سند تحلیل وضعیت فنی وب سایت فعلی شرکت پاک پلاستیک Flipbook PDF

سند تحلیل وضعیت فنی وب سایت فعلی شرکت پاک پلاستیک

18 downloads 98 Views 21MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

سند جــــامع بـررسی فــنــی وب و گزارش وضعیت سایت فعلی شرکت پاک پالستیک www.pakplastic.com پنجشنبه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ تقدیم به : جناب آقای مهندس محسن بهرامی کارشناس محترم فناوری اطالعات


مقدمه با سالم. از وظایف شرکت طراح وب، این است که اگر مشتری که به او مراجعه می‌کند، از قبل وب سایتی دارد، سایت او را، با دقت بررسی کند و نقاط قوت و ضعف آن را، بشناسد، تا بتواند درک صحیحی از موقعیت و پروژه بازطراحی پیدا کند. تمامی آمار و ارقام ذکر شده، مستند به ابزارهای آنالینی است که اطالعات از آنها استخراج شده است. این نتایج، عمومی و غیر مخفی است و توسط هر کاربری و بدون نیاز به دسترسی خاصی، از ابزارهای جهانی، قابل استخراج است. نتیجه این تحقیق، مت‌علق به روز ساخت این سند و زمانمند است، طبعا ممکن است بعض‌ی اعداد ذکر شده، بعد از گذشت چندین هفته، تغییر نماید. طبعا این سند بدون هیچ پیش‌داوری و غرض قبلی، تدوین شده و صرفا ارائه‌کننده مزایا و معایب وب سایت فعلی شماست و البته، در هر کدام از زمینه‌های فنی، گرافیکی، محتوایی و کاربردی، بر اساس نتایج آماری گردآوری شده ، توصیه‌های کارشناسی هم بدست داده شده است.


البته الزم است در بدو امر، مراتب خسته نباشید و دست‌مریزاد خود را، به همه عزیزانی که دست اندر کار طراحی و نگهداری و بروزرسانی سایت موجود بوده‌اند،‌ از نفر، تیم یا شرکت طراح وب قبلی گرفته، تا پرسنل محترم درون تشکیالتی شما عرض کنیم. زیرا نسبت به نورم زمان خود، سایت قابل قبولی را پرورده‌اند. لذا اگر در این سند، احیانا نقاط ضعفی، مطرح شد، خدای ناکرده، به معنای نادیده گرفتن زحمات و تالش‌های خالصانه این عزیزان نخواهد بود. نیت ما نشاندن لبخند بر لب شماست


وضعیت ریسپانسیو بررسییییفیت ن ییییپیسخیییی ی سیییی ی سیی پی ریب ب یی ی یتبلییپ،یبتن سیی بیی ی ابع یسخ ش ری ا سیی ل نکیبستند


متوسط وضعیت ریسپانسیو صفحه‌اول‌و‌صفحات‌داخلی‌شما‌ بههه‌لحهها ‌ریسپانسههیو مههن‌حیهه المجمهههو ،‌‌خهههوب‌طراحهههی‌شهههده‌ اسههههههت‌و‌گرچههههههه‌می‌تههههههوان در‌ بهههاز‌طراحی ریسپانسهههیو آن،‌بهههرای نمههههایش‌حساب‌شههههده‌تر تحههههت‌ موبایهل‌و‌تبلهت،‌ظرایهف‌بیشهتری‌ به‌خرج‌داد،‌اما‌در‌کل قابل‌قبول‌است.


People are 5 times more likely to leave a site if it isn't mobile-friendly. مردم‌،‌5 برابر‌بیشتر‌تمایل‌به‌ترک‌یه ‌سهایت دارنهد،‌ زمانیکه‌آن‌سایت‌دوستدار‌موبایل‌)نمهایش‌همخهوان‌ با‌اندازه‌صفحه‌گوشی( نباشد. لین ‌مستند


کش صفحات در گوگل تعدا یصنح تف تی یگ گی ،یازی ب سی پی شخ یشن خت یت یبفیت اسند ش سسیریق بپی ب ی ریصنح تیجه ن،ی ریتس یرتب ی ری ست جیرا،ی اشت یب شند. ل نکیبستند


