സ്തന്യാമൃതം Flipbook PDF

""മുലയൂട്ടൽ പരിരക്ഷണം ഒരു കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്വം"" ലോക മുലയൂട്ടൽ വാരാചരണം 2021 നോടനുബന്ധിച്ചു കൂവപ്പട
Author:  N

31 downloads 112 Views 2MB Size

Recommend Stories


Porque. PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial ::
Porque tu hogar empieza desde adentro. www.avilainteriores.com PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com Avila Interi

EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF
Get Instant Access to eBook Empresas Headhunters Chile PDF at Our Huge Library EMPRESAS HEADHUNTERS CHILE PDF ==> Download: EMPRESAS HEADHUNTERS CHIL

Story Transcript

ആശംസ “അമ്മിഞ്ഞ” കുട്ടി

്്ും ഇട

എന്നൊരു

നൊടൻ

പ്രയ

ൊഗമുണ്ട്.

അമ്മ

്്ും

ിലുള്ള നൊഭിനൊളബന്ധത്തിന്ന്െ യനർസൊക്ഷ്യം യരൊന്ല

ഒരു വൊ്്. ആ മഹത്വ കല്പന മനസിന്ന

ും ബുദ്ധിന്

വൊ്ിന്ന

നൊം

ുന്ട രശ്ചൊത്തലത്തിലൊണ് ശരീരന്ത്ത

ും ന്ത്ൊട്ടുണർനു യരൊകുന മുല

മനസിലൊയ്ണ്ടത്്.

ബന്ധം ഒരു കവിത്

അമ്മ

ും

കുഞ്ഞും

ും

ൂട്ടൽ എന ത്മ്മിലുള്ള

്്ും എഴുത്ി ത്ൃര്ത്ിന്രടു ത്തൊൻ ആവൊത്ത

അനുഭവസത്യമൊണ് . ആ ഒരു യബൊധ്യത്തിൽ നിനൊണ് വനിത്ൊശിശുവികസനവകുപ്പിന് കീഴിൽ

കൂവപ്പടി

മൊസിക

ുമൊ

യലൊ്്

ഐ.സി.ഡി.എസ്

ഒരു

ഡിജിറ്റൽ

ി മുനിട്ടിെ ങ്ങുനത്്. മൊെുന കൊലയത്ത ത്ിരിച്ചെിഞ്ഞു

ന്കൊണ്ടുള്ള ഈ സർഗൊത്മക പ്രവർത്തന ത്തിൽ എല്ലൊ ഭൊവുകങ്ങളും യനരുനു.

ജ കുമൊർ ന്െങ്ങമനൊട്, പ്രശസ്ത കവി , വവയലൊപ്പിള്ളി രുരസ്കൊര യജത്ൊവ്

അനുഭവ്ുെിപ്പ് ജീവിത്ത്തിന്ല

മയനൊഹരമൊകൊലം

"ഗർഭകൊലം"

അത്ിയല്്

എത്തുവൊൻ 9 വർഷം യവണ്ടി വനു. പ്രത്ീക്ഷ്കൾ എല്ലൊം അസ്തമിച്ചു ത്ുടങ്ങി നൊളുകൾ..............രണ്ടു െുവപ്പുവരകൾ അപ്ത്യ

ന്െ സയതൊഷം നൽകി

2020

ഓഗസ്റ്റ് 21………….നിരവധ്ി െികിത്സകളും മരുനുകളും ലൊയപ്രൊസ്യകൊരിക് സർജ െി

ും

എന്ന്െ

അലട്ടി

ിരുനു.

മന്റ്റൊനൊ ആ

രയക്ഷ്

വൈവനിയ

ഞങ്ങന്ള

രിനീടയങ്ങൊട്ട് ന്ടസ്റ്റുകൾ,

വളന്രന്െയ്യൊനൊ

ി

ധ്ികം

ആശങ്കന്പ്പടു

യഡൊ

ക്ടർ

ിൽ

ആ്ിന്്ൊണ്ട്

യഡൊക്ടർ ഉെന്് പ്രഖ്യൊരിച്ചു "ബുധ്നൊഴ്ച ത്നി്് സിയസെി

ൻ "ഒരു സുഖ്

പ്രസവം”

കൊത്തിരുന

അനുഭവം(മറ്റുള്ളവരുന്ട

ിരുനു

അയങ്ങർ്ും സിയസ െി എനത്ൊണ്

രെച്ചിലിൽ)

ന്കയട്ടയൊന്ന

എനി്്

വിളിച്ചു

ഇടിന്വട്ടി

കൊരയം

രെഞ്ഞു.

ൻ സയതൊഷം. കുഞ്ഞിന് കുഴപ്പമില്ലൊന്ത് ഇരി്ുക

അവർന്്ല്ലൊം

രിടഞ്ഞു.എനി്് അത്ഭുത്ം

അത്്.

നിരൊശ

ുയതൊെും

ിൽ രത്ിവ് ന്െ്പ്പ്

ന്െല്ലുയപൊൾ

ത്ീർത്തും

ത്തി.

എനത്്

35

ിരുനു. ഓയരൊ ന്െ്പ്പ് കഴി

എന്ന

ൊഗം

നൊളുകൾ..

പ്രൊ

സമൊധ്ൊനം കിട്ടി.. 37 ആഴ്ച

ന്െയ്ത ു.

