2564 Q 1 Q 2 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. YTD ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 44.8 138.5 1.1 -4.5 5.0 6.7 38.4 (โครงสร้างสัดส่วน 26.5%) ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) -92.0 0.5 7.6 6.8 5.7 4.9 2.9 (โครงสร้างสัดส่วน 25.1%) ดัชนีผลผลิตภาคการบริการ (%yoy) -26.1 8.9 29.1 46.9 33.8 58.3 22.9 (โครงสร้างสัดส่วน 48.4%) GPP (Q) %yoy -26.9 15.8 20.2 30.0 22.5 36.8 20.5 ปี2565 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ ปี (Demand Side) (สัดส่วนต่อ GPP) 2564 Q 1 Q 2 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. YTD ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน (%yoy) -57.9 15.0 20.5 11.5 18.4 4.2 15.7 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน (%yoy) 2.0 3.5 3.5 5.2 5.1 3.8 5.4 ดัชนีการใชจ้่ายภาครัฐ (%yoy) -4.2 1.2 -1.3 0.5 -6.2 0.8 0.0 GPP (D) %yoy -2.7 5.2 4.6 4.4 2.5 2.6 -25.8 ปี2565 เครื่องชี้รายได้เกษตรกร และด้านการเงิน ปี 2564 Q 1 Q 2 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. YTD ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy) 68.8 -15.7 -63.6 -0.1 6.6 8.3 28.3 ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy) -90.6 6.0 7.8 7.0 7.3 7.0 7.0 ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy) 3.9 3.9 3.4 3.5 3.1 3.1 3.1 ปี2565


3 สูงขึ้นจากหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสาร ตามการเพิ่มขึ้นของน้ ามันเชื้อเพลิง ด้านการจ้างงาน หดตัวร้อยละ -7.0 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจบางประเภทที่ยังไม่เพิ่มจ านวนพนักงาน แต่จะพัฒนาพนักงานให้สามารถท างานได้หลายหน้าที่ ด้านการคลัง เดือนกรกฎาคม 2565 ผลการจัดเก็บรายได้ จ านวนทั้งสิ้น 527.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากส่วนราชการอื่นจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่หน่วยงานจัดเก็บรายได้ หลักของจังหวัด เช่น สนง.สรรพากรพื้นที่ จัดเก็บรายได้ลดลง ร้อยละ -1.2 จากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บได้ 31.1 ล้านบาท ต่ ากว่าเดือนเดียวกันของปีก่อน 8.6 ล้านบาท และจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จัดเก็บได้ 54.3ล้านบาท ต่ ากว่าปีก่อน 8.0ล้านบาท ด้านรายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2565ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด ใช้จ่ายได้จ านวน 2,141.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 ส่งผลให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล จ านวน -1,613.5 ล้านบาท พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสูงกว่ารายได้น าส่งคลังเป็นไปตามนโยบายการคลังแบบขาดดุล เครื่องชี้ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ ปี Economic Stabilities 2564 Q 1 Q 2 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. YTD อัตราเงินเฟ้อ (%) -0.1 4.3 8.1 7.8 8.6 7.6 6.5 การจ้างงาน (%) 0.7 -11.8 -6.5 -6.5 -6.5 -7.0 -8.2 ปี2565 YTD YTD 2564 2565 ด้านการคลัง รายได้จดัเกบ็ลา้นบาท 5,258.2 1,002.1 1,338.9 1,580.3 401.4 754.5 527.8 4,449.1 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -1.6 234.6 25.5 1.0 4.5 -1.2 18.5 11.9 ความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ ลา้นบาท 2,551.4 557.9 241.5 671.8 173.0 276.7 339.9 2,166.4 ร้อยละความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ %yoy 64.8 193.0 107.0 -1,219.7 20.9 -42.3 35.1 23.0 