کم وضعیت کش صفحات یعنههی‌سههایت‌چنههدان‌محتههوای‌اینههدک شههده‌و‌ صفحات‌کش‌شده‌ای‌در‌گوگل نهدارد‌و‌ایهن‌اصهال خوب‌نیست. ممکن‌است‌سهایت‌شهما‌واقعها کهم‌ محتوا‌باشد‌و‌ممکن‌است‌شما‌محتوای‌بیشهتری‌ داشههته‌ایههد امهها‌بنهها‌بههه‌اشههکالی‌در‌سههایت‌گوگههل نتوانسته‌همه‌محتوا‌را‌ببیند‌یا‌کش‌کند. بهه‌ههر‌ حال‌در‌بازطراحی سایت‌شما‌وضعیت‌می‌تواند به‌ مراتب‌از‌این‌بهتر‌شود. شما هم اکنون ۶ صفحـــه کش شـــــده در گوگـــــل دارید.


It’s estimated that over 1.7 billion websites exist, and 576,000 New Websites Per Day تخمین‌زده‌می‌شود بیش‌از‌۷.۱ میلیارد‌وب سایت‌جهود‌ داشته‌باشد‌که‌روزانه،‌۵۷۶ هزار،‌به‌آن‌افزوده‌می‌شود. لین ‌مستند


بررسی وضعیت تایپوگرافی تیی گ گرا ف،یهنییریبیی یتیی رگ ر ی رسییپی سپ یرع پیتن س یه یاسیداز‌یه رسگیه سپ ت یس شت یه یبت نیس پی برا یت ربر،یز ب ی یخ اس ب شد.


متوسط وضعیت تایپوگرافی تی گ گرا ف چنیدانیحر ی یا تی ریسشید‌یابی یسی عی سپ هی یبی یتی ریر تی ی یاسیداز‌یهی ی یرسیگیهی ی چندانیبدیس سپی ی ریت یق ب یقب لیاسپ.


in the Google/IBM study, they found that serif font Georgia was read 7.9% faster than sans serif Helvetica. در‌پژوهشی‌که‌توسط‌گوگهل و‌آی‌بهی‌ام انجهام‌شهد،‌پهی بردند‌در‌خانواده‌فونت‌های سریف،‌فونت جورجیها،‌٪۹.۷ سریعتر‌قابل‌خواندن‌است،‌نسبت‌به‌فونت هلویتیکا. لین ‌مستند


سوابق سایت در آرشیو اینتر نت ب سفیا نترسپی یآرش ی اتیا رگ،ی ب س تفیب ی کی تی سینتریبعمیمیبسیتقری ریت ل نرس یآبر ک سپ ت ی کیتگفیازی سی اب یآ ید پ تخی بفی ب سی پیهی س ،ی ریبستریزب نیس یبفی ار . ل نکیبستند


زیاد و ناپیوسته سابقه آرشیو وبسایت ازیسخیی اری داسییپیتیی یآ یید پ هیی یز یی یر ی س پی اشت یا د،یاب یلز ب یا نیبر زرسی سفیه بطی ب ی ب ی کیجد لیزب سبنید یبینممیسبی ‌یاسیپی یسی پی بیی یصییی رتیبسیییتخری یبیییدا یآ یید پ سشییید‌ی ی ری ب اعیید ازیزبیی ن،یر سییدیت ل ییدیبحتیی ای یبر زرسیی سف س پیقطعیشد‌یاسیپ. یکیآ ید پ آهسیت یتتر ابی ی بنمم،یبفیت اسد برا یسئ س پیشخ یبهتریب شد. بر اساس نمودار این سایت، به نظر می رسد وب سایت شما که سابقه دامین آن به سال ۲۰05 می رسد، تاکنون، الاقل 2بار، بازطراحی شده است.


Persian language has the third rank in fastest growing content languages on the Internet. زبهان‌فارسهی،‌رتبهه‌سهوم‌در‌سهریعترین‌رشهد‌محتهوا‌در‌ اینترنت‌را‌از‌آن‌خود‌کرده‌است. لین ‌مستند


ل نکیبستند سیستم مدیریت محتوا س ستمیبد ر پیبحتی ای ی یبی یاخت ی ر،ی سیییفیا یا ،یسر یا یییزار تحیییپی ب شیییپی بس پ شیخ ی یب تی ریسر یا یزار سی پی ا ن ب یک شخ سیپیتی یازی ر ی یتنتیرلی نییییی آن،ییبفیت اس ییییید سییییی پیخییییی یرای بیید ر پی یبر زرسیی سف تن یید. بیی یعبیی ریتی بهتر،یسنر،یت می یشرتپی راحی ب س پی علیییفیشیییخ ،ی راحیییفیخییی یرایبیییریبسیییتری سیی ر تییده ا یینیسر یا ییزار ازی یی ی آب ‌،یاست اریتر ‌یاسپ.


