SK

Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis Trojfázové motory DRS/DRE/DRP 315 s ochranou proti explózii Vydanie 10/2007

29 downloads 137 Views 3MB Size

Recommend Stories


2013. Cenník SK MOC s DPH
18 rokov skúseností Cenník pre obchodných partnerov platný od 01.03. 2013 Verzia 2/2013 Cenník SK MOC s DPH MODEL PM Najžiadanejší Elektrický priet

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services. Convertidor de armario de distribución SK 500E 0,25 a 160 kw Resumen de productos
Intelligent Drivesystems, Worldwide Services ES Convertidor de armario de distribución SK 500E 0,25 a 160 kW Resumen de productos NORD DRIVESYSTEM

D F NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR TR RF UA
Supergliss_23 Langues_017798 16/05/06 14:36 Page c1 D F NL E P I DK S N FIN GR PL CZ SK SLO HR RO BG H SR TR RF UA Supergliss_23 Langues_017798

vocabulario del SK OP SOTZ LEB el tsotsil de san lorenzo zinacantán Erik Boot (compilador) Junio de 1,997 (convertido en PDF en Julio de 2,003)
vocabulario del SK’OP SOTZ’LEB el tsotsil de san lorenzo zinacantán Erik Boot (compilador) Junio de 1,997 (convertido en PDF en Julio de 2,003) In

Story Transcript

Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis

Trojfázové motory DRS/DRE/DRP 315 s ochranou proti explózii Vydanie 10/2007 11631236 / SK

Návod na montáž a prevádzku

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Obsah

1 Všeobecné pokyny................................................................................................. 4 1.1 Štruktúra bezpečnostných pokynov ............................................................... 4 1.2 Nároky vyplývajúce zo záruky........................................................................ 5 1.3 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti ................................................................ 5 2 Bezpečnostné pokyny ........................................................................................... 6 2.1 Úvodné poznámky ......................................................................................... 6 2.2 Všeobecne ..................................................................................................... 6 2.3 Používanie na určený účel ............................................................................. 7 2.4 Súvisiace podklady ........................................................................................ 7 2.5 Transport........................................................................................................ 8 2.6 Inštalácia ....................................................................................................... 8 2.7 Elektrické pripojenie ....................................................................................... 9 2.8 Prevádzka .................................................................................................... 10 2.9 Likvidácia ..................................................................................................... 10 3 Konštrukcia motora ............................................................................................. 11 3.1 Princíp konštrukcie, DR.315......................................................................... 11 3.2 Typový štítok, typové označenie .................................................................. 12 4 Mechanická inštalácia ......................................................................................... 13 4.1 Skôr než začnete ......................................................................................... 13 4.2 Mechanická inštalácia .................................................................................. 13 5 Elektrická inštalácia ............................................................................................. 16 5.1 Všeobecné pokyny....................................................................................... 16 5.2 Pri pripájaní používajte schémy zapojenia................................................... 17 5.3 Pokyny na zapojenie .................................................................................... 17 5.4 Zlepšenie uzemnenia (EMC)........................................................................ 18 5.5 Podmienky prostredia počas prevádzky ..................................................... 19 5.6 Motory kategórie 3GD .................................................................................. 20 6 Uvedenie do prevádzky ....................................................................................... 25 6.1 Predpoklady na uvedenie do prevádzky ...................................................... 25 7 Kontrola/údržba.................................................................................................... 26 7.1 Intervaly prehliadok a údržby ....................................................................... 27 7.2 Mazanie ložísk ............................................................................................ 28 7.3 Zosilnené uloženie ....................................................................................... 29 7.4 Prehliadky / údržba motora DR.315 ............................................................. 30 8 Technické údaje ................................................................................................... 33 8.1 Dovolené typy valivých ložísk ...................................................................... 33 8.2 Tabuľky mazív.............................................................................................. 33 8.3 Objednávacie údaje pre mazivá a antikorózne prostriedky.......................... 33 9 Príloha ................................................................................................................... 34 9.1 Schémy zapojenia........................................................................................ 34 9.2 Vyhlásenie o zhode...................................................................................... 36 10 Poruchy prevádzky .............................................................................................. 37 10.1 Poruchy motora............................................................................................ 37 10.2 Oddelenie služieb zákazníkom .................................................................... 38 11 Zoznam adries ...................................................................................................... 39 Index ...................................................................................................................... 47

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

3

Všeobecné pokyny Štruktúra bezpečnostných pokynov

1 1

Všeobecné pokyny

1.1

Štruktúra bezpečnostných pokynov Bezpečnostné pokyny v tomto návode na montáž a prevádzku majú nasledujúcu štruktúru:

Piktogram

SIGNÁLNE SLOVO! Druh nebezpečenstva a jeho zdroj. Možné dôsledky pri nerešpektovaní pokynu. •

Piktogram Príklad:

Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Výstražné heslo

Význam

Dôsledky v prípade nerešpektovania

NEBEZPEČENSTVO!

Bezprostredne hroziace nebezpečenstvo

SmrÏ alebo veľmi Ïažké poranenia

VAROVANIE!

Možná nebezpečná situácia

SmrÏ alebo Ïažké poranenie

POZOR!

