9788184930641 Flipbook PDF


52 downloads 107 Views 823KB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

^e ^e D

4

z> VVoBV x>|^ }shPõ» •u½kPøÍa \›¯õPa ö\´x {øÓÁõÚ ö\ÀÁzøu G¨£i¨ £õº¨£x GߣuØS ÁÈPõmkQÓx C¢u¨ ¦zuP®.

«ê£ñ. õœOòŠð¡

D 1.5  su ]^ N   _ k

AÒÍ AÒͨ £n®&4 ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õ •u½kPÒ

÷\õ©. ÁÒί¨£ß £[Sa\¢øu ÁºzuP®, _¯•ß÷ÚØÓ®, {ºÁõP¯À, ©Ûu ÁÍ ÷©®£õk EÒÎmh xøÓPÎÀ £» ¦PÌö£ØÓ ¡ÀPøÍ GÊv¯Áº ÷\õ©. ÁÒί¨£ß. xøÓ \õº¢u ö\Ȩ£õÚ AÝ£Á•® {¦nzxÁ•® öPõsi¸US® CÁº öuõø»UPõm] ©ØÖ® £zv›øPz- - x øÓ FhP[PÎÀ öuõhº¢x C¯[QÁ¸QÓõº. £[Sa\¢øu £ØÔ¯ CÁ¸øh¯ AÒÍ AÒͨ £n® ¡ÀPÒ(Á›ø\ 1&5),öÁÎÁ¢u Põ»® öuõmk CßÖÁøµ öuõhº¢x ÂØ£øÚ°À \õuøÚ £øhzxÁ¸QßÓÚ. AÒÍ AÒͨ £n®&4

1

B]›¯›ß ¤Ó ¡ÀPÒ £[Sa\¢øu 1. AÒÍ AÒͨ £n® 1 - - £[Sa\¢øu: Ai¨£øhPÒ 2. AÒÍ AÒͨ £n® 2 - - £[Sa\¢øu: AÚõ¼]ì 3. AÒÍ AÒͨ £n® 3 - - £[Sa\¢øu: L¤³a\ºì Asm B¨åßì 4. AÒÍ AÒͨ £n® 4 - - £[Sa\¢øu: ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õ •u½kPÒ 5. AÒÍ AÒͨ £n® 5 - - £[Sa\¢øu: i÷µi[ ¯õ£õµ® 1. |®£º 1 ÷\Àì÷©ß (]Ó¢u ÂØ£øÚ¯õͺ BÁx G¨£i?) 2. £n÷© Ki Áõ! 3. £n® & \¢÷uP[PÒ, ÂÍUP[PÒ (FAQs) {ºÁõP® 1. Bͨ¤Ó¢uÁº }[PÒ (uø»ø©¨ £s¦PÒ) 2. Põ»® E[PÒ Põ»i°À (÷|µ {ºÁõP®) 3. ¯õº }? (£º\Úõ¼mi) 4. E»P® Eß Á\® (P®³Û÷Påß) 5. EÖv ©mk÷© ÷Ásk® (Pªmö©sm) 6. EÓÄPÒ ÷©®£h (Secrets of Managing People) 7. ]Ó¢u {ºÁõQ BÁx G¨£i? 8. u[Pz xPÒPÒ (Põ»® E[PÒ Põ»i°À & 2) _¯•ß÷ÚØÓ® 1. Cm¼¯õP C¸[PÒ (G÷©õåÚÀ Csh¼öáßì) 2. jß u›Qh (£vß £¸ÁzvÚ¸US) 3. AvPõµ® AÀ», Aߦ (_¯•ß÷ÚØÓU PmkøµPÒ) 4. ©Ú AÊzu® µmh»õ©õ (©õnÁºPÐUS &²öÚì÷PõÄUPõP) 5. Eåõº EÒ÷Í £õº (©Ú•® \Uv²®) 6. BÀ v ö£ìm ! (÷|º•P[PÎÀ öÁØÔ ö£ÖÁx G¨£i?) 7. uÒÐ (÷©õmi÷Áåß) 8. ]ßÚz ysiÀ ö£›¯ «ß 9. ]Ö xÎ ö£¸® £n® 10. ö\õÀ»õuøu²® ö\´! EÓÄPÒ 1. Põu¼À C¸¢x v¸©n® Áøµ 2. A¨£õ ©Pß & ö|¸UP•® ö|¸hÀPЮ 2