യത്ടിന്

രരീക്ഷ്ണ

മരുനുകൾ……

എന്ന

ഉള്ളുരരിയശൊധ്ന

വല്ലൊന്ത്

ിരുനു. കഴിഞ്ഞ ന്കൊല്ലം അങ്ങന്ന

സയതൊഷം

ത്തി

മനസ്സിന്ന

സയതൊഷം

ഓപ്പയെഷൻ

സംഭവിച്ചൊയലൊ

ഫിക്സ്

എന്

(എനി്ും

ന്െയ്ത

കരുത്ി

അന്

മന്റ്റൊ

രു

)…………എന്ന്െ

ഞൊൻ

ഉള്ള്

മന്റ്റന്തങ്കിലും

ആശുരപ്ത്ി

ിൽ

(ESIC,

Udyogamandal) ന്െനു. യടൊ്ൺ ലഭിച്ചു.. എന്ന കണ്ടയത് യഡൊക്ടർ സൂക്ഷ്ിച്ചു യനൊ്ി. ആ

ൊന്ത്ൊരു ഭൊവവയത്യൊസവുമില്ലൊന്ത് അവരും വിധ്ി ന്

ിയ്ൊളൊൻ. അങ്ങന്ന ഞൊൻ അഡ്മിറ്റ് ആ

നിരനു കിട്ുന ഹൊളിയല്് ഞൊനും ആന അവരിൽ ഒരൊളൊഒരു

ന്െ ഗർഭിണികൾ

ി്ന്പ്പട്ടു. അങ്ങന്ന ഞൊനും

ി. ഷുഗർ െൂട്ടിൻ ന്െയ്ത ു. നൊന്ള വീട്ടിൽ യരൊകൊന്മനു ഞൊൻ

ഉെപ്പിച്ചു വിശവസിച്ചു. രയക്ഷ് ആ വ അത്ും

ി. കുന്െയ

ഴുത്ി.. അഡ്മിറ്റ്

െരിപ്ത്

ൈിവസം

െുയവൈന രൊവിന്ല ത്ന്ന ഓടി ന്

01-04-2021.

രിനീടയങ്ങൊട്ട്

ഒരു

ത്തി.

ഓട്ടരൊച്ചിൽ

ിരുനു. എനിമ, യഷവിങ്…….ഏപ്രിൽ 21 നു യഡറ്റ് രെഞ്ഞ ഞൊൻ ആണ്

ഇയപ്പൊ ൾ പ്രസവമുെി

ിൽ ഉടുന്പ്പൊന്് ഇട്ടു കിട്ുനത്്..യവൈന കൂടി കൂടി

വരുനു.. കത്ീറ്റർ ഇടൊൻ വന നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്െിയനൊട് ഞൊൻ ൈ

നീ

മൊ

ി

യെൊൈിച്ചു " എനി്് യനൊർമൽ സൊധ്യമയല്ല "??? അവര് അത്് ന്ഹഡ് നഴ്സിന് വകമൊെി.. രുള്ളി ്ൊരി അന്പ്പൊ ത്ന്ന കട്ടൊ ആ

യപ്പൊൾ വീട്ടിലൊ

ം രെഞ്ഞു "നട്ില്ല യമൊയള " 9.30

ിരുന Mr. അനിലിന്ന വിളിച്ചു കൊരയം രെഞ്ഞു..10.30

ഓന്ട അനിൽ എത്തി ഒപ്പിടൽ കർമം നിർവഹിച്ചു.. എന്ന ത്ിയ മൊറ്റി.കരച്ചിലും ഞര് വുമൊ നടുവളച്ചു

ഇൻന്ജക്ഷ്ൻ

കരഞ്ഞുന്കൊയണ്ട കൊനുല

ിൽ

ഞൊൻ ഓപ്പയെഷൻ യടബിളിൽ

ത്നു.

ഇരുനു.

എയതൊ

ി

കുെച്ചു

ഇൻന്ജക്ട്

കണ്ണുത്ുെ്ൊൻ ആന്രൊന്്യ

റ്റെിയല്്

എനിട്ടും യനരം

ന്െയ്ത ു.

മരവി്ൊത്ത

കഴിഞ്ഞു ഞൊൻ

അവർ

ഉെങ്ങിയപ്പൊ

കിടനു.. ഞൊൻ

വക ി...

ിൽ

രിന്ന

ൊ രെഞ്ഞു.. ആപ്ഗഹം ഉന്ണ്ടങ്കിലും ത്ുെ്ൊൻ

കഴിഞ്ഞില്ല. മന്റ്റൊരു െൂമിയല്് മൊറ്റി. രിന്ന എയപ്പൊയഴൊ സ് ന്പ്ടച്ചെിൽ എന്ന രുെയത്ത്് ന്കൊണ്ടുവനു. അനിലിന്ന്െ മൊസ്കിട്ട മുഖ്ം ഞൊൻ ത്ിരിച്ചെിഞ്ഞു. ലിഫ്റ്റിൽ എന്ന ക

റ്റി

യപ്പൊൾ അനിൽ എന്ന്െ ന്െവി

ിൽ വനു രെഞ്ഞു

"ന്രണ്ണ് വൊവ "... സയതൊഷം ന്കൊണ്ടു മനസ്സിൽ ഞൊൻ ത്ുള്ളിെൊടി. അടുത്ത കടപ മുല

ൂട്ടൽ എനത്ൊ

ിരുനു. അമ്മ കുഞ്ഞിന്ന ന്കൊണ്ടുവനു നിപ്പിൾ

െപ്പിച്ചു.. ഒനും കിട്ടൊന്ത് കുഞ്ഞുവൊവ ഉെന്് കര

ുനു.. അത്ിന്ന്െ കരച്ചിൽ

യകട്ടയപ്പൊൾ എന്ന്െ ന്നഞ്ചു രിടഞ്ഞു... രിന്ന എയപ്പൊയഴൊ അവൾ എന്ന രറ്റിയച്ചർനു കിടനുെങ്ങി. ഇട്ിട്് മുല

ൂട്ടൽ പ്രപ്കി

നടനുന്കൊയണ്ട

ഇരുനു.. രൊൽ ഉണ്ടൊകുന്മനും ന്ടൻഷൻ യവന്ണ്ടനും എല്ലൊവരും മൊെി മൊെി രെഞ്ഞു. ന്െെിന്

ൊരു ഇൻന്ഫക്ഷ്ൻ കണ്ടത്് ന്കൊണ്ട് വൊവന്

മൊറ്റി. അങ്ങന്ന 8 ൈിവസത്തിന് യശഷം ഡിസ്ചൊർജ് ആ എത്തി.