Možná nebezpečná situácia

Ľahké poranenie

Dôležité upozornenie týkajúce sa ochrany proti explózii

Zrušenie ochrany proti explózii a z neho vyplývajúce riziká

STOP!

Možný vznik vecných škôd

Poškodenie pohonu alebo jeho okolia

UPOZORNENIE

Užitočné pokyny alebo praktické rady Uľahčujú zaobchádzanie s pohonom.

Nebezpečenstvo všeobecne

Osobitné nebezpečenstvo, napr. zásah elektrickým prúdom UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII

4

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Všeobecné pokyny Nároky vyplývajúce zo záruky

1.2

1

Nároky vyplývajúce zo záruky Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je predpokladom na bezporuchovú prevádzku a na splnenie prípadných nárokov plynúcich zo záručných podmienok. Preto si predtým, ako začnete pracovaÏ s týmto zariadením, prečítajte tento návod! Zabezpečte, aby tento návod bol v čitateľnom stave dostupný pracovníkom zodpovedným za zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníkom, ktorí pracujú na zariadení na vlastnú zodpovednosÏ.

1.3

Vylúčenie zákonnej zodpovednosti Dodržiavanie pokynov uvedených v tomto návode je základným predpokladom bezpečnej prevádzky elektromotorov do výbušného prostredia a dosiahnutia udávaných vlastností výrobkov a ich charakteristík. SEW-EURODRIVE nepreberá žiadnu zákonnú zodpovednosÏ za ublíženie na zdraví, za vecné škody alebo za škody na majetku, ktoré vzniknú nedodržaním pokynov v tomto návode na montáž a prevádzku. V uvedených prípadoch je vylúčená záruka za vecné škody.

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

5

Bezpečnostné pokyny Úvodné poznámky

2 2

Bezpečnostné pokyny Nasledovné základné bezpečnostné pokyny majú zabrániÏ ublíženiu na zdraví a vecným škodám. Prevádzkovateľ (zariadenia) musí zabezpečiÏ rešpektovanie a dodržiavanie týchto základných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto zariadení na vlastnú zodpovednosÏ, tento návod na montáž a prevádzku celý prečítali a riadne pochopili. V prípade nejasností alebo potreby ďalších informácií sa obráÏte, prosím, na SEW-EURODRVE.

2.1

Úvodné poznámky Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzÏahujú predovšetkým na použitie motorov. Pri použití prevodových motorov dodržujte prosím zároveň bezpečnostné pokyny týkajúce sa prevodoviek uvedené v príslušnom návode na obsluhu. Dodržujte prosím aj doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých kapitolách tohto návodu na obsluhu.

2.2

Všeobecne Poškodené výrobky sa nesmú inštalovaÏ ani uviesÏ do prevádzky. Poškodenia, prosím, ihneď reklamujte u prepravcu. NízkonapäÏové stroje majú nebezpečné komponenty pod napätím a rotujúce dielce, prípadne horúce povrchy. Všetky práce súvisiace s transportom, uskladnením, zostavením/montážou, pripojením, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smú vykonávaÏ len kvalifikovaní odborní pracovníci. Pri tom treba bezpodmienečne dodržiavaÏ a rešpektovaÏ: •

Príslušné podrobné návody na obsluhu a schémy zapojeniaVarovné a bezpečnostné štítky na motore/prevodovom motoreŠpeciálne predpisy a požiadavky v závislosti od daného zariadenianárodné/regionálne predpisy pre bezpečnosÏ a prevenciu úrazov.

Pri neprípustnom odstránení potrebných krytov, pri neodbornom použití, pri nesprávnej inštalácii alebo pri nesprávnej obsluhe hrozí nebezpečenstvo Ïažkého ublíženia na zdraví alebo vznik vecných škôd. Ďalšie informácie sú uvedené v dokumentácii.

6

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Bezpečnostné pokyny Používanie na určený účel

2.3

2

Používanie na určený účel Tieto elektromotory sú určené pre priemyselné zariadenia. Zodpovedajú platným normám a predpisom: •

Smernica o nízkom napätí 73/23/EWGSmernica 94/9/ESEN 61241-0 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom: Všeobecné požiadavkyEN 61241-1 Elektrické zariadenia do priestorov s horľavým prachom: Ochrana uzávermi "tD"EN 60079-0 Elektrické zariadenia pre oblasti ohrozené explóziou: všeobecné pokynyEN 60079-15 Elektrické zariadenia pre oblasti ohrozené explóziou: Konštrukcie, skúšky a značenie elektrických zariadení s ochranou proti vznieteniu "n".EN 60034 Točivé elektrické stroje

Technické údaje, ako aj údaje týkajúce sa prípustných podmienok sú uvedené na typovom štítku a bezpodmienečne sa musia dodržiavaÏ.

