คู่มือปฏิบัติการวิถีชุมชนวัด Flipbook PDF

BEC Ecclesial Communities
Author:  F

99 downloads 131 Views 3MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

งานอภิบาลคริสตชน เสริมสร้ าง วิถีชุมชนวัด (มาตรการที่ 5.3)

เนื้อหา สรุ ปสารของอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ หน้า 2 ความเข้าใจพื้นฐานเรื่ องวิถีชุมชนวัด/คริ สตชนกลุ่มย่อย หน้า 3-7

Basic Ecclesial Communities (BEC) คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

1

สรุปแผนอภิบาลอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ปี 2021 “เพื่อชุมชนศิษย์ พระคริสต์ เป็ นศิษย์ ธรรมทูต”

1. เพื่อส่งเสริ มคริ สตชนให้ดารงชีวติ ในอารยธรรม ความรักและความเป็ นหนึ่งเดียวกัน ด้วยวิถีชุมชน คริ สตชนย่อย (BEC) 2. เพื่อส่งเสริ มชีวติ ครอบครัวคริ สตชน ให้เป็ นบ้านของ การอบรมเรี ยนรู ้ชีวติ ความเชื่อ 3. เพื่อส่งเสริ มเยาวชนให้พฒั นาเป็ นสมาชิกชุมชน ศิษย์พระคริ สต์ ศิษย์ธรรมทูต 4. สร้างจิตสานึกในการรักษ์สิ่งสร้างและสิ่ งแวดล้อม (เทียบ ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่ ลส. 683/2020)

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

2

วิถีชุมชนวัดหรื อชุ มชนคริสตชนย่ อย บทบาทและหน้าที่ของคริ สตชนที่รับศีลล้างบาป 1. ดาเนินชีวติ ตามพระวาจาและศีลศักดิสิทธิ์ 2. เป็ นประจักษ์พยานในชุมชน ในสังคม 3. เจริ ญชีวติ เป็ นศิษย์พระคริ สต์อยูบ่ นพื้นฐานของ ชุมชนย่อย / วิถีชุมชนวัด (เทียบ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริ สตศักราช 2015 ข้อ 5-7)

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

3

ชุมชนวัด เป็ นชุมชนที่มี ส่ วนร่ วมในการอภิบาล คริ สตชนให้ดาเนินชีวติ ในความรักกัน ฉันพี่นอ้ ง

เป็ นชุมชนที่เพาะบ่ม ความเชื่อให้คริ สตชน และดาเนินชีวติ ด้วยความ เป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ในพระศาสนจักร

เป็ นชุมชนที่มีส่วนร่ วม รับผิดชอบในงาน ประกาศข่าวดีและ ธรรมทูต คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

4

วิถีชุมชนวัด

1. เป็ นวิถีหลักในการอภิบาลคริ สตชน 2. สะท้อนภาพความเป็ นชุมชนของ พระศาสนจักรในยุคแรกๆ 3. ดาเนินชีวติ ตามพระวาจา 4. รวมตัวกันเพื่อภาวนา ร่ วมพิธีกรรมรับฟัง พระวาจาและมีพิธีบูชาขอบพระคุณเป็ น ศูนย์กลางของชีวติ 5. มีความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน มีการแบ่งปัน และรับใช้ซ่ ึงกันและกัน 6. สร้างอารยธรรมแห่งความรัก 7. เป็ นพระศาสนจักรระดับบ้าน 8. เป็ นจุดเริ่ มต้นของการประกาศข่าวดีและ งานธรรมทูต คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

5

วิถีชุมชนวัด บทบาทของพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส 1. ต่างก็เป็ นส่ วนหนึ่งของวิถีชุมชนวัด 2.ต่างก็ทาหน้าที่ตามบทบาทและตามพระพรพิเศษ ที่แต่ละคนได้รับจากพระจิตเจ้าในศีลล้างบาป 3.ต่างก็เป็ นพลังและกาลังใจของกันและกันในการฟื้ นฟูการ ประกาศข่าวดีใหม่ของพระศาสนจักร (เทียบ กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริ สตศักราช 2015 ข้ อ 22-24) Full-time Leaders

Emergent Leaders

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

6

เอกลักษณ์ 4 ประการของชุมชนคริสตชนย่ อย (BEC)

