สบพ Annual 65 Flipbook PDF

สบพ Annual 65

96 downloads 113 Views

Story Transcript

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER, THAILAND

THE CENTER OF EXCELLENCE IN AVIATION TRAINING IN THE REGION

6 8 10 12 14 20 28 37 41 43 48 49 50 55 60 70 74 79 80 82 86 90 93 104 114 118 128 132

CONTENTS

วิสยั ทัศน์ พันธกิจ Vision Mission สารจากผูว้ า่ การสถาบันการบินพลเรือน Message from CATC President สถาบันการบินพลเรือน ศูนย์ช�ำ นัญพิเศษด้านการบินพลเรือนแห่งภูมภิ าค The Center of Excellence in Aviation Training in the Region วัตถุประสงค์ในการจัดตัง้ ภารกิจและความรับผิดชอบ Establishment Objectives, Duties and Responsibilities คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน Board of Directors of the Civil Aviation Training Center (CATC) โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สบพ. The Structure and Responsibility of the CATC Board of Director โครงสร้าง อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด Structure, Authority and Function of each Committee and Subcommittee นโยบายการกำ�หนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและอนุกรรมการ สบพ. Remuneration Scheme for the CATC Board of Directors and Subcommittees องคาพยพ สถาบันการบินพลเรือน Organization Chart คณะผูบ้ ริหารสถาบันการบินพลเรือน The Administrators Director กลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ Business Strategy บทบาทของสถาบันการบินพลเรือนและความเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ Role of CATC and its linkage with National Strategy สภาพธุรกิจและสภาวการณ์อตุ สาหกรรมการบินของประเทศไทยในปี 2562 Business Condition and Overview of Thailand’s Aviation Industry in 2019 สรุปภาพรวมแผนงาน/งาน/โครงการตามภารกิจของ สบพ. Summary of Plans /Tasks /Projects based on Missions of CATC ผลการดำ�เนินงานของสถาบันการบินพลเรือน ในปีงบประมาณ 2562 ตามแผนการดำ�เนินงานของ สบพ. Performance of CATC for Fiscal Year 2019 according to its action plan งานวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำ�ปีงบประมาณ 2562 Research Projects for Education Quality Development for Fiscal Year 2019 การวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของสถาบันการบินพลเรือน Financial Performance Analysis of CATC การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี Good Corporate Governance Operations นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความยัง่ ยืนของสถาบันการบินพลเรือน Good Corporate Governance and Sustainability Policies of CATC การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของ สบพ. Anti-Corruption of CATC การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำ�เนินงาน (ITA) Integrity and Transparency Assessment (ITA) in Operation ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม Corporate Social Responsibility: CSR สถาบันการบินพลเรือนกับ CSR: กิจกรรมแสดงความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม Corporate Social Responsibility Activities of CATC ประมวลภาพกิจกรรม Special Event ระบบการบริหารจัดการองค์กรในเรือ่ งระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ ง Organizational Management in Internal Control System and Internal Audit and Risk Management System รายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ สถาบันการบินพลเรือน The Annual Performance Report of the Audit Committee of CATC รายงานของผูส้ อบบัญชี State Audit Office Auditor’s Report รายงานงบการเงิน Financial Statements

ตถุประสงค์ในการจัดตัง้ 12 วัภารกิ จและความรับผิดชอบ

Establishment Objectives, Duties and Responsibilities สถาบันการบินพลเรือน 41 องคาพยพ Organization Chart

�เนินงานด้าน 76 การดำ การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

Good Corporate Governance Operations

12 ประมวลภาพกิจกรรม Special Event

93 ความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคม

Corporate Social Responsibility: CSR

6

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

วิสัยทัศน์: Vision “เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศในวิชาชีพด้านการบิน โดยมีคุณภาพและ มาตรฐานระดับสากลเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของชาติและภูมิภาคอาเซียน” “CATC is committed to being a center of excellence in the regional aviation industry being an organization of learning with quality personnel according to international standard, support the aviation industry of the nation and the Asian region”

พันธกิจ: Mission ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบิน ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างพอเพียง ต่อความต้องการภายในประเทศและสอดคล้อง To produce and train sufficient highly-skilled personnel to meet the need of the national and regional aviation industries. กับความต้องการของภูมิภาค ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เผยแพร่ความรู้ ให้คำ�ปรึกษา แนะนำ�เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของระบบขนส่งทางอากาศของไทยในภูมิภาค To research and develop new aviation technologies and services, and to educate and advise in order to raise service standards and enhance the competitiveness of Thailand’s aviation sector in the Asian region. เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน To provide increased capacity in aircraft maintenance and repair services. ให้บริการอากาศยานและสร้างบริการใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษาและให้บริการกับหน่วยงานภายนอก To provide aircraft services and to create new business related to the aviation industry, in order to serve the public and support CATC students on cooperative education activities. สนับสนุนกระทรวงคมนาคม ในการดำ�เนินงานตามนโยบายของภาครัฐ ให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และดำ�เนินการทดสอบบุคลากรด้านการบินเพื่อขอรับใบอนุญาตบุคคลตามที่ได้รับมอบหมาย To support the operations of the Ministry of Transport in accordance with the government policy to comply with the ICAO Annexes to the Convention on International Civil Aviation and to provide assessment and approval of applications for personnel licenses as designated.

