9798184230818 Flipbook PDF

Author:  s

72 downloads 142 Views 5MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

\¥-\m¿

{Ko≥ _pIvkv

aebmfØns‚ kph¿ÆIYIƒ \¥\m¿ 1926¬ ae∏pdw Pn√bnse AßmSn∏pdØv P\\w. bYm¿∞ t]cv ]n.kn. tKm]me≥. PohnXt¢i߃ aqew kvIqƒ hnZym`ymkw ]q¿Ønbm°nbn√. 1942¬ ]´mfØn¬ tN¿∂p. ]n∂oSv, 1965 apX¬ 1967 hsc ssakqcn¬ F≥.kn.kn. C≥kv{SIvSdmbpw XpS¿∂v ^mIvSn¬ ]ªnkn‰n hn`mKØnepw tPmen sNbvXp. 1974¬ A¥cn®p. `mcy: ]n. cm[. Bflmhns‚ t\mhpIƒ, Adnbs∏SmØ a\pjyPohnIƒ, DÆn°p´s‚ temIw, a™s°´nSw, Bbnch√n°p∂ns‚ Xmgvhcbn¬, A\p`h߃, A\p`qXnIfpsS temIw XpSßnb t\mhepIfpw ]tØmfw IYmkamlmcßfpw Hcp \mSIhpw cNn®p. Xncs™SpØ IYIfpsS kamlmchpw kºq¿Æ IrXnIfpw {]kn≤oIcn®n´p≠v. Bflmhns‚ t\mhpIƒ F∂ t\mhen\v tIcf kmlnXy A°mZan Ahm¿Uv e`n®p. IYIfpw t\mhepIfpw a‰p `mjIfnte°p hnh¿Ø\w sNøs∏´n´p≠v.

1

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ

2

\¥-\m¿

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ \¥-\m¿

{Ko≥ _pIvkv 3

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ

green books private limited gb building, civil lane road, ayyanthole, thrissur- 680 003, kerala, ph: +91 487-2381066, 2381039 website: www.greenbooksindia.com e-mail: [email protected] malayalam malayalathinte suvarnakathakal story by nandanar first published july 2007 reprinted march 2020 copyright reserved cover design : rajesh chalode cover background photo : k.k. krishnakumar

branches: thrissur 0487-2422515 thiruvananthapuram 0471-2335301 calicut 0495 4854662 ernakulam 8589095302 isbn : 81-8423-081-8 no part of this publication may be reproduced, or transmitted in any form or by any means, without prior written permission of the publisher. GBPL/181/2007

4

\¥-\m¿

apJ°pdn \¥\m¿°v Hcp apJhpc Bhiyan√. aebmf IYm`mhpIXzØn\v a[pchnjmZtØmsSm∏w {]kmZ a[pchpw \ev I nb IYmImc\mWt±lw. krjv S nbpsSbpw th¿]mSns‚bpw hncp≤hpw ]qc-I-hp-amb hnjak‘nIƒ; Bflmt\zjWØns‚ Aim¥bm{XIƒ; Pohn-XsØ DS-\ofw th´-bm-Sp∂ hni∏v; Zmcn{Zyw, Ah-KW - \ - , A\m-YX - zw, GIm-¥X - , tcmK-߃, IS-`mcw F∂n-ßs\ t¢i-Po-hn-XØ - n¬ Aa-cp∂ a\pjycpsS IY-I-fmWv \¥\m¿ \tΩmSv ]d-™-Xv. a\pjyalXz-sØ-°p-dn®v \sΩ ho≠pw ho≠pw Hm¿Ωn-∏n°p∂, `mj-bnse F°m-es - Øbpw anI® IYI-fmWnh.