1. เป็ นชุมชนเพื่อนบ้านมารวมตัวกัน 2. ใช้พระวาจาเป็ นพื้นฐาน เพื่อทาให้พระเยซูเจ้า เป็ นศูนย์กลางของชุมชน 3. ทากิจเมตตาและเยีย่ มเยียนด้วยความรักและ การแบ่งปั น 4. ประสานสัมพันธ์กบั วัดและคุณพ่อเจ้าวัดและ พระศาสนจักรสากล

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

7

ภาคปฏิบัตเิ พื่อเสริมสร้ างวิถีชุมชนวัด I. การอ่านและแบ่งปันพระวาจา II. การเยีย่ มเยียนชุมชน III. กิจเมตตาธรรมในชุมชน และ นอกชุมชน (เป็ นการประกาศข่าวดีและ ประจักษ์พยาน ความรัก)

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

8

เครื่ องมือในการอภิบาลวิถีชุมชนวัด และเสริมสร้ างชุมชนคริสตชนย่ อยให้ มชี ีวติ ชีวา

I.

การอ่ านและแบ่ งปันพระวาจาหลากหลายรู ปแบบ

II. การเยีย่ มเยียนหลากหลายประเภท

III. กิจกรรมเมตตาธรรมและการแบ่ งปัน หลากหลายวิธีการ

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

9

I การอ่านพระวาจารู ปแบบที่ 1 การแบ่ งปันพระวรสาร 7 ขั้น ขั้นที่ 1 เชิญพระมาประทับกับเรา ขอเชิญคนหรื อสองคนภาวนาเชิญ พระเยซูเจ้ามาประทับกับเรา

ขั้นที่ 2 อ่ านข้ อความจากพระคัมภีร์ ให้เราเปิ ด....บทที่.... (หยุดสักครู่ จนทุกคนพร้อม) เชิญคนหนึ่งอ่านพระวาจาด้วยจิตตารมณ์ภาวนา ข้อที่ .... ถึง .... เชิญอ่านอีกครั้งหนึ่ง หากเป็ นไปได้จากการแปลที่ต่างกัน ขั้นที่ 3 เลือกคาประทับใจ และราพึง แต่ละคนเลือกคาหรื อข้อความสั้นๆที่ประทับใจ กล่าวเสี ยงดัง สามครั้ง ด้วยความสารวม เว้นช่วงว่าง ที่กล่าวแต่ละครั้ง เมื่อกล่าวครบทุกคนแล้ว อ่านพระวาจาทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

10

ขั้นที่ 4 ฟังพระตรัสกับเราในความเงียบ ให้เราเงียบสัก 2-3 นาที ขั้นที่ 5 แบ่ งปันสิ่งทีพ่ ระตรัสกับเราในใจ ก.พระวาจาไหนที่สะกิดใจฉัน เป็ นการส่วนตัว ข.ฉันเจริ ญชีวติ ตามพระวาจาทรงชีวติ อย่างไร (แบ่งปั นประสบการณ์ของแต่ละคนให้คนอื่นฟัง แต่ไม่มีการแสดงความคิดเห็น หรื อเทศสอน หรื ออภิปราย ระหว่างแบ่งปั น) ขั้นที่ 6 พิจารณาถึงกิจกรรมเมตตาธรรมทีเ่ ราจะทาเพื่อ ปฏิบัตติ ามพระวาจา ก.รายงานสิ่ งที่เราทามาแล้ว ข.วางแผนงานที่เราจะต้องทาต่อไป ใคร ทาอะไร เมื่อไร ขั้นที่ 7 ภาวนาร่ วมกัน เชิญทุกคนภาวนาจากใจแต่ละคน เราจบด้วยบทเพลงหรื อบทภาวนาที่รู้จกั กันโดยทัว่ ไป

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

11

การอ่ านและแบ่ งปันพระวาจารู ปแบบที่ 2 ผู้นา • เราเริ่ มการพบปะวันนี้ดว้ ยการมอง สิ่ งที่เกิดจริ งๆใน ชีวติ ของเรา • เราจะเชิญพระมาประทับกับเรา ขอเชิญ 1 ท่านสวด ภาวนาหรื อร้องเพลง มองดูชีวิต LOOK ผู้นา • กรุ ณาเล่าประสบการณ์ที่คุณรู ้สึกว่า สาคัญ ประสบการณ์ที่คุณมีส่วนเกี่ยวข้อง เล่าสั้นๆ ด้วยถ้อยคาที่กะทัดรัด อาจเป็ นเหตุการณ์ในชีวติ ประจาวันของคุณ หรื อชีวติ ทัว่ ๆไปของเพื่อนบ้านหรื อ ในครอบครัว”