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

AÒÍ AÒͨ £n®&4 ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õ •u½kPÒ

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

AÒÍ AÒͨ £n®&4

3

AÒÍ AÒͨ £n® 4: ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õ •u½kPÒ Alla Alla Panam-4: Portfolio Muthaleedugal by Soma. Valliappan © Second Edition: June 2009 First Edition : January 2009 152 Pages Printed in India. ISBN: 978-81-8493-064-1 Title No: Kizhakku 377 Kizhakku Pathippagam 177/103, First Floor, Ambal’s Building, Lloyds Road Royapettah, Chennai 600 014. Ph: +91-44-4200-9603 Email : [email protected] Website : www.nhm.in Author's Email: [email protected] [email protected] Author's Website : www.writersomavalliappan.com

Kizhakku Pathippagam is an imprint of New Horizon Media Private Limited This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out, or otherwise circulated without the publisher’s prior written consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this the rights under copyright reserved above, no part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of both the copyright owner and the above-mentioned publisher of this book.

4

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

\©º¨£n® v¸ \õ. P¢u\õª AÁºPÐUS

AÒÍ AÒͨ £n®&4

5

6

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

EÒ÷Í

1. ö\ÀÁ® ÷\º

...

11

2. ©õv›US ]» {ÖÁÚ[PÒ

...

32

3. £µì£µ{vPЮ ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õUP÷Í

...

45

4. uÛ|£º ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õ

...

69

5. £[SPÒ GÝ® ö\õzx

...

82

6. uÛ |£º ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õ E¸ÁõUP ]» ÁÈ•øÓPÒ

...

89

7. •u½k ö\´²•ß £õºUP÷Ási¯øÁ

...

123

8. G¨£i Áõ[SÁx?

...

130

9. ö©õzuzvÀ.. ..

...

145

10. ¤ß Cøn¨¦PÒ

...

149

AÒÍ AÒͨ £n®&4

7

8

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

Kº AÁ]¯©õÚ •ßSÔ¨¦ C¢u¨ ¦zuP® £[Sa \¢øuø¯¨ £ØÔ AÔ¢x öPõÒÍÄ®, £[Sa\¢øu G¨£i ÷Áø» ö\´QÓx Gߣøu¨ ¦›¢x öPõÒÍÄ® EuÄ® ÁøP°À ©mk÷© GÊu¨£mkÒÍx. G¢öu¢u¨ £[SPÎÀ •u½k ö\´¯ ÷Ásk® GßÓ G¢u AÔÄøµ²® C¢u¨ ¦zuPzvÀ öPõkUP¨£hÂÀø». £[Sa \¢øu°À •u½k ö\´Áuõ, ÷Áshõ©õ, G¢öu¢u¨ £[SPøÍ Áõ[SÁx, ÂØ£x BQ¯øÁ •ÊÁx©õP E[PÒ •iÁõS®. £[Sa \¢øu ÁºzuPzvÀ Dk£kÁuõ÷»õ AÀ»x ÷ÁöÓ¢u •u½kPÎÀ Dk£kÁuõ÷»õ E[PÐUS HØ£k® |mh[PÐU÷Põ, CǨ¦PÐU÷Põ £v¨£õÍ÷µõ, B]›¯÷µõ G¢u Âuzv¾® ö£õÖ¨÷£ØP ©õmhõºPÒ.

DISCLAIMER This book is only meant to help you learn about the stock market and how it works. Specifically nothing in this book should be construed as investment advice of any kind. You are solely responsible for your decision to invest in the stock market or buy or sell any specific shares. The Publisher and the Author accept no liability for any losses or damages of any kind that may result from your investments in the stock market or elsewhere.