รายได้น าส่งคลัง ลา้นบาท 5,258.0 1,002.1 1,338.9 1,580.1 401.5 754.3 527.5 4,448.7 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -1.5 11.7 347.2 452.9 4.5 -1.2 18.4 11.9 รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ลา้นบาท 18,811.5 5,672.1 2,866.8 4,392.1 890.8 1,394.8 2,141.0 15,072.0 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy 1,127.9 -4.3 87.1 97.8 -5.9 12.2 25.5 -0.4 ดุลเงินงบประมาณ ลา้นบาท -13,553.4 -4,670.0 -1,527.9 -2,812.0 -489.3 -640.5 -1,613.5 -10,623.3 รายการ หน่วย Q 1 Q 2 Q 3 ปีงบประมาณ FY พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65


2) 22,484.2 17,783.5 79.1 19,690.8 87.6 กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) กราฟผลการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ผลการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงเดือนกรกฎาคม 2565 34.4 49.2 52.7 53.9 59.2 56.8 69.0 72.4 75.2 79.5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ร้อยละ ผลการเบิกจ่าย ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)


5 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน กรกฎาคม 2565 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป จ านวน 10 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 5,243.7ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.9ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจ านวน 6,559.8ล้านบาท 26.6 24.0 23.3 23.6 28.4 33.6 39.0 46.0 51.7 58.4 0 10 20 30 40 50 60 70 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ผลการเบิกจ่าย ที่หน่วยงาน งบประมาณ รับจดัสรร กอ่หนี้ ร้อยละ การกอ่หนี้ ผลการเบกิจา่ย ร้อยละ การเบกิจา่ย 1 ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวดันครศรีธรรมราช 1,045.6 567.4 54.3 567.4 54.26 2 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ 929.1 929.1 100.0 929.1 100.00 3 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 729.5 635.9 87.2 285.7 39.16 4 ส านักงานชลประทานที่ 1 5 542.3 467.6 86.2 292.5 53.93 5 แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 498.6 487.6 97.8 288.9 57.95 6 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 445.7 436.3 97.9 259.1 58.13 7 แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทงุ่สง) 388.0 381.0 98.2 186.9 48.17 8 ศนูย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 4 291.0 226.3 77.8 152.5 52.39 9 งบประมาณจังหวดั - ส านักงานจังหวดันครศรีธรรมราช 228.6 218.4 95.6 135.3 59.20 1 0 โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 145.2 145.2 100.0 145.2 100.00 5,243.7 4,495.0 85.7 3,242.6 61.8 6,559.8 79.9 รวม รายจา่ยลงทนุทงั้หมดทไี่ดร้ับจดัสรร คดิเปน็ร้อยละ หน่วย : ล้านบาท ร้อยละ


6 ผลการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจัดสรรตั้งแต่ 10 ถึง 100 ล้านบาท สะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงเดือน กรกฎาคม 2565 ที่หน่วยงาน งบประมาณรับ จดัสรร กอ่หนี้ ร้อยละ การกอ่หนี้ ผลการเบกิจา่ย ร้อยละ การเบกิจา่ย 1 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 95.3 92.0 96.5 54.3 57.0 2 มณฑลทหารบกที่ 4 1 91.7 68.8 75.1 14.9 16.3 3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวดั 81.0 61.0 75.4 17.3 21.4 4 โรงพยาบาลสิชล 78.3 78.3 100.0 34.5 44.0 5 ส านักงานเขตพนื้ทกี่ารศกึษามธัยมศกึษานครศรีธรรมราช 67.0 64.4 96.0 54.3 80.9 6 มณฑลทหารบกที่ 4 3 63.9 55.9 87.5 3.7 5.8 7 ส านักงานเขตพนื้ทกี่ารศกึษาประถมศกึษาเขต 2 62.5 61.7 98.8 54.9 87.8 8 ส านักบริหารพนื้ทอี่นุรักษท์ ี่ 5 57.9 56.9 98.3 19.3 33.3 9 ส านักงานโยธาธกิารและผังเมอืงจังหวดันครศรีธรรมราช 57.3 42.6 74.3 30.8 53.8 1 0 ทที่ าการปกครองจังหวดันครศรีธรรมราช 45.8 45.8 100.0 18.1 39.6 หน่วย : ล้านบาท


