EL CLUB D EMPRENEDORS

  EL CLUB D’EMPRENEDORS El Club d’ Emprenedors va començar fa cinc anys, quan en un grup d'alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU es va despertar l

2 downloads 68 Views 3MB Size

Recommend Stories


Club d'escacs Mollet web oficial del club d'escacs
Club d'Escacs Mollet web oficial del club d'escacs http://www.escacsmollet.com Frases de ajedrez FRASES RELACIONADAS CON EL AJEDREZ 1. El A

PROGRAMAS: CLUB AMIGO CLUB COLABORADOR
NORMATIVA DE ASOCIACIONES O CLUBES DE RAZA PROGRAMAS: CLUB AMIGO CLUB COLABORADOR En vigor desde el 1 de julio de 2016 REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPA

El Club de las Excomulgadas
El Club de las Excomulgadas Agradecimientos Al Staff Excomulgado: Nelly Vanessa, Alie, Angiee, Tere47, Anna_abc, Ssl, Dannen, Alessita y AnaE por la

EL CLUB DE LA LLUITA
EL CLUB DE LA LUCHA EL CLUB DE LA LLUITA FIGHT CLUB UNA NOCHE DE COMBATES CERCA DE BARCELONA UNA NIT DE COMBATS PROP DE BARCELONA A NIGHT OF BOUT

Story Transcript

 

EL CLUB D’EMPRENEDORS El Club d’ Emprenedors va començar fa cinc anys, quan en un grup d'alumnes de la Universitat Abat Oliba CEU es va despertar la necessitat de tenir un espai on aprendre sobre emprenedoria i millorar les seves habilitats personals. Pel que van desenvolupar un espai on, per mitjà, de conferències, tallers i altres activitats poder respondre de manera efectiva totes les curiositats dels estudiants a l'àrea d’ emprenedoria.

El seu caràcter transversal ha permès que estudiants de qualsevol especialitat i de qualsevol curs formin part del Club. Entenem que l’emprenedoria va més enllà d'una titulació: emprendre és una actitud, una manera de prendre's el dia a dia.

La nostra missió L'objecte fundacional del Club és clar: fomentar l’emprenedoria en l'àmbit universitari. Amb aquest objectiu, hem realitzat nombroses activitats amb un gran seguiment per part de la comunitat universitària, algunes de les quals han tingut gran repercussió en mitjans de comunicació a nivell nacional, com el va ser la primera edició del BCN THINKING CHALLENGE.

Cada vegada els reptes són majors, proporcionals a les creixents inquietuds dels estudiants que conformen el nostre club. Comptem amb la col·laboració de nombroses institucions i organitzacions, que ens han recolzat i acompanyat durant la nostra evolució. No obstant això, el major actiu del que disposem són els alumnes que participen amb nosaltres i que persegueixen un objectiu conjunt: emprendre.

El Club d'Emprenedors existeix per i per als alumnes universitaris.

0    

 

EL NOSTRE ESDEVENIMENT

El nostre major esdeveniment és el BCN Thinking Challenge, un hackathon day que es va celebrar per primera vegada fa dos anys i va ser molt exitós.

Què és un Hackathon Day? Hackathon prové de la unió de “hacker” i “marató”, era a l'origen una trobada de programadors que, durant un o diversos dies, s'unien per treballar conjuntament en sessions de maratons sobre un projecte informàtic, amb una doble finalitat: realitzar aportacions al projecte i aprendre sense presses. Actualment aquest format de treball és utilitzat per multinacionals i institucions, per solucionar problemes en l'àmbit de l'empresa o de la realitat social amb la finalitat de trobar solucions a l'entorn canviant i a les noves necessitats del mercat. A través de diversos grups que treballen de manera ininterrompuda per aconseguir un objectiu en comú: emprendre a l'àrea social i la multidisciplina en els equips de treball, s'aconsegueix que les solucions finals siguin més eficaces i adequades, a causa del constant debat i raonament grupal. Es tracta d'un format innovador, però cada vegada és més freqüent el seu ús. Per exemple, els hackathons més recents a la nostra ciutat han estat realitzats per entitats com el propi Ajuntament de Barcelona o Nokia durant la Mobile World Congress de 2013. El Club d'Emprenedors té una llarga trajectòria. Té experiència en un tipus d'activitat com aquesta ja que va organitzar l'any 2013 la Iª Edició del BCN Thinking Challenge.

