TERRA BAIXA DRAMA m TEES ACTES 7 m FEOSA ORIGINAL DE

••SM ANY XXVII — BARCELONA, DIVENDRES i5 DE JANtR DE mi — KlÍM. 7it6 5ollats, ha pro. f que l ' a l m i lecessari, que spanyola han ez. Cament fanta5

10 downloads 564 Views 2MB Size

Story Transcript

••SM

ANY XXVII — BARCELONA, DIVENDRES i5 DE JANtR DE mi — KlÍM. 7it6 5ollats, ha pro. f que l ' a l m i lecessari, que spanyola han ez. Cament fanta5 Nova York Is y u n miiió ng c o m u n i :nts á posarse és de las fes5 y de redacna r e u n i ó de íerentes s u b conferencias, er, la ciutala plassa del olts guardias Q} quefe s a na disrancia * d' u n s catigantlossele batalla un • bais, d* u n a ata. Lerior e n l o

DifflRi: DE j cwmusrv/R REDACCIO Y AOMINISTRACIO, Xuctá, 18. — TELEFONO, 1.507 "* P u b l i c a u n a e d i c i ó d i a r i a y regala cada setmana á sos s n s c r i p t o n «na R e v i s t a Literaria y n n F o l l e t i d e 1 6 planas cada un.

m% BtitiliBi.2 Muitiii il iii.-hptBft, I Un triiHnir-iitillii, II ltf.-Extrii|er, |{ \iAi liiiriill ilitin 9ant del dia.- SANT PAU, primer hermitá, y SANT MAURO, abat.—íoni át demd: PANT F U L GENCí, bisbe y doctor, y SANT MABCKLO papa y mártir. — Quaratita horas: Continúan en la iglesia de la Ma-e de Deu deis Dolors Si- deseubreix & dos quarts de vuyt del matl y *8 Teserva Á áo» quarts de sis de la tarde — Cnrt de Marias A-TQ-V '»« ^>» 1» visita á la M«re de Deu del Tránzit ó d' Agost, eu Sta. Maria del Mar, en la Concepció (Ensanxe) 6 en Valldonzella. Obserratorl meteorológicb de la Uniyersitat.—Dia 1 4 d e J a n e r d e 1 8 9 7 . Horas d' obseTTsció: 9 del matf; 8 de la tnrde; M. deseni. — Bardm^^tro a O* y al nWell de la mar: 1f 3 02; 15816, T6'26 —Tormrtw* o sombra: 10'6; 12'6; '7 4. - Temperatnraa Máximas: Hol 2&'8 sombra 14M; del dfseni H'S. Mínima: refiezat 4'0; sombra 72; del deseni S'9 sota zero.—Qrau d' bumitat 81 9, 76'4; f8 5. -Aysrua erí^or ^áe en 24 horas: 0'8&; del deseni 158.—Pinja en 24 horas: mm.O'Oo. - Vents — Direooió: ENE; S - Velooitatper I": 00. 8*0. —Bstat del cel: Ciar; Cubert — Nuvola -Claese: Cu.;id.~Cantitat: O'l; 0 9. — Obierraoioaa partionlars: ».—Lo Director, E. Lozano —

OBRA

—^

I^OVA

TERRA BAIXA DRAMA m TEES ACTES 7 m FEOSA ORIGINAL DE

ÁNGEL

GUIMERÁ

Se ven en las llibrerías de Verdaguer y López, Rambla del Mitj; Puig, Plassa N o v a ; Massó y Casas, R o n d a de la Universitat; D u r a n , carrer de F e r n a n d o ; Magatzém de paper de Joan Almirall, Primpcesa, i 6 , ¿ I m p r c m p i a L A R E N A I X E N S A , Xuclá, i 3 , baixos.

Preua 2 pessetas-

288

LA RKNAXXXNSA —

DiAnt 0c

CATAJLÜNTA

HISTORIA DE CATALUNYA ESCRITA EN CÁTALA PER

ANTONI AULESTIA Y PIJOSN 4.e la Beal Academia de Bonas Lletres de BarceJona, de la Academia de la Llengua Catalana, ex«President de 1' Associació Catalanista d* E z c u r s i c c s Científicas, etc., etc. Dos volúms en c u a r t menor, 1 0 pessetas En lo volúm primer, de mes de 400 plenas de lectura, se relata la historia de la noskra patria fina á la mort de J a u m e I lo Conquistador (en lo darrer ters del sigle u n ) ECiraint en lo Tolúm segon, de 552 planas, la narració deis fets m e s gloriosos de nostrt ttsrra fies al acabament de la guerra de le Independencia en 1814. Aquesta obra, de la qual se 'n han ocupat ab gran elogis los principáis diaris y pariódichs de Catalunya, 's troba d e T e n d a , á Barcelona, en lo magatzém de paper de Joaü Almirall y Forestó, carrer de la P n m p c e s a . n ú m e r o 16, y en las llibrería» de Verdaguer. r.opez, P u i g , Duran y Z ' Avens. Cada volúm solt 5 pessetas