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

อัตลักษณ์ของสถาบันการบินพลเรือน

Identity of the Civil Aviation Training Center “มีความรู้เป็นมาตรฐาน มุ่งงานความปลอดภัย ใส่ใจคุณธรรม ผู้นำ�ด้านการบิน” “Hold on to knowledge as our standard, aim at safety, emphasize on ethics, leader of aviation”

เอกลักษณ์ของสถาบันการบินพลเรือน

Uniqueness of the Civil Aviation Training Center “สถาบันแห่งความเป็นเลิศ ทางวิชาชีพด้านการบิน” “Institute of aviation excellence being an organization of learning with quality personnel according to international standard.”

วัฒนธรรมค่านิยมองค์กร

Culture and Organizational Values

การเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง

การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน

การทำ�งานเป็นทีม

ความรักองค์กรและ ความซื่อสัตย์สุจริต

C

A

T

C

Continuous Learning

Achievement, Quality and Standard

Team Work

Commitment and Integrity

7

สารจากผู้ว่าการ สถาบันการบินพลเรือน MESSAGE FROM CATC PRESIDENT

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปี ที่ 58 เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2562 เป็ น ความภาคภู มิ ใ จของ ชาว สบพ. ทุกคนที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนา การผลิตบุคลากรด้านการบิน มาอย่างต่อเนื่อง ประสบความสำ�เร็จ มี ผ ลการดำ � เนิ น งานผ่ า นการตรวจประเมิ น จากองค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (ICAO) มี ส ถานภาพการเป็ น สมาชิ ก ประเภท Full Member โครงการ TRAINAIR PLUS จึงเป็นที่ยอมรับ จากนานาประเทศทั่ ว โลก ปี นี้ ถื อ ว่ า เป็ น ปี แ ห่ ง การเปลี่ ย นแปลง ครั้งใหญ่ และเป็นการเริ่มต้นทำ�สิ่งใหม่ ๆ ที่สามารถสนองต่อนโยบาย รัฐบาล สบพ. ต้ อ งบั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร์ ห น้ าใหม่ ไ ว้ ว่ า ปี นี้ เ ป็ น ปี แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เพราะเริ่มมีการก่อสร้างโครงสร้าง พื้ น ฐานให้ เ ป็ น “องค์ ก ร DIGITAL” สมรรถนะสู ง เพื่ อ ก้ า วไปสู่ การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ และมีบทบาทในการแก้ปัญหาของ ประเทศเรื่องอุตสาหกรรมการบินตามแผนในปี 2564 การก่อสร้าง อาคารเรียนแห่งใหม่ 18 ชั้น จะแล้วเสร็จ ถึงตอนนั้นโฉมหน้า สบพ. จะเปลี่ยนไปสู่องค์กรที่ทันสมัย และมีศักยภาพในการผลิตบุคลากร เพิ่มมากถึง 5,000 คนต่อปี สามารถรองรับอุตสาหกรรมการบิน ที่กำ�ลังเติบโตได้อย่างเพียงพอ และในปี 2562 นี้เช่นกัน สบพ. ได้เริ่มต้นการขับเคลื่อน ศู น ย์ ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรด้ า นการบิ น และอวกาศ หลั งได้ รั บ นโยบาย จากกระทรวงคมนาคมให้ ดำ � เนิ น การสนั บ สนุ น สนามบิ น อู่ ต ะเภา ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor: EEC เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเมืองการบิน ภาคตะวันออก โดย สบพ. มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา สาขา นายช่างบำ�รุงรักษาอากาศยาน ตามมาตรฐานของ ICAO ให้เป็น มาตรฐานขององค์การความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรป หรื อ European Aviation Safety Agency: EASA อี ก ด้ ว ย เพื่อเป็นไปตามความต้องการของ MRO และ OEM ที่จะดำ�เนินการ ในพื้นที่ EEC และรองรับเมืองการบินภายในสนามบินอู่ตะเภา ผมในฐานะของผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของ สบพ. จึ ง พร้ อ มให้ ความเชื่อมั่นว่า สบพ. คือสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะยิ่ง มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อผลิตบุคลากรด้านการบินมืออาชีพ รองรับ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินในอนาคตต่อไป

The Civil Aviation Training Center (CATC) has celebrated the 58th anniversary of its establishment day on June 4, 2019. The CATC people are proud that this educational institute, CATC, keeps on moving forward and improving in terms of producing aviation personnel in continuity. This can be considered a success. The CATC’s operations and performances also pass the ICAO’s audit and assessment. The membership status of the CATC belongs to the full member category, regarding the TRAINAIR PLUS Project. As a result, the CATC is widely accepted from many countries throughout the world, at the international level. This year is considered the year of tremendous changes and initiation of new things that respond to the government’s policies. CATC has to record a new page in world history since this year is truly considered a year of changes. Initiation of infrastructure construction is changed and CATC aims to become “The Digital Organization” with high potentials in order to step into the world of professional management and be able to play important roles in problem-solving, regarding the country’s aviation industry, according to the development plan of year 2021. The construction of the 18-storey-building will have been completed by 2021 and the CATC will transform into the modern organization with potentials to produce up to 5,000 aviation personnel per year. This will sufficiently support the growing aviation industry. In 2019, CATC has begun to drive and push the Aeronautical and Space Training Center, U-Tapao (ASTC, U-Tapao), forward after receiving policies from the Ministry of Transport. Implementations are made to support the U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport in the Eastern Economic Corridor (EEC) in order to head to the direction of being the Eastern Airport City. CATC develops and improves its study programmes in diploma level in aircraft maintenance engineering according to the ICAO Standards, complying with the standards of the European Aviation Safety Agency (EASA). This is to comply with the needs of MRO and OEM that will operate in the EEC Area and support the Airport City in the U-Tapao Rayong-Pattaya International Airport. I, as the President of CATC, can ensure that CATC is an educational institute which has good quality. Moreover, CATC will be improved and developed for betterment in order to produce professional aviation personnel for supporting the expanding aviation industry in the future.

(นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย) ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

(Ms.Pukkanut Makchouy) President of Civil Aviation Training Center

10

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

สถาบันการบินพลเรือน

ศูนย์ชำ�นัญพิเศษด้านการบินพลเรือนแห่งภูมิภาค The Center of Excellence in Aviation Training in the Region สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เดิมเรียกว่า ศูนย์ฝกึ การบิน พลเรือนในประเทศไทย ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2504 โดยความร่วมมือระหว่างกองทุนพิเศษแห่งสหประชาชาติ (United Nations Special Fund: UNSF) องค์การการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO) และรั ฐ บาลไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ อบรมนั ก ศึ ก ษาไทยและ นักศึกษาจากประเทศในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวิชาชีพ แขนงต่าง ๆ ของกิจการการบินพลเรือนให้สามารถปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานสากลที่กำ�หนดขึ้น โดยองค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยในด้านการบิน โดยในระยะแรกเป็นการดำ�เนินงานร่วมกันในรูปของคณะกรรมการ บริหาร (Governing Board) และกรรมการที่ปรึกษา (Advisory Board) จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2509 รัฐบาลไทยจึงได้รับโอนมา ดำ�เนินการเอง และในปี พ.ศ. 2516 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยน ฐานะของศูนย์ฝกึ การบินพลเรือนในประเทศไทยเป็นหน่วยงานหนึง่ ในกรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบัน คือ สำ�นักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย) เป็นการชั่วคราว โดยยังมิได้มีกฎหมายรองรับ จนกระทั่ งเมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน พ.ศ. 2530 ได้ มีประกาศ ในราชกิจจานุเบกษากำ�หนดให้เป็นส่วนราชการระดับกองในสังกัด กรมการบิน พาณิชย์ โดยมีส่วนอำ�นวยการและสถานฝึกอบรม วิชาภาคพื้น ที่กรุงเทพมหานคร และศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน และเครื่ อ งช่ ว ยเดิ น อากาศ ณ ท่ า อากาศยานหั ว หิ น จั ง หวั ด ประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2535 กรมการบิ น พาณิ ช ย์ ได้ เ สนอให้ มีการเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนินงานของศูนย์ฝึกการบินพลเรือน ในประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การดำ�เนินงานมีความ คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเจริญเติบโต

ของอุ ต สาหกรรมการบิ น ที่ ข ยายตั ว มากขึ้ น โดยตราเป็ น พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง “สถาบั น การบิ น พลเรื อ น” (Civil Aviation Training Center) มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงคมนาคม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2535 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ดำ � เนิ น การผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากร ทางด้านการบิน พลเรือน รวมทั้งดำ�เนินกิจการเกี่ยวกับบริการ ช่างอากาศยาน บริการอากาศยานและกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กั บ กิ จ การบิ น โดยได้ รั บ โอนกิ จ การของกรมการบิ น พาณิ ช ย์ ในส่วนของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทยมาดำ�เนินการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2536 และได้รับทุนประเดิมจาก บริษั ท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)) ต่อมา สบพ. ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 2 ครั้ง กล่าวคือ ครั้งที่ 1 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2540 แก้ไขเพื่อให้คณะกรรมการ สบพ. สามารถ แต่งตัง้ ผูร้ กั ษาการแทนผูว้ า่ การจากกรรมการ สบพ. ได้ นอกเหนือ จากการแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้รักษาการแทนผู้ว่าการ ในกรณี ที่ผู้ว่าการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือตำ�แหน่งผู้ว่าการว่างลง การแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2549 แก้ไขเพื่อปรับปรุงขอบเขตอำ�นาจ หน้าที่ของ สบพ. ให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การทำ�ความตกลงหรือร่วมมือกับองค์การ หรือหน่วยงาน ในประเทศและต่ า งประเทศในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ของ สบพ. การจัดตั้งบริษัท จำ�กัด หรือบริษัท มหาชน จำ�กัด เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ในกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น การตาม วัตถุประสงค์ของ สบพ. เป็นต้น

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

Formally known as the Civil Aviation Training Center in Thailand, the Civil Aviation Training Center (CATC) was established on 4 June 1961 as a cooperative project between the United Nations Special Fund (UNSF), the International Civil Aviation Organization (ICAO) and the Royal Thai Government. The objective was to provide aviation training for students from Thailand and other Southeast Asian countries in various fields in the civil aviation industry, enabling them to perform their duties in accordance with international standards as stipulated by the ICAO to ensure maximum aviation safety. The early operations were overseen by the Governing Board with an Advisory Board assisting the Government Board in its work. In 1966, the Thai Government undertook sole responsibility for the project. Later, in 1973, the Cabinet passed a resolution to turn the Civil Aviation Training Center in Thailand into an agency under the supervision of the Department of Aviation (The Civil Aviation Authority of Thailand) in the absence of legal recognition. It was not until 28 September 1987 that a Royal Decree on the reorganization of CATC was issued, establishing CATC as a division within the Department of Aviation. CATC features facilities for Central Administration and ground-based training programmes in Bangkok as well as facilities for flight training programmes and air navigation radio aids at Hua Hin Airport in Prachuab Khirikhan Province. In 1992, the Department of Aviation proposed the transformation of CATC into a state enterprise to ensure the enhanced flexibility and efficiency of the center, allowing it

