inbound4226529648196470716 Flipbook PDF

inbound4226529648196470716
Author:  p

105 downloads 154 Views 21MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

FOLIO

PROFILE

ประวัติสว่ นตัว

EDUCATION ึ ษา ประวัติการศก

ACTIVITY กิจกรรม

CERTICATE เกียรติบัตร

PROFILE PROFILE ข้อมูลส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

นางสาว พลอยไพลิน มุขเงิน ชื่อเลน :พลอย เกิด: วันศุกร ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 สัญชาติ : ไทย เชื้อชาติ: ไทย ศาสนา:พุทธ กําลังศึกษาอยู:สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต ๒ วิทยาลัยเทคนิคตรัง แผนก : วิชาการจัดการสํานักงาน ความสามารถพิเศษ: ถายรูป

ครอบครัว ชื่อบิดา : นาย ณรงคศักดิ์ มุขเงิน ชื่อมารดา : นาง มยุรี ดําเกิด อาศัยอยูกับ นาง อาดูร นิลละออ (ยาย) อาชีพ : ทําสวน

ภูมิลําเนา บานเลขที่ : 9 หมูที่ 1 ตําบล : นาหมื่นศรี อําเภอ : นาโยง จังหวัด : ตรัง

คติประจําใจ ไมมีสิ่งไหนที่ทําไมได ถาเรา มุงมั่นและตั้งใจ

ช่องทางการติดต่อ : พลอย ย.

: 0650500281

: poyeiei_45 : [email protected]

: 0886707540

EDUCATION EDUCATION

ประวัติการศึกษา

ระดับอนุบาล

โรงเรียนวัดด่านสําโรง ระดับอนุบาล

โรงเรียนบุญเหลือเกือคง

โรงเรียนวัดด่านสําโรง ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนบุญเหลือเกือคง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนสวัสดิรัตนาภิมุข

ประวัติการเขารวมกิจกรรมสภานักเรียนทั้ง หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกโรงเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนฝายกิจการ พรรคอนาคตใหมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ดิฉันไดรับคัดเลือกจากคณะครูและนักเรียนในโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ใหเปนคณะกรรมการสภานักเรียนของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

หนาที่ของดิฉัน •กรรมการงานกิจกรรม -จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถและศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน -ประสานงานกับงานสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน จัดกิจกรรมสงเสริม ประชาธิปไตยทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภา นักเรียน •กรรมการงานคณะสี -ประสานงานกับกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาและงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใน การจัดกิจกรรมกีฬาภายใน -ดําเนินกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายใน การงานหองเรียน -ดําเนินกิจกรรมหองเรียนสีขาว •งานประชาสัมพันธ -ประกาศชาวสารตางๆทางเพจโรงเรียน ที่นี่ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข •เปนนักเรียนแกนนําโครงงานคุณธรรม โครงงานสุจริต •เปนแกนนําในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน คณะกรรมการงานเทคโนโลยีและโสนทัศนูปกรณ -ถายภาพกิจกรรมตางๆ -ประสานงานกับงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนในกิจการที่เกี่ยวของ

ประโยชนที่ไดรับ ไดประสบการณจากการทํางานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ฝกการมีจิตอาสา ทําใหดิฉันกลาแสดงออกมากขึ้น มีความมุนมั่นตั้งใจใน การทํางานและยังสรางความสามัคคีการทํางารเปนหมูคณะไดอีกดวย

ประวัติการเขารวมกิจกรรมสภานักเรียน ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกโรงเรียน

ฉันไดเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ"เสริมสรางทักษะชีวิตเด็กไทย ปลุกพลัง KID พิชิตปญหา" สหวิทยาเขตทับเที่ยง ประจําปการ ศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ซึ่งมีตัวแทนจากโรงเรียนตางๆเขารวมกิจกรรมโดยมีการอบรมใหรูจักตนเองและรูจักวางแผนการศึกษาตอจนถึง การทํางาน

ดิฉันไดเขารวมโครงการสภาเด็กและเยาวชนรวมพลังปองกันวิกฤติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) วันที่17 สิงหาคม 2563 โดยดิฉัน ไดเรียนรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันดูแลตนเอง และยังทําเจลลางมือแจกใหกับบุคลากรในโรงเรียนและบุคคลอื่นๆตางสถานที่อีกดวย