ผู้นา • เราเลือกประสบการณ์เรื่ องหนึ่งมาอภิปราย

• ผูน้ ากล่าวนาการอภิปรายด้วยคาถามดังต่อไปนี้ มีอะไรเกิดขึ้น? เรารู ้ความจริ งทั้งหมดไหม? ใครในที่น้ ีจะบอกเราได้อีก? ทาไมเรื่ องนี้จึงเกิดขึ้น? ให้เราหาเหตุผลว่าทาไมมันจึงเกิดขึ้น คุณรู ้สึกอย่างไร เกี่ยวกับเรื่ องนี้ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

12

รับฟังพระวาจา LISTEN ผู้นา • พระเจ้าคิดอะไร และรู ้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์น้ ี • ให้เราเงียบฟังพระเจ้าสัก 2-3 นาที (ในระหว่างความเงียบนี้ ฟังอย่างตั้งใจว่า พระเจ้าคิดอะไร พระเจ้ารู ้สึกอย่างไร เกี่ยวกับเรื่ องนี้ เราไม่เปิ ดพระคัมภีร์ แต่พยายามระลึกถึงพระวาจา ที่เรารู ้แล้ว เราจินตนาการถ้า พระเจ้าพูดเกี่ยวกับเรื่ องนี้ พระองค์จะพูดอะไร? ผู้นา • เราแบ่งปันสิ่ งที่เราคิดว่า พระเจ้าคิดอะไร รู ้สึกอย่างไร เกี่ยวกับเรื่ องนี้ คาคมจากพระคัมภีร์ อาจจะนามาอ่าน หรื อกล่าวพระวาจา ที่จาได้ ถ้าไม่มีตอนไหนที่คิดได้ ก็ดาเนินการขั้นต่อไป รักด้วยกิจการ LOVE ผู้นา ✓ พระเจ้าต้องการให้เราทาอะไร ? ✓ ใครจะทาอะไรและเมื่อไร ? ✓ วางแผนปฏิบตั ิกิจกรรมเมตตาธรรมร่ วมกัน ผู้นา • เชิญท่านหนึ่งหรื อสองท่านสวดปิ ดประชุม หรื อร้องเพลง คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

13

II

การเยีย่ มเยียน

เนื้อหา • • • • • • • •

หน้า

เลียนแบบ เทคนิคการเยีย่ มเยียนของพระเยซู ความหมายของการเยีย่ มเยียน จุดประสงค์ของการเยีย่ มเยียน กิจกรรมระหว่างเยีย่ มเยียน หลัก 4 ส ของการเยีย่ มเยียน มารยาทการเยีย่ มเยียน คาแนะนาการเยีย่ มเยียน พระวาจาที่ใช้ในการเยีย่ มเยียน

15 16 17 18 19 20 21-22 23-25

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

14

ไตร่ ตรอง เรียนรู้ เลียนแบบ เทคนิคของพระเยซู เจ้ าในการเข้ าถึงบุคคลต่ างๆ

1. ลก 19 :1-10 ( เยีย่ มบ้านของศักเคียส) 2. มก 1 : 29-31 (เยีย่ มบ้านของเปโตร )

3. ลก 10 :38-42 (เยีย่ มบ้านของมาร์ธาและมารี ย)์ 4. ลก 7 : 36... (เยีย่ มบ้านของฟาริ สี)

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

15

ความหมายของการเยีย่ มเยียน การเยีย่ มเยียนเป็ นงานอภิบาลที่คริ สตชนทุกคน ทาได้เพื่อแสดงออกเป็ นประจักษ์พยานให้ทุกคน เห็นความปรารถนาดีและความรักของพระศาสนจักร ที่ใส่ใจดูแลทุกคนเยีย่ งชุมพาบาล หน้าที่น้ ีไม่ได้เป็ น ภารกิจของพระสงฆ์เท่านั้น แต่เป็ นพันธกิจของ พระสงฆ์ นักบวช และคริ สตชนทุกคน ผู้ที่ทางานเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด หลาย ๆ คน เห็นว่ า การเยี่ยมเยียนคนในครอบครั ว ในชุ มชน และรั บใช้ พวก เขาในยามทีค่ รอบครัวชุมชนต้ องการความช่ วยเหลือ เป็ น การสร้ างบรรยากาศ ที่ทาให้ เกิดผลดีในการสร้ างชุ มชน คริ สตชนย่ อยแห่ งการเป็ นเพื่ อนบ้ านกัน และเป็ นการ สร้ างชุมชนอารยธรรมแห่ งความรักและการแบ่ งปัน