نرم‌افزار‌سی‌ام‌آس‌شما‌ی ‌سیستم‌مدیریت‌محتهوای‌مبتنهی‌بهر‌ زبههان‌پی‌اج‌پههی‌اسههت‌مهها‌حصههل‌کههار‌یهه ‌شههرکت‌ایرانههی. معمههوال‌ شرکت‌های‌ایرانی،‌که‌به‌جای‌فرود‌آوردن‌سر‌تسلیم‌و‌تواضهع‌در‌ برابر‌سی‌ام‌اس‌های‌معتبر‌اوپن‌سورس‌جههانی،‌خودشهان‌سهی ام‌ اس‌را‌از‌صفر‌می‌نویسند‌تا‌آن‌را‌بدون‌برنامه‌نویسهی‌خها بهرای‌ هر‌مشتری‌صرفا‌با‌عوض‌کردن‌تم‌در‌اختیار‌مشهتری‌قهرار‌دهنهد. شعار‌ما‌از‌سهورس‌های‌آمهاده‌اسهتفاده‌نمهی‌کنهیم‌و‌از‌صهفر‌بهرای‌ شههما‌مههی‌نویسههیم‌شههعاری‌پههوت‌و‌غیرواقعهههی‌اسههت‌کههه‌بههرای‌ سهرپوش‌گذاشهتن‌بهر‌ضهعف‌ههای‌خهود‌در‌رقابهت‌بها‌سهی‌ام‌اس هههای‌اوپههن‌سههورس‌جهههانی‌و‌بههه‌هههد ‌فریههب‌مشههتری‌گفتههه‌ می‌شود. لذا‌باید‌داستان‌برندسازی‌و‌بازاریابی‌اینترنتی و‌سهوو‌کهه‌ رسالت‌اصلی‌سایت‌اطال ‌رسانی‌شماست‌را،‌به‌ی ‌سهامانه‌اوپهن‌ سورس‌جهانی‌بسپارید‌و‌از‌شهرکت‌طهراح‌وب‌بخواهیهد‌صهرفا‌تهم‌ وب‌سایت‌تان‌را‌از‌صفر‌و‌مطابق‌با‌میل‌شما‌طراحی‌کنهد. در ایهن‌ انتقال‌از‌سایت‌پی‌ات‌پی‌فعلهی‌بهه‌سهامانه‌ههای‌متن‌بهاز‌جههانی،‌ قطعا‌آدرس‌بندی‌های‌صفحات‌در‌سایت‌جدید،‌متفاوت‌بها‌قهدیم‌ خواهد‌بود‌و‌لذا‌باید‌فکری‌به‌حهال‌مپینهر‌ریهدایرکت‌آدرس‌ههای‌ متناظر‌قدیم‌به‌جدید‌شود‌تها‌رتبهه‌سهوو‌سهوابق‌کهش‌سهایت‌در‌ گوگل‌از‌دست‌نرود‌و‌همچنین‌به‌علت‌وابسهتگی‌شهدید‌شهما‌بهه‌ شرکت‌طهراح‌قبلهی،‌مراقهب‌بهه‌نخهوردن‌روابهط‌تهان‌بها‌طهراح‌قبلهی‌ باشید‌تا‌بدون‌دان‌شدن‌تعمدی‌سهایت‌قبلهی،‌برداشهت‌محتهوای‌ آن‌برای‌طراح‌جدید‌شما‌میسر‌باشد. س سییتمیبیید ر پیبحتیی ا یسیی پی علییفیشییخ ،ییی Custom اسییییپیتیییی یس سییییتخفیغ ربتنیبیییی ز بیییی ی بهندسییفی یبعخیی ر یا راسیییفیاسییپیتیی یبیی یزبیی نی برس ب یس سف PHP ت سع ی ت یاسپ.