രിനീടയങ്ങൊട്ട്

ഇനവൾ്് സുഖ്മൊ

127

രൊപ്ത്ി

ൈിവസം

രകൽ പ്രൊ

ം.

ആ്ി ഞൊനും

ിരി്ുനു.

"അമ്മിഞ്ഞരൊൽ അമൃത്ം"

ഞൊൻ

NICU വിയല്ു

ി ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവന്ള

എന്ന്െ

രൊലൂട്ടി.

നയവൊമി

ും

അമ്മിഞ്ഞ രൊലിൻ മൊധ്ുരയം

അമ്മിഞ്ഞ രൊലിൻ മൊധ്ുരയം എൻ അമ്മ രകർന്നൊരു യനരം അമ്മ ത്ൻ സ്യനഹത്തൊൽ െൊലിന്ച്ചൊരമൃത്ം ആൈയമൊ

് നുകരുന യനരം

ഓയരൊ ത്ൊയ്മ നം ന്കൊത്ി്ുമൊ നിമിഷം അസുലഭ സുന്ദര നിമിഷം മൊയെൊടണച്ചവൾ ജീവന്ന്െ ജീവനൊ യെർത്ത് രിടിച്ചു ന്രൊൻവരത്യല

ഒരു െുടു െുംബനം ന്നെുക

ിൽ െൊർത്തിടും

ഇറ്റിറ്റു വീണിടും ത്ൻ അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ ഊട്ടിടുയപൊൾ ത്ൻ ഉണ്ണി വരത്ലൊം രൊൽ നുകനീടുയപൊൾ അമ്മന്്ൊരൊ

ിരം ആനന്ദ നിർവൃത്ി

മൊത്ൃത്വ സ്യനഹയമ അെി

ുനു ഇനും

അമ്മിഞ്ഞ രൊലിൻ അമൃത്ം നിൻ ജീവനൊം അമൃത്ം.

മഞ്ജുഷ ഹർഷകുമൊർ യഫൊൺ 79026455501 ഒ്ൽ രഞ്ചൊ

ത്ത്

അംഗനവൊടി 24

അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽഅമ്മത്ൻ അമ്മിഞ്ഞ രൊലിന്ന്െ മൊധ്ുരയം അയന നുകർനവരയല്ല നമ്മൾ ഇന്നൊരമ്മ് ത്ീർനയപ്പൊഴത്ു ഞൊനും

എൻ കുഞ്ഞിനൊ

ി രകർനു നൽകി.

ജീവനും ഓജസ്സും സ്യനഹവും കൂടി ജീവൊമൃത്മയല്ലൊ അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ

ഈ യലൊകസൊഗരം ത്ീരുനകൊയല്ും അമ്മത്ൻ സ്യനഹം കൂട്ടൊ കണ്ണൊ

ി ന്രൊരുളൊ

് വരും.

ി ഈശവരൻ നൽകി

അമ്മിഞ്ഞപ്പൊലിനു നൂെുയമന്മ വൈവത്തിൻ സ്യനഹമൊ

് വൈവമൊഅവത്രിച്ച അമ്മമൊർന്്നും എൻ പ്രണൊമം.

വശലി, കുെിച്ചിലയ്ൊട് Mob: 9744629912

നൊട്ടെിവ്

ന്നല്ലി്

രത്ിവൊ

കുട്ടികളുന്ട

കരൾ

ി

ത്ലയച്ചൊർ

ശവൊസയകൊശം എനിവ മികച്ചത്ൊ്ും.

കഴി്ുനത്് ഹൃൈുന്ട പ്രവർത്തനം

ന്നല്ലി്

യത്ൻ

യെർത്ത്

കഴിച്ചൊൽ കൊഴ്ച ശക്തി വർധ്ി്ും രല്ലിനും എല്ലിനും ബലം വർധ്ി്ും.

െീര

കഴി്ുനത്്

യരൊഗപ്രത്ിയരൊധ് വളന്ര

ധ്ികം

വിളർച്ച

യശഷി നല്ലത്ൊണ്.

ത്ട

ുവൊനും

വർദ്ധിപ്പി്ുവൊനും മുളപ്പിച്ച

വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴി്ുനത്് യപ്രൊട്ടീൻ ലഭി്ുനത്ിന് നല്ലത്ൊണ്.

യകൊർപ്പയെറ്റ് അമ്മിഞ്ഞ

ന്ത്ൊട്ടിലിൽ കൊെി്ര കുഞ്ഞിന്ന്െ വൊ

ുന

ിയല-

്ിറ്റിച്ചു ന്വള്ള ന്വള്ളം നിന്ന്െ മൊത്ൃത്വം കട്ട യകൊർപ്പയെറ്റിന്ന്െ ന്രൊള്ള ച്ചിരി

ൊണൊ ന്വള്ളനിെം

നിന്ന്െ രുഞ്ചിരി ന്െൊല്ലി രഠിപ്പി്ുo 'അ' അമ്മന് നല്ല അമളിന്

-

ന്

രണ്ടെിഞ്ഞ ന്നഞ്ചിന്ല െൂടും കരുത്ലും അമ്മിഞ്ഞ മധ്ുരവും നിന്ന്െ , കുട്ടി്ുെുപിനിനിയല്ല കഷ്ടം ... !!!