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

16

การเยีย่ มเยียนมีจุดประสงค์ 1. เยีย่ มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ มิตรภาพระหว่าง เพื่อนบ้าน 2. เยีย่ มเพื่อแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ของวัด/ พระศาสนจักร 3. เยีย่ มเพื่อตักเตือน / แนะนาด้านต่างๆ 4. เยีย่ มเพื่อบรรเทาใจ / ปลอบใจ / เพิ่มกาลังใจ 5. เยีย่ มเพื่อแสดงความใจดี / ความเตตา / ความรัก 6. เยีย่ มเพื่อการสงเคราะห์ / รับใช้ / ช่วยเหลือ /แบ่งปั น 7. เยีย่ มเพื่อการประกาศข่าวดีใหม่ – งานธรรมทูต.. -คริ สตชนที่รับศีลล้างบาปแล้วให้เขามีความเชื่อที่ เข้มแข็ง (อภิบาล) -คริ สตชนที่รับศีลล้างบาปแล้วและทิง้ วัด(อภิบาล) -คนต่างความเชื่อที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในชุมชนวัดและ ใกล้เคียง (ธรรมทูต) *** การเยีย่ มถือเป็ นงานอภิบาลที่จาเป็ นอย่างยิ่งซึ่งทั้งผู้นา ฆราวาส ซิสเตอร์ และพระสงฆ์ ต้ องมีบทบาทร่ วมกันอย่าง จริงจัง *** คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

17

กิจกรรมทีท่ าระหว่างเยีย่ มเยียน 1. สารวจสภาพครอบครัวคริ สตชน เก็บข้อมูล เพื่อทา ทะเบียนวัดและเพื่อการอภิบาล 2. ให้ คาแนะนาในด้านชีวติ คริ สตชน ด้านการใช้ชีวติ ด้านอาชีพ ฯลฯ 3. อ่านพระคัมภีร์และสวดภาวนาร่ วมกันในครอบครัว 4. เพิม่ พูนทักษะการใช้พระคัมภีร์ให้ชุมชนเคยชิ น 5. สร้ างชุมชนคริ สตชนให้เข้มแข็ง และเป็ นหนึ่งเดียวกัน 6. ให้ กาลังใจในการดารงชีวติ คริ สตชนและด้านต่างๆ 7. ประกอบพิธีกรรม และศีลศักดิ์สิทธิ์ เตรี ยมฉลองตาม เทศกาลต่าง ๆ สวดภาวนาตามบ้านในโอกาสฉลอง เดือนแม่พระ เดือนพระหฤทัยฯ เดือนนักบุญยอแซฟ สวดรับพระกุมารเตรี ยมฉลองคริ สต์มาส เตรี ยมฉลองวัด ส่ งศีลคนป่ วย คนชรา โปรดศีลเจิมคนป่ วย สวดให้ผู ้ ล่วงลับ สวดโอกาสต่างๆ ฯลฯ 8. ให้ ความช่ วยเหลือ รับใช้ดว้ ยกาลังกาย กาลังใจ กาลังทรัพย์ และปัจจัยจาเป็ น คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

18

หลักการเยีย่ มเยียน ( 4 ส. ) ใส่ ใจ (Care) เยีย่ มเยียนสม่าเสมอ ไปกันเป็ น ทีมอย่างน้อยสองคน เพื่อการ เป็ นประจักษ์พยานและเพื่อ แบ่งหน้าที่กนั ระหว่างเยีย่ ม

สั มพันธ์ (Contact) นาความยินดีไปทาให้เกิด มิตรภาพและความสัมพันธ์ ความเป็ นหนึ่งเดียวระหว่างคน ของพระศาสนจักรกับ ครอบครัว ชุมชน

สรรหา (Cull) ค้นหาคนที่มีพระพรพิเศษ ในชุมชน ที่จะใช้ความ สามารถนั้นในการรับใช้ หมู่คณะและชุมชน