7 ที่มา : รายงาน MIS จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) หน่วยงานที่มีรายจ่ายลงทุน วงเงินตั้งแต่ 10 -100 ล้านบาท จ านวน 31 หน่วยงาน รวมรายจ่ายลงทุน 1,221.6ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.6 ของงบรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจ านวน 6,559.8 ล้านบาท ที่หน่วยงาน งบประมาณรับ จดัสรร กอ่หนี้ ร้อยละ การกอ่หนี้ ผลการเบกิจา่ย ร้อยละ การเบกิจา่ย 1 1 องคก์ารบริหารส่วนจังหวดันครศรีธรรมราช 44.0 44.0 100.0 4.9 11.1 1 2 วทิยาลัยนาฏศลิปนครศรีธรรมราช 43.5 43.5 100.0 1.4 3.1 1 3 ส านักงานเขตพนื้ทกี่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 3 39.4 36.0 91.5 29.4 74.7 1 4 ส านักงานทางหลวงที่ 1 6 37.3 29.4 78.8 27.2 73.1 1 5 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไมท้ ี่ 12 (นครศรีธรรมราช) 33.5 29.5 88.0 24.2 72.4 1 6 วทิยาเขตนครศรีธรรมราช พนื้ทไี่สใหญ่ 29.4 29.3 99.6 11.3 38.4 1 7 กองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 4 2 26.9 26.9 100.0 7.6 28.3 1 8 ส านักงานเขตพนื้ทกี่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 4 26.1 22.2 85.0 20.7 79.2 1 9 ศนูย์วจิัยและพฒันาการสัตวแพทย์ภาคใตต้อนบน 25.7 17.7 68.8 5.9 23.0 2 0 ส านักงานเขตพนื้ทกี่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 1 25.7 25.5 99.2 17.4 67.9 2 1 วทิยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 24.7 24.7 100.0 3.8 15.3 2 2 ต ารวจภูธรจังหวดันครศรีธรรมราช 24.5 24.5 100.0 3.5 14.1 2 3 ส านักงานป้องกนัควบคมุโรคที่ 11 จังหวดันครศรีธรรมราช 20.5 2.2 10.9 2.2 10.9 2 4 สถานีพฒันาทดี่นินครศรีธรรมราช 19.8 19.2 97.2 15.4 77.9 2 5 ศนูย์วจิัยและพฒันาอาหารสัตวน์ครศรีธรรมราช 16.9 16.4 97.3 0.0 0.0 2 6 วทิยาเขตนครศรีธรรมราช พนื้ทที่งุ่ ใหญ่ 15.8 15.8 99.9 15.8 99.9 2 7 ส านักศลิปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช 15.7 12.3 78.0 6.3 40.1 2 8 ศนูย์การศกึษาพเิศษ ประจ าจังหวดันครศรีธรรมราช 15.7 3.0 19.4 3.0 19.4 2 9 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 15.3 5.7 37.2 - 0.0 3 0 วทิยาลัยเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจัดการ 10.7 10.7 99.5 10.7 99.5 3 1 เทศบาลเมอืงปากพนู 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,221.6 1,065.8 87.2 512.8 42.0 6,559.8 18.6 รวม รายจา่ยลงทนุทงั้หมดทไี่ดร้ับจดัสรร คดิเปน็ร้อยละ


8 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด(Economic and Fiscal) ตารางที่ 1 เครื่องชี้เศรษฐกิจ Q1 Q2 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. YTD เศรษฐกจิด้านอุปทาน 1. ภาคการเกษตร ปริมาณยางพารา ตนั 224,396.2 82,230.0 63,991.4 20,061.4 36,100.0 30,364.0 176,585.4 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 48.6 202.6 35.4 40.7 26.5 33.5 81.7 จา นวนโค ตวั 5482.0 1,450 1,443 477 493 455 3,348 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 7.8 10.4 10.4 11.7 -6.5 -10.1 4.2 จา นวนสุกร ตวั 162,638 42,301 44,384 15,622 15,094 14,503 101,188 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 3.0 7.5 11.9 23.4 9.4 5.3 9.0 ปริมาณกุง้ขาว