1    

 

El BCN THINKING CHALLENGE El BCN Thinking Challenge es tracta d'una marató d’emprenedoria que tindrà lloc a la Universitat Abat Oliba CEU els dies 28 i 29 d'abril de 2015. Es formaran sis grups de vuit persones: sis alumnes de diferents universitats i especialitats -que incorporaran innovació, originalitat i dinamisme-, i dos professionals de diferents sectors -que aportaran a la joventut la seva saviesa i experiència. Al llarg del dia, cada grup haurà de resoldre un “entrepreneurship case” amb un objectiu social: fer propostes emprenedores que ajudin a afavorir el rendiment escolar. Durant la jornada, els participants comptaran amb l'assessorament permanent de professionals en l'àmbit jurídic-legal, fiscal, laboral i comptable. Un grup de headhunters presenciarà el seu treball a la recerca de talent universitari. Lliurament de premis El dia 29 d'abril de 2015 tindrà lloc la gala de lliurament de premis a l'Aula Magna de la universitat. En ella, els grups de treball tindran l'oportunitat d'exposar els seus projectes a l'auditori. El jurat, que tindrà en compte tant els projectes com l'exposició, deliberarà, i posteriorment farà lliurament d'un Premi al Millor Projecte i d'un Premi al Millor Emprenedor Universitari. En la Gala i el lliurament de premis participarà jurat de notòria rellevància social. En passades gal·la, personatges de la talla de Joana Ortega (vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya) van participar en l'esdeveniment.

El lliurament de premis és un dels moments clau de l'esdeveniment, i és el moment amb més atenció mediàtica, i en xarxes socials, ja que l'esdeveniment es retransmet en directe per Internet. En l'edició passada, l'esdeveniment va ser seguit des de països com Alemanya, Regne Unit, entre uns altres.

2    

 

BENEFICIS PER ALS ESTUDIANTS El desenvolupament d'aquesta jornada ajudarà als estudiants universitaris que participin en aquesta marató de emprenedoria

a desenvolupar habilitats personals fonamentals en

qualsevol activitat professional. Es tracta d'habilitats com la creativitat, la capacitat de resolució, el treball en equip, l'esforç, l'operativitat, l'organització, etc. Per descomptat, també tindran l'ocasió de posar en pràctica tots els coneixements apresos durant la seva trajectòria acadèmica. A més, dits participants tindran la possibilitat d'estar a la vista de les millors empreses, amb la possibilitat de demostrar la seva vàlua i podran obrir portes professionals que d'una altra manera serien complicades d'obrir.

DADES DE CONTACTE

Per sol·licitar més informació quant a patrocinis o participació, no dubti a contactar amb nosaltres. Pot fer-ho a través de les següents vies:

Persones de referència

Maria Andreu Font (Presidenta del Club d’Emprenedors) Patricia Guber (Vicepresidenta II del Club d’Emprenedors)

E-mail

[email protected]

Direcció c/Bellesguard 30 08022 Barcelona Facebook www.facebook.com/ClubDEmprenedorsUAO Twitter @ClubEmprenedors Blog blog.uao.es/club-emprendedores Youtube youtube.com/user/CdEUAOCEU

Gràcies pel seu temps.

3    

 

EL CLUB DE EMPRENDEDORES El Club de Emprendedores comenzó hace cinco años, cuando en un grupo de alumnos de la Universitat Abat Oliba CEU se despertó la necesidad de tener un espacio donde aprender sobre emprendimiento y mejorar sus habilidades personales. Por lo que desarrollaron un espacio donde, por medio, de conferencias, talleres y otras actividades poder responder de manera efectiva todas las curiosidades de los estudiantes en el área de emprendimiento.

Su carácter transversal ha permitido que estudiantes de cualquier especialidad y de cualquier curso formen parte del Club. Entendemos que el emprendimiento va más allá de una titulación: emprender es una actitud, una manera de tomarse el día a día.

Nuestra misión El objeto fundacional del Club es claro: fomentar el emprendimiento en el ámbito universitario. Con este objetivo, hemos realizado numerosas actividades con un gran seguimiento por parte de la comunidad universitaria, algunas de las cuales han tenido gran repercusión en medios de comunicación a nivel nacional, como lo fue la primera edición del BCN THINKING CHALLENGE.

Cada vez los retos son mayores, proporcionales a las crecientes inquietudes de los estudiantes que conforman nuestro club. Contamos con la colaboración de numerosas instituciones y organizaciones, que nos han apoyado y acompañado durante nuestra evolución. Sin embargo, el mayor activo del que disponemos son los alumnos que participan con nosotros y que persiguen un objetivo conjunto: emprender.

El Club de Emprendedores existe por y para los alumnos universitarios.

4    

 

NUESTRO EVENTO Nuestro mayor evento es el BCN Thinking Challenge, un hackathon day que se celebró por primera vez el hace dos años y tuvo mucho éxito.

¿Qué es un Hackathon Day? Hackathon proviene de la unión de “hacker” y “maratón”, era en su origen un encuentro de programadores que, durante uno o varios días, se unían para trabajar conjuntamente en sesiones maratonianas sobre un proyecto informático, con una doble finalidad: realizar aportaciones al proyecto y aprender sin prisas.