to better accommodate the fast-growing aviation industry. As a consequence, the government issued the Royal Decree for the Establishment of the Civil Aviation Training Center 1992. Under the Royal Decree, which came into force on 5 March 1992, CATC became a state enterprise under the Ministry of Transport. The objectives were to produce and develop aviation personnel together with providing technical, airport and other aviation-related service. CATC was transferred from the Department of Aviation on 1 April 1993 with a registered capital of 150,000,000 Baht, of which 100,000,000 Baht came from Thai Airways International Public Company Limited, 25,000,000 Baht from the Aeronautical Radio of Thailand Limited and 25,000,000 Baht from the Airports Authority of Thailand (Airports of Thailand Public Company Limited). Two amendments were later made to the Royal Decree. The first amendment was published in the Royal Gazette dated 27 September 1997 authorizing the CATC Board of Directors to appoint, apart from an officer as previously stipulated, a member of the Board to act for the CATC Governor if the President is rendered temporarily unable to attend his normal duties or vacates his office. The second amendment, which was published in the Royal Gazette dated 14 July 2006, was made to revise the scope of responsibilities of CATC for greater flexibility and efficiency. It now encompasses such responsibilities as entering into an agreement of collaboration with other local and foreign agencies in activities associated with CATC objectives and incorporating a company or public company to carry out business related to CATC objectives.

11

12

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

วัตถุประสงค์ ในการจัดตั้ง ภารกิจและ ความรับผิดชอบ

Establishment Objectives, Duties and Responsibilities

1. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตราที่ 6 ให้ สบพ. มีวัตถุประสงค์ในการจัด ดำ�เนินการผลิตบุคลากรทางด้านการบิน และดำ�เนินกิจการเกีย่ วกับ บริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการอื่นเกี่ยวกับ กิจการการบินเพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรดังกล่าว 2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2527 ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามที่กระทรวง คมนาคมเสนอ จึงสมควรกำ�หนดแนวทางให้ส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ถือปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของรัฐ ดังต่อไปนี้ - มิให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่ปฏิบัติงานด้าน กิจการการบินพลเรือนจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมภายในของหน่วยงาน นั้น ๆ ขึ้นใหม่ ในกรณีที่การฝึกอบรมนั้นซ้ำ�ซ้อนกับการฝึกอบรม ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ณ ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย หรือศูนย์ฝึก การบิ น พลเรื อ นในประเทศไทยสามารถจะจั ด การฝึ ก อบรม ตามความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ ให้ได้ - มิ ใ ห้ ส่ ว นราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ ดั ง กล่ า วจั ด ส่ ง บุคลากรไปรับการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ศูนย์ฝึก การบิน พลเรือนในประเทศไทยสามารถให้บริการได้โดยใช้เงิน ของหน่วยงานนั้น ๆ ยกเว้นสำ�หรับกรณีไปรับการฝึกอบรมโดยทุน ขององค์การระหว่างประเทศหรือของรัฐบาลต่างประเทศ - มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2531 ลงมติอนุมัติในหลักการให้ศูนย์ฝึกการบินพลเรือนในประเทศไทย สังกัดกรมการบินพาณิชย์รบั ซ่อมอากาศยานขนาดเล็กและอุปกรณ์ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยให้กระทรวงการคลังพิจารณา กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธจี า่ ยเงินรายได้ที่ได้รบั จากการดำ�เนินการ ดังกล่าว

1. Under Article 6 of the Royal Decree which established the Civil Aviation Training Center, the objectives of CATC are to produce and develop personnel for the aviation industry and perform aircraft maintenance, aircraft services and other aviation-related services for the benefit of the production of such personnel. 2. According to the Cabinet’s resolution on 7 February 1984, all government sectors and state enterprises had to follow the guidelines proposed by the Ministry of Transport. The guidelines were determined for all government sectors and state enterprises to follow for the benefits of the nation state. - The government sectors and state enterprises that operated works regarding civil aviation affairs were not allowed to establish their own internal training units in case that any training overlapped with the available training at the Civil Aviation Training Center in Thailand or the Civil Aviation Training Center in Thailand was able to conduct training according to the needs of any agencies. - The government sectors and state enterprises were not allowed to send personnel for training in overseas in case that the training was available and could be conducted by the Civil Aviation Training Center in Thailand. The government sectors and state enterprises had to use their budgets for training, except that the training was funded by international organizations or other governments. - According to the Cabinet’s resolution on 9 February 1988, the agreement was made to accept that the Civil Aviation Training Center in Thailand, under the Department of Commercial Aviation, could offer the repairing services for small aircraft and devices, as presented by the Ministry of Transport. The Ministry of Finance considered and determined payment criteria and method for income received from the aforementioned implementation.

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

สถาบันการบินพลเรือนมีอำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบดังนี้

1) ฝึกอบรมด้านกิจการการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ให้ได้มาตรฐานตามที่องค์การการบิน พลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ได้ระบุไว้ในอนุสัญญาการบินระหว่างประเทศ และ รับผิดชอบการฝึกอบรมภายในประเทศ ให้สอดคล้องตามกฎหมาย เกี่ยวกับการเดินอากาศภายในประเทศ

Mandated Mission

Duties and Responsibilities of CATC are as follows:

1) To provide international civil aviation training programmes that conform to the standards in the Convention on International Civil Aviation, of the International Civil Aviation Organization (ICAO) and carry out domestic training in compliance with Thailand’s own air transport laws and regulations.

