52A92E82-BA12-4EE4-8E0D-37E1390C14ED Flipbook PDF


33 downloads 99 Views 1MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

MANUAL FOR INTERNS

CHINESES VOCABULARY

TABLE OF CONTENTS

CONTENTS หมวดทั่วไป

01

หมวดทั่วไป

02

Sharing the worlds, flying together.

CONTENTS

CONTENTS ประโยคทั่วไป

05

หมวดสัมภาระ

03

หมวดบัตรโดยสาร

04

CHINESES VOCABULARY

飞机场 飞机 航站楼 出站 进站 国内 国际 座位 姓名 入境卡 出境检查 签证 海关

เฟย จี ฉ่าง

หมวด ทั่วไป สนามบิน

เฟย จี

เครื่องบิน

หาง จ้าน โหลว

อาคารผู้โดยสาร

ชู จ้าน

ขาออก

ขาเข้า

จิ้น จ้าน กั๋ว เน้ย

-

กั๋ว จี้ จั้ว เว่ย

การเดินทางภายในประเทศ

การเดินทางระหว่างประเทศ

ที่นั่ง

ซิ่ง หมิง

ชื่อ - นามสกุล

รู๋ จิ้ง ข่า

แบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง

ชู จิ้ง เจี้ยน ฉา

ตรวจคนเข้าเมือง

เฉียน กวัน

วีซ่า

ห่าย กวัน

PAGE 1/5

ศุลกากร

候机室 值机柜台 女乘务员 男乘务员 出发日期 登机时间 吸烟室 转机 机场巴士 国内线

国际线

CHINESES VOCABULARY

หมวด ทั่วไป

เลานจ์

โฮ้ว จี ชื่อ

เคาน์เตอร์เช็คอิน

จื่อ จี กุ้ย ไถ หนู่ เฉิง อู้ หยวน หนาน เฉิง อู้ หยวน ชู ฟา ลื่อ ฉี เติง จี ฉือ เจียน

ซีเยียนซื่อ จ่วนจี

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สจ๊วต

วันออกเดินทาง

เวลาขึ้นเครื่อง

ห้องสูบบุหรี่

ต่อเครื่อง (Transfer) รถบัสสนามบิน(Airport Bus )

จีฉาง ปาชื่อ กั๋วเน้ยเซี้ยน

เส้นทางบินภายในประเทศ

กั๋วจี้เซี้ยน

เส้นทางบินระหว่างประเทศ

PAGE 2/5

CHINESES VOCABULARY

行李 托运的行李 过重行李 取行李

行李车

行李遗失 传送带 行李牌 行李提取处

หมวด สัมภาระ กระเป๋าเดินทาง

สิง หลี่ ทัว ยุ้น เตอะ สิง หลี่

โหลดสัมภาระ

กั๋ว จ้ง สิง หลี่

กระเป๋าน้ำหนักเกิน

ชวู่ สิง หลี่

รับกระเป๋าเดินทางสิง หลี่ เชอ

สิง หลี่ หยี ชือ

-

ฉวน ซ้ง ใต้สิง หลี่ ผายสิง หลี่ ถี

ฉวู ฉู่PAGE 3/5

รถเข็นสัมภาระ

กระเป๋าหายสายพานลำเลียงเเท็กกระเป๋าเดินทางพื้นที่รับกระเป๋า

หมวด ตั๋วโดยสาร

机票 航班 护照 来回票 单程票

头等舱

商务舱

航空公司

飞机耽误

靠窗座位 中间座位 靠通道座位 紧急出口座位

CHINESES VOCABULARY จี เพี้ยว

ตั๋ว

หาง ปัน

เที่ยวบินฮู้ จ้าว หลาย หุย เพี้ยวโถ๋ว เติ่งโถ๋ว เติ่ง ชาง

ซางอู้ ชาง

หาง คง

กง ซือ

เฟย จี ตาน อู้

เข้า ชาง

จั้ว เว่ยจง เจียน จั้ว เว่ยเข้า ทง

เต้า จั้ว เว่ย

จิ่น จี๋ ชู โข่ว จั้ว เว่ย

PAGE 4/5

หนังสือเดินทาง

ตั๋วไปกลับ

ตั๋วเที่ยวเดียวที่นั่งโดยสารชั้นหนึ่ง

ที่นั่งโดยสารชั้นธุรกิจสายการบินที่นั่งติดหน้าต่างที่นั่งตรงกลาง

ที่นั่งริมทางเดิน

ที่นั่งติดทางออกฉุกเฉิน

เครื่องบินดีเลย์

ประโยคทั่วไป

你有多少行李?

คุณมีกระเป๋ากี่ใบ?

值机柜台在哪儿 ?

เคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ที่ไหน?

请给我你的护照.

ขอดูหนังสือเดินทางหน่อย

哪个航空公司 ?

สายการบินอะไร?

หนี โหยว่ ตัว ฉ่าว สิง หลี่

จื๋อ จี กุ้ยไถ ไจ้ หนา เออะ

ฉิ่ง เก๋ย หว่อ นี่ เตอะ ฮู้ เจ้า

หน่า เก้อ หางคง กงซือ

给我看一下班机号码.

-

เก๋ย หว่อ ค่าน อี๋เซี่ย ปานจี ฮ่าวหม่า

ขอดูหมายเลขเที่ยวบิน

登记时间到了.

ถึงเวลาขึ้นเครื่องเเล้ว

对不起位置满了?

เครื่องบินจะล่าช้ากี่ชั่วโมง?

飞机要晚点几个小时.

ขอโทษค่ะที่นั่งเต็มแล้วค่ะ

เติงจี้ สือเจียน เต้าเลอะ

เฟยจี เย้า หวานเตี่ยน จี่ เก้อ เสี่ยว ฉือ

ตุ้ยปู้ฉี่ เว่ยจื้อ หม่านเลอะ

PAGE 5/5

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.