മിഥുല അക്ഷ് +91 90485 08059 CNo: 24

ഒ്ൽ രഞ്ചൊ

് ത്ത്

അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ അമൃത്ം

അമ്മത്ൻ മൊെിന്ല െൂട് ന്കൊണ്ടല്ലയ നല്ലവരൊി വളർനിടുനു

'അമ്മ ത്ൻ സ്യനഹവും വൊത്സലയവുമയല്ലൊ സൽസവഭൊവത്തിന്ന്െ കുഞ്ഞു മ്ൾ അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ നുകരുന കുഞ്ഞിന്ന്െ ആൈയ ഗുരുവയല്ലൊ 'അമ്മ 'അമ്മ ത്ൻ അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ നുകരുന ആയരൊഗയമുള്ള രിഞ്ചു മ്ൾ

മീനു

ബൊബു

ഒ്ൽ 7510744189 C NO. 22

അമ്മിഞ്ഞ രൊലിൻ ഗുണങ്ങൾ ന്രൊടിപ്പൊലും കുപ്പിപ്പൊലും ന്കൊടു്ില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ്് മുലപ്പൊലന്ത്ൊനു മൊപ്ത്ം നൽകിടും ഞങ്ങൾ ന്കൊളസ്പ്ടമൊം അമൃന്ത്ൊന്് നൽകിടുന കുഞ്ഞുങ്ങൾ്് യരൊഗ പ്രത്ിയരൊധ് ശക്തി ഏെിടുമയല്ലൊ .... ഓ ......ത്ിത്തിത്തൊരൊ..ത്ിത്തിത്തൊ രൊ ത്ിന്ത്ത ് ത്ക ന്ത് ് ന്ത് ് യത്ൊം ആെു മൊസം പ്രൊ ം വന്ര മുലപ്പൊല് മൊപ്ത്ം മത്ി ആെു മൊസം കഴിന്ഞ്ഞനൊൽ കുെു്ു നൽകൊം ഓ ......ത്ിത്തിത്തൊരൊ..ത്ിത്തിത്തൊ രൊ ത്ിന്ത്ത ് ത്ക ന്ത് ് ന്ത് ് യത്ൊം

കൂവരകു ന്രൊടി ത്നിൽ മുളപ്പിച്ച ര ർന്രൊടി ും കരിന്പ്പട്ടി ന്നയ്യും യെർത്തൊൽ ന്കയങ്കമമൊ ി ഓ ......ത്ിത്തിത്തൊരൊ..ത്ിത്തിത്തൊരൊ ത്ിന്ത്ത ത്ക ന്ത് ് ന്ത് ് യത്ൊം ്

മുലപ്പൊലിൻ മൊധ്ുരയവും അമ്മ ത്ന്ന്െ സ്യനഹവൊ ്പ്പും രണ്ടും കൂടി യെർത്തൊൽ കുട്ടി യകമി ൊകിടും ഓ......ത്ിത്തിത്തൊരൊ…….ത്ിത്തിത്തൊരൊ………ത്ിന്ത്ത ത്ക……..ന്ത് ്……..ന്ത് ്……….യത്ൊം ്

Bhavana Suresh Babu Okkal Ph:9744213380

❖ മുല

ൂട്ടലിലൂന്ട അമ്മ്ുണ്ടൊകുന രക്തപ്സൊവം നിസ്തനൊർബുൈം ഗർഭൊശകുഞ്ഞു

എയപ്പൊൾ

ന്കൊടു്ൊൻ കഴി

ർബുൈം ഒരു രരിധ്ി വന്ര ത്ട ആവശയന്പ്പട്ടൊലും

മറ്റു

പ്തി്ുനു. ുനു.

ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലൊന്ത്

ുന ആഹൊരം.

❖ കുഞ്ഞിന് ആവശയമൊ

യരൊഷണം ലഭി്ുനു

ഫർസൊന സി രി ഒ്ൽ 33 Phone: 9747713546

അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ യത്നമൃത്്

എന്ന്െ ജീവിത്ത്തിന്ല ഒരു അനുഭവമൊണ് രെ

ുനത്്.

ഞൊൻ

രുെത്തുകൊരി ആെു

കഴിഞ്ഞിട്ടും

ഉണ്ടൊ

യരരിൽ

നൊട്ടിൻ

ൊണ്. എന്ന്െ വിവൊഹം കഴിഞ്ഞിട്ട്

വർഷം

ഒനും

ഒരു

ില്ല.

കുട്ടി

ഒത്തിരി

എനി്്

കുട്ടികൾ

ഉണ്ടൊകൊത്തത്ിന്ന്െ

രരിഹൊസം

യകട്ട്

ഞൊൻ

വളന്ര

ധ്ികം യവൈനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രിന്ന യഡൊക്ടന്െ

കണ്ടു

മരുന്

കഴിച്ചു

ഫലമൊ

ിഒരു

ജീവന്ന്െ

ഉൈരത്തിൽ അമ്മ മുലഉണ്ടൊ

ി.

ത്ുടങ്ങി.