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

2) ผลิ ต บุ ค ลากรด้ า นการบิ น พลเรื อ นให้ เ พี ย งพอต่ อ ความต้องการภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานการขนส่ง ทางอากาศของภาครั ฐ และเอกชน ให้ เ ป็ นไปตามแผนพั ฒ นา บุคลากรด้านการบินของประเทศ 3) บริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการ อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบิน โดยสถาบันการบินพลเรือน มีวัตถุประสงค์ ภารกิจและความรับผิดชอบ เพื่อผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านการบินพลเรือนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า ทั น กั บ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ตามที่ อ งค์ ก าร การบินพลเรือนระหว่างประเทศได้บัญญัติไว้

2) To produce sufficient qualified personnel to meet domestic demand in order to support air transport-related public and private organizations according to Thailand’s national aviation personnel development plans. 3) To provide air technical works, aircraft services and other aviation-related services. The objectives and responsibilities of CATC are to produce and develop civil aviation personnel in Thailand and Asia-Pacific region in order to keep pace with advanced technologies as regulated by ICAO.

เป้าหมายขององค์กร

Organizational Goals

สถาบันการบินพลเรือน ดำ�เนินภารกิจตามเป้าประสงค์ Civil Aviation Training Center performs its duties ขององค์กรเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย in accordance with the government policy and the needs ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ of all stakeholders to achieve the following objectives: 1. พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน และสนับสนุนให้ 1. To develop Thailand’s aviation industry and ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินชั้นนำ�ของเอเชีย promote Thailand as Asia’s leading aviation hub. 2. เสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศในการเป็น 2. To enhance the country’s capabilities in ศูนย์กลางการศึกษา ฝึกอบรม การวิจัยและพัฒนา becoming the regional center for education, ในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างสังคมแห่งการ training, research and development and เรียนรู้ contribute to the creation of a learning society. 3. ดำ�รงรักษาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของ 3. To maintain educational quality and standards บุคลากรด้านการบิน of aviation personnel. 4. ผลิ ต และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการบิ น ได้ เ พี ย งพอ 4. To produce and develop sufficient aviation ต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมการบินของประเทศ personnel to accommodate expansion of และภูมิภาค domestic and regional aviation industry. 5. ผู้สำ�เร็จการศึกษา/ฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ 5. To ensure that CATC graduates or those มี ทั ก ษะความชำ � นาญตามมาตรฐานสากล เป็ น ที่ completing CATC training course possess skills ต้องการของหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน and expertise that meet international standards 6. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการจัดการเรียน and are required by the aviation agencies. การสอนตามมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในระดับ 6. To enhance efficiency in administration and นานาชาติ management of education and training in 7. พนักงานมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล และพร้อม accordance with international standards and ที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา มีคุณภาพชีวิตที่ดี achieve global acceptance. 8. สร้างรายได้และควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อลดการพึ่งพา 7. To ensure that employees possess international งบประมาณภาครัฐในส่วนที่มิใช่งบลงทุน standard quality and ready to constantly develop themselves to achieve a better quality of life. โครงสร้างเงินทุน 8. To generate revenues and control costs to สถาบันการบินพลเรือน ได้รบั ทุนประเดิมรวมทัง้ สิน้ จำ�นวน reduce dependence on the government in terms 150 ล้านบาท โดยได้รับจาก บริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) of non-investment budget. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด และการท่าอากาศยาน แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน คือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด Capital Structure (มหาชน)) Civil Aviation Training Center received registered capital of 150 million Baht, of which from Thai Airways International Public Company Limited, Aeronautical Radio of Thailand Limited and the Airports Authority of Thailand (Airports of Thailand Public Company Limited).

13

14

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

Board of Directors of the Civil Aviation Training Center (CATC)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 / As at 30 September 2021

1

2

นายNONON ONONONONO Mr.NONON ONONONONO นางONON ONONONONO (ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

(Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

(ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

MissONON ONONONONO (Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

3

4

นายNONON ONONONONO Mr.NONON ONONONONO นางONON ONONONONO (ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

(Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

(ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

MissONON ONONONONO (Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

15

16

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

5

6

นายNONON ONONONONO Mr.NONON ONONONONO นางONON ONONONONO (ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

(Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

(ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

MissONON ONONONONO (Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน

Board of Directors of the Civil Aviation Training Center (CATC)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 / As at 30 September 2021

7

8

นายNONON ONONONONO Mr.NONON ONONONONO นางONON ONONONONO (ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

(Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

(ประธานกรรมการ) ดำ�รงตำ�แหน่งเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 อายุ 63 ปี ตำ�แหน่ง ข้าราชการบำ�นาญ

MissONON ONONONONO (Chairman) Holding the position from 10 July 2018-present Age 63 Position Pensioned Official

การศึกษา • วทิ ยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ ประวัตกิ ารทำ�งาน • ประธานคณะทีป่ รึกษากองทัอากาศ • ผชู้ ว่ ยผูบ้ ญ ั ชาการทหารอากาศ • ผบู้ ญ ั ชาการกรมควบคุมการ ปฏิบตั ทิ างอากาศ • เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ • ผบู้ งั คับการกองบิน 21 • ผูบ้ งั คับฝูงบิน 231 กองบิน 23 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/ ผูบ้ ริหารระดับสูงในหน่วยงานอืน่ ๆ ไม่มี การถือหุน้ ในบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ ธุรกิจการบินเกินร้อยละ 10 ของจำ�นวนหุน้ ทีบ่ ริษทั มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด ไม่มี รายการการจัดซือ้ /จัดจ้างกับ สถาบันการบินพลเรือน วงเงินตัง้ แต่ 100 ล้านบาทขึน้ ไป *ไม่มี