สื่ อสาร(Carry) เป็ นผูส้ ื่ อสารคนกลาง ระหว่าง วัด/ชุมชน/คณะ

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

19

มารยาทในการเยีย่ มเยียน 1. ไปในนามของพระศาสนจักร จงปฏิบตั ิตามแบบพระเยซู เมื่อไปเยีย่ มเยียน 2. มองผูอ้ ื่นในด้านบวก เป็ นมิตร ยิม้ แย้มแจ่มใส เคารพศักดิ์ศรี ทุกคน 3. ไม่โต้เถียงกับเจ้าบ้าน ไม่เทศน์สอน ไม่คล้อยตาม แต่ มัน่ คงในความจริ งและความเชื่อ 4. รู ้กาลเทศะ รู ้เวลา รู ้จงั หวะ ที่จะพูดคุยต่อหรื อบอกลาไม่ ทาท่ารังเกียจ อดทนต่อคาพูดผูอ้ ื่น 5. ไม่ถามคาถามมากมาย เก็บความอยากรู ้อยากเห็น 6. รักษาความลับ พูดน้อย ฟังด้วยทักษะมากกว่า 7. ให้สานึกว่าพระคริ สตเจ้าทรงรักทุกคน แสดงออกของ ความรัก เอาใจใส่ ห่วงใย เคารพจากใจจริ ง ด้วยคาพูด กิริยา และการกระทา 8. ช่วยเขาให้พบทางแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเอง ไม่แนะนา ให้ทาโน่นนี่มากมาย หรื อให้คาสัญญาจะมาช่วย 9. ก่อนลาจากให้สวดสั้นๆ หรื ออ่านพระวาจาสั้นๆ 10. บอกลาด้วยมารยาทที่ดี และถามว่าจะมาเยีย่ มอีกได้ไหม

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

20

คาแนะนา ก่ อน ระหว่ าง หลัง การเยีย่ มชุมชน 1. เตรียมการเยี่ยม - หาข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวที่จะไปเยีย่ มเยียน - เตรี ยมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของวัด เช่นสารวัด ประกาศสารสังฆมณฑล และพร้อมที่จะให้คาแนะนา ชี้แจงเกี่ยวกับวัด ชวนคนไปเป็ นเพื่อนด้วยกันไม่ควรไป คนเดียวภาวนาร่ วมกันก่อนที่จะออกเดินทางไป - เยีย่ มเยียน

-

2. ระหว่ างการเยี่ยม แนะนาตัวเองว่าเป็ นใคร พร้อมบอกจุดประสงค์ของ การเยีย่ มเยียน สังเกตพฤติกรรมและเรี ยนรู ้คุณสมบัติที่ดีของเขาจาก การสนทนา และปรับพฤติกรรม ทัศนคติ ให้เข้ากัน ลงมือช่วยเหลือ รับใช้ เมื่อจาเป็ น เมื่อเสร็ จการสนทนา ควรถามเขาว่าจะให้มาอีกได้ไหม ชวนสวดภาวนาและอ่านพระคัมภีร์ส้ ันๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

21

-

-

3. หลังการเยีย่ ม ภาวนาให้กบั ครอบครัวที่เราไปเยีย่ มเยียนต่อไป จดบันทึกรายละเอียดการเยีย่ มลงในสมุดเพื่อการ เยีย่ มครั้งต่อไป แจ้งให้คุณพ่อเจ้าวัดรับทราบในเรื่ องจาเป็ นที่ ทางวัดต้องติดตามให้การอภิบาล ช่วยเหลือต่อไป ประเมินผลการเยีย่ มเยียนครั้งนี้กบั เพื่อนที่ไป เยีย่ มด้วยกันคร่ าวๆ คาถาม มีอะไรดีแล้ว มีอะไรต้องแก้ไขครั้งต่อไป

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

22

พระวาจาสาหรับอ่ านเมื่อไปเยีย่ มบ้ าน ปี นี้ 2021 มธ 5:43-45 (43)“ท่านทั้งหลายได้ยนิ คากล่าวว่า จงรักเพื่อน บ้าน จงเกลียดศัตรู (44)แต่เรากล่าวแก่ท่านว่า จงรักศัตรู จงอธิษฐานภาวนาให้ผทู ้ ี่เบียดเบียนท่าน (45)เพือ่ ท่านจะได้ เป็ นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์โปรดให้ดวง อาทิตย์ของพระองค์ข้ ึนเหนือคนดีและคนชัว่ โปรดให้ฝนตก เหนือคนชอบธรรมและคนอธรรม มธ 7:7-11