Espectacles públicJis. GrRAN TEATRO DEL LICEO.—Avuy divendres no hi haurá funcid — Demá diesapte 5 * representació peí célebre tenor Sr. Cardinal! de la ópera en 3 actes y 4 cuadros del mestre Saint S&gas, SANSONK É OALILA, que tan brillantíssim éxit ha alcansat, essent posada en escena ab 4 decoraoions novas deis Srs. Soler y Rorirosa y Vilomara.—Se deepatxan localltats en contaduría. Nota: Inmediatament se cantará THANNAUSER. TEATRO CÁTALA.—ROMEA. — Avuy divendres, benefici de la aplaudida primera actriu D." Ag-na Monner —Funció de broma.—PEPA LA FBBSCACHONA, LA BALDIRONA, E L RAPTO DB LA ^ABINA y LA CUERDA FLOJA.— A dOB quarts de nou. — Entrada á, la safata, 1 pta. 5 cóntims.—Al seg'on pis 2 rala.—Demá Societat Latorre. Lo drama d' espectacle OR y la no* Tapessa F A I S A T:E:

Xwo:.ÍAL.z%£% o o

xx

capitá Manzano, pera Melilla, Málai;:a, Ceu;a, Cádiz, Tánger, Larache, Rnbat, Ca•ablanca, Mazagán y Mogador. Lo Tapor

SERVEY DE TÁNGER JOAQUÍN DEL PIÉLAGO

tortiri de Cádiz los di iinna, diuiucres y dlvundres pera Tánger, Algecirai y Gibraltar torsant á Cádiz lofi d) n«rs, dijoas y dissaptes. Pera mes informes i Barceionu, leva asisycr* ftipol y eompanyia, plasaa do Palaft}t> ^aatonada al carrer de la Mtrauesa. apBssasaasa

t5

DE JAKER DX

307^

1S97

VAPORS TRA8ATLANTICHS XDB

PINILLOS

RDo Y c:

SERVEY FiXO (¡UiZEPL PERA LiS iMTILLAS

Lo 15 de cada mes (viatje directe) pera Habana, Centfoclis y Veracrus Lo 3 0 de cada mes pera Puerto Rico, Mayaguesi Fonce, Habana y Santiago de Cuba Sortirá 1 15 de Janer, lo vapor

MARTÍN SáENZ Sortirá *1 30 de Janer, \o vapor

MANILA Sortirá '1 15 de Febrer, lo vapor

BARCELONA Sortirá '1 28 de Febrer, lo vapor

CATALINA Admeten carga y passatjers pera dits punts y Canarias. També la admeten, ab trasbord á Veracruz, donant coneixement directe, pera Titxpan, Tampico, Frontera,

Laguna, Campeche, Progreso y Coatzacoalcos.

La carga *s reb en lo tinglado de la Companyía (molí nou), admetentse solzament tins al 13 y 28 de cada mes. Consignatari: Rómul Boscky Alsína, plassa d* Antón López, IS, priürípal. •ii,TUo.rvioiM»i'''fi'fel

1 m m

! • - >

JoS

L A RXKAIXSMML — DiAitt i>x CATAX.uifyA

LA RENAIXENSA ha publicat, entre altras, la novela

BE LA HISTOm DE LAS CREÜHABiS MA.I>. • !••

M

• I"'

'" ^

•II«»MI.I1 •

11 -

••••

^Wl

GOTTIN I

M

II. • •

Mili.

!•••

'

• . " ^ ^ T ^ ^ — ^ W — • — ^ J M B S l J L l

M M Élprfafc

N&isozaents registráis lo dia 1 3 de Janer. Noys, 10.—Noyas, ii.—Total, 21. Defanciont registradas lo dia 1 3 de Janer. Casats, I ; Casadas, 3; Viudos, 3; Viudas, 4; Solters, 4: Solteras, 4: iíícya, 4; Noyas, 4.—Total de defunclons: 27.—Aborts, i .

