Brand Book 1 Flipbook PDF

Brand Book 1
Author:  Guest

62 downloads 221 Views 5MB Size

Recommend Stories


Review Cure Su Ciatica pdf book free download
Review Cure Su Ciatica pdf book free download >-- Click Here to Download Cure Su Ciatica Now --< >-- Click Here to Download Cure Su Ciatica Now --

BRAND REPORT INFORME DE MARCA
BRAND REPORT INFORME DE MARCA FOR THE 6 MONTH PERIOD ENDED DECEMBER 2015 PARA EL SEMESTRE TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2015 No attempt has been made to

BOOK REVIEWS
Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia 67 (2), julio-diciembre 2015, p118 ISSN-L:0210-4466 http://asclepio.revistas.csic.es RES

Story Transcript

SEJPROBr andBook

Mar z ec2022

2

SEJPROBr andBook

I nst r uk cj a obsł ugi mar k i

Br andbookt omapai l ust r uj ącabudowęi dent y f i k acj i mar k i or azi nst r uk cj aj ej obsł ugi . Opi suj e, comoż na, acz egoni e moż nar obi ćzl ogo, i dent y f i kacj ąwi z ual nąi komuni kacj ą Nasz ej mar ki . Gł ównąi deąj estz achowani espój ności nawsz y st k i ch mat er i ał ach, k t ór eof er uj enaszf i r ma. Zachowuj ąc mi ni mal i st y cz nyi el egancki wy gl ąd.

3

SEJPROBr andBook

Nasz el ogo

4

SEJPROBr andBook

Podst awyl oga Podst awowawer sj al ogoj estgł ówny m wz or cem sy mbol i cz ny m wi z ual nej i dent y f i k acj i f i r my . Ni edopusz cz al naj esti nger encj awj egof or mępl ast y cz nąi k ol or y st y k ę. Poz y cj onowani epowi nnosi ęodby waćw opar ci uopol eochr onne. Logomoż emywy k or z y st aćwt r z echwer sj ach k ol or y st y cz ny chz al eż ni eodt ł ana, k t ór y mj est umi esz cz one.

5

SEJPROBr andBook

Pol eochr onnez naku Pol eochr onneok r eśl ami ni mal nyot war t y obsz arwokółsy mbol u, wkt ór y m ni emoż e z nal eź ćsi ęż adnaobcaf or magr af i cz na, z ewz gl ędunai st ni eni eni ebez pi ecz eńst wa opt y cz negoz ni ek sz t ał ceni asy mbol u. El ement em wy z nacz aj ący mj estodl egł ość “ X”będącapoł owąwy sok ości l i t erSEJPRO, Zasadat aj estel ement ar nąr eguł ąsł uż ącą dopoz y cj onowani asy mbol unael ement ach sy st emut oż samości .

Pol eochr onnez nak u

6

SEJPROBr andBook

Kol or y st y k a

7

SEJPROBr andBook

Kol or y st y k af i r mowa Kol orf i r mysąni ez mi enne.Nal eż yi chuż y waćz odpowi edni ąhi er ar chi ąor aznal eż yuwz gl ędni ći ch wi docz nośćwz gl ędem t ł anak t ór y m si ęz naj duj ą. W pr z y padk uwy k or z y st ani ak ol or ów” cz er wony ch”musi my pami ęt aćoodpowi edni ej hi er ar chi i , i chobecnośćsł uż ydo podk r eśl eni ai nf or macj i i ni epowi nnast anowi ćwi ęcej ni ż 5/ 10%cał egot ek st ynast r oni e. Zal ecanewy k or z y st ani ew j edny mz dani ul ubk l i k usł owach.

CMYK0/0/0/100 RGB0/0/0 heks#000000

CMYK RGB34/34/38 heks#222226

CMYK RGB196/22/28 heks#c4161c

CMYK RGB237/28/36 heks#ed1c24

CMYK RGB249/249/249 heks#f 9f 9f 9

8

SEJPROBr andBook

Ty pogr af i a

9

SEJPROBr andBook

Kr ój pi sma Gł ównącz ci onk ąst osowanąpodcz asi dent y f i k acj i wi z ual nej f i r myj estcz ci onk a” Robot o”wpodst awowej wer sj i .Dodat k owącz ci onk ąst osowanąwz al eceni upr z y uż y ci uk ol or ucz er wonegoj est” Ar chi t ect sDaught er ” . Tek st yz awsz epowi nnyby ćwy j ust owanei r ówne. Abyur oz mai ci ćgł ównyk r ój z al ecanej estdobi er ani edwóch r óż ny chgr ubości cz ci onki zwy t ł ocz eni em waż ny ch el ement ów, k t ór esąi st ot ni ej sz e.

Arch i t ect sDaugh t er

10

SEJPROBr andBook

Dodat k oweel ement y

11

SEJPROBr andBook

El ement ymar ki Dodat k oweel ement ymar k i maj ąz az adani espr awi ćaby r ek l amyi mat er i ał yby ł ył at wor oz poz nawal ne. Isł uż y ł y z wi ęk sz eni uuni k at owości mar k i . Ni emusz ąby ćonewy k or z y st y wanenak aż dej gr af i ce.

prost okąt y

st opka

SEJPROBr andBook

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.