WordPress WooCommerce powers 22% of the top 1 million ecommerce sites in the world ووکهههامرس کهههه‌فروشگاه‌سهههاز تحهههت‌وردپهههرس اسهههت،‌ نیروبخش ٪۲۲ از‌ی ‌میلیون‌وب سایت‌برتهر‌‌و‌موفهق فروشگاهی در‌دنیاست. لین ‌مستند


استفاده از پروتکل امن ر تک ی HTTPS سی عفی ر تکی ی HTTP ا القیبفیش ت یت سطیات التی SSL یی یTLS بیی یصیی رتیس بتقیی رن ربزگییرار شد‌یاسپ. ربزگزار س بتق رن شیکلف ازی ربزگزار اسیپیتی یبشی هد‌ی بحتی ا ی ا الع تیارسی لفی یتی یری ا نیآنیبیرا ا ییرا یتیی یبیی یهییریشییک یبیی یا العیی تی سپی دایتنند،یغ ربخکنیاسپ. ل نکیبستند


خوب وضعیت HTTPS ا نیاعدا یب س ریا نیاسیپیتی یسی پیشیخ یخی ب اسییپی ی عنیییفیشییخ یازیSSL بعتبییری یا خنیییفیر ی س پیخ یبهر‌یبند هست د. شخ یهمیاتن نیرتب A ریسنج یت ن پیSSL رایح زی شد دی یس پیشخ یازی۱۰۰ ابت ز،ی ریسنج یت ن پی: • Certificate ابت زی100 100زی ابت Protocol Support • 90زی ابت Key Exchange • 90زی ابت Cipher Strength • رایتس یتر ‌یاسپ.


Nearly 79% of the Alexa Top 100,000 websites use HTTPS. نزدی ‌٪۷۹ از‌صد‌هزار‌سایت‌دارای‌رتبهه‌برتهر‌الکسها،‌از‌ پروتکل‌امن‌HTTPS استفاده‌می‌کنند. لین ‌مستند


سرعت سنج لود در موبایل ی ج اسیگ د ا نسی تز،ی یکیابیزاریت رآبیدی آسال یین،یجهییپیتسییپی یآسیی ل زیسییرعپی ب رگییرار ب سیی پیاسییپیتیی یت سییطی گ گ س خت یشد‌ی یب یبررسیفیل نیگ ی رابترهییی یب تلیییریتییی ی ریسیییرعپی ب رگرار بس پ ت ث رگراریهستند،یبیفی ر از . ل نکیبستند


کند سرعت لود در موبایل ا یینیاعییدا یب یی س ریا یینیاسییپیتیی یسیی پیشییخ ی ری ب ب یی ،یسییرعتفیبت سییطی ار ،یسییرعپیلیی سیی پ شخ یع لفیس سیپیابی یا تحی حیهیمیس سیپ. قطعی یبی ی رع ییپیسکیی تفیبییفیتیی انی ریبیی ز راحف سیی پیشییخ ،ی سرعپیل س پیرایسسبپیب ی ضع پی علف ارتقی ی ا نمره ۴۹از ۱۰۰ در سننج سنر لنود، تحن بوبلین دیوایس هنل، در ابنرار پیج اسپید اینسلیتر گوگ دارید.


Over 50% of Mobile visitors leaving a page that takes longer than three seconds to load. بیش‌از‌٪۵۰ بازدیدکنندگان‌موبایل،‌صفحه‌ای را‌کهه‌زیهر‌ ۳ ثانیه‌کامل‌لود نشود،‌ترک‌خواهند‌کرد. لین ‌مستند


سرعت سنج لود در دسکتاپ ی ج اسیگ د ا نسی تز،ی یکیابیزاریت رآبیدی آسال یین،یجهییپیتسییپی یآسیی ل زیسییرعپی ب رگییرار ب سیی پیاسییپیتیی یت سییطی گ گ س خت یشد‌ی یب یبررسیفیل نیگ ی رابترهییی یب تلیییریتییی ی ریسیییرعپی ب رگرار بس پ ت ث رگراریهستند،یبیفی ر از . ل نکیبستند


متوسط سرعت لود در دسکتاپ ا یینیاعییدا یب یی س ریا یینیاسییپیتیی یسیی پیشییخ ی ری سکت پ،یسرعتفیبت سیطی ار ،یسیرعپیلی سی پی شخ یع لفیس سیپیابی یا تحی حیهیمیس سیپ. قطعی یبی ی رع ییپیسکیی تفیبییفیتیی انی ریبیی ز راحف سیی پیشییخ ،ی سرعپیل س پیرایسسبپیب ی ضع پی علف ارتقی ی ا . نمره ۷۸از ۱۰۰ در سننج سنر لنود، تحن بوبلین دیوایس هنل، در ابنرار پیج اسپید اینسلیتر گوگ دارید.