Education • Bachelor of Science, Royal Thai Air Force Academy Working Experience • Chairman of the RTAF Admisry Board • Assistant Commander-in-Chief Royal Thai Air Force • Commander of Air Operation Control, RTAF • Director of Education and Training Royal Thai Air Force • Commander, Wing 21 • Squadron Commander 231 Wing 23 Holding the position in the Committee/ Board of Executives in other organizations No Holding of shares relevant to aviation business for more than 10% of stocks which the company has a voting right (รวมถึงในนามบริษทั ทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ ) No Purchase/procurement with CATC in the financial amount of more than 100 million Baht *No (Including the lists of companies that are executives or shareholders)

17

18

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

คณะผู้บริหารสถาบันการบินพลเรือน The Administrators Director

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการคลัง) (MBA.) จาก City University , Bellevue, Washington State, USA. • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) (B.B.A.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการฝึกอบรมสำ�คัญ • หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง สำ�หรับองค์กรอิสระ หน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 4 กระทรวงคมนาคม • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำ�นวยการรุ่นที่ 113 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ บริหารงานภาครัฐที่ดี รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) • หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นที่13 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) • หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง กระทรวงคมนาคม • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 4 กระทรวงคมนาคม • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำ�นวยการรุ่นที่ 113 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ (นบส.คค.) รุ่นที่ 2 กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 กระทรวงการคลัง Education • Master’s Degree in Business Administration (Finance), (MBA.), City University, Bellevue, Washington State, USA. • Bachelor’s Degree in Business Administration (Accounting), (B.B.A.), Thammasat University Training Background • Intermediate Certificate Course in Good Governance for Middle Level Executives, NGOs, Government Agencies and Private Sector, Class 1, King Prajadhipok’s Institute • Mid-Level Executive of the Transport Management Programme, Class 4, Ministry of Transport • Psychological Operation Course, Directing Department, Class 113, Institute of Security Psychology, National Defence Studies Institute • Information Technology and Communication Course for Good Government Sector Management, Class 6, Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) • Corporate Governance Course for Committee and Executives of State Enterprises and Public Organizations, Class 13, Public Director Institute (PDI) • High-Level Executive of the Transport Management Programme, Class 2, Ministry of Transport, National Institute of Development Administration

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากพวกศรี Miss Pukkanut Makchoumy ตำ�แหน่ง อายุ Position Age

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร 52 ปี Vice President of Administrative Affairs 52

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

นายภัคจิรา ศรีสุวรรณ Miss Pukkanut Makchoumy ตำ�แหน่ง อายุ Position Age

รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร 52 ปี Vice President of Administrative Affairs 52

การศึกษา • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (สาขาการเงินการคลัง) (MBA.) จาก City University , Bellevue, Washington State, USA. • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) (B.B.A.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการฝึกอบรมสำ�คัญ • หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารระดับกลาง สำ�หรับองค์กรอิสระ หน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 4 กระทรวงคมนาคม • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำ�นวยการรุ่นที่ 113 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ บริหารงานภาครัฐที่ดี รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) • หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ องค์กรมหาชน รุ่นที่13 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) • หลักสูตรนักบริหารการคมนาคมระดับสูง กระทรวงคมนาคม • หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงคมนาคม รุ่นที่ 4 กระทรวงคมนาคม • หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยา ฝ่ายอำ�นวยการรุ่นที่ 113 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ • หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ (นบส.คค.) รุ่นที่ 2 กระทรวงคมนาคม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • หลักสูตรผู้บริหารการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ • หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 4 กระทรวงการคลัง Education • Master’s Degree in Business Administration (Finance), (MBA.), City University, Bellevue, Washington State, USA. • Bachelor’s Degree in Business Administration (Accounting), (B.B.A.), Thammasat University Training Background • Intermediate Certificate Course in Good Governance for Middle Level Executives, NGOs, Government Agencies and Private Sector, Class 1, King Prajadhipok’s Institute • Mid-Level Executive of the Transport Management Programme, Class 4, Ministry of Transport • Psychological Operation Course, Directing Department, Class 113, Institute of Security Psychology, National Defence Studies Institute • Information Technology and Communication Course for Good Government Sector Management, Class 6, Institute of Research and Development for Public Enterprises (IRDP) • Corporate Governance Course for Committee and Executives of State Enterprises and Public Organizations, Class 13, Public Director Institute (PDI) • High-Level Executive of the Transport Management Programme, Class 2, Ministry of Transport, National Institute of Development Administration

19

20

รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

โครงสร้างและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สบพ. Structure and Responsibility of the CATC Board of Director

คณะกรรมการ สบพ. ในปีงบประมาณ 2562 มีจำ�นวน กรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี จำ�นวน 2 คน และกรรมการผู้แทนหน่วยงาน จำ�นวน 8 คน และอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ความสามารถในด้านการบัญชีและการเงิน 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการ สบพ. ในมาตรา 10 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัตไิ ว้วา่ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึง่ เรียกว่า “คณะกรรมการ สถาบันการบินพลเรือน” ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทน กระทรวงคมนาคม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมการบิน พลเรือน ผู้แทนบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) ผู้แทน บริษั ท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) ผู้แทนบริษั ท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำ�กัด ผู้แทนกองทัพอากาศ และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ เ กิ น สองคน และผู้ ว่ า การเป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ

The CATC Committee in the budget year of 2019 is comprised of 11 committee members altogether; There are 2 experts, president and committee member, who are designated according to the Cabinet’s resolution, 8 committee representatives from the organization and at least 1 personnel who has accounting and financial knowledge. 1. Composition of CATC Board of Directors The Royal Decree for the Establishment of the Civil Aviation Training Center B.E.2535 (1992) stipulates the following: Section 10 There shall be a Board of Directors, called the ‘’Board of Directors of Civil Aviation Training Center’’, which comprises the Chairman representatives from the Ministry of Transport, the Ministry of Finance, the Department of Civil Aviation, the Airports of Thailand Public Company Limited, the Thai Airways International Public Company Limited, the Aeronautical radio of Thailand Limited, the Royal Thai Air Force and no more than 2 Executive Directors, with the President as the Director and Secretary. The Chairman and Executive Directors shall be appointed by the Cabinet.

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

มาตรา 12 ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำ�กับ สบพ. หรือ ในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของ สบพ. ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม 2. วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง และการพ้ น ตำ � แหน่ ง ในมาตรา 13 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติไว้ว่า ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสามปี ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการหรือกรรมการซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รง ตำ�แหน่งแทน อยู่ในตำ�แหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธาน กรรมการหรือกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เมือ่ ครบกำ�หนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึง่ หากยังมิได้ มีการแต่งตั้งประธานกรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธาน กรรมการหรื อ กรรมการซึ่ ง พ้ น จากตำ � แหน่ ง ตามวาระนั้ น อยู่ในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินการต่อไปจนกว่าประธานกรรมการหรือ กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ประธานกรรมการหรื อ กรรมการซึ่ ง พ้ น จากตำ � แหน่ ง ตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน มาตรา 14 นอกจากการพ้ น จากตำ � แหน่ ง ตามวาระ ตามมาตรา 13 ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรี แต่งตัง้ พ้นจากตำ�แหน่ง เมือ่ (1) ตาย (2) ลาออก (3) คณะรัฐมนตรี ให้ อ อก เพราะบกพร่ อ งหรื อ ไม่ สุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ห รื อ หย่ อ น ความสามารถ (4) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรื อ คนเสมื อ น ไร้ความสามารถ (5) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา 12 3. คณะกรรมการ สบพ. ปฎิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งหน้าทีร่ ะหว่างประธานกรรมการ และกรรมการและเลขานุการอย่างชัดเจน ดังนี้ อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า มาตรา 11 เพื่อประโยชน์แห่งกิจการของ สบพ. ให้ คณะกรรมการมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อดำ�เนินการ อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดของ สบพ. และกำ � หนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ อนุกรรมการได้ มาตรา 16 ให้คณะกรรมการมีอำ�นาจหน้าที่วางนโยบาย และควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ สบพ. อำ�นาจหน้าที่ เช่นว่านี้ให้รวมถึง (1) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไป ตามมาตรา 6 และมาตรา 7 (2) ออกระเบียบหรือข้อบังคับเกีย่ วกับการบริหารงานต่าง ๆ

Section 12 The Chairman or Director appointed by the Cabinet must not have interests in businesses where CATC engages in or those which are in competition with CATC both directly or indirectly. 2. Tenure and Termination Section 13 The Chairman or Director appointed by the Cabinet shall be in the position for a three-year term. In case that the Chairman or Director appointed by the Cabinet vacates the position before the end of tenure, the Chairman or Director in replacement shall be in the position for the remaining period of the Chairman of Director previously appointed. When the tenure in paragraph one is due, if the new Chairman or Director has not been appointed, the retired Chairman or Director shall continue in the position until the newly appointed Chairman or Director is in the position. The retired Chairman or Director at the end of tenure could be reappointed but for not more than two consecutive terms. Section 14 In addition to the termination of tenure pursuant to Section 13, the directorship of the Chairman or Director appointed by the Cabinet shall be terminated in case of (1) Death, (2) Resignation (3) Cabinet resolution due to misconduct or fraud on duty or lack of ability, (4) Being incompetent or quasi-incompetent, (5) Being absent from the Board meetings for more than three consecutive times without reasonable cause and (6) Being unqualified or having any prohibited attributes specified in Section 12. 3. The CATC Board of Directors performs duties with responsibility, independence and clear segregation of duties among the Chairman, Directors and Secretary as follows: Authority of Board of Directors for the Establishment of the Civil Aviation Training Center 1992 defines that: Section 11 For CATC’s interests, the Board of Directors shall be entitled to appoint subcommittees to perform any CATC’s tasks and determine compensation for subcommittees. Section 16 The Board of Directors shall be entitled to set up policies and oversee CATC’s overall operations. Such authority include the following: (1) To issue rules or regulations to ensure compliance with Section 6 and Section 7 (2) To issue rules or regulations concerning management matters

21

หมายเหตุ:

317,500

990,000

96,000

72,000

90,000

84,000

90,000

1. คณะกรรมการ สบพ. ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม 2. คณะกรรมการตรวจสอบ สบพ. ได้รับเฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 3. ค่าตอบแทนรายเดือนจะจ่ายเป็นประจำ�ทุกเดือน เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง กรณีทีก่ รรมการ ดำ�รงตำ�แหน่งไม่เต็มเดือนให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนตามสัดส่วนระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง 4. ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่มาประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน 5. กรรมการ สบพ. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการมากกว่าคนละ 1 คณะ ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน

852,000

-

72,000

รวมเป็นเงิน / Total

102,000

72,000

-

-

72,000

72,000

113,500

72,000

11. พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ กรรมการและเลขานุการ Rear Admiral Piya Atmungkun, RTN Director and Secretary

7. พลอากาศเอก สมศักดิ์ หาญวงษ์ กรรมการผู้แทนกองทัพอากาศ Air Chief Marshal Somsak Harnwong Director representing the Royal Thai Air Force 8. นายอรรถพร เนื่องอุดม กรรมการผู้แทนกรมท่าอากาศยาน Mr. Attaporn Nuang-udom Director representing the Department of Airports 9. นางนัทีวรรณ สีมาเงิน กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง Mrs. Nutteewan Siemangern Director representing the Ministry of Finance 10. นางฉฎาณิศา ชำ�นาญเวช กรรมการผู้แทน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) Mrs. Chadanisa Chumnanvej Director representing the Airports of Thailand Public Company Limited

รายชื่อคณะกรรมการ Name

ค่าตอบแทน รายเดือนของ คณะกรรมการ Monthly Remuneration of Board of DirectorsRemarks:

58,500

-

18,000

-

18,000

-

90,000

90,000

-

-

-

-

40,500

18,000

ประชุมแต่มิได้จ่าย ค่าตอบแทน attending the meeting but remuneration not being paid

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. The CATC Board of Director receives monthly remuneration and meeting allowances. 2. The Audit Committee receives monthly remuneration. 3. The monthly remuneration is paid on a monthly basis, or once a month during the period of position holding. In case the Committee holds the position lesser than a month, the remuneration will be paid according to the proportion of the duration of position holding. 4. The meeting allowances are paid each time for the Committee that attends the meeting no more than 1 time a month. 5. The Committee that is designated to hold more than 1 position has to receive the meeting allowances from the Subcommittee, no more than 2 Committees and each Committee must not receive the meeting allowances more than 1 time a month.

39,000

-

-

12,000

-

15,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ สบพ. Meeting Allowances of CATC Board of Director and Subcommittee คณะอนุกรรมการ จัดทำ�ตัวชี้วัด คณะอนุกรรมการ ค่าตอบแทน การประเมิน ประเมินผล คณะอนุกรรมการ รายเดือนของ การปฏิ บ ั ต ิ ง าน กรรมการ การปฏิบัติงาน คณะกรรมการกิจการ แสดงความรับผิดชอบ คณะอนุ คณะกรรมการ คณะกรรมการ สบพ. ของ ผวก.สบพ. บริหารความเสี่ยง ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง ของ ผวก.สบพ. สัมพันธ์ ประชุมทั้งปี ของธุรกิจต่อสังคม ประชุ ตรวจสอบ มทั้งปี 3 ครั้ง Remuneration มทั้งปี 3 ครั้ง 12 ครั้ง ประชุมทั้งปี 2 ครั้ง Monthly on ประชุ Subcommittee CATC Board of Subcommittee Subcommittee CATC Relations Subcommittee on Remuneration of Preparation of on Risk Director: on Performance Affairs Committee: Corporate Social Audit Committee Performance Management: 12 meetings Appraisal of the 12 meetings Responsibility: Appraisal 3 meetings President: 2 meetings Indicators of the CATC 3 meetings CATC President: 2 meetings

22 รายงานประจำ�ปี 2564

สถาบันการบินพลเรือน

ANNUAL REPORT 2021

CIVIL AVIATION TRAINING CENTER

องคาพยพ สถาบันการบินพลเร�อน Organization Chart คณะกรรมการสถาบันการบินพลเร�อน Board of Director ผูŒว‹าการ President สำนักงานประกันคุณภาพการฝƒกอบรมดŒานการบิน Office of Aviation Training Quality Assurance สำนักงานนิรภัยและอาชีวอนามัย Office of Aviation Safety and Occupational Health

สำนักงานตรวจสอบภายใน Office of Internal Audit สำนักงานนโยบายและแผน Office of Policy and Corporate Planning

สำนักงานดำเนินโครงการจัดตั้งศูนยฝƒกอบรมบุคลากร ดŒานการบินและอวกาศอู‹ตะเภา Office of the Aeronautical and Aerospace Training Center U-Tapao

รองผูŒว‹าการ ฝ†ายว�ชาการ Vice President of Academic Affairs

ศูนยฝƒกการบิน (หัวหิน) Flight Training Center

สำนักผูŒว‹าการ President Bureau

กองว�ชาอิเล็กทรอนิกสการบิน Avionics Training Division

กองฝƒกบิน Flight Training Division

สำนักการเง�นการคลัง Finance Bureau

กองว�ชาอากาศยานและเคร�่องยนต Aircraft Maintenance Training Division

รองผูŒว‹าการ ฝ†ายบร�หาร Vice President of Administrative Affairs

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศการบิน Aviation Information Technology Bureau สำนักว�จัยและพัฒนาธุรกิจการบิน Aviation Business Research and Development Bureau สำนักงานทรัพยากรบุคคล Office of Human Resources

สำนักว�ชาการ Academic Affairs Division กองว�ชาบร�การการบิน Aeronautical Services Training Division กองว�ชาภาษาอังกฤษเทคนิคการบิน Aviation Technical English Division กองว�ชาบร�หารการบิน Aviation Management Training Division

กองซ‹อมบำรุงอากาศยาน Aircraft Maintenance Division

23

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.