2.4

Súvisiace podklady Dodatočne sa musia dodržiavaÏ nasledujúce materiály a dokumenty: •

Prevádzkový návod "Prevodovky s ochranou proti explózii typového radu R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan® W pri prevodových motoroch"Prevádzkový návod frekvenčného meniča pri motoroch napájaných meničomPrevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkovpríslušné schémy zapojenia

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

7

Bezpečnostné pokyny Transport

2 2.5

Transport Skontrolujte dodávku ihneď po jej obdržaní. Ubezpečte sa, že nedošlo k prípadnému poškodeniu pri transporte. Prípadné poškodenie ihneď oznámte spoločnosti vykonávajúcej prepravu. V prípade poškodenia nie je možné uvedenie do prevádzky. Pevne dotiahnite transportné oká. Oká sú dimenzované len na hmotnosÏ motora/prevodového motora; ďalšia záÏaž sa nesmie pridávaÏ. Použité závesné skrutky s okom zodpovedajú norme DIN 580. Predpisy a záÏaže uvedené v tejto norme treba bezpodmienečne dodržaÏ. Ak sú na prevodovom motore umiestnené dve závesné oká alebo závesné skrutky, je potrebné pri transporte naviazaÏ obe závesné oká (skrutky). Smer Ïahu viazacieho lana alebo reÏaze potom podľa DIN 580 nesmie prekročiÏ uhol 45°. V prípade potreby sa musia použiÏ vhodné, dostatočne dimenzované transportné prostriedky. Transportné poistky pred uvedením do prevádzky odstráňte. Použite ich pre ďalšiu prepravu. Pokiaľ majú byÏ nízkonapäÏové stroje uskladnené, dbajte na zaistenie suchého a bezprašného prostredia, ktoré nepodlieha chveniu (veff  0,2 mm/s) – inak môže dôjsÏ k poškodeniu ložísk. Pred uvedením do prevádzky zmerajte izolačný odpor. Pri zistení hodnôt  1 kÊ na jeden volt menovitého napätie vysušte vinutie.

2.6

Inštalácia Dbajte ba rovnomerné uloženie, dobré upevnenie nôh a prírub a presné polohovanie pri priamej spojke. Zabráňte rezonanciám s frekvenciou točivého poľa a dvojitou sieÏovou frekvenciou. Rotor otočte rukou, všímajte si nezvyčajné zvuky obrusovania. Skontrolujte smer otáčania v rozpojenom stave. Remenice a spojky nasúvajte, resp. sÏahujte len vhodnými prípravkami (nahrejte!) a zakryte ochranou proti dotyku. Zabráňte nedovolenému napnutiu remeňa. Prípadne vytvorte potrebné potrubné prípoje. Konštrukčné vyhotovenia s koncom hriadeľa smerujúcim nahor na mieste vybavte krytom, aby ste zabránili padaniu cudzích predmetov do ventilátora. Vetranie nesmie byÏ ničím obmedzované a bezprostredne sa nesmie nasávaÏ odpadový vzduch – ani z iných agregátov. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická inštalácia" (pozvi str. 13)!

8

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Bezpečnostné pokyny Elektrické pripojenie

2.7

2

Elektrické pripojenie Všetky práce môže vykonávaÏ len kvalifikovaný odborný personál na stojacich strojoch odpojených od napájacieho napätia a zabezpečených proti opätovnému zapnutiu. Platí to aj pre pomocné prúdové okruhy (napr. ohrev v zastavenom stave). Skontrolujte odpojenie od napätia! Prekročenie tolerancií v EN 60034-1 (VDE 0530, časÏ 1) – napätie + 5 %, frekvencia + 2 %, priebeh, symetria – zvyšuje zahrievanie a ovplyvňuje elektromagnetickú kompatibilitu. Dodržujte údaje uvedené na typovom štítku, ako aj v schéme zapojenia v svorkovnici. Venujte pozornosÏ údajom uvedeným v schémach a odlišnostiam údajov uvedených na typovom štítku. Pripojenie musí zabezpečovaÏ trvalé bezpečné elektrické spojenie (žiadne vyčnievajúce konce vodičov); používajte priradené káblové komponenty. Vytvorte bezpečné pripojenie ochranného vodiča. V pripojenom stave nesmú byÏ vzdialenosti od neizolovaných súčastí, ktoré vedú prúd, menšie než minimálne hodnoty podľa EN 60079-15 a podľa národných predpisov. Podľa EN 60079-15 pri nízkom napätí sa musia dodržaÏ tieto minimálne vzdialenosti: Menovité napätie UN

VzdialenosÏ

 500 V

5 mm

 690 V

5,5 mm

V elektroinštalačnej skrinke sa nesmú nachádzaÏ žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani vlhkosÏ. Nepoužité otvory káblových priechodiek a skriniek prachotesne a vodotesne uzavrite. Pre skúšobnú prevádzku bez výstupných prvkov zaistite lícované perá. Pred uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú nízkonapäÏové stroje bez problémov funkčné. Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická inštalácia" (pozvi str. 16)!

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

9

Bezpečnostné pokyny Prevádzka

2 2.8

Prevádzka Pri zmenách oproti normálnej prevádzke, napr, zvýšená teplota, hlučnosÏ, vibrácie, zistite príčinu, prípadne sa obráÏte ba výrobcu. Ochranné zariadenia sa ani pri skúšobnej prevádzke nesmú vyraďovaÏ z funkcie. V prípade pochybností odpojte motor. Pri silnom znečistení pravidelne čistite vzdušné cesty.