(7)“จงขอเถิด แล้วท่านจะได้รับ จงแสวงหาเถิด แล้วท่านจะพบ จงเคาะประตูเถิด แล้วเขาจะเปิ ดประตูรับ ท่าน” (8) “เพราะคนที่ขอย่อมได้รับ คนที่แสวงหาย่อมพบ คนที่เคาะประตูยอ่ มมีผเู ้ ปิ ดประตูให้ (9) ท่านใดที่ลูกขอ อาหาร จะให้กอ้ นหินหรื อ (10) ถ้าลูกขอปลา จะให้งูหรื อ (11) แม้แต่ท่านทั้งหลายที่เป็ นคนชัว่ ยังรู ้จกั ให้ของดี ๆ แก่ ลูก แล้วพระบิดาของท่านผูส้ ถิตในสวรรค์จะไม่ประทาน ของดี ๆ แก่ผทู ้ ี่ทูลขอพระองค์มากกว่านั้นหรื อ”

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

23

มัทธิว 7:24-27 (24)“ผูใ้ ดฟังถ้อยคาเหล่านี้ของเราและปฏิบตั ิตาม ก็เปรี ยบเสมือนคนมีปัญญาที่สร้างบ้านไว้บนหิน (25)ฝนจะ ตก น้ าจะไหลเชี่ยว ลมจะพัดโหมเข้าใส่ บา้ นหลังนั้น บ้านก็ ไม่พงั เพราะมีรากฐานอยูบ่ นหิน (26)ผูใ้ ดที่ฟังถ้อยคาเหล่านี้ ของเรา และไม่ปฏิบตั ิตามก็เปรี ยบเสมือนคนโง่เขลาทีส่ ร้าง บ้านไว้บนทราย (27)เมื่อฝนตก น้ าไหลเชี่ยว ลมพัดโหมเข้า ใส่ บา้ นหลังนั้น มันก็พงั ทลายลงและเสี ยหายมาก”

มัธธิว 10:40-42 (40)“ผูท้ ี่ตอ้ นรับท่านทั้งหลาย ก็ตอ้ นรับเรา ผูท้ ี่ตอ้ นรับเรา ก็ตอ้ นรับพระองค์ผทู ้ รงส่ งเรามา” (41)“ผูท ้ ี่ตอ้ นรับประกาศก เพราะเราเป็ นประกาศก จะได้รับ บาเหน็จรางวัลของประกาศก ผูท้ ี่ตอ้ นรับผูช้ อบธรรม เพราะ เขาเป็ นผูช้ อบธรรม จะได้รับบาเหน็จรางวัลของผูช้ อบธรรม” (42)“ผูใ้ ดที่ให้นาเย็นแม้เพียงหนึ่ งแก้วแก่คนใดคนหนึ่ งใน ้ บรรดาคนธรรมดา ๆ เหล่านี้เพราะเขาเป็ นศิษย์ของเรา เราบอกความจริ งแก่ท่านทั้งหลายว่า ผูน้ ้ นั จะได้รับบาเหน็จ รางวัลอย่างแน่นอน” คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

24

ลูกา 6:27-38 (35)แต่ท่านจงรักศัตรู จงทาดีต่อเขา จงให้ยมื โดย ไม่หวังอะไรกลับคืนแล้วบาเหน็จรางวัลของท่านจะใหญ่ยงิ่ ท่านจะเป็ นบุตรของพระผูส้ ู งสุ ด เพราะพระองค์ทรงพระ กรุ ณาต่อคนอกตัญญูและต่อคนชัว่ ร้าย (36)จงเป็ นผูเ้ มตตากรุ ณาดังที่พระบิดาของท่านทรงพระ เมตตากรุ ณาเถิด หัวข้ อพระคัมภีร์สาหรับเยี่ยมบ้ าน (นาพระคัมภีร์ไปด้วย อ่านพร้อมกันได้) มธ 8:23-27 พายุสงบ มธ 11:28-30 จงรับแอกของเรา มธ 12:46-50 ญาติของพระเยซูเจ้า มก 1:16-20 กระแสเรี ยกสาวก 4 คนแรก มก 1:29-31 แม่ยายของเปโตร หัวข้ อพระคัมภีร์สาหรับ บ้ านทีม่ ีผู้ป่วย มธ 9:35-38 มธ 12:15-16 มธ 15:29-31 มก 1:32-34 มก 3:7-12