Actualmente este formato de trabajo es utilizado por multinacionales e instituciones, para solventar problemas en el ámbito de la empresa o de la realidad social con la finalidad de encontrar soluciones al entorno cambiante y a las nuevas necesidades del mercado. A través de diversos grupos que trabajan de manera ininterrumpida para conseguir un objetivo en común: emprender en el área social y la multidisciplinariedad en los equipos de trabajo, se consigue que las soluciones finales sean más eficaces y adecuadas, debido al constante debate y razonamiento grupal.

Se trata de un formato innovador, pero cada vez es más frecuente su uso. Por ejemplo, los hackathons más recientes en nuestra ciudad han sido realizados por entidades como el propio Ayuntamiento de Barcelona o Nokia durante la Mobile World Congress de 2013.

El Club de Emprendedores tiene una larga trayectoria. Tiene experiencia en un tipo de actividad como está por haber organizado en el año 2013 la Iª Edición del BCN Thinking Challenge.

5    

 

BCN THINKING CHALLENGE El BCN Thinking Challenge se trata de un “hackathon day” que tendrá lugar en la Universitat Abat Oliba CEU los días 28 y 29 de abril de 2015. Se formarán seis grupos de ocho personas: seis alumnos de diferentes universidades y especialidades -que incorporarán innovación, originalidad y dinamismo-, y dos profesionales de distintos sectores -que aportarán a la juventud su sabiduría y experiencia. A lo largo del día, cada grupo deberá resolver un “entrepreneurship case” con un objetivo social: ofrecer propuestas emprendedoras al rendimiento escolar. Durante la jornada, los participantes contarán con el asesoramiento permanente de profesionales en el ámbito jurídico-legal, fiscal, laboral y contable. Un grupo de headhunters presenciará su trabajo en busca de talento universitario.

Entrega de premios El día 29 de abril de 2015 tendrá lugar la gala de entrega de premios en el Aula Magna de la universidad. En ella, los grupos de trabajo tendrán la oportunidad de exponer sus proyectos al auditorio. El jurado, que tendrá en cuenta tanto los proyectos como la exposición, deliberará, y posteriormente hará entrega de un Premio al Mejor Proyecto y de un Premio al Mejor Emprendedor Universitario.

En la Gala y la entrega de premios participará jurado de notoria relevancia social. En pasadas galas, personajes de la talla de Joana Ortega (vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya) participaron en el evento.

La entrega de premios es uno de los momentos clave del evento, y es el momento con más atención mediática, y en redes sociales, puesto que el evento se retransmite en directo por Internet. En la edición pasada, el evento fue seguido desde países como Alemania, Reino Unido, entre otros.

6    

 

BENEFICIOS PARA LOS ESTUDIANTES El desarrollo de esta jornada ayudará a los estudiantes universitarios que participen en este maratón de emprendimiento

a desarrollar habilidades personales fundamentales en

cualquier actividad profesional. Se trata de habilidades como la creatividad, la capacidad de resolución, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la operatividad, la organización, etc. Por supuesto, también tendrán la ocasión de poner en práctica todos los conocimientos aprendidos durante su trayectoria académica

Además, dichos participantes tendrán la posibilidad de estar a la vista de las mejores empresas, con la posibilidad de demostrar su valía y podrán abrir puertas profesionales que de otra manera serían complicadas de abrir.

DATOS DE CONTACTO

Para solicitar más información en cuanto a patrocinios o participación, no dude en contactar con nosotros. Puede hacerlo a través de las siguientes vías:

Personas de referencia Maria Andreu Font (Presidenta del Club de Emprendedores) Patricia Guber (Vicepresidenta II del Club de Emprendedores) E-mail

[email protected]

Dirección c/Bellesguard 30 08022 Barcelona Facebook www.facebook.com/ClubDEmprenedorsUAO Twitter @ClubEmprenedors Blog blog.uao.es/club-emprendedores Youtube youtube.com/user/CdEUAOCEU

GRACIAS POR SU TIEMPO     7    

 

I EDICIÓN DEL BCN THINKING CHALLENGE Tem a: La inserción laboral de parados de larga duración

Martes 21 de mayo del 2013. El Hackathon.

 

  8    

 

Miércoles 22 de mayo del 2013. La gala.

 

 

  9    

 

 

 

PATROCINADORES DE LA I EDICIÓN

                          10    

 

 

II EDICIÓN DEL BCN THINKING CHALLENGE Tem a: Inserción laboral de personas con discapacidad

Martes 8 de abril del 2014. El Hackathon.

 

              11    

 

Miércoles 9 de abril del 2014. La gala.                              

PATROCINADORES DE LA II EDICIÓN

   

12    

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2020 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.