2.9

Likvidácia Motory likvidujte podľa ich povahy a existujúcich predpisov, napr. ako:

10železohliníkmeďplastyelektronické súčiastky

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Konštrukcia motora Princíp konštrukcie, DR.315

3

Konštrukcia motora

3.1

Princíp konštrukcie, DR.315

3

Nasledujúci obrázok zobrazuje princíp konštrukcie. Slúži ako priraďovacia pomôcka k zoznamu súčastí. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a vyhotovenia sa môžu vyskytnúÏ odchýlky! [452] [634] [633] [151] [454]

[123]

[117] [219] [118] [116] [128] [140] [139]

[132] [131] [119] [112] [111] [115]

[134] [607]

[113] [129]

[108] [109] [24]

[707] [716] [705] [706] [30] [715] [26] [35] [22] [25] [19] [40] [36] [42] [17] [43] [94] [32] [93] [21] [44] [90] [4] [15] [16] [31] [1]

[7] [103]

[609] [608] [9] [3] [11] [606] [604] [105]

[2]

[106] [250] [100] [107]

351998603 [1] [2] [3] [4] [7] [9] [11] [15] [16] [17] [19] [21] [22] [24] [25] [26] [30]

Rotor Poistný krúžok Lícované pero Lícované pero Príruba Uzavieracia skrutka Radiálne guľkové ložisko Skrutka s valcovou hlavou Stator ŠesÏhranná matica Skrutka s valcovou hlavou Príruba tesnená krúžkom Skrutka so šesÏhrannou hlavou Skrutka s okom Skrutka s valcovou hlavou Tesniaci kotúč Tesniaci krúžok hriadeľa

[31] [32] [35] [36] [40] [42] [43] [44] [90] [94] [100] [103] [105] [106] [107] [108] [109]

Lícované pero Poistný krúžok Veko ventilátora Ventilátor Poistný krúžok Ložiskový štít B Oporný krúžok Radiálne guľkové ložisko Pätka Skrutka s valcovou hlavou ŠesÏhranná matica Závrtná skrutka Tanierová pružina Tesniaci krúžok hriadeľa Ochranný kotúč Typový štítok Ryhovaný klinec

[111] [112] [113] [115] [116] [117] [118] [119] [123] [129] [131] [132] [134] [139] [140] [151] [219]

Tesnenie spodnej časti Dolná časÏ svorkovej skrine Skrutka s valcovou hlavou Svorkovnica Vejárovitá podložka Závrtná skrutka Kotúčik Skrutka so šesÏhrannou hlavou Skrutka so šesÏhrannou hlavou Uzavieracia skrutka Tesnenie veka Veko svorkovej skrine Uzavieracia skrutka Skrutka so šesÏhrannou hlavou Kotúčik Skrutka s valcovou hlavou Skrutka so šesÏhrannou hlavou

[452] [454] [604] [604] [606] [607] [608] [609] [633] [634] [705] [706] [707] [715] [716]

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Radová svorka Montážna lišta Mazací krúžok Premazávací krúžok Maznica Maznica Príruba tesnená krúžkom Skrutka so šesÏhrannou hlavou Doraz Uzavieracia doska Ochranný kryt Dištančný čap Skrutka so šesÏhrannou hlavou ŠesÏhranná matica Kotúčik

11

Konštrukcia motora Typový štítok, typové označenie

3 3.2

Typový štítok, typové označenie

3.2.1

Typový štítok

Príklad: Trojfázový motor pre kategóriu 3GD

76646 Bruchsal/Germany

DRS315S4 /3GD 3~ IEC60034 cos ϕ 01.3229562906.7901.03 0,86 1480 2007 Jahr r/min 50 Hz kW 132 400/690 235/136 V IM B3 Iso.Kl.150(F) II3D Ex tD A22 IP65 T140°C °C -20 ... +40 IP 65 II3G Ex nA II T3 i VBR

Nm

kg

930

1883208 Made in Germany

514903819

3.2.2

Typové označenie

Príklad: Trojfázový motor kategórie 3GD

DRS 315 S4 / 3GD

Kategória zariadenia Konštrukčná dĺžka motora a počet pólov Konštrukčná veľkosÏ motora Konštrukčný rad motorov DR s identifikačným znakom S, vyhotovenie štandardný motor

12

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Mechanická inštalácia Skôr než začnete

4

4

Mechanická inštalácia Upozornenie Pri inštalácii prosím bezpodmienečne rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole 2 (pozvi str. 6)!

4.1

Skôr než začnete Pohon sa smie namontovaÏ len vtedy, keď •

údaje na typovom štítku pohonu, resp. výstupné napätie frekvenčného meniča súhlasia s parametrami elektrickej sietepohon nie je poškodený (škody pri preprave alebo skladovaní)je zaistené splnenie nasledujúcich predpokladov: – teplota okolia medzi –20 °C a 40 °C, 1) – je zamedzený prístup olejov, kyselín, plynov, pár, žiarení atď. – nadmorská výška maximálne 1 000 m – berte ohľad na obmedzenie snímača. – Špeciálne vyhotovenia: vyhotovenie pohonu podľa okolitých podmienok

STOP Dodržujte montáž podľa vyhotovenia pri dodržaní údajov uvedených na typovom štítku!