അത്ിന്ന്െ

ത്ുടിപ്പ്

അങ്ങന്ന

എന്ന്െ

ഞൊൻ

ഒരു

ി. എന്ന്െ കുഞ്ഞിന്ന മൊയെൊടു യെർത്ത്

ൂട്ടുയപൊൾ

കണ്ണുനീർ രത്ി്ുമൊ

സയതൊഷം

എന്ന്െ

ന്കൊണ്ട്

കുഞ്ഞിന്ന്െ

എന്ന്െ കവിളിൽ

ിരുനു. ഒരു സ്പ്ത്ീ എന നില

സയതൊഷവത്ി

ആകുനത്ു

അമ്മ

എനി്ും അനുഭവി്ൊൻ കഴിഞ്ഞു.

അമ്മ ത്ൻ ന്രൊൻകുഞ്ഞിന്ന മൊയെൊടു യെർത്ത് അമ്മിഞ്ഞ രൊൽ നുകരുയപൊൾ അമ്മ ത്ൻ മിഴികളിൽ ആനന്ദകണ്ണുനീർ ന്രൊഴി

ുനു.

ിൽ അവൾ ഏറ്റവും കൂടുത്ൽ

ൊകുയപൊൾ

ആണ്.സയതൊഷം

അമ്മ

അമ്മ എന്ന്െ അമ്മ സ്യനഹമുള്ള ഒരമ്മ എനി്് എനും ത്ണലൊന്ണന്െമ്മ സ്യനഹമുന്ള്ളൊരമ്മ

ത്ൊരൊട്ട് രൊട്ട് രൊടി ഞൊൻ കര

ുെ്ും എന്െമ്മ

ുയപൊൾ യത്ൊളിൽ

എടു്ും എനമ്മ എന്ന്െ അമ്മ എനി്് നന്ല്ലൊരു സുഹൃത്തൊണ് അമൃത്ൂട്ടി വളർത്തി എനി്് എനും കൂട്ടൊ

മ്മ ിരി്ും

എനമ്മ ഞൊൻ എയപ്പൊഴും എനും മനസ്സിൽ ന്കൊണ്ട് നട്ുന വൈവമൊന്ണനമ്മ സ്യനഹവും ത്യൊഗവും ഒരുമിന്ച്ചൊഴുകുന സമുപ്ൈമൊന്ണനമ്മ എന്ന സ്യനഹി്ുന ഒരമ്മ

ന്ടസ്സ് മരി യടൊം രൊയങ്ങൊല, ന്ത്ൊട്ടുവ കൂവപ്പടി PO 9744981553

മൊത്ൃത്വത്തിന്ന്െ മഹത്വം

എൻ ജീവൻ ത്ുടിപ്പുകൾ ത്ുടങ്ങി

നൊൾ മുത്ൽ

എന്ന ത്യലൊടി

വൊത്സലയ നിധ്ി

രുെം യലൊകം കൊണൊൻ ഞൊൻ എത്തി

നൊൾ മുത്ൽ

ആ സ്യനഹത്തിൻ അമൃത്ൊ അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ നൽകി സവീകരിച്ചു. എന്ന ത്യലൊടുന സ്യനഹ വിരലുകൾ എന്ന്െ വളർച്ച എൻ നിഴലൊ

ിൽ എയപ്പൊഴും

് എന്ന ത്ുടരുന

എൻ മൊത്ൃ വൈവം അവസൊനം ഒരു നൊൾ അടഞ്ഞ കണ്ണുമൊ എന്ന യനൊ്ൊന്ത് രുഞ്ചിരിയൊന്ട കിടനയപ്പൊൾ

ത്കർനു യരൊന്

ൊന്രൻ നിമിഷങ്ങൾ

കത്തുന നിലവിള്ിനു മുനിൽ ഞൊൻ കൂപ്പു വകകളുമൊ

ി നിനിടുയപൊൾ

എൻ കണ്ണുനീർ ത്ുട അൈൃശയമൊ

്്ുവൊൻ

ി എന്ന ത്യലൊടുന

ഇളം ന്ത്നൽ എൻ മൊത്ൊന്വനെി

ുനു ഞൊൻ

അമ്മിഞ്ഞ രൊലൊകും അമൃത്ന്മനിയ്കി കൊലിടെൊന്ത് എന്ന കരുത്ുന എൻ മൊത്ൊവിന് മ്ന്ള രിരി

ൊൻ ഒരി്ലുമൊവില്ല

ഇപ്ത് വലുത്ൊ

മൊത്ൃ സ്യനഹത്തിന്ന്െ

മഹത്വം ഞൊനെി

ുനു ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ

സിന്ധു ന്ക ആർ ന്സന്െർ നപർ: 79 ന്കൊച്ചുരുര ്്ൽ കടവ് PH: 9961100519

അമ്മ

ജന്മ സുകൃത്മൊണ് അമ്മ നൊം ജനി്ുനത്ിനു മുൻര് നന്മ്മ അെി

ുന 'അമ്മ

ത്ൊരൊട്ടു രൊടൊനും ത്ൊളം രിടി്ൊനും 'അമ്മ അക്ഷ്രം ന്ത്റ്റൊന്ത് ആൈയമൊ

് രെഞ്ഞീടൊം 'അമ്മ

സ്യനഹവും ത്യൊഗവും സംഗമിന്ച്ചൊഴുകുന വൊത്സലയ സൊഗരമമ്മ ന്ത്റ്റുകന്ളപ്ത് ന്െയ്ത ീടുന്മനൊകിലും ഒന്് മെനീടുമമ്മ ഭൂമി

ിൽ വനു രിെന നൊൾ

ന്ത്ൊട്ടു നൊം കൊണുന വൈവമൊണമ്മ മുലപ്പൊലൊം അമൃത്ൂട്ടി എന്ന വളർത്തി നന്മ ത്ൻ ത്ണൽ മരം 'അമ്മ ആ സ്യനഹ ത്ണലിൽ വളർനവന്രനുന്മ വിസ്മരി്ിന്ല്ലൊരു മൊത്ൃഭൊവന്ത്ത