Around 70% of people say that the speed of a page affects their willingness to buy from an online retailer. حدودا ٪۷۰ مردم‌در‌نظرسنجی‌گفته‌انهد کهه‌سهرعت‌لهود صفحه،‌بهر‌تمایهل‌ایشهان‌بهر‌خریهد‌یها‌عهدم‌خریهد‌از‌یه فروشگاه‌آنالین،‌اثر‌می‌گذارد. لین ‌مستند


جی تی متریکس صفحه نخست جفیتفیبتر کس،ی کیابزاریت رآبدیآسال ین،ی جهییپیتسییپی یآسیی ل زیسییرعپیب رگییرار ب س پیاسپیت یبی یبررسیفیل نیگ ی رابترهییی یب تلیییریتییی ی ریسیییرعپی ب رگرار بس پ ت ث رگراریهستند،یبیفی ر از . ل نکیبستند


سریع سرعت در جی تی متریکس ا نیاعدا یب س ریا نیاسپیت یسی پیشیخ یسیریعتفی خیییی بی یق بیییی یقبیییی لی ار ی یسسییییبپیبیییی یعخیییی ی س پیه ا نترستف،یتنیدتری ی رتیریلی سخفیشی د. ا نیخ بیاسپیابی ی ریعی نیحی لیجی یبهبی ی ار ی ی هنیی زیبفیت اس یید بیی یبه ن یسیی ز صیینح ی یبحتیی ا ی ز رسیی خپیخیی یا یینیاعییدا یرایبیی التریببر ییدی یبهبیی ی ب شتر یبب ش د. شمل هم اکنون رتبه Cدر سنج جی تی بتریکس دارید و درصد کلرایی سلی شمل 74%اس . • شلخص LCP ،یعنی ثلنیه هلیی که طول بی کشد تل الملن هلی بررگ بصری، بلنند کس هل و نلوین، در نلحیه دید کلربران، قلب روی شوند، که دد بطلوب آن 2.1 ثلنیه اس ، برای شمل . اس 2.3s • شلخص TBT ،یعنی ثلنیه هلیی که اسکریپ هلی صفحه، تکمی لود سلی را بالک و بعط خود بی کنند، که دد بطلوب آن ۱۵۰ بیلی ثلنیه یل کمتر اس ، برای شمل 16ms اس . • شلخص CLS ،نشلن بی دهد که بلزدید کنندگلن بل بلرگیری صفحه شمل چه بقدار تغییرات در الیه هل را تجربه بی کنند، که ابتیلز بطلوب آن 1.0 یل کمتر اس ، برای شمل 02.0 اس .


11% Drop In Page Views For One-Second Delay In Page Load. بههه‌ازای هههر‌یهه ‌ثانیههه‌تههاخیر‌در‌لههود صههفحه،‌٪۱۱ افههت‌ شاخص‌مشاهده‌صفحه‌کاربر‌را‌شاهد‌خواهیم‌بود. لین ‌مستند


برند شما در گوگل ساجست گ گی س جسیپ ی ی شینه اتیگ گی ،ی سر سیف ازیب تی ریجسیتج یبحبیی ب گ گ اسپیتی یسیعفیبیفیتنیدیهن ی ت ییییدیتییییر نیتلخیییی تیت سییییطیبییییر ی جستج تنند‌،ی ریتکخ ی یعبی رتیا شی نی رایتخییکیتنییدی یلییرایعبیی راتفیرای شیینه ی بفیتنییید. بررسیییفی جییی یسییی یشیییخ ی ری عب راتی شنه یشد‌،ییسش نی هند‌یبرسدی ب نیشخ ی یسرچ ز ی یبیر ی ربی ر‌یسی شخ یخ اهدیب . ز یرایگ گی قیطی قتیف عبییی رتفیرایبییی ی هرسیییپی شییینه ات اضیی یب کنییدیتیی ی ازخیی ی یز یی یسییرچ ش .