4.2

Mechanická inštalácia

4.2.1

Prípravné práce Z konca hriadeľov treba dôkladne odstrániÏ antikoróznu ochranu, nečistoty a ďalšie nežiaduce látky (použite bežne dostupné rozpúšÏadlo). RozpúšÏadlo nesmie preniknúÏ k ložiskám alebo k tesniacim krúžkom – nebezpečenstvo poškodenia materiálu!

Motory so zosilneným uložením

STOP Motory so zosilneným uložením sa nesmú prevádzkovaÏ bez pôsobenia radiálnych síl. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia ložísk.

1) Pamätajte, že môže byÏ obmedzený aj teplotný rozsah prevodovky (pozri návod na obsluhu prevodovky).

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

13

Mechanická inštalácia Mechanická inštalácia

4 Dlhodobé skladovanie motorovUvedomte si, že pri skladovaní v trvaní dlhšom ako jeden rok dochádza k zníženiu životnosti tukovej náplne ložísk o 10 % za rok.Motory s mazacím prípravkom, ktoré sa skladujú dlhšie ako 5 rokov, pred uvedením do prevádzky sa musia premazaÏ. Dbajte na údaje na typovom štítku motora.Skontrolujte, či motor vplyvom dlhšieho skladovania neabsorboval vlhkosÏ. Na to treba zmeraÏ odpor izolácie (merné napätie 500 V).

Izolačný odpor (pozri nasledujúci obrázok) silno závisí od teploty!Ak odpor izolácie nie je dostatočný, treba motor vysušiÏ.

[M ]

100

10

1

0,1

0

20

60

40

80 [˚C ] 173323019

Vysušenie motora

Zahrejte motor •

teplým vzduchom, alebocez oddeľovací transformátor – vinutie zapojte do série (pozri nasledujúci obrázok) – pomocné striedavé napätie max. 10 % z menovitého napätia s max. 20 % menovitého prúdu

Trafo

174065419

Proces vysúšania ukončite, akonáhle dôjde k prekročeniu minimálneho odporu izolácie. Prekontrolujte svorkovnicovú skrinku, či:

14je vnútorný priestor suchý a čistý,sú prípojky a upevňovacie prvky bez korózie,tesnenie a tesniace plochy sú v poriadkusú káblové spojky tesné, prípadne ich vyčistite, resp. vymeňte.

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Mechanická inštalácia Mechanická inštalácia

4.2.2

4

Inštalácia motora •

Motor, resp. prevodový motor, smie byÏ namontovaný/inštalovaný len v danej pracovnej polohe na rovnej základovej konštrukcii, ktorá nie je vystavovaná otrasom a má zodpovedajúcu torznú tuhosÏ.Konce hriadeľov dôkladne očistite od ochranného prostriedku proti korózii (pomocou bežného rozpúšÏadla).RozpúšÏadlo nesmie preniknúÏ k ložiskám a k tesniacim krúžkom – Nebezpečenstvo poškodenia materiálu!Motor a pracovný stroj dôkladne ustavte, aby nedochádzalo k neprípustnému namáhaniu hriadeľov motora (dbajte na dodržanie maximálnych prípustných priečnych a axiálnych síl!).Konce hriadeľov nesmú byÏ vystavované nárazom a úderom.Dbajte na neobmedzený prívod chladiaceho vzduchu, nesmie sa nasávaÏ teplý vzduch odvádzaný z iných agregátov.Súčasti, ktoré sa na hriadeľ upevňujú dodatočne pomocou lícovanej drážky, je potrebné vyvážiÏ polovičným lícovaným perom (výstupné hriadele sú vyvážené pomocou polovičného lícovaného pera)

Upozornenie týkajúce sa ochrany proti explózii •

Pri použití remeníc: – PoužívaÏ sa smú len remene, ktoré sa elektrostaticky nenabíjajú. – Nesmie dôjsÏ k prekročeniu maximálnej prípustnej radiálnej sily.

Inštalácia vo vlhkých priestoroch alebo na voľnom priestranstve

4.2.3Vertikálne konštrukčné typy chráňte zakrytím pred vniknutím cudzích telies alebo kvapaliny (ochranná strieška C)!Na prívod použite vhodné skrutkové spoje káblov podľa inštalačných predpisov (príp. použite redukcie)Závity káblových skrutkových spojov a zaslepovacie skrutky potrite tesniacou hmotou a dobre utiahnite – a potom ešte raz potritePrívody káblov dobre utesniteTesniace plochy svorkovej skrine a jej veka pred opätovnou montážou dôkladne očistite; tesnenia musia byÏ nalepené z jednej strany. Vymeňte skrehnuté tesnenia.Podľa potreby opravte antikorózny náter.Skontrolujte prípustnosÏ stupňa ochrany podľa typového štítku.