അശവത്ി സുഭൊഷ് നൊ

രങ്ങൊടി

ന്സന്െർ നപർ:85 8606261037

മൊത്ൃത്വം

എനിൽ ജീവൻ ത്ുടിച്ച നിമിഷം ഒരു കുളിരൊ

് എന്ന ത്ഴുകി

ത്ും

കര കവിന്ഞ്ഞൊഴുകും രുഴ യരൊന്ല ത്ുലൊവർഷമഴ യരൊന്ല എനിൽ സ്യനഹത്തിൻകടം ന്െൊരിഞ്ഞത്ും പ്രൊണയവൈന ത്ഴുകി ഉെ്ി

ിലും എന്ന ത്ും എൻ വിശപ്പിൽ രൊൽ മധ്ുരം ന്െൊരിഞ്ഞത്ും മഴവില്ലിൻ സപ്ത നിെങ്ങൾ എൻ മിഴികളിൽ ൈൃഷ്ടമൊ്ി

ത്ും

ഒരു വിരൽ ത്ുപിൽ ഈ യലൊകം ത്ന്ന എനി്് കൊണിച്ചു ത്നത്ും എൻ കൊലിടെി

നിമിഷം

ഒരു വകത്തൊങ്ങൊ എൻ ഏകൊതത് ഒരു നിഴലൊ

ത്ും

ിൽ

ത്ും

എൻ യനപ്ത്ത്തിൽ വിസ്മ

ങ്ങൾ വിരി

ിച്ചത്ും

എൻ ൈുുഃഖ്ത്തിൽ ഒരു സൊതവന സ്പർശമൊ

ത്ും

എൻ ജീവിത്ം അർത്ഥ രൂർണ്ണമൊ്ി ഞൊൻ കണ്ട ശൊലിനി

ും

മൊത്ൃത്വമല്ലൊന്ത് മറ്റൊരൊണ്

അമൃത്ം

അമ്മ്് മൊപ്ത്ം നല്കൊൻ കഴി രിഞ്ചു വരത്ൽ ത്ൻ വൊ

ും ജീവൊമൃത്ം

ിൽ നുകരൊൻ ത്ുടങ്ങുയപൊൾ

ത്ും

യലൊകന്ത്ത ന്വല്ലുവൊനൊ ന്വണ്മ

് വകകൊലിട്ടടി്ുയപൊൾ

ൂെും രൊൽ നുര െുണ്ടിൽ നിന്നൊഴുകുയന

മൊത്ൊവിൻ വൊത്സലയവും സ്യനഹവും കലരുമീ

നിർമ്മല ജലത്തിന് രകരമൊ

് മന്റ്റതുള്ളൂ

യരൊഗന്ത്ത ന്വല്ലുവൊനും കരുത്തുരകരൊനും മന്റ്റൊരൗഷധ്മില്ലൊ രൊരിൽ രകരമൊവില കല്പി്ൊനൊവൊത്ത പ്രകൃത്ി ത്ൻ വരൈൊനം നൽകുവൊൻ മടി്രുത്മ്മമൊന്ര നിങ്ങൾ

Arsha Ashish Rayamnagalam

മൊത്ൃത്വം

'അമ്മ ത്ൻ സ്യനഹം എന്തന് അെിഞ്ഞു ഞൊൻ ആൈയമൊ

ി നിൻ മുഖ്ം ൈർശിച്ച മൊപ്ത്

'അമ്മ ത്ൻ സംത്ൃര്ത്ി

എന്തന്

ിൽ അെിഞ്ഞു

ഞൊൻ ആൈയമൊ മൊപ്ത്

ി

നിൻ

അധ്രത്തിൽ

മുല

ൂട്ടി

ിൽ

'അമ്മ ത്ൻ ലൊളനം എന്തനെിഞ്ഞു ഞൊൻ ആൈയമൊ

ി നിന്ന ത്യലൊടി

മൊപ്ത്

ിൽ

കത്തിജവലി്ുന സൂരയന്ന്െ യശൊഭ യരൊലുന്ള്ളൊ രൊമുഖ്ം ൈർശിച്ച മൊപ്ത്

ിൽ ഉെ്ങ്ങളില്ല

രൊവുകൾ യരൊലും രകലുകളൊ

ി മൊെുനു

അമ്മ ത്ൻ ആഹ്ലൊൈം എന്തന് അെിഞ്ഞു ഞൊൻ ആൈയമൊ

് രിച്ചന്വന്ച്ചൊരൊമൊപ്ത്

ിൽ

അധ്യൊരക വിധ്ി എന്തന് അെിഞ്ഞു ഞൊൻ ആൈയമൊ

ി അക്ഷ്രം രകർനു ത്ന്നൊരു മൊപ്ത്

ിൽ

അമ്മ ത്ൻ അഭിമൊന നിമിഷം എന്തന് അെിഞ്ഞു ഞൊൻ ആൈയമൊ

് നീ നിൻ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തി

മൊപ്ത്

ിൽ

അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ

അമ്മ ത്ൻ ആൈയന്ത്ത രൊൽ ആൈയന്ത്ത വൊക്സിനയല്ലൊ ‘ന്കൊളസ്പ്ടം’ എന് യരരൊ

രൊൽ

മഞ്ഞ നിെത്തിലുള്ള രൊൽ ആൈയന്ത്ത ഒരു മണി്ൂെിനുള്ളിൽ കുടിയ്ണ്ട രൊൽ യരൊഗ പ്രത്ിയരൊധ്യശഷി വർദ്ധിച്ചിടും രൊൽ 'അമ്മ ത്ൻ ആൈയന്ത്ത രൊൽ ജീവൊമൃത്മയല്ലൊ അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ

മൊധ്ുരയം

അമ്മന്

ന രണ്ടക്ഷ്രം

അതരംഗത്തിൽ ആയവശം കുഞ്ഞിളം വരത്ലിൻ രൊൽ രുഞ്ചിരി യകൊരിത്തരി്ുന ഹൃത്തടം അമ്മിഞ്ഞപ്പൊലിൻ മൊധ്ുരയമിത്ൊ 'അമ്മ ത്ൻ സ്യനഹമൊ

ി വർഷി്ുനു.