พระเยซูสังเวชมหาชน พระองค์ทรงรักษาทุกคน รักษาคนป่ วยในทศบุรี รักษาโรคหมู่ คนเจ็บกรู กนั เข้ามาแตะพระเยซู คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

25

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

26

III พระวาจา มิสซา การภาวนา นาสู่ ภาคปฏิบัติ

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

27

กิจกรรมเมตตาธรรม - เป็ นผลของการอ่านและแบ่งปัน พระวาจาสม่าเสมอ ทั้งส่ วนตัวและ ร่ วมกับชุมชน - เป็ นเครื่ องมือในการประกาศข่าวดีใหม่ - เป็ นเครื่ องหมาย(ประจักษ์พยานแห่ง ความรักความเมตตาแบบคริ สตชน) (มาตรการ 5:2)

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

28

กิจกรรมเมตตาทีซ่ ิสเตอร์ ทาได้ ในชุมชนวัด • สงเคราะห์คนจน คนป่ วย คนต้องการความ ช่วยเหลือ คนชรา คนตกงาน ผูอ้ พยพ ย้ายถิ่น • เยีย่ มผูต้ อ้ งขัง สอนพระคัมภีร์ สอนภาษาให้พวกเขา • ต้อนรับคนต่างด้าว คนไม่มีที่อาศัย • สอนพิเศษเด็กที่เรี ยนอ่อน ส่งเสริ มเด็กให้ได้เรี ยน • ช่วยสงเคราะห์ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว • ช่วยบาบัดผูต้ ิดยาเสพติด ช่วยสตรี กลุ่มเสี่ ยง • ให้คาปรึ กษาด้านสุขภาพ ด้านจิต ด้านจิตวิญญาณ • ริ เริ่ มกับชุมชน ปลูกต้นไม้ จัดการขยะ จัดระเบียบ หมู่บา้ น รณรงค์เรื่ องความสะอาด • นาอาหาร ขนม ผลไม้ นม ไปให้คนชราและคนที่ ถูกทอดทิ้ง • สอนอาชีพ ทาเบเกอรี่ ทาดอกไม้ ทาปุ๋ ย ทาสบู่ เย็บผ้า ถักทอต่างๆ ทายาสมุนไพร • รับชาวบ้านยากจนมาช่วยงานที่วดั และให้เงินเดือน คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

29

วัดในฝัน/สหพันธ์ ชุมชน

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

30

บทบาทของฆราวาส และนักบวช ในวิถีชุมชนวัด • • • • • • • •

• • • •

ทาการแบ่งปั นพระวรสาร สอนความเชื่อแก่เด็ก สอนคาสอน ดูแลคนเจ็บแถวเพื่อนบ้าน ดาเนินพิธีกรรมวันอาทิตย์ เตรี ยมพิธีกรรม เก็บถุงทาน อ่านบทอ่าน ซ้อมเพลง จัดดอกไม้ ดาเนินการร่ วมกันต่อต้านการปฏิบตั ิการที่ อยุติธรรม รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ยาเสพติด ดาเนินการเพื่อปรับปรุ งภาวะความเป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน ตัวแทนจากชุมชนคริ สตชนย่อยเข้าร่ วมใน สภาอภิบาล มีส่วนตัดสิ นใจเรื่ องการรับเข้าและโปรดศีล ล้างบาปผูใ้ หญ่ มีส่วนรับผิดชอบผูส้ มัครรับศีลล้างบาปและศีล ศักดิสิทธิ์อื่นๆ ดาเนินการรักษ์ธรรมชาติ จัดการสิ่ งแวดล้อม (Laudato Si) สังกัดองค์กรพระพรพิเศษที่ตนถนัด คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