AÒÍ AÒͨ £n®&4

9

10

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

1. ö\ÀÁ® ÷\º

AÒÍ AÒͨ £n® 1&À £[Sa\¢øu GßÓõÀ

GßÚ GßÖ £õºz÷uõ®. Akzx, AÒÍ AÒͨ £n® 2&À CßÝ® TkuÀ ÂÁµ[PÍõP, GuÚõÀ £[Sa\¢øu°À ©õØÓ[PÒ {PÌQßÓÚ GßÖ®, £[SPøÍz ÷uºÄ ö\´¯ EuÄ® uPÁÀPøͲ®, £[SPøÍ G¨÷£õx Áõ[P»õ®, ÂØP»õ® GߣÚÁØøÓ²® £õºz÷uõ®. AøÁö¯À»õ® ÷£õuõöußÖ AÒÍ AÒͨ £n® 3 GßÖ J¸ uÛ¨ ¦zuPzvÀ, •ÊUP •ÊUP ¤³a\ºì Asm B¨åßì GÚ¨£k® •ßTmia ö\´²® ³P ÂØÓÀ Áõ[PÀPøͨ £ØÔ²® £õºzuõQÂmhx. "CøÁ ‰ßÖ® ÷£õuõöußÖ CßÝö©õ¸ AÒÍ AÒͨ £n©õ? ÷©¾® ö\õÀÁuØS CvÀ GßÚ C¸UQÓx!' GßÖ ÷uõßÓ»õ®. £[Sa\¢øu £ØÔ GuØPõPz öu›¢xöPõs÷hõ÷©õ, Aøua ö\´Q÷Óõ©õ? AøuÂh •UQ¯©õP, Aøuzuõß ö\´Q÷Óõ©õ? Cxuõß |®ø© |õ÷© ÷PmkUöPõÒÍ ÷Ási¯ ÷PÒÂ. £[Sa\¢øuUS J¸Áº Á¸ÁuØPõÚ •UQ¯ ÷|õUP®, £n® £sqÁuØSzuõ÷Ú! öPõsk AÒÍ AÒÍ AÒͨ AÒͨ £n®&4 £n®&2

11 11

Á¸QÓ £nzøuÂhU TkuÀ £nzøu C[Q¸¢x GkUP ÷Ásk©À»Áõ? ö£¸®£õ»õÚÁºPÐUS Ax ÷|¸ÁvÀø» Gߣøuz öu›¢x öPõsh÷£õx Avºa]¯õP C¸¢ux. AuØPõÚ {a\¯ ÁÈø¯ ›ÁõPz öu›Â¨£xuõß C¢u¨ ¦zuPzvß ÷|õUP®. £[Sa\¢øu {a\¯©ØÓ ußø© Eøh¯xuõß. C[÷P ›ìU Esk. {a\¯® £n® £sn»õ® GßÖ ö\õÀ» •i¯õx. CöuÀ»õ® HØöPÚ÷Á öu›¢uxuõß. C¸¢uõ¾® C[÷P GÆÁÍ÷Áõ |£ºPÒ Po\©õP÷Á £n® £sqQÓõºP÷Í! {ø»ø© A¨£i°¸UP, Hß ]»µõÀ, AxÄ® ªP AvP©õÚ ÂÁµ® öu›¢x øÁzv¸¢x® Th ]»µõÀ, £n® £sn •iÁvÀø»? £n® \®£õvUPõux ©mk©À», ö\õ¢u¨ £nzøu ÷ÁÖ CÇUPÄ® ÷|¸QÓ÷u! Hß? AÁºPÒ ö\´Áx AÀ»x ö\´¯z uÁÖÁx GßÚ? G[÷P uÁÖ {PÌQÓx? AÁØøÓ G¨£ia \› ö\´¯ ÷Ásk®? öuÎÁõP÷Á £õºzx Âh»õ®. ugø\, ©°»õkxøÓ, |õ©UPÀ, ÷\»®, ÷PõøÁ, D÷µõk, yzxUSi, v¸a], £µ©USi, ö\ßøÚ, ©xøµ, ö|´÷Á¼, vskUPÀ, v¸Áõ¹º, vsiÁÚ®, £õsia÷\› GßÖ uªÌ|õmiÀ £» FºPÐUS¨ ÷£õ´ £[Sa\¢øu £ØÔ¨ ÷£_® Áõ´¨¦ GÚUSU Qøhzux. GÀ»õ® ‰ßÖ ©o ÷|µ® •uÀ BÖ ©o ÷|µ® Áøµ°¾® |øhö£Ö® Tmh[PÒ. ]» FºPÎÀ Ba\›¯Pµ©õP •ßÞÖ, |õÞÖ ÷£ºTh Á¸ÁõºPÒ. BsPÒ, ö£sPÒ, CøÍbºPÒ, K´Ä ö£ØÓÁºPÒ GßÖ GÀ»õ ÁøP°Ú¸® P»¢x C¸US® Tmh[PÍõP AøÁ Aø©¢uÚ. A¢uU Tmhzvß ‰»® AÁºPÒ öu›¢xöPõÒÍ Â¸®¦Áx GßÚ Gߣx £ØÔ öu›¢xöPõÒÍ, TmhzvÀ EÒÍÁºPøͨ £õºzx ]» ÷PÒÂPÒ ÷Pm÷£ß. £» Tmh[PÎÀ A¢uU ÷PÒÂPÐUSU Qøhzu £vÀPÒ Avºa] öPõkzuÚ. Auß ÂøÍÁõPzuõß C¢u¨ ¦zuPzøu GÊu •iÄ ö\´÷uß. TmhzvÀ A¨£i GßÚ ÷Pm÷hß? AuØS GßÚ £vÀ Á¢ux? 12