ിൽ

രൊൽ രുഞ്ചിരി

കുഞ്ഞികുടു് നിെ

്്ുവൊനൊ

ി കുഞ്ഞ്

അമ്മിഞ്ഞപ്പൊലിനൊ

ി യകണിടുനു

കള്ള്രച്ചിലിത്് യകൾ്ുയപൊൾ 'അമ്മ ത്ൻ സ്യനഹമുണരുനു കള്ള്ണ്ണുകൾ ഇെു്ി കുഞ്ഞ് അമ്മ ത്ൻ മൊയെൊടു യെരുനു അമ്മിഞ്ഞപ്പൊല് കുടി്ുയപൊളൊ കുഞ്ഞു യമൊണകൊട്ടി െിരി്ുനു

മുലപ്പൊൽ ഒരു കുഞ്ഞിന്ന്െ ജന്മൊവകൊശമൊണ് കുഞ്ഞു ജനിച്ചു ഒരു മണി്ൂെിനുള്ളിൽ ത്ന്ന കുഞ്ഞിന്ന മുല ൂട്ടണം . കുഞ്ഞിന് യവണ്ട എല്ലൊം ആ രൊലിൽ അടങ്ങി ിരി്ുനു. കുഞ്ഞിന് പ്രത്ിയരൊധ് ശക്തി ലഭി്ുനത്് മുലപ്പൊലിൽ നിനുമൊണ്. ആെു മൊസം വന്ര കുഞ്ഞിന് നിർബന്ധമൊ ും മുലപ്പൊൽ മൊപ്ത്യമ നൽകൊവൂ. പ്രസവം കഴിഞ്ഞു ആൈയം വരുന മഞ്ഞനിെത്തിലുള്ള രൊൽ കുട്ടി്് ന്കൊടു്ണം. മുല ൂട്ടുനത്് വഴി അമ്മ ും കുഞ്ഞും ത്മ്മിലുള്ള ബന്ധം ൈൃഢമൊകുനു . മുല ൂട്ടുനത്് മൂലം കുഞ്ഞും അമ്മ ും രല അസുഖ്ങ്ങളിൽ നിനും രക്ഷ്ന്പ്പടുനു. ഒരു കുഞ്ഞിന്ന്െ ആൈയന്ത്ത വൊക്സിയനഷൻ എന് രെ ുനത്് ത്ന്ന മുലപ്പൊൽ ആണ്. ശിശു്ൾ്് പ്രകൃത്ി നൽകുന ഒരു സപൂർണ്ണ ആഹൊരമൊണ് മുലപ്പൊൽ. യരൊഷകങ്ങളും യരൊഗന്ത്ത പ്രത്ിയരൊധ്ി്ൊൻ സഹൊ ി്ുന ആന്െിയബൊഡി ും ന്കൊണ്ട് സമൃദ്ധമൊ മുലപ്പൊൽ കുഞ്ഞിന്ന്െ യരൊഷകൊഹൊര്ുെവ് രരിഹരി്ുക ും ഭക്ഷ്ണ സുരക്ഷ്ിത്ത്വം ഉെപ്പു വരുത്തുക ും ന്െയ്യുനു. സൊർവപ്ത്ിക മുല ൂട്ടൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ്് അണുബൊധ് ിൽ നിനുള്ള രരിരക്ഷ്, ബുദ്ധിശക്തി ിലുള്ള വർദ്ധനവ് അമിത് ഭൊരത്തിനും പ്രയമഹത്തിനും എത്ിരൊ സംരക്ഷ്ണം അമ്മമൊർ്് കയൊൻസർ പ്രത്ിയരൊധ്ം എനിവ നൽകുനു. രരിരക്ഷ്ിത് മുല ൂട്ടൽ ഒരു രങ്കിട്ട ഉത്തരവൊൈിത്വം എനത്ൊണ് .... ന്ല യലൊക മുല ൂട്ടൽ വൊരൊെരണത്തിന്ന്െ പ്രയമ ം . ഒരു കുഞ്ഞിന് ആവശയമൊ ധ്ൊത്ു്ൾ ജീവകങ്ങൾ അമിയനൊ ആസിഡുകൾ കൂടൊന്ത് യരൊഗപ്രത്ിയരൊധ് ശക്തി പ്രധ്ൊനം ന്െയ്യുന ഇമ്മയുയണൊയലൊബിനുകളും മുലപ്പൊലിൽ അടങ്ങി ിരി്ുനു. മുലപ്പൊലില് യപ്രൊട്ടീൻ ഘടകം ലൊക്ടൊൽബുമിൻ എന വിഭൊഗ ത്തിൽ ന്രടുനു. ഇത്് ത്ലയച്ചൊെിന്ന്െ വളർച്ച്് സഹൊ ി്ുനു.യകരളത്തിന്ല ആൈയ മുലപ്പൊൽ ബൊങ്ക് ‘ന്നക്ടർ ഓഫ് വലഫ്” എന രദ്ധത്ി യലൊട്ടെി ക്ലബ്ബിന്ന്െ യനത്ൃത്വത്തിൽ എെണൊകുളം ജനെൽ ആശുരപ്ത്ി ും ത്ൃശൂർ ജൂബിലി ന്മഡി്ൽ മിഷൻ ആശുരപ്ത്ി ും ൊഥൊർഥയമൊ ത്് ന്ഫപ്ബുവരി ,,,, ലൊണ്. ൈൊത്ൊ്ളൊ അമ്മമൊരിൽ നിന് മുലപ്പൊൽ യശഖ്രിച്ചു യകടുകൂടൊന്ത് സൂക്ഷ്ിച്ചു ആവശയമുള്ള നവജൊത് ശിശു്ൾ്് നൽകുക എനത്ൊണ് ഇത്് ന്കൊണ്ടുള്ള ലക്ഷയം .