IrjvWZmkv amt\PnMv FUn‰¿

5

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ

6

\¥-\m¿

P\-\-a-c-W-߃°n-S-bnse Cu PohnXw i{X-pLv\≥

CX- v Hcp `mKy-am-Wv. Kpcp-hns‚ IY-Iƒ°v injy≥ BapJ °pdn-s∏gpXp∂p F∂ A]q¿∆ `mKyw. i{Xp-Lv\≥ F∂ IYm-Ir-Øns\ D≠m-°n-bXv (Cu XqenIm\ma-a-S-°w) \¥\mcm-W.v AXp-sIm≠mWv Cu BapJ°p-dn-∏ns\ Rm≥ ssZh-\n-tbm-Ka - mbn ImWp-∂Xpw. \¥-\m-cpsS ]Xn-\©p IYI-fmWv ChnsS Ah-X-cn-∏n°p-∂Xv. sambvXo≥ F∂ IY-bn¬ \n∂p XpS-ßmw. {]Xm]nI-fm-bncp∂ Xd-hm´p-Im¿ A[x]-X\ - Ø - n¬ B≠p-t]m-Ip-∂p. Ccp-]Xmw \q‰m-≠ns‚ BZy-]I - p-Xnbn¬ tIc-fØ - nse \mb¿ XdhmSp-I-ƒ°v kw`-hn® Hcp ZptcymK-am-bn-cp∂p AXv. A`nam\ Ønt‚bpw XdhmSn-Ø-Øn-t‚bpw t]cn¬ Im´n°q´nb [q¿Øns‚ ^ew. Al-¶m-cØ - ns‚ ^ew. sFiz-cyØnepw Zmcn{ZyØnepw Bflka¿∏-W-tØmsS Ahsc tkhn®p t]m∂ -Hcp h¿§hpw D≠m-bn-cp-∂p; ^yqU¬ hyhÿn-Xn-bpsS A‘-Im-cØ - nepw Zo]-sh´w ]c-Øn-bn-cp∂ \∑-bpsS Nne Bflm-hp-Iƒ. AXnsemcp Bflm-hns‚ IYbmWv "sambvXo≥.' Cu IY amXr-`q-an BgvN∏ - X - n-∏n¬ BZyambn A®-Sn®p h∂-t∏m-gp-≠mb ck-I-c-amsbmc\p-`hw \¥\m¿ Xs∂ Hm¿Øp -sh®v ]d-bm-dp-≠m-bn-cp-∂p. IYbptSbpw IYm-Ir-Ønt‚bpw t]cp-Iƒ BgvN∏ - X - n-∏n\p amdnt∏mb-XmtWm F∂v ]ecpw kwi-bn-®p-ht{X. "Hcp kulrZ kµ¿i\w' F∂ IY Iptd-°qSn Ign™v FgpXn-bX - m-Wv. hnØpw Imºpw If™ aØ≥ Iodp-t]msebp≈ hmb F∂ Nne D]-aI - ƒ AXn¬ ImWmw. \¿Ω-Øn\v {]m[m\yw sImSp-Ø,v PohnXsØ \n m-ca - m-bn- Im-Wp∂ HcpIq´w a\p-jy-cpsS IY-bm-WX - .v hrØn-tI-Sp-Iƒ Pohn-XØ - ns‚ `mK-am-°nb a\p-jy-cpsS IY-Iƒ. `¿Øm-hns‚ X√pw 7