ดิฉันเปนนักเรียนแกนนํา คาย STEM EDUCATION (ROCKET WATER)" ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 2562 โดยดิฉันทําหนาที่บอกวิธีการทํา จรวดขวดนํ้าใหกับนองๆในกลุม ซึ่งกิจกรรมนี้ทําใหดิฉันไดรับความรูมากขึ้นและยังสรางความเปนผูนําใหแกตนเองอีกดวย

ประวัติการเขารวมกิจกรรมสภานักเรียน ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกโรงเรียน

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ดิฉันไดตกแตงปายโรงเรียนเพื่อใหเกิดความสวยงามรอรับเสด็จพระราชดําเนินของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ สมเด็จพระราชินีเสด็จพระราชดําเนินจังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ผานเสนทางดําเภอนาโยง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

เขารวมประกวดการแขงขันโครงงานคุณธรรมโดยมีชื่อโครงงานวา"เรียนกอนคอยเลนนะ" ไดผลงานรองชนะเลิศระดับม.ปลาย ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง และเปนฝายผูเก็บบรรยกาศภาพตางๆ

เขารวมโครงการสรางและสงเสริมความเปนพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทดานการศึกษาสู การปฏิบัติ ประจําปการศึกษา 2563 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (วิทยากรพี่เลี้ยง) ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2563 ดิฉันเปนวิทยากรพี่เลี้ยงนํานองๆเขาแตละ ฐาน และเปนชางภาพเก็บบรรยากาศในคาย

ประวัติการเขารวมกิจกรรมสภานักเรียน ทั้งหนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกโรงเรียน

ดิฉันไดเปนตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขตอนรับและบรรยายแกคณะกรรมการนิเทศ ณ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เมื่อ วันที่11-12 กันยายน 2562 โดยดิฉันไดเดินนําสถานที่ใหแกคณะกรรมการนิเทศตามหองเรียนตางๆของโรงเรียน

ไดรับหนาที่เปนนักกีฬา การแขงขันชักเยอ ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแขงขันกรีฑาภายใน โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ส.ร.ม. ตรังเกมส และยังไดรับหนาที่จากสภานักเรียนเปนผูที่ถายรูปของทุกๆหนวยสี

กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต ภัยธรรมชาติและภัยตางๆ ระหวาง วันที่ 6-8 กันยายน ดิฉันเปนผูชวยวิทยากร ดําเนินกิจการตางๆ เชน ประสาน งานนันทนาการ การดูแลนองๆตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดกิจกรรม

ประวัติการเขารวมการสอนเสริม (ติวธรรมศึกษา )

กิจกรรมการสอนเสริม เพื่อนําไปสอบธรรมมะ ชั้น ตรี โท เอก ซึ่งจากการเรียนสอนเสริมทําใหดิฉันไดความรูเกี่ยวกับ สุภาษิต หลักการเขียนเรียง ความกระทูธรรมและความรูตางๆ เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา เชน พุทธประวัติ วิชาธรรมวิภาค วิชาวินัย และดิฉันไดสอบผาน การสอบนักธรรมทุกชั้นตรี โท และ เอก จนไดรับเกียรติบัตรจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติและแมกองธรรม สนามหลวง

ประวัติการเขารวมการอบรมและทัศนศึกษา ทั้งหนวยงานภายในและภายนอกโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการคายกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในเครื่องแบบ” หลักสูตรปฐมพยาบาลและจิตอาสา ระหวางวันที่ 30-31 มกราคม 2563 กิจกรรมนี้ทําใหดิฉันมีความรูและทักษะในการชวยเหลือผูคนที่ไดรับอุบัติเหตุ และ ยังไดรับความรูเบื้องตนในการชวยเหลือผูอื่นและตนเอง

การอบรมโครงการอบรมชวยชีวิตทางนํ้า ระหวางวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ ประจําวิทยาเขตตรัง ซึ่งโครงการนี้ ทําใหดิฉันมีความรูและประสบการณในการชวยเหลือชีวิตผูคนทางนํ้ามากยิ่งขึ้น

THANK YOU

Ploypailin Mookeyenge

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.