ตนั 33,709 1,864 3,107 1,180 1,058 1,201 6,172 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 51.2 -36.2 -72.1 -75.1 -72.6 -68.9 -65.6 ดชันผีลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 26 44.8 138.5 1.1 -4.5 5.0 6.7 38.4 ดชันรีาคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม (%yoy) 16.5 4.7 7.7 2.4 8.1 9.6 6.7 ดชันรีายได้เกษตรกร(%yoy) 68.8 -15.7 -63.6 -0.1 6.6 8.3 28.3 2. ภาคอุตสาหกรรม ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม E ล้าน kwh 407.0 107.6 119.5 42.4 41.3 40.4 227.2 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -92.7 0.1 12.4 19.5 16.5 14.7 7.4 จา นวนโรงงานในภาคอุตสาหกรรม โรง 945 936 935 934 935 925 925 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -91.8 -1.3 -1.5 -1.7 -1.4 -2.0 97.1 จา นวนทนุจดทะเบียนของอุตสาหกรรม ล้านบาท 59,634.3 60,351.2 60,394.1 60,379.0 60,417.5 60,375.2 60,375.2 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -91.6 1.9 1.0 1.0 0.8 0.6 - 17.6 ดชันผีลผลิตภาคอุตสาหกรรม (%yoy) 27 -92.0 0.5 7.6 6.8 5.7 4.9 2.9 3. ภาคบริการและการท่องเที่ยว - จา นวนผูโ้ดยสารผ่านสนามบิน คน 341,222 139,454 176,123 63,251 55,055 60,019 375,596 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -49.5 7.2 128.9 476.9 197.3 582.0 74.0 จา นวนเที่ยวบิน เที่ยว 9,358.0 1,924.0 2,554.0 820.0 878.0 786.0 5,264.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -38.7 -40.4 5.9 54.1 48.3 49.4 -14.6 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในโรงแรม E ล้าน kwh 26.5 12.3 10.3 3.0 3.2 3.4 25.9 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -50.0 44.0 46.3 34.5 46.5 89.8 49.7 คา้ส่งคา้ปลีก ล้านบาท 78,578.5 20,879.0 21,223.6 7,005.5 7,258.5 7,783.0 49,885.6 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 19.8 12.9 9.5 14.1 4.9 17.2 12.0 การศึกษา ล้านบาท 5,852.8 1,395.6 1,433.9 465.9 506.4 487.9 3,317.4 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -3.2 -5.4 -4.2 -4.3 -3.0 -2.9 -4.5 ดชันผีลผลิตภาคการบริการ(%yoy) 47 -26.1 8.9 29.1 46.9 33.8 58.3 22.9 GPPS(Q) 136.7 161.8 162.6 159.5 172.6 172.9 163.7 (%yoy) -26.9 15.8 20.2 30.0 22.5 36.8 20.5 ปี2565 เครื่องชี้เศรษฐกจิหน่วย ปี2564


9 Q1 Q2 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. YTD เศรษฐกจิด้านอุปสงค์ 4. การบริโภคภาคเอกชน ภาษีมลูค่าเพิ่มที่จดัเก็บได้ล้านบาท 579.9 445.3 460.1 135.2 152.3 125.6 1,031.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -63.1 29.4 27.6 29.9 22.1 8.5 25.7 รถยนตจ์ดทะเบียนใหม่คนั 3,546 2,170 1,943 506 772 825 4,938.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -42.4 -8.7 4.4 -23.0 11.2 -3.2 -3.0 มอเตอร์ไซดจ์ดทะเบียนใหม่คนั 12,594 7,679 8,276 2,840 3,114 2,671 18,626.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -51.6 -6.5 13.4 7.3 6.8 8.9 3.7 ดชันกีารบริโภคภาคเอกชน (%yoy) -57.9 15.0 20.5 11.5 18.4 4.2 15.7 5. การลงทุนภาคเอกชน พ้ืนที่อนุญาตก่อสร้างรวม ตารางเมตร 23,623.0 10,813.0 40,628.8 1,375.8 37,619.0 1,480.0 52,921.8 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -26.9 -26.9 71.2 -71.4 152.4 -37.2 29.4 รถยนตเ์พื่อการพาณิชย์คนั 1,379 1,379 1,198 331 486 0.00 2,577.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -1.1 -1.1 10.8 -18.7 31.7 -100.0 -14.2 สินเชื่อเพื่อการลงทนุรวม ล้านบาท 25,401.3 25,401.3 25,630.5 25,739.1 25,755.0 25,755.0 25,755.