TELEGRAMAS 14, á las 10*43 matí. — Casi tota la prempsa s* ocupa avuy del fallo recaygut en lo procés Boscb-Cabriñana, planyentse que '1 mateix tribunal que ha sobressehit la causa deis regidors chanchulleros hagi fírmat una condempaa contra*] que tingué *1 sufícient valor civicb pera denunciar los abusos que's venian cometent. Se creu ab tot, que '1 marqués de Cabrlñana—que ha renua£iat á apelarse de la sentencia y que está resolt á constitubirse en pres en la kora oportuna—será inclós en 1* jndult que 's concedeiz ab motiu del sant del rey y que no arribará á ingressar en la presó. De tot alxó se *n parla avuy com d' assumpto palpiíant y principalíssim en tots los centres y Uochs públichs. Telegrafían de Sevilla que á consecuencia deis temporals y del mal estat eco* nómich, la miseria *s ía general en tot aquell regne y *s comptan per milers los travalladors que están en vaga, essent urgent lo trobar forma de doaárloshi alguna ocupació. Segons telegramas de Washington, lo Senat ha aplassat indeñnidament la dlscussió de las proposicions Mills y Cameron refereats al regoneixement de la independencia de Cuba. Lo gobera yankee ba dirigit ais seus representants al extranger una circular prohibíntloshi fer manifestacions de carácter públich baix pena de destitució. MADRID, 14, á las 5*40 tarde.—Faltan noticias oficiáis de Filipinas. Per conducte particular, telegrafían desde Manila que 'I general Polavieja va acumulant elements pera que sia curt y decissiu 1' atacb contra *is insurrectes de Cavite y á fí de que aquets un cop derrotáis cayguin en mans de las tropas. Dlt atach no podrá verificarse ñns á últims d^ aquest mes. La marina de guerra hi cooperará, com també moltas embarcaclons petitas, essent de las millors los remolcadors blindats oferts al efecte peí senyor marqués de Comillas. MADRID,

i

¡U-Jüijlilj

iS

DE JANER DX 1S97

3o9

Glli

Lo b a n d o del general Polavleja concedlnt Indult ba tlngut tan bon éxlt q u e en menos de vuyt dias han passat de dos mil los Insurrectes presentats. Ab carácter particular s' ha fet pública una llista de las pérduas de las forsas Ueals y de las deis insurrectes ñlipins en lo que va de campanya. Los insurrectes han tingut 7.100 morts; 1.700 presoners ab armas en la má; dos mil presos per complicitat y 400 deportáis. Las pérduas de la tropa h a n slgut 180 morts y 450 ferits. De Cuba hi ba u n telegrama oñcial relatant varias acclons de guerra d' e s cassa importancia. Solsament ne te alguna la excursló militar reallsada per la columna H e r n á n d e z per Pinar del Rio, duraot la que feu 20 morts al enemich, reculií á 5oo familias, s* apodera de moltas armas y bestiar y crema los bohíos en que s^ abrigavan los insurrectes. £ n territori de Matanzas una columna formada per 4 batallóos, dividlts en duas divisions ba sostingut varis fochs, destruhint seguidament tres campaments insurrectes y prenéntloshi 5oo caps de bestiar. N o hi ha noticias de major interés. MADRID, 14, á las 8 ' i 7 nlt. — Baix la presidencia de la Reyna Regent s ' h a celebrat aquesta tarde lo reglamentarl coasell de ministres fent, com de e o s túm, lo senyor Cánovas u n discurs resúm del estat polítich interior y exterior. Respecte á las campanyas colonlals, segons datos de personas que solen e s tar ben informadas, lo quefe del gobern s* ha demostrat optimista, pero especialment en lo q u e *s refereix á la campanya de Filipinas, de la que hauría añrmat q u e te la t e r m i n a d o propera. Respecte á lo referent á la campanya de C u b a , 'Is minlsterials guardan r e serva, per n o atrevirse á afirmar ni negar la existencia de las negociacions e n tre 'Is goberns espanyols y yankée pera la pacifícació de la gran Antiila. D / María Cristina ha firmat una c o m b i n a d o de gobernadors. S* a n u n c i a pera demá u n n o u consell de ministres. Res mes important. á las 8 matí. — C O T O N S . — Cotisém Middling 4 ijSa d i nexs.—Nova-York cotisan Middling upland disponible 7 S^iG centaus.—Nova Orleans i d . id. id. 7 c e n t a u s . — Savannah id. id. id. 6 3 ( i 6 c e n t a u s . — Vendas Liverpool 12.000 balas. — Arribos ahir ais ports deis Estats Units 21.000 balas. LIVERPOOL, I 3 ,

Darreras noticias. INGLATERRA.—Toulouse, 14 de Janer.—A propósit del degollament de la e x p e d i d o inglesa de Banin La Depeche, diu, entre altras cosas, lo següent: L o q u e sorprén en primer lloch en los telegramas inglesos que fan referencia ais degoUaments de Benin es la coincidencia ab que 's ta notar queMs agents assessinats pertanyen al protectoral del Niger y no á la companyía «Chartered» del mateix Niger. Inglaterra te cinch ó sis maneras de gobernar son domioi colonial. T e per de p r o m p i e V imperi de las Indias gobernat per un virrey baix la inspecció de u n ministce especial. T e després las colonias ab self government, tais com lo Canadá, Australia, lo Cap. A la altra banda de la escala s* hi troban las colonias posadas baix la dictadura d' u n gobernador, per exemple lo Basontoland y 'i Z u l u l a n d al África. H I ha també protectorats administrats peí departament

¡•"• » » W A l X i S W a j u Xaslá. 1», bftíx(»0«

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2023 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.