സിൻഷ അഭിലൊഷ് ന്സന്െർ നപർ

അമ്മിഞ്ഞപ്പൊൽ എന അമൃത്്

എല്ലൊ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 1 മുത്ൽ 7 വന്ര യലൊക മുല ആെരിച്ചു വരുനു. മുല

ൂട്ടൽ സയന്ദശം പ്രെരിപ്പി്ൊനും കുഞ്ഞുങ്ങളുന്ട

ആയരൊഗയം ഉെപ്പു വരുത്തൊനുമൊണ് യലൊക മുല കുഞ്ഞുങ്ങൾ്് ആവശയമൊ ഫലപ്രൈമൊ

മൊർഗമൊണ്

മണി്ൂെിനുള്ളിൽ മുല നിഷ്കർഷി്ുനു.

ൂട്ടൽ വൊരം

ൂട്ടൽ വരം ആെരി്ുനത്്.

യരൊഷകൊഹൊരം നൽകുനത്ിനുള്ള ഏറ്റവും മുല

ൂട്ടൽ.

നവജൊത്

ശിശു

ജനിച്ചു

ഒരു

ൂട്ടൽ ആരംഭി്ണന്മന് യലൊകൊയരൊഗയ സംഘടന

മുല

ൂട്ടൽ

ശിശു്ളുന്ട

രരിഹരി്ുനു. വിശപ്പും ൈരിപ്ൈവുമില്ലൊത്ത

യരൊഷകൊഹൊര്ുെവ്

വശശവം ഉെപ്പു വരുത്തുനു.

കുഞ്ഞുങ്ങളുന്ട ആൈയ പ്രത്ിയരൊധ്മൊണ് മുലപ്പൊൽ. യരൊഷണങ്ങളും യരൊഗന്ത്ത പ്രത്ിയരൊധ്ി്ൊൻ സഹൊ

ി്ുന ആന്െി യബൊഡികളും ന്കൊണ്ട് സമൃദ്ധമൊണ്

മുലപ്പൊൽ. മുലപ്പൊലിന്ന്െ ഗുണങ്ങൾ ഏന്െ

ൊണ്. മുലപ്പൊൽ കുഞ്ഞിന് വലിച്ചു

കുടി്ൊൻ ഉത്കും വിധ്ം പ്ൈവ രൂരത്തിലുള്ളത്ും രൊകത്തിന് െൂടുള്ളത്ുമൊണ്. മുലപ്പൊൽ ഒരു സമീകൃത് ആഹൊരമൊണ്. കുഞ്ഞിന്ന്െ വളർച്ചന് ന്രടുത്തുന

വിവിധ്

ഘടകങ്ങളും

ത്വരിത്

മുലപ്പൊലിലുണ്ട്.

മുലപ്പൊൽ

അണുവിമുക്തമൊണ് എനത്ിന് രുെന്മ യരൊഗൊണു്ന്ള പ്രത്ിയരൊധ്ി്ൊൻ യശഷി അമ്മ

ുള്ള

വിവിധ്

ും കുഞ്ഞുമൊ

വഹി്ുനു.

ത്ുടങ്ങൊം.

കുഞ്ഞു

വളർച്ച

ിട്ടുള്ളത്ുമൊണ്.

മുല

ൂട്ടൽ

കൂടിയച്ചരലിൽ പ്രധ്ൊന രങ്കു

ിലും

ജനിച്ചുകഴിച്ചൊൽ

മുലപ്പൊലൂട്ടുനത്ിനു

കുഞ്ഞിനും അമ്മ

അടങ്ങി

ുള്ള വവകൊരികമൊ

കുഞ്ഞിന്ന്െ

രരമപ്രധ്ൊനമൊണ്. ത്ുടങ്ങണം.

ഘടകങ്ങൾ

വികൊസത്തിലും എപ്ത്

വിഘൊത്മൊ

ും

യവഗം

ഇത്്

മുല

അസുഖ്ങ്ങൾ

ഒനും

്്ും ഇന്ല്ലങ്കിൽ യഡൊക്ടെുന്ട നിർയേശപ്രകൊരം മുല

മുലപ്പൊലല്ലൊന്ത്

മന്റ്റൊനും

ആെു

മൊസം

വന്ര

ൂട്ടി

ൂട്ടി

കുഞ്ഞിന്

നൽയകണ്ടത്ില്ല. ശിശു്ൾ്് പ്രകൃത്ി നൽകുന ഒരു സപൂർണ്ണ ആഹൊരമൊണ് അമ്മ മുല

ുന്ട

മുലപ്പൊൽ.

പ്രകൃത്ി

ുന്ട

ഒരു

വനസർഗ്ഗിക

പ്രപ്കി

ൂട്ടൽ.

ത്ംബുരു സജീവ് ന്സന്െർ നപർ.

ൊണ്

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.