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -49.4 -49.4 -49.5 5.3 4.3 4.3 4.3 ดชันกีารลงทุนภาคเอกชน (%yoy) 2.0 3.5 3.5 5.2 5.1 3.8 5.4 6. การใช้จ่ายภาครัฐ รายจ่ายงบประมาณรวม ล้านบาท 7,653.0 10,810.8 12,561.0 3,588.7 4,202.6 4,950.0 28,321.7 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 0.0 6.4 9.2 2.2 -5.3 2.9 90.6 Current Expenditure (รายจ่ายประจา ) ล้านบาท 3,589.0 8,927.8 10,863.9 2,917.8 3,674.6 4,466.0 24,257.7 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 199.1 -4.1 -2.7 -5.1 -5.5 3.8 -2.1 Capital Expenditure (รายจ่ายลงทนุ ) ล้านบาท 4,064.1 1,883.0 1,697.1 670.9 527.9 484.0 4,064.1 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 42.8 120.1 405.8 53.4 -4.4 -5.0 42.8 ดชันกีารใช้จ่ายภาครัฐ (%yoy) -4.2 1.2 -1.3 0.5 -6.2 0.8 0.0 GPPD(Q) 2,561.8 770.8 813.6 330.4 363.5 373.8 249.7 (%yoy) -2.7 5.2 4.6 4.4 2.5 2.6 -25.8 ปี2565 เครื่องชี้เศรษฐกจิหน่วย ปี2564


10 ตารางที่ 2 เครื่องชี้การคลัง Q1 Q2 พ.ค. ม.ิย. ก.ค. YTD 7. ข้อมูลเครื่องชี้ด้านการเงิน ปริมาณเงินฝากรวม ล้านบาท 167,970 166,138 171,042 169,643 170,467 170,689 170,689 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -90.6 6.0 7.8 7.0 7.3 7.0 7.0 ปริมาณสินเชื่อรวม ล้านบาท 173,170 173,903 174,907 175,508 175,841 175,926 175,926 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 3.9 3.9 3.4 3.5 3.1 3.1 3.1 8. เสถียรภาพทางเศรษฐกจิ ด้านระดบัราคา ดชันีราคาผูผ้ลิต ร้อยละ 137.3 146.7 154.4 115.1 116.2 114.7 151.0 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 4.7 9.8 13.3 13.3 13.8 11.7 11.6 ดชันีราคาผูบ้ริโภค ร้อยละ 132.2 137.5 141.5 108.4 109.7 109.0 156.1 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy -0.1 4.3 8.1 7.8 8.6 7.6 6.5 ด้านการจ้างงาน จา นวนผูป้ระกนัตนในระบบประกนัสงัคม ราย 162,606 185,146 185,740 185,449 185,786 185,988 185,521 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 9.0 20.6 20.0 19.8 19.8 17.7 19.9 จา นวนผูว้่างงาน ราย 14,581 15,969 18,234 18,234 18,234 18,234 18,234 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 35.1 15.6 22.9 22.9 22.9 22.9 26.6 จา นวนผูม้งีานทา ราย 901,573 809,250 841,141 841,141 841,141 825,196 831,574 อตัราการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อน(% ) %yoy 0.7 -11.8 -6.5 -6.5 -6.5 -7.0 -8.2 ปี2565 เครื่องชี้เศรษฐกจิหน่วย ปี2564 YTD YTD 2564 2565 ด้านการคลัง รายได้จดัเกบ็ลา้นบาท 5,258.2 1,002.1 1,338.9 1,580.3 401.4 754.5 527.8 4,449.1 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -1.6 234.6 25.5 1.0 4.5 -1.2 18.5 11.9 สนง.สรรพากรพื้นที่ลา้นบาท 3,450.4 723.2 883.4 1,343.0 331.4 668.6 243.8 3,193.4 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy 2.7 216.8 23.2 30.3 56.1 16.3 -1.2 21.0 สนง.สรรพสามิตพื้นที่ลา้นบาท 430.8 133.6 121.6 119.9 31.8 44.9 29.2 404.4 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -15.0 190.2 47.9 2.9 -18.2 22.0 7.2 12.1 ด่านศุลกากร ลา้นบาท 3.5 1.0 0.4 0.4 0.3 0.1 0.2 2.0 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -29.8 1,089.7 -41.1 -20.0 56.4 -60.9 -36.4 -30.4 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ลา้นบาท 23.0 10.0 8.1 5.5 0.9 3.8 1.7 25.2 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -15.2 850.9 -26.2 154.5 93.8 446.5 