Tolerancie pri montážnych prácach

Koniec hriadeľa

Príruby

Tolerancia priemeru podľa EN 50347 • ISO j6 pri á Â 28 mm • ISO k6 pri á Ã 38 mm až Â 48 mm • ISO m6 pri á Ã 55 mm • Strediaci otvor podľa DIN 332, tvar DR..

Tolerancia vystredenia osadenia, podľa EN 50347 • ISO j6 pri á Â 250 mm • ISO h6 pri á Ã 300 mm

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

15

Elektrická inštalácia Všeobecné pokyny

5 5

Elektrická inštalácia UPOZORNENIA •

Pri inštalácii prosím bezpodmienečne rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole 2 (pozvi str. 6)!Na spínanie motora používajte spínacie kontakty kategórie použitia AC-3 podľa EN 60947-4-1.

5.1

Všeobecné pokyny

5.1.1

Dodatočné ustanovenia pre oblasti ohrozené explóziou Okrem všeobecne platných predpisov pre inštaláciu elektrických nízkonapäÏových zariadení (napr. v Nemecku DIN VDE 0100, DIN VDE 0105) sa musia dodržiavaÏ osobitné ustanovenia pre inštaláciu elektrických zariadení v oblastiach s nebezpečenstvom explózie (Nariadenie o bezpečnosti prevádzky v Nemecku; EN 60079-14; EN 61241-14 a ostatné nariadenia, špecifické pre dané zariadenia).

5.1.2

Káblové prívody Pripájacie skrinky sú opatrené metrickými závitovými otvormi podľa EN 50262 alebo závitovými otvormi NPT podľa ANSI B1.20.1-1983. Pri vyskladnení sú všetky otvory uzavreté uzavieracími zátkami s osvedčením ATEX. Na vytvorenie správneho prívodu káblov sa všetky zaslepovacie zátky musia nahradiÏ káblovými skrutkovými svorkami s osvedčením ATEX, vybavené odľahčením Ïahu. Skrutkovacia káblová spojka sa musí zvoliÏ podľa priemeru použitého kábla. Krytie IP káblových prívodov musí zodpovedaÏ minimálne IP krytiu motora. Všetky nevyužité káblové prívody sa po ukončení inštalácie musia uzavrieÏ uzavieracími zátkami s osvedčením ATEX (Æ dodržanie druhu ochrany).

5.1.3

Vyrovnanie potenciálov Podľa EN 60079-14 a EN 61241-14 môže byÏ potrebný prípoj na vyrovnanie potenciálov. Rešpektujte pokyny uvedené v kapitole "Zlepšenie uzemnenia (elektromagnetická kompatibilita)" (pozvi str. 18).

16

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Elektrická inštalácia Pri pripájaní používajte schémy zapojenia

5.2

5

Pri pripájaní používajte schémy zapojenia Motor sa pripája podľa pripájacej schémy, ktorá je priložená k motoru. Ak schéma zapojenia chýba, motor sa nesmie pripojiÏ a uviesÏ do prevádzky. Platné schémy môžete bezplatne získaÏ od SEW-EURODRIVE.

5.3

Pokyny na zapojenie Pri inštalácii dbajte na dodržanie bezpečnostných pokynov.

5.3.1

Ochrana pred nežiaducim ovplyvnením ochranných zariadení motora Na ochranu pred nežiaducim ovplyvnením ochranných zariadení motora SEW (snímač teploty TF) •

sa môžu osobitne tienené prívody klásÏ spoločne s taktovanými výkonovými vedeniami v jednom kábli.nesmú byÏ netienené prívody uložené v jednom kábli spolu s taktovanými výkonovými vedeniami.

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

17

Elektrická inštalácia Zlepšenie uzemnenia (EMC)

5 5.4

Zlepšenie uzemnenia (EMC) Pre zlepšené uzemnenie s nízkou impedanciou pri vysokých frekvenciách sa odporúčajú tieto pripojenia:

5.4.1

Konštrukčná veľkosÏ DR.315: •

1 x skrutka so šesÏhrannou hlavou ISO 4017 M12 x 301 x podložka ISO 70901 x vejárovitá podložka DIN 6798

[1]

370040459 [1] Použitie uzemňovacej skrutky na svorkovnicovej skrinke

18

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Elektrická inštalácia Podmienky prostredia počas prevádzky

5.5

Podmienky prostredia počas prevádzky

5.5.1

Teplota prostredia

5

Ak nie je na typovom štítku uvedené inak, je potrebné zabezpečiÏ dodržanie rozsahu teploty od –20 °C do 40 °C.Motory so spôsobilosÏou pre vyššie alebo nižšie teploty okolia majú špeciálne údaje na typovom štítku.

5.5.2

Nadmorská výška inštalácie Zariadenie smie byÏ nainštalované v nadmorskej výške maximálne 1000 m. Nadmorská výška sa nesmie prekročiÏ.

5.5.3

Škodlivé žiarenie Motory sa nesmú vystavovaÏ žiadnemu škodlivému žiareniu (napr. ionizujúcemu žiareniu). V prípade potreby kontaktujte SEW-EURODRIVE.