31

ซิสเตอร์ จะเริ่มต้ นวิถีชุมชนวัดได้ อย่ างไร อย่ างไร? 1. พูดคุยเรื่ องการริ เริ่ มกับพ่อเจ้าวัดและสมาชิกในบ้าน/ หมู่คณะ 2. เริ่ มอ่านและแบ่งปันพระวาจากับพนักงาน เด็ก เยาวชน นักเรี ยน ครู ผูอ้ าวุโส ชาวบ้าน องค์กรในวัด 3. อ่านพระวาจาสั้นๆเมื่อไปสวดตามบ้าน เช่นเดือนแม่พระ เดือนนักบุญยอแซฟ เดือนพระหฤทัย แห่พระกุมาร การสวดให้ผตู ้ าย วันฉลองโอกาสต่างๆของชุมชน ฯลฯ 4. จัดวางพระคัมภีร์ในวัด บ้าน หมู่คณะ 5. ส่ งเสริ มการจัดวางพระคัมภีร์ตามบ้านสัตบุรุษ 6. เชิญพระสงฆ์หรื อวิทยากรพูดเรื่ องวิถีชุมชนวัดหลัง พิธีมิสซา หรื อพูดด้วยตนเอง 7. ออกเยีย่ มตามบ้านเพื่อเชื้อเชิญให้สัตบุรุษมารวมกลุ่มกัน 8. มองหาฆราวาสที่มีน้ าใจมาช่วยเมื่อออกเยีย่ มเยียน 9. จัดให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอเดือนละหนึ่งครั้งที่บา้ น สัตบุรุษ ที่บา้ นซิสเตอร์ ที่วดั ตามแนวส่ งเสริ มคริ สตชนย่อย 10. ประชาสัมพันธ์การประชุมประจาเดือนเพื่อให้ชุมชนรับรู ้โดย การลงสารวัดหรื อพูดในวัด 11. ติดตามคุณพ่อไปทากิจกรรมกับชุมชน เช่นส่ งศีล 12. เป็ นผูน้ ากลุ่มภาวนา กลุ่มจิตภาวนา คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

32

13.

14. 15. 16. 17. 18.

19. 20.

ซิสเตอร์ จะเริ่มต้ นวิถีชุมชนวัดได้อย่ างไร (ต่ อ) อย่ างไร? จัดกิจกรรมเสริ มความศรัทธา เช่น สวดสายประคา ตามบ้าน เตรี ยมฉลองวัด จัดพบปะสังสรรค์ จัดแสดงความยินดีในชุมชนโอกาสต่างๆ โดยมี พระวาจาและการพูดคุยนากิจกรรมรื่ นเริ งและงานเลี้ยง รายงานความก้าวหน้าให้คุณพ่อเจ้าวัด สภาวัด เพือ่ ขอความร่ วมมือ ขอความช่วยเหลือจากส่ วนกลาง ฝ่ ายของคณะ หรื อ สังฆมณฑล หรื อพระสงฆ์หวั หน้าเขต ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวิถีชุมชนวัด ด้วยการอ่าน สารสังฆมณฑล เข้าประชุม ติดตามสื่ อต่างๆ เข้าร่ วมอ่านและแบ่งปันพระวาจา ที่ชุมชนริ เริ ม แม้ไม่ตอ้ งเป็ นผูน้ าก็ตาม ไปสวดทาวัตรเย็น วัตรค่า ตามบ้านสัตบุรุษพร้อมกับ เชิญเพื่อนบ้านมาร่ วม เยีย่ มเยียนชุมชนและทากิจกรรมสงเคราะห์กิจกรรม เมตตาธรรม นาการฟื้ นฟูกลุ่มองค์กรพิเศษ พลมารี วินเซนเดอปอล ยุวธรรมทูต กลุ่มนักขับร้อง เยาวชน ฯลฯ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

33

มีวธิ ีมากมายทีซ่ ิสเตอร์ นาและทาได้ เพื่อเสริมสร้ างวิถีชุมชนวัด

คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

34

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

35

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

36

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

37

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

38

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

39

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

40

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

41

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

42

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

43

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

44

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

45

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

46

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

47

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

48

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

49

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

50

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

51

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

52

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

53

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

54

บันทึกการปฏิบัติงานวิถีชุมชนวัดประจาเดือน ปี 2021 ชื่ อวัด..............................................................เขต........

กรุ ณารวบรวมส่ งให้ ผู้ประสานงานเขต ทุกเดือน มิถุนายน

กิจกรรมที่ทา

กับใคร ที่ไหน อย่างไร

1.อ่านและแบ่งปัน พระวาจา

2.เยีย่ มเยียน

3.กิจกรรม เมตตาธรรม

4.กิจกรรมอื่นๆ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

55

บันทึกเพิม่ เติม

........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ ........................................................................................ คณะพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ

56

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.