Клиринг, төлбөр тооцоо гарын авлага Flipbook PDF

Байнгын гишүүн брокерт зориулав
Author:  A

62 downloads 126 Views 639KB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

Клиринг, төлбөр тооцоо

Гарын авлага Байнгын гишүүн брокерт зориулав

Хөдөө Аж Ахуйн Биржийн “Төлбөр тооцоо, эрсдэл үзүүлж, мөнгөн төлбөр тооцоог банкны системээ харилцагчийг зуучлах үүрэг хүлээж Худалдах, биелэлтийг хангаж ажиллах шаардлагатай тул анхаарах хэрэгтэй . Дэнчингийн гүйлгээ Бирж Клирингийн бус гишүүдээс баталгаат болон анхдагч дэнчинг шаарддаг бөгөөд гүйлгээ хийхдээ:  Дэнчин

байршуулах Биржийн клирингийн данс байрших арилжааны банкуудаас сонгон гүйлгээ хийгдэх клирингийн дансны дугаарыг сайн нягтлан харж зөв оруулах;

 Баталгаат

болон анхдагч дэнчингийн үнийн дүнг тооцохдоо –  Баталгаат дэнчин - тогтмол 20 сая.төгрөг;

 Анхдагч дэнчин – захиалгын дүнгийн 10 хувиар тооцох;  Гүйлгээний утгыг зөв бичих- Арилжаанд

оролцогчдын дансны дугаар /Биржээс олгосон 10 оронтой дугаар/ Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар /Хувь хүн бол өөрийн, компани бол татвар төлөгчийн/; Дэнчингийн төрөл анхдагч дэнчин/;

/Баталгаат

дэнчин,

лийн удирдлагын хэлтэс” нь клирингийн үйлчилгээ эр дамжуулан гүйцэтгэдэг ба гишүүн оролцогч нь худалдан авах гэрээ / цаашид ХХАГ гэх/-ний холбогдох эрсдэлээс сэргийлж дараах зүйлсийг Худалдах, худалдан авах гэрээ Гишүүн оролцогч брокерууд дэнчинг оруулж тухайн өйдрийн арилжаа явагдаж дууссаны дараа ХХАГ, бараа хүлээлцсэн баримтыг баталгаажуулан биржийн төлбөр тооцоо хариуцсан мэргэжилтэнд хүлээлгэн өгөхдөө:  ХХАГ - нд худалдагч талын төлбөр хүлээн

авах банк, дансны нэр, хүлээн авагчийн нэр, дансны дугаарыг зөв бичиж ирүүлэх;  Мөн

хэлцлийн дугаар болон бусад нөхцөлүүдийг зөв бөглөн эрх бүхий этгээдүүд гарын үсэг зуран, тамгаар баталгаажуулж ирүүлэх;

 Гэрээний нэг хэсэг нь Бараа хүлээлцсэн

баримт бөгөөд үүнийг мөн зөв гаргацтай бөглөн баталгаажуулж ирүүлэх;Дэнчингийн төрөл

Цагийн хуваарь

1

Баталгаат дэнчин

2

Анхдагч дэнчин

Ажлын өдрийн 10:30 цагаас өмнө

Гэрээний төлбөр тооцооны гүйлгээ

Бирж ХХАГ-г баталгаажуулсны дараа төлбөрийн нэхэмжлэхийг худалдан авагч тал руу илгээнэ. Үүний дагуу худалдан авагч төлбөр тооцооны дүнг нэхэмжлэх дээрх дүнгээр тооцож биржийн төлбөр тооцооны данс руу шилжүүлэхдээ:  Төлбөр

тооцооны дүнг төлбөрийн нэхэмжлэлд бичигдсэн дансанд хийх

 Үнийн дүнг нягтлан зөв оруулах;

 Гүйлгээний утгыг зөв бичих;

Гэрээнд заасан хэлцлийн дугаар Арилжааны дансны дугаар /Биржээс олгосон 10 оронтой дугаар/ Арилжаанд оролцогчийн регистрийн дугаар

000001 0001000001 УС69010101

Дэнчингийн мөнгө буцаах хүсэлт Арилжаанд оролцогчид гэрээний үүргээ биелүүлсэн, биржид өр төлбөргүй тохиолдолд бирж брокерийн компаниас ирүүлсэн албан хүсэлтийн дагуу дэнчинг буцаан шилжүүлнэ.

! Дээрх хүснэгтийг зөв бөглөн, алдаагүй, засваргүй бичиж ирүүлэх. ! Гишүүн оролцогчийн болон харилцагчийн тамга, гарын үсгийн баталгааг хийх. Дэнчин болон төлбөр байршуулах банк, дансны дугаар ХААН ГОЛОМТ

Дэнчин Төлбөр Дэнчин Төлбөр

5131005005 5099040055 8115100992 8115100993

“Хөдөө аж ахуйн бирж” ХХК -ийн эрхэм зорилго нь “ Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн бэлтгэл, хүргэлт, худалдааны оновчтой тогтолцоог бий болгох , биржийн арилжааны зах зээлийг төлөвшүүлэх, оролцогчдод бодит ҮНЭ хүргэх” -д оршино.

ХАЯГ:

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө, 18А-1 УТАС: 7012-8779, 7013-8779, 7014-8779; ЦАХИМ ХУУДАС: www.mce.mn ЦАХИМ ХАЯГ: [email protected]

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.