5.5.4

Škodlivé plyny, výpary a prach Motory s ochranou proti explózii pri správnom používaní nemôžu spôsobiÏ vznietenie výbušných plynov, pár alebo prachu. Nesmú však byÏ vystavené pôsobeniu plynov, pár alebo prachu, ktoré ohrozujú bezpečnosÏ ich prevádzky, ako napr. •

koróziazničenie ochranného náteruzničenie materiálu tesnenia

atď.

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

19

Elektrická inštalácia Motory kategórie 3GD

5 5.6

Motory kategórie 3GD

5.6.1

Všeobecné pokyny Motory SEW-EURODRIVE konštrukčného radu DR.315 s ochranou proti explózii (prachu) sú určené pre nasledujúce zóny použitia.

5.6.2

Kategória motora

OblasÏ použitia

3GD

Nasadenie v zóne 2 alebo zóne 22 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II, kategórie 3GD

Druh ochrany (krytia) IP54 Motory SEW-EURODRIVE kategórie 3GD sa expedujú z výroby so stupňom ochrany najmenej IP54.

5.6.3

Prevádzka pri vysokých teplotách prostredia Ak je na typovom štítku uvedené, že motory sa smú používaÏ až do teploty prostredia > 50 °C (štandard: 40 °C), je potrebné bezpodmienečne dbaÏ na to, aby použité káble a káblové priechodky boli použiteľné pri teplotách à 90 °C.

5.6.4

Teplotná trieda/teplota povrchu Motory sú vo vyhotovení pre teplotnú triedu T3 a maximálna teplota povrchu je 120 °C alebo 140 °C.

5.6.5

Ochrana proti neprípustným teplotám povrchu Motory s ochranou proti explózii kategórie 3GD majú zaručenú bezpečnú prevádzku v normálnych prevádzkových podmienkach. Pri preÏažení sa motor musí bezpečne vypnúÏ, aby sa zabránilo neprípustne vysokým teplotám povrchu. Ochrana motora môže byÏ realizovaná pomocou ochranného spínača motora, alebo pomocou termistorového teplotného snímača. Motory s prepínateľnými pólmi kategórie 3GD firma SEW-EURODRIVE už pri výrobe vybavuje termistorovými teplotnými snímačmi (TF).

20

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Elektrická inštalácia Motory kategórie 3GD

5.6.6

5

Ochrana výlučne s ochranným ističom motora Pri inštalácii s ochranným spínačom motora podľa EN 60947 rešpektujte nasledujúce pokyny:

5.6.7Ochranný spínač motora musí pri výpadku jednej fázy ihneď vypnúÏ.Ochranný spínač motora musí byÏ nastavený na menovitý prúd motora podľa typového štítku.

Ochrana výlučne s termistorovým snímačom teploty (TF) Termistorový teplotný snímač treba vyhodnocovaÏ pomocou zariadenia určeného na tento účel. Treba rešpektovaÏ príslušné platné predpisy pre inštaláciu.

5.6.8

Ochrana pomocou ochranného spínača motora a doplnkového termistorového teplotného snímača Podmienky, uvedené pre ochranu výlučne s ochranným ističom motora platia i v tomto prípade. Ochrana pomocou termistorového snímača teploty (TF) predstavuje iba jedno prídavné ochranné opatrenie navyše, ktoré nie je pre schválenie podmienok EX rozhodujúce.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII ÚčinnosÏ nainštalovaného ochranného zariadenia treba pred uvedením do prevádzky preveriÏ.

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

21

Elektrická inštalácia Motory kategórie 3GD

5 5.6.9

Pripojenie motora

UPOZORNENIE Dbajte prosím bezpodmienečne na platnú schému pripojenia! Pokiaľ tento podklad chýba, nesmie sa motor pripájaÏ, resp. uviesÏ do prevádzky. Pripájaciu schému nájdete v kapitole "Schémy zapojenia" (pozvi str. 34), alebo ich môžete pri uvedení objednávacieho čísla motora (pozri kapitolu "Typové označenie, typový štítok") získaÏ od SEW-EURODRIVE.

Kontrola prierezov

Skontrolujte prierezy káblov – podľa menovitého prúdu motora, platných predpisov pre inštaláciu a požiadaviek v mieste použitia.

Kontrola pripojení vinutí

Pripojenia vinutí v svorkovnicovej skrinke skontrolujte, príp. dotiahnite.

Pripojenie motora na svorkovnicu

V závislosti od vyhotovenia elektrickej časti sú motory dodávané v rôznych typoch a s rôznymi spôsobmi pripojenia. Svorkové mostíky je potrebné usporiadaÏ podľa schémy a pevne priskrutkovaÏ. Rešpektujte uÏahovacie momenty uvedené v nasledujúcich tabuľkách. Konštrukčná veľkosÏ motora DR.315 Priemer pripájacieho čapu

UÏahovací moment šesÏhranné matice

Používateľské pripojenie

M12

15,5 Nm

 50 mm2

M16

30 Nm

 95 mm2

Spôsob pripojenia

Rozsah dodávky

Kruhová káblová koncovka

Predmontované pripájacie diely

Priečny rez

Zvýraznené vyhotovenia platia v prevádzke S1 pre štandardné napätia a štandardné frekvencie podľa údajov v katalógu. Odlišné vyhotovenia môžu maÏ iné prípoje, napr. iný priemer pripojovacích svorníkov a/alebo iný rozsah dodávky.