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

"E[PÎÀ £[Sa\¢øu £ØÔ¯ £›a\¯® CÀ»õuÁºPÒ, HØöPÚ÷Á £[Sa\¢øu°À Hx® ö\´vµõuÁºPÒ ©mk® øP yUS[PÒ.' ]»º øP yUSÁõºPÒ. "\›, \›, HØöPÚ÷Á £[Sa\¢øu°À Áõ[SuÀ ÂØÓÀ ö\´x öPõsi¸¨£ÁºPÒ øP yUS[PÒ.' ©h©höÁßÖ £» øPPÒ E¯¸®. GÀ»õU Tmh[Pξ÷© 70%, 80% ÷£º, C¢u¨ ¤›ÂøÚa ÷\º¢uÁºPÍõPzuõß C¸¢uõºPÒ. öuõhº¢x A¢u ‰ßÓõÁx ÷PÒÂø¯ ÷Pm÷£ß. "£[Sa\¢øu°À C¸UQ÷Óß GßÖ øP yUQ¯ÁºPÎÀ GÆÁÍÄ ÷£º {Pµ©õP »õ£® £õºzv¸UQ÷Óß GßÖ ö\õÀ»U Ti¯ÁºPÒ? AÁºPÒ ©mk® ©mk® øP yUS[PÒ £õº¨÷£õ®.' A[öPõßÖ® C[öPõßÖ©õP öÁS ]»º øPyUSÁõºPÒ. ]» Tmh[PÎÀ GÁ¸÷© øPyUPõ©À Âmhx® Esk. Pøh]¯õP, "ö©õzuzvÀ £[Sa\¢øu°À ÁºzuP® ö\´uvÀ |mh®uõß GßÖ ö\õÀ£ÁºPÒ øP yUS[PÒ.' £» øPPÒ E¯¸®. ]»º Cµsk øPPøͲ® yUSÁõºPÒ. AÁºPÒ {ø»ø© A¨£i! "Ah! GßÚ Cx. £[Sa\¢øu (ö\ßö\Uì) C¢v¯a \›zvµzvÀ CÀ»õu AÍÁõP _©õº 3,000 ¦ÒÎPÎÀ C¸¢x 21,000 ¦ÒÎPÒ Áøµ ÷£õÚx. öuõhº¢x 2003 •uÀ 2007 CÖv Áøµ E¯ºÄ Psh £[Sa\¢øu°À, ¯õ£õµ® ö\´x® CÆÁÍÄ |£ºPÐUS |mh©õ?' GßQÓ Ba\›¯®uõß Á¸®. C¢u Tmhzvß ‰»® }[PÒ GÁØøÓz öu›¢xöPõÒÍ Â¸®¦QÕºPÒ GßÖ J¸ Open ended ÷PÒÂø¯U ÷Pm÷£ß. AÁºPЮ, ©Ö|õÒ £[Sa\¢øu GßÚ BS®, G¢u¨ £[SPøÍ Áõ[QÚõÀ EhÚi¯õP Âø» E¯¸® Gߣx ÷£õ»U ÷PÒÂPøÍU ÷Pm£õºPÒ. Ax |Pº¨¦Ó÷©õ AÀ»x Gh¨£õi, ^ºPõÈ ÷£õßÓ Qµõ©¨¦Ó÷©õ, AÁºPÒ AÒÍ AÒͨ £n®&4