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ

iImchpw kt¥m-j-tØmsS kln® Hcp kv{XobpsS IYbmWv "shfpØΩm-bn-bp-sS knµq-c-s®-∏v'. tIc-f-Øn¬ Hcp ImeØv Aßs\bpw Nne Bfp-Iƒ D≠m-bn-cp-∂p-sh∂v Cu IY \sΩ Hm¿Ω-s∏-SpØp∂p. Hcp Ip´nbpsS a\- n-te°v IS∂p sN∂v Ahs‚ ImgvN∏mSp- I fneqsS ]cn- k - c sØ I≠ {]i- k v X - a mb Hcp ]pkvXIw \¥\mcptSXmbn-´p≠v: DÆn-°p-´s‚ Hcp Znh-kw, DÆn-°p´≥ hf-cp-∂p, DÆn-°p-´≥ kvIqfn¬ F∂o aq∂p ]pkvXI-߃ tN¿Øp Xøm-dm-°nb "DÆn-°p´s‚ temIw.' Ip´n-If - psS a\ n-te°v IS-∂p-sN∂v Ah-cm-IpI Ffp∏a√. Ah¿ ImWp∂ ImgvNIƒ hyXy-kvXa - m-Wv. Ah-cpsS Nn¥Ifpw A\p-`q-Xn-Ifpw apXn¿∂-h-cp-tS-Xn-t\-°mƒ EPphpw kcf-hp-amWv. ]pkvXI - Ø - n-te-°p≈ Hcp {]th-in-It- ]mse Fgp-Xn-b-Xm-hWw "Ip´n-bpsS {]`m-Xw,' "Xme-s∏m-en,' "\njvIf-¶-X-bpsS Bflmhv' F∂o IY-Iƒ. F∂pw Xmes∏m-en-bp≈ Hcp temIsØ kz]v\w I≠p-sIm≠v kvIqfnte°p t]mIp∂ Hcp Ip´n-bpsS Nn{Xw \Ωp-sS-sbms° a\ n¬ Bg-Øn¬ ]Xn-bØ - ° - h - Æw hc-®p-sh-®n-cn-°p∂p \¥-\m¿. h¿j- I mew \¥- \ m¿°v F∂pw Cjv S - a m- b n- c p- ∂ p. XI¿Øp s]øp∂ ag-bn-te°p t\m°n ]I¬°n\mhp I≠ncn°p∂ a\p-jy-cpsS \nc-h[n hnh-c-W-߃ \¥-\m-¿ IY-If - n¬ ImWmw. IpXn¿∂ aÆpw {]Ir-Xnbpw Hcp el-cnt]mse IY-If - n-tebv°v k∂n-th-in-∏n-°p-∂p, \¥-\m¿. "Hcp h¿j-Ime cm{Xn' AXn-s\mcp anI® DZm-l-c-W-am-Wv. ssewKn-IX - b - psS c≠p `- m-hß - ƒ Ah-Xc - n-∏n-°p∂ c≠p IYIƒ Cu kam-lm-c-Øn¬ tN¿Øn-cn-°p-∂p; "hni∏pw', "Cc'bpw. a\- nt‚bpw ico-c-Øn-t‚bpw hni-∏mWv Hcp IYbn¬. hbdv \nd- b p- t ºmƒ Imaw Xe- s ]m- ° p- ∂ p. Ima]q¿Øns°mSphn¬ hbdv Ic-bp-∂p. Hcp Zm¿i\nI XeØn¬ FØn \n¬°p∂p "hni∏v' F∂ IY-sb-¶n¬, Hcp _em¬kwK-Øns‚ `oI-cm\p-`hw s]Æn-eqsS ]Sn-]S- n-bmbn Ah-Xc - n-∏n-°p-Ib - mWv "Cc'-bn¬. Ah¿Æs‚ ho´nse InW-‰p-Ic - b - n¬ sh® I™n-sh≈w I´p IpSn® Hcp Ip´n-bpsS IY Ab-hn-d-°p∂p "hne°s∏´ I™n'bn¬. Zmcn{Zyw kwlm-c-Xm-WvU-h-am-Sp-tºmƒ F√m 8