17.9 18.3 สว่นราชการอนื่ๆ ลา้นบาท 1,350.5 134.2 325.5 111.4 37.1 37.2 252.9 824.0 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -6.5 458.9 27.0 -73.1 -72.0 -75.4 49.0 -13.3 ความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ ลา้นบาท 2,551.4 557.9 241.5 671.8 173.0 276.7 339.9 2,166.4 ร้อยละความแตกต่างเทียบกบั ประมาณการ %yoy 64.8 193.0 107.0 -1,219.7 20.9 -42.3 35.1 23.0 รายได้น าส่งคลัง ลา้นบาท 5,258.0 1,002.1 1,338.9 1,580.1 401.5 754.3 527.5 4,448.7 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy -1.5 11.7 347.2 452.9 4.5 -1.2 18.4 11.9 รายจ่ายเงินงบประมาณรวม ลา้นบาท 18,811.5 5,672.1 2,866.8 4,392.1 890.8 1,394.8 2,141.0 15,072.0 อตัราการเปลยี่นแปลงจากปีกอ่น(% ) %yoy 1,127.9 -4.3 87.1 97.8 -5.9 12.2 25.5 -0.4 ดุลเงินงบประมาณ ลา้นบาท -13,553.4 -4,670.0 -1,527.9 -2,812.0 -489.3 -640.5 -1,613.5 -10,623.3 ปีงบประมาณ FY พ.ศ.2565 ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ Q 1 Q 2 Q 3 พ.ค.-65 ม.ิย.-65 ก.ค.-65 รายการ หน่วย


11 หน่วยงานผู้สนับสนุนข้อมูล 1. ส านักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดนศ. 0-7548-6309 www.rubberthaiforward.com 2. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-75446164 3. ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนศ. 0-7535-6444 www.nakhonsi.go.th 4. ส านักงานประมงจังหวัด 0-7531-2759 www.fisheries.go.th 5. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 0-7535-6254 www.dld.go.th 6. ส านักงานจัดหางานจังหวัด 0-7534-8003 www.geocities.com 7. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 0-7535-6740 - 8. ส านักงานขนส่งจังหวัด 0-7537-8587 www.nakhonsidlt.com 9. ส านักงานประกันสังคมจังหวัด 0-7534-6163 www.sso.go.th 10. ส านักงานสถิติจังหวัด 0-7534-8091 11. ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0-7536-9371 www.customs4.org 12. ด่านศุลกากรสิชล 0-7553-6434 www.customs4.com 13. ส านักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 0-7580-9151-9 14. ส านักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 0-7532-4909 www.rd.go.th 15. ส านักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช 0-7531-0491 http://intrapv.treasury.go.th 16. ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7535-6069 www.moc.go.th 17. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 0-7531-0269 - 18. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 0-7534-2214 - 19. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช 0-7548-6309 www.pea.co.th 20. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 0-75369546 21. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 0-7534-2880 www.nakhoncity.org 22. ธนาคารออมสินเขตนครศรีฯภาค17 0-7534-0705 23. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.นครศรีธรรมราช 0-7534-6515 24. ส่วนราชการผู้เบิกในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้จัดท า 1. นางสาวธันยพร คงเพชร ต าแหน่ง คลังจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. นางขวัญยืน อักษรภาลี ต าแหน่ง นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ 3. นางจรรยา ชัยฤทธิ์ ต าแหน่ง นักวิชาการคลังช านาญการ 4. นางสาวอุบลรัตน์ แดงขาว ต าแหน่ง นักวิชาการคลังช านาญการ 5. นางสาวสุวลักษณ์ ศิระวิโรจน์ ต าแหน่ง นักวิชาการคลัง


Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.