13

÷PÒÂPÎÀ \ºÁ \õuõµn©õP, Aö©›UP¨ £[Sa\¢øu SÔ±mk GsPÍõÚ hÆ ÷áßì, |õìhõU ÷£õßÓøÁ²®, ³.Gì. \¨ ¤øµ®, Pa\õ Gsön´, £nÃUP® ÷£õßÓ ÂÁµ[PЮ \µÍ©õP Á¢x ÂÊ®. AÁºPÎh® uPÁÀ £ØÓõUSøÓ HxªÀø». BP, AÁºPÐUS ÂÁµ® ÷£õuõx GßöÓÀ»õ® ö\õÀ»÷Á •i¯õx. BÚõ¾® AÁºPÎÀ ö£¸®£õ»õÚ- Á ºPÒ £n® £snÂÀø» Gߣxuõß Esø©. •uÀ JßÔµsk {PÌa]°÷»÷¯ Põµn® ¦›¢x Âmhx. AuØS¨ ¤ßÚõÀ Áµ»õ®. AuØS •ßÚõÀ |õß ÷PmS® CßöÚõ¸ ÷PÒÂø¯²®, £õºøÁ¯õͺPÎß AuØPõÚ £vø»²® £õºzxÂh»õ®. "GzuøÚ Á¸h[PÍõP¨ £[Sa\¢øu°À C¸UQÕºPÒ?' £»Âu©õÚ £vÀPÒ Á¸®. "\›, GzuøÚ ÷£º 2003&US •ß¤¸¢u £[Sa\¢øu°À C¸UQÕºPÒ?' A[öPõßÖ® C[öPõßÖ©õPa ]» øPPÒuõß E¯¸®. BP, ö£¸®£õ»õÚÁºPÒ, £[SPÒ £ØÔz öu›¢xöPõsk EÒ÷Í CÓ[Q¯x 2003&US¨ ¤ÓSuõß. 2000&©õÁx Bsk, C¢v¯õÄUS _¤m\® Áµ Bµ®¤zx Âmh ÷|µ®. Auß¤ß ¤Ó¢x Áͺ¢u SÇ¢øuPÒ, _»£©õQ-Âmh ÁõÌUøP, ö©õø£À L÷£õß, ÷»¨hõ¨, ÁõU÷©ß ÷£õßÓ G»UmµõÛU ö£õ¸ÒPÐhß £ÇQÂmhÁºPÒ. £zui Th |hUP \¼zxU öPõÒ£ÁºPÒ ø\UQÒ ªvzvµõuÁºPÒ. GÀ»õ® ÷©õmhõº ÁõPÚ[PÒuõß. 2003&US¨ ¤ÓS £[Sa\¢øuUS Á¢uÁºPЮ A¨£i ]µ©® £õºzvµõu ö\õS_ ÁõÌUøP ÁõÊ® ¤ÒøÍPÐUS J¨£õÚÁºP÷Í. 2003&US ¤ÓS £[Sa\¢øuUSÒ Á¢u •u½mhõͺPÒ GÁ¸®, öuõh¸® ªP¨ö£›¯ CÓUP[PøÍ÷¯õ, ö£õÖø©ø¯ ÷\õvUS® BskU PnUQÀ }iUS® CÓ[S {ø»PøÍ÷¯õ AÝ£ÂzuÁºPÎÀø». Áõºzøuø¯ PÁÛzv¸UP»õ®. AÁºPÐUSz öu›¯õx GßÖ ö\õÀ»ÂÀø». AÁºPÒ AÝ£ÂzuvÀø» GßQ÷Óõ®. ÷PÒ¨£kÁx, £i¨£x ÷ÁÖ. EnºÁx, 14