\¥-\m¿

hne°p-Ifpw s]m´n-°-s∏Sp∂p. F∂m-tem, AXns‚ Ip‰t_m[w ac-W` - bw t]mse ]n≥Xp-Sc - p-IbpwsNøp-∂p. ]´m-f-°m-cs‚ IY-Iƒ Iptd-sbÆw Fgp-Xn-bn-´p≠v \¥\m¿. "Hcp Znh-ksØ Ub-dn-°p-dn∏p-Iƒ', "tXm°pIƒ°n-Sb - nse PohnXw', "ad°m-\m-hmØ s]Æv' F∂o IYIƒ Aß-s\-bp-≈-h-bm-Wv. \mSn-s\-°pdn®pw IpSpw-_-sØ°p-dn®pw Krlm-Xp-c-Xz-tØmsS kz]v\w ImWp∂ sNdp-∏°mc\mb ]´m-f-°mc-\mWv BZysØ c≠p- I-Y-I-fn¬. Iuamc-{]mbØn¬ \n∂v ]pdØp IS-°m≥ X{X-s∏-Sp-∂ Hcp a\- n-t‚bpw B a\ n\v e`n® am{Xt\csØ kpJm-\p`qXnbp-tSbpw IY-bmWv "ad°m-\m-hmØ s]Æv'. c≠p kwkv°m-cs - Ø Xmc-Xayw sNøp∂ Hcp IY-bp≠v, CXn¬. "anÿ Ip¬°¿Æn'. Cu c≠p PohnXcoXn-I-fn¬ GXp \√-Xv, GXp NoØ F∂v \¥-\m¿ ka¿∞n-°m≥ {ian°p-∂n-√. AXp-X-s∂-bmWv Cu IY-bpsS kuµ-cy-hpw. Xocp-am\w hmb-\° - mc\p hn´p-sIm-Sp-°p∂p IYm-Ir-Ø.v AXpsIm≠p Xs∂, IY hmbn-®p- Ign™v, hmb-\-°mcs‚ a\ n¬ D≠m-hp-∂-sX-t¥m, AXmWv "anÿ Ip¬°¿Æn' F∂ IY. Hcp IYsb At\Iw IY-I-fm-°p∂ ck-X-{¥amWn-Xv. Hcp Xcw krjvSn-˛-ZrjvSn kn≤m-¥w. Hcp ]t£, \¥-\m¿ Fgp-Xnb Ah-km-\sØ IYbmbncn°Ww "PohnXw Ah-km-\n-°p-∂n√' F∂ IY. AßmSn ∏pdsØ _kvkv t‰m∏n¬- Hcp D®t\cØv Bth-i-]q¿∆w Cu IY-sb-°p-dn®v \¥-\m¿ ]d™Xv Rm\nt∏mgpw Hm¿°p∂p. Bfl-lX - ysb \ymbo-Icn°m≥ {ian-°p-Ib - m-bncp∂p At±-lw. Aßm- S n- ∏ pdw F∂ Hcp {Kma- Ø ns‚ A¥- c o£w \¥\m¿ IY-Ifn¬ ImWmw. At±-lØ - ns‚ IY-Iƒ kw`hß-fpsS BJym-\ß - f - √ - , adn®v kw`-hß - f - n-te°p \bn-°p∂ a\- pIfpsS hyY-I-fm-Wv. \∑bpw Xn∑bpw Cu hnNm-c[mcIfnep≠v. A-kw-Xr-]vXnbpw A`n-em-jß - f - p-ap≠v. \n wK-Xbpw Bfl-tcm-jh - p-ap-≠v. Cu Nn¥m-[m-c-I-sf- C-Sbv°p sh®v apdn-®p-sIm-≠v, Hcp ]mSp-t]sc ZpxJn-∏n-®n´v \¥-\m¿ IS∂p t]mbn; Pohn-XtØmSp≈ {]Xn-tj[w t]mse.

9

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ

10

\¥-\m¿

aebmfØns‚ kph¿ÆIYIƒ sambvXo≥ 13 Ip´n-bpsS {]`mXw 22 Hcp kulr-Z -k-µ¿i\w 30 Hcp h¿j-Im-e-cm{Xn 45 PohnXw A-hkm-\n-°p-∂n√ 51 shfp-Ø-Ωm-bn-bpsS knµq-c-s®∏v 61 ad-°m-\m-hmØ s]Æv 72 hni∏v 80 anÿ Ip¬°¿Æn 85 tXm°p-Iƒ°n-S-bnse PohnXw 105 Xme-s∏men 114 hne-°-s∏´ I™n 127 Hcp Znh-ksØ Ub-dn-°p-dn-∏p-Iƒ 138 Cc 147 \njvI-f-¶-X-bpsS Bflmhv 164 11