بسیار عالی نام خاص شما در گوگل ساجست ها س یشخ ی ریآ تخهی بتعید یازی شینه اتیگ گی ظ هریشد‌یاسیپی یا ینی عنیفیشیخ ی ریعرصی یتی ر ی خ یبرسدیبحس بیبفیش د. ✓ شرک پلک پالستیک کلشلن ✓ شرک پلک پالستیک اصفهلن ✓آدرس شرک پلک پالستیک کلشلن ✓بحصوالت شرک پلک پالستیک ✓استخدام شرک پلک پالستیک کلشلن ✓بحصوالت شرک پلک پالستیک کلشلن ✓ سلی شرک پلک پالستیک ✓ شرک تولیدی پلک پالستیک ✓ شملره تملس شرک پلک پالستیک کلشلن ✓ شملره تملس شرک پلک پالستیک ✓ شرک صنلیع پالستیک پلک نهلد


Long-tail keyword searches have a clickthrough rate 3% to 5% higher than generic searches. کلیدواژه‌های طهوالنی‌سهه‌تها‌چههار‌کلمهه‌ای،‌نهر ‌کلیکهی ٪۳ تا‌٪۵ باالتر‌از‌سرت‌های عمومی‌و‌معمول‌دارند. لین ‌مستند


لوکیشن شما روی نقشه گوگل ا العیی تفیتیی یت سییطیعخیی یبییر ی یبیی ی صی رتیبشی رتپیآزا یر یسقشی یگ گی ثبییپیبییفیشیی یتیی یتیی ربرانیبت اسنییدیازی ر یی یاپ ب ب یی یگ گیی بیید،ی جیی ی تشک التفیخ صیر یسقش یرایجستج ی ی بس ر بف یترا کیسنجفیتنند. قتیفی قبالیبکی نیشیخ یر یسقشی یگ گی ثبیپی شد‌یب شد،یبفیتی اس م ازیسخی یسقشی ی گ گ یبس ر بف آنی ریصینح یتخی ی ب یب س پیشخ یبهر‌یببر م ل نکیبستند


ضعیف حضور شما روی نقشه گوگل ر یسقش یثبپیشد‌یا د،یاب یازیشخ یتنهی ی یکیاسیمی ثبپیشد‌یاسیپ. سی یآ ر یس شیت ر ی یسی یتلننیفی ی س یآ ر ی ب س تفی یس یعکسفی یسی یتی ریبجی ز . ثبییپیبکیی سفیشییخ یر یسقشیی یگ گیی بییفیت اسییدیبیی ی برات یبهتری یق تریازیا نیاتن قیب نتد. تور بجلزی و تصلویر پلنورابل ۳۶۰ تصلویر از بکلن شملره تلفن ثلب آدرس وب سلی سل لت کلر و ایلم کلری هفته


An overwhelming number of respondents (87%) use navigation apps for driving directions the most. ٪۸۷ از‌پاسخ‌دهندگان ی ‌نظرسهنجی‌ابهراز‌داشهته‌اند،‌از‌ برنامههه‌های نههاوبری بههرای‌مسههیرهای‌راننههدگی‌اسههتفاده می‌کنند. لین ‌مستند


حضور شما در اینستاگرام شییبک یا یاجتخیی عفیجهیی سفی یشیین خت شد‌یعکسیبح ریاسپیت یب شتریب ر ی عالقی یج اسی نی یس ج اسی نیاسیپی یبیرا ی بعر ییییییییییفی یاستقییییییییی لیب ضییییییییی ع تی ب ر ،یت ی ر ی ی ید فیا ید‌یآلیبی ی سمریبفیرسد. ل نکیبستند


زیاد تعداد فالوور اینستاگرام ا یینیتعییدا ی یی ل ر خیی بیاسییپی یسشیی س ری ع ل ییپ خیی بیشییخ یر یا نسییت گرا اسییپ. ابیی یجیی یتیی ری ب شتری یبهب ی ار شمل هم اکنون 073,1نفر فللوور روی اینستلگرام دارید.