÷\õ©. ÁÒί¨£ß

Aݣ¨£x GߣøÁ ÷ÁÖ. Ax PØÖU öPõkUS® £õh[PÎß Á¾÷Á uÛ. 2003 ÷© ©õu® öuõh[Q¯x HÖ•P®. 2004&À J¸•øÓ (÷©), 2005&À ©ØÖ® 2006 |Á®£›À J¸•øÓ öPõg\® uk©õØÓ® Á¢ux. 2007&¾® ]» Avºa]PÒ öPõkUP¨£mhÚ. BÚõ¾® 2008 áÚÁ› Áøµ GÀ»õ® HÖ•P©õPzuõß C¸¢ux. Axuõß ¤µaøÚ. Kº F›À £[Sa\¢øu Tmh®. ]Ô¯ Fºuõß. J¸ PÀ¯õn ©sh£zvÀ HØ£õkPÒ ö\´v¸¢uõºPÒ. |À» Tmh®. Ax 2007&À, £[Sa\¢øu uPuPzxU öPõsi¸¢u ÷|µ®. "CÛ GÀ»õ® _P÷©..' GßÖ £õhõu SøÓuõß. £[Sa\¢øu GßÓõÀ GßÚ, uØ÷£õøu¯ {ø» GßÚ ÷£õßÓÁØøÓ¨ £ØÔ ÷£] •izx, CÖv¯õP ÷PÒ ÷|µzxUS Á¢÷uõ®. JßÔµsk ÷PÒÂPÒ, £[Sa\¢øuU SÔ±mk Gs GÆÁÍÄUS¨ ÷£õS® Gߣx ÷£õ»÷Á C¸¢uÚ. ¤ÓS J¸Áº GÊ¢x {ßÓõº. ÷Ámi \møh Ao¢v¸¢uõº. ö£¯º ö\õÀ¼, uõß ÂÁ\õ¯® £õº¨£uõPÄ® ö\õßÚõº. ¤ß¦ AÁ¸øh¯ ÷PÒÂø¯U ÷Pmhõº. "ö£m÷µõö|m LNG £[QøÚz öuõhº¢x øÁzxU öPõÒÍ»õ©õ? Ax GÆÁÍÄ Áøµ Âø» ÷£õS®?' A¨÷£õx ö£m÷µõö|m LNG £[S, GÊ£x ¹£õ°À C¸¢ux. "|À» £[Suõß. øÁzv¸UP»õ®' Gß÷Óß. AuߤÓS ÷ÁÖ ]»›h® C¸¢x JßÔµsk ÷PÒÂPÒ Á¢uÚ. «sk® A¢u ÷Ámia \møhUPõµ÷µ GÊ¢uõº. øP ø©UQøÚ Áõ[QÚõº. «sk® ö£m÷µõö|m LNG £ØÔ÷¯ ÷Pmhõº. ÷ÁÖÂu©õPU ÷Pmhõ¾®, AÁº EÖv ö\´xöPõÒÍ Â¸®¤¯x, Auß Á¸[Põ» Âø»ø¯¨ £ØÔzuõß. £vÀ ö\õß÷Úß. xønU ÷PÒÂPøͲ® Aøu Jmi÷¯ ÷Pmhõº. •ßÞÖ ÷£º C¸US® TmhzvÀ J¸Á¸øh¯ ÷PÒÂU÷P CÆÁÍÄ ÷|µ® BQÓ÷u GßÖ {øÚzx, "\› GÆÁÍÄ AÒÍ AÒͨ £n®&4

15

£[Sa\¢øu HÖ®, CÓ[S®. HÖ®÷£õx |õÂÀ }º FÖ®. vÚ® vÚ® |©x ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õÂÀ C¸US® £[SPÎß Âø»÷¯ØÓzøu¨ £õºzx ©Ú® ©QÌ÷Áõ®. CÓ[S®÷£õx Á°ØÔÀ Q¼ ¤iUS®. 'A´÷¯õ , CÆÁÍÄ £nzøu CÇU Q÷Óõ÷©' GßÖ ©Ú® £øu£øuUS®. BÚõÀ, £[Sa\¢øu°À £n® £sn ªP •UQ¯ ©õÚ ÁÈ, EnºÄ§ºÁ©õP •iÄPÒ GkUPõ©À, AÔħºÁ©õP •iÄPÒ Gk¨£x. i÷µi[, ³P ÁoP® GßÖ Aø»¯õ©À, }sh Põ» •u½kPøÍa ö\´x {øÓÁõÚ ö\ÀÁ® £õº¨£x. Ax ©mk® ÷£õuõx. G¢u¨ £[SPÎÀ •u½k ö\´¯÷Ásk® Gߣøu AÔ¯À §ºÁ©õPz ÷uº¢öukUP»õ®. Aøuzuõß ÷\õ©. ÁÒί¨£ß C¢u¨ ¦zuPzvÀ ö\õÀ¼UöPõkUQÓõº. £µì£µ {vPÒ G¨£i u[PÒ ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õøÁ E¸ÁõUP £[SPøÍz ÷uº¢öukUQÓõºP÷Íõ, A÷u÷£õ», AÁºPøͲ® ªg_® AÍÄ |©x ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õÄUPõÚ £[SPøÍ |õ÷© ÷uº¢ öukUP»õ®. AuØPõÚ ÁÈ•øÓPÒ GÎø©¯õÚøÁ. C¢u¨ ¦zuP® A¢u ÁÈ•øÓPøÍ AÇPõPa ö\õÀ¼z u¸QÓx.

»m\UPnUPõ÷Úõøµa ö\ßÓøh¢u "AÒÍ AÒͨ £n®' ¡À Á›ø\ 1. £[Sa\¢øu Ai¨£øhPÒ

2. £[Sa\¢øu AÚõ¼]ì

3. L¤³a\ºì Asm B¨åßì

4. ÷£õºmL÷£õ¼÷¯õ •u½kPÒ

5. £[Sa\¢øu i÷µi[

6. ª³a_ÁÀ L£sm

7. u[P® SÔzx \P»•®

Business

¹.160 ISBN 978-81-8493-064-1

w w w. n h m . i n

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.