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ

12

\¥-\m¿

sambvXo≥

ag-bØ - p-t\m°n Rms\s‚ apdn-bn-en-cn-°p-Ib - m-Wv. timI-k¶ - peamb kvac-W-Iƒ a\- n-te°v Cg-™n-g-™p-h-cp-∂p. kpJ-I-c-amb Hcp kvacW-bp-an-√. Fß-s\-bp-≠m-hm-\mWv? Fs‚ PohnXw Xs∂ ZpxJØns‚ Ibv]p-Nm-dn¬ ap°n-sb-Sp-ØX - t√? cmhnse XpS-ßnb ag-bm-Wv. tXmcmsX \n∂p s]øp-∂p. Ct∏mƒ k‘y-bm-Im-dm-bn. BI¿j-I-amb k‘ym-Øp-Sp-∏p-Iƒ C∂p ImWphm≥ Ign-bp-I-bn-√. \\™pIpXn¿∂p \o≠p-\n-h¿∂p-In-S-°pIbmWv `qan. {]IrXotZ-hn-bpsS lrZ-bØ - p-Sn-∏p-Iƒt∏m-se, \ne-tØmSp ]‰n-\n-e° v p∂ s]m¥I-fn¬ A\-°ß - f - p-≠m-Ip-∂p. hcn-sh≈w Hen-®p-t]m-Ip-∂ Xns‚ a¿Ωci-_vZw timIm-fl-I-amb Hcp Km\-Øns‚ {]XoXn Dfhm°p∂p. Hm¿Ω-h®\mƒ ap-X¬°n-tßm´p≈ Imcy-ßfpw a\ n¬ Inf¿∂p h - c - n-Ib - m-Wv. Ccp-]Ø - n-tbgp h¿j-߃°p-apºv kar-≤n-bpsS hnf-\n-ea - mb Hcp Xd-hm-´n¬ Rm≥ P\n-®p. hnim-ea - mb ^e-hr-£ß - ƒ \nd™ sXmSn, F´p-sI´v amfn-I, ]Øm-b-∏p-c, ]ip-°ƒ\nd™ sXmgpØv˛- F√map≠m-bn-cp-∂p. ]Sn-∏p-c-bv°-Sp-Øp-≠m-bn-cp∂ a´n-∏-i-a-c-Øns‚ Ip‰n Ign-™I - m-eß - sf A\p-kvac - n-∏n-®p-sIm≠v Ct∏mgpw DWßn-\n-ev°p∂p-≠.v A∂p Rß-fpsS sXmSn-ap-gp-h\pw ioX-fO - m-bb - mbn-cp-∂p. C∂p shfn-º-d-ºm-Wv. A∂p sXmSn-bpsS \me-Xn-cp-I-fnepw ap≈pth-en-bp≠m-bn-cp∂p. ap≈p-th-en-°n-S-bn¬°qSn XpSpØ aµlm-k-hp-ambn \nev°p∂ "HSn-®p-IpØn'∏q°-fp-≠m-bn-cp-∂p. C∂p then-Xs∂ C√. AXn-\m¬ ASpØ hoSp-If - n-ep≈ ]ip-°ƒ btYjvSw h∂p ta™p\S°p-∂p. Ign-™-h-sbm∂pw Xncn-®p-h-cn-I-bn-√. kvac-W-Iƒ Ab-hn-d-°ns°m≠p kt¥m-jn-°p-Itbm, k¶-S-s∏-Sp-Itbm am{Xw sNømw! A∂sØ Xd-hm-Sp-I-fn¬ Hcp-abpw A\p-k-c-W-hp-ap-≠m-bn-cp-∂p. 13