62% of people say they have become more interested in a brand or product after seeing it in Stories مهردم‌در‌یه ‌نظرسهنجی‌62‌٪ابهراز‌داشهته‌اند کهه‌بعهد‌از‌ دیدن‌استوری‌های ی ‌برند‌یا‌کاال‌در‌اینستاگرام،‌به‌آن‌ عالقه‌مند‌تر می‌شوند. لین ‌مستند


حضور شما در تلگرام شبک یا یاجتخ عفیجه سفی یبطرحیاسپی تی یبیریاسی ی یکیبسینجریقی یشیک یی گر ت یت یسسبپیبی ی یریسیر یا زارهی ی بسییینجریب ب ییی یبسییی ریقییی ی ی ارا ی ق بل پیهی ی یرا انیاسیپ. ریا یرانی یر تعییدا تر ن شییبک یاجتخیی عفیبحسیی ب بفیش . ل نکیبستند


متوسط کاربران تلگرام ا یینیتعییدا یعحیی یچنییدانیز یی یس سییپی ی داسییپی سرب یگرار یچنداسفیر یشبک یتل را خ یسکیر ‌ی ا د شمل هم اکنون ۳۰۱نفر ضو روی تلگرام دارید.


Telegram is the king of messaging app/social media in Iran with more than 40 million users. تلگرام،‌با‌بیش‌از‌۴۰ میلیهون‌کهاربر،‌حتهی‌بعهد‌از‌فیلتهر‌ شههههدنش،‌همچنهههههان،‌پادشهههههاه‌اپ‌ههههههای پیام‌رسهههههان و‌ شبکه‌های اجتماعی‌در‌ایران‌است. لین ‌مستند


حضور شما در آپارات آ ییییی رات،ی ریسبییییی ی ت ییییی ب،یشیییییبک ی اجتخ عفی د یبحی ر یاسیپیتی یبیرا ی استشی ری یسخی ی یبشی هد‌ی ی یر ی بحییی ب نی ییید فیاعیییمیازیبعر ی ییفی ی تبل غی یآب زشی یسرگربفیت ربر ی ار . ل نکیبستند


کم کاربران آپارات ا نیتعدا ی ل ر ب ی ض حیتمیاسپی یج ی ع ل یپی ت بالیجد یتریشخ ی ج ی ار ی شمل هم اکنون ۲نفر فللوور روی آپلرات دارید.


حضور شما در لینکدین ل نکید ن شیبک یاجتخی عفیتسی ی یتی ری اسپی یهریب سس ،یشرتپ،یصینعپی ی ی سییییی زب سف،یب سیییییپیصییییینح یا ریآنی اشت یب شدی یت رتنی نی یت ربنیدانیهیمی صینح ی اشیت یب شیندی یبشی یب شیدی ت رتنییی نی یییکیتشیییک التیچییی یتسییی سف هسییییتند. جیییی ی ر یییی یقیییی یر ی ل نکید ن،یخ صیی ی ریب اقیعیاسییت دا ی س ر یت ریزبد‌،یتخکیش سفیبی یتسی ی یت ره یخ اهدیتر . ل نکیبستند


خوب صفحه شما در لینکدین تشک التیشخ یصی ح یصینح ی ریل نکید ن اسیپی ی ت رتن نیشخ یهمیبعر فی یب یتشک التیبیرتبطیشید‌ی اسد. لوگوی تشکیالت کس پس زبینه اصلی صفحه پرسن و کلربندان بعرفی بختصر تشکیالت لینک وب سلی


40 million people use LinkedIn to search for jobs each week هههر‌هفتههه،‌۴۰ میلیههون‌نفههر،‌بههرای‌یههافتن‌یهه ‌شههغل‌جدیههد،‌از‌ لینکدین استفاده‌می‌کنند. لین ‌مستند


توان تولید محتوای متنی بررسفیت اس فیشیخ ی ریتید نی یتی ل ری یس ییی رشیبتییی نی یبط لییی یبتنیییفیبیییری اس یس اب یق ب یبش هد‌ی ریس پ ی شبک یه یاجتخ عفیشخ .


ضعیف توان تولید محتوای متنی ق بل پیه شخ ی ریت ل دی ی یتی ب نیبحتی ا یبتنیفی ضییع ریاسیپیتی یاگیریاس یز‌یبهبی یسیئ ار ید،ی حتخ یب دیا نیضعریخ یرایتن ریب رار دی ی کر یبی ی ح لیت ل دیبحت ا یبتنفیب ت ن پ بکن د.


Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.