ae-bm-f-Øns‚ kph¿Æ-I-Y-Iƒ

HcΩmas‚ Iogn¬ A\p- k - c - W - t ØmsS Ign- ™ p- t ]m∂ acp- a °fp≠mbn-cp∂p. Fs‚ Xd-hm-´nse Imcyw-Xs∂ FSp-°p-I. \ºq-Ωm-a-s\-t∏mse A{Xbpw {]m]vX\ - mb Hcp Imc-Wh - ¿ C\n Rß-fpsS Xd-hm-´n¬ D≠mhp-I-bn-√. Fs¥mcp Imcy-{]m-]vXn-bm-bn-cp∂p! F{X A`n Imayhpw BZ¿i-]c - h - p-am-bn-cp∂p A∂sØ Rß-fpsS Xd-hm-´p-Po-hnXw! {]m]vX∑m-cmb AΩm-a∑ - m¿, Ah¿°-Sßn Pohn-°p∂ s]Æp-߃, Ah-cpsS B`-cW - ß - f - mb tXmS, Ipgn-an-∂n, \mK-]Sw, aWn-°q-´w; Ah-cpsS `¿Øm°-∑m-cmb \ºq-Xn-cn-am¿, Ah-cpsS ^en-Xk - Ω - n-{i-amb kw`m-jWw ˛ F{X kpJ-I-c-am-bn-cp∂p A∂sØ PohnXw! Rm≥ Fs¥-√mtam Btem-Nn-®p-t]m-hp-Ib - m-Wv. lu, Fs¥mcp ag! Cßs\ XI¿Øp-s]-bvXmtem! sh≈-s∏m°ap-≠m-sb-∂p-hc - ptam? kvac-W-Iƒ ASn-®m¿°p∂ Xnc-am-e-Iƒ t]m-se-bm-Wv. H∂n\p ]pdsI as‰m-∂mbn \nc-∂p-\n-c∂p hcp-∂p. F{X-sb{X kw`-h- ]cºc-Isf hln-®p-sIm-≠mWv Ah hcp-∂Xv! B kw`-h-]-c-º-c-I-fn¬ ]‰n-\n-ev°p∂ hy‡n-Ifpw cq]-ßfpw sXfn-™p-sX-fn™p hcn-IbmWv. Ah-bn¬ G‰hpw sXfnhpw angn-hp-ap-≈Xv sambvXos‚ cq]Øn-\m-Wv. sambvXo≥ acn-®n´v A©psIm√w Ign-™p. acn® Znh-khpw XobXn-bp-sam∂pw icn-t°m¿Ω-bn-√. lrZ-b-Øn¬ thZ\ \nd-bp-tºmƒ Rm≥ sambvXos\ Hm¿°pw. ]≈n-bpsS Hcp tImWn-em-bn-´mWv sambvXos\ AS°w sNbvXn cn-°p-∂X - .v AXn-\Sp-Øp-Xs - ∂ Hcm-hW - ° - n≥sNSn hf¿∂p- \nev°p∂p. AXp hfsc \√-Xm-Wv. Abmƒ°p hr£-ß-tfmSv \t∂ CjvSambncp∂p. CXm, Cu ap‰Øp \nev°p∂ πmhn≥ssX Abmƒ \´p-\\ - ® - p-≠m°n-bX - m-Wv. Cs°m√w AXp Imbv°p-sa-∂mWv AΩ ]d-bp-∂Xv. C\n F√m sIm√hpw AXn¬ N°-bp-≠m-Ipw. Rm\pw Fs‚ aI\pw Ahs‚ aI\pw F√mw AXn-ep-≠m-Ip∂ N° Xn∂pw. Ah-cmsc-¶nepw Hm¿Ωn°ptam B πmhn≥ssX sh® ssIIsf? sambvXos‚ cq]w Fßs\ ad-°p-hm-\mWv? DÆn-∏n≠n \\p-\\p∂s\ Acn™p c‡-Øn¬ ap°n-sb-Sp-Øt- ]m-ep≈ ]√p-Iƒ, ta¬®p≠ns‚ Ccp-hi - ß - f - n-te°pw Rm∂p-In-S° - p∂ aoi, hndIn≥ \pdp-ßpIƒ t]mse samcp-sam-cpØ ssIhn-c-ep-Iƒ, samfn™ icocw. AsX√mw Hcn-°¬ I≠m¬ ad-°p-I-bn-√. 14

\¥-\m¿

C∂v B icocw aÆn¬ Aen-™p-tN¿∂p. B F√n≥I-jW - ß - ƒ `qan-bpsS Bg-Øn¬ shfpØ aµ-lm-kß - ƒt]mse InS-°p-∂p-≠mhmw. Rm≥ Btem-Nn-°p-I-bm-Wv, Ipgn tXm≠n Hsc-√n≥ Ij-Wsa-SpØv Hcp kz¿Æ-U-∏n-bn¬ kq£n-®ph-bv°-Ww. RßfpsS ho´nse Hcaqey-kzØmbn sambvXos‚ kvac-W-Iƒ \ne-\n¿Øn-s°m≠v B kz¿Æ-U∏n hfsc `{Z-ambn kq£n-®p-hb - v°W - w. Aßs\ Rß-fpsS ho´nse hf-cp∂ Xe-apd sambvXos\ Adn-bWw. {]]-©m-hk - m-\Ø - n¬ AXv G‰hpw i‡n-tbmsS BIm-i-Øns‚ A]m-c-X-bn-te°p ]d-∂pt]m-I-Ww. AXp \in-°-cpXv! Hcp hy‡n-bpsS Ign-hp-If - n-ep≈ hnizm-ka - mWv thsdm-cmƒ°v B hy‡n-tbmSp kvt\lhpw hnizm-khpw tXm∂p-hm≥ t{]cW \evIp∂Xv. Rm≥ Fs‚ Pohn-X-Øn¬ BZy-ambn kvt\ln-®Xp sambvXos\-bm-Wv. ""sN°m, ta¬ Nfn-bm-°ms≠ AhnsS tIdn-cnt∂m!'', AΩ imkn°pw. Rm≥ A\p-k-cn-°p-I-bn-√. A\p-k-cWw ]cm-P-b-amsW∂m-bn-cp∂p A∂v Fs‚ hnizm-kw. Rm≥ Ipcp-tØm-e∏ - t- ¥m, ]ºctam at‰m Bbn ]Øm-b∏ - p-cb - psS ap‰-tØ°v HmSpw. AhnsS-\n∂p hnIrXn Im´n-bm¬ AΩ ImWp-I-bn-√. Ah-km\w AΩ Ahn-sSbpw FØpw. ""\nt∂mSp Rms\t¥ ]d-™Xv? A{io-Icw! _vsS h∂m.'' AΩ tZjy-tØmsS hnfn-°pw. Rm≥ HmSpw. AΩ ]n∂m-tebpw. ]nSn-In-´n-bm¬ AΩ \√ X√p-X√pw. ""C\n ImWnt°zm hnIrXn? C\n ImWnt°zm....?'' ]dbp∂ Xnt\msSm∏w ASnbpw hoWp-sIm-≠n-cn-°pw. Rm≥ IÆo-scm-en-∏n-®p-sIm≠v hn°n-hn-°n-∏d - bpw ""Rm≥ sambvXot\mSp ]d-b-s´, Ah≥ \mfoß´v hc-s´.'' sambvXos\ F\n-°{X hnizm-ka - m-bn-cp∂p. AXn\p Imc-Wa - p≠v. Hcp Znhkw hoSns‚ ap‰-Øp≈ Aa-c-Ø-S-Øn¬\n∂v Hcp ]mºv Cg-™n-g™p sXmSn-bn-te°p Ib-dp-Ib - m-bn-cp-∂p. ""sambvXo-t\, ]mºv!'' AΩ hnfn-®p-]-d-™p. sXmSnbn¬ Inf-®p-sIm-≠n-cp∂ sambvXo≥ ]ms™-Øn. Cg-™p-t]m-Ip∂ ]mºns‚ hmen¬ IS-s∂mcp ]nSpØw. F∂n´v \ne-Øn´v Hcp \me-©S- n. Ak-l\o-bamb thZ-\b - m¬ B CgP¥p InS∂p ]nS®p. hmepw Xebpw \ne-Øn-´S- n-®p.... Ah km\w AXv NØp. ho´n¬ F√m-hcpw `bhpw A¤p-Xhpw Ie¿∂ apJ-`m-h-tØmsS sambvXos‚ t\sc t\m°n. sambvXo≥ \n∂p InX-bv°p-I-bm-Wv. 15

175.00

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.