22

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Elektrická inštalácia Motory kategórie 3GD

Pripojenie motora cez svorkovú skriňuPodľa priloženej schémy zapojeniaSkontrolujte prierez vodičovsvorkové mostíky správne usporiadajteprívody a ochranný vodič pevne priskrutkujteVo svorkovej skrinke: prekontrolujte prípojky vinutia a prípadne ich dotiahnite

Pripojenie pomocou kruhovej káblovej koncovky

[2]

5

[1]

[3] [4] [5] [6]

[7]

[8]

199641099 [1] Externé pripojenie kruhovou káblovou koncovkou napr. podľa DIN 46237 alebo DIN 46234 [2] Pripojovací čap [3] Horná matica [4] Podložka [5] Svorkový mostík [6] Dolná matica [7] Pripojenie vinutia pomocou kruhovej káblovej koncovky [8] Vejárovitá podložka

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

23

Elektrická inštalácia Motory kategórie 3GD

5 Doplnkové vybavenie

Doplnkové vybavenie sa pripája podľa schém zapojenia, priložených k motoru. Ak schéma zapojenia chýba, doplnková výbava sa nesmie pripojiÏ a uviesÏ do prevádzky. Platné schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEW-EURODRIVE.

Snímač teploty TF

STOP Na teplotný snímač TF sa nesmie privádzaÏ napätie > 30 V!

Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082. Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U Â 2,5 V alebo I < 1 mA): •

normálne hodnoty: 20...500 Ê, odpor za tepla > 4 000 Ê

Pri využívaní snímača teploty na tepelnú kontrolu musí byÏ pre udržanie prevádzkovo bezpečnej izolácie obvodu snímača teploty aktivovaná vyhodnocovacia funkcia. Pri nadmernej teplote musí nutne dôjsÏ k aktivácii tepelnej funkcie ochrany.

24

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Uvedenie do prevádzky Predpoklady na uvedenie do prevádzky

I

6

0

6

Uvedenie do prevádzky

6.1

Predpoklady na uvedenie do prevádzky UPOZORNENIE

6.1.1Pri inštalácii prosím bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené v kapitole 2 (pozvi str. 6)!Pokiaľ sa vyskytnú problémy, riaďte sakapitolou "Prevádzkové poruchy" (pozvi str. 37)!

Pred uvedením do prevádzky sa uistite, či •

je pohon nepoškodený a či nie je blokovanýsa po dlhšom čase skladovania prijali opatrenia podľa kapitoly "Prípravné práce" (pozvi str. 13)sú všetky prípojky správne zapojené,súhlasí smer otáčania motora/prevodového motora – (otáčanie motora doprava: U, V, W podľa L1, L2, L3),

6.1.2sú všetky ochranné kryty správne nainštalované.sú všetky ochranné zariadenia motora aktívne a či sú nastavené na menovitý prúd motora,neexistujú žiadne iné ohrozenia.

Počas uvádzania do prevádzky sa presvedčte, či: •

motor bezchybne beží (bez preÏažovania, kolísania otáčok, nadmerného hluku a pod.),je nastavený správny brzdný moment zodpovedajúci príslušnej aplikácii, pozri kap. "Technické údaje" (pozvi str. 32).

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

25

Kontrola/údržba Predpoklady na uvedenie do prevádzky

7 7

Kontrola/údržba Opravy alebo zmeny na motore môže vykonávaÏ len servisný personál SEW alebo servisné dielne alebo závody, ktoré majú dostatočné vedomosti. Pred opätovným uvedením motora do prevádzky treba skontrolovaÏ dodržanie predpisov a túto skutočnosÏ potvrdiÏ označením na motore alebo vystavením skúšobnej správy.

UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA OCHRANY PROTI EXPLÓZII • •

• • • • • • • • •

26

Práce na údržbe a opravách musí vždy vykonávaÏ SEW-EURODRIVE alebo servisné dielne pre elektrické pohony. Používajte výhradne originálne náhradné diely podľa príslušného platného zoznamu dielov, inak stráca platnosÏ schválenie motora na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Pri výmene súčastí motora, ktoré sa týkajú ochrany proti explózii, treba znova vykonaÏ kusovú skúšku. Motory môžu byÏ pri prevádzke veľmi horúce – nebezpečenstvo popálenia! Pred začiatkom prác motor odpojte od napätia a zaistite ho proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu! Po skončení prác spojených s údržbou a opravami dbajte na správnu montáž motora a riadne uzavretie všetkých otvorov. Motory v oblastiach chránených proti explózii pravidelne čistite. Zabráňte vzniku usadenín prachu s hrúbkou nad 5 mm. V žiadnom prípade neopracovávajte povrchy zapaľovacej štrbiny. Tesniace krúžky hriadeľa treba pred montážou natrieÏ v oblasti tesniacej manžety zásobou tuku (Klüber Petamo GHY133N). Po skončení všetkých prác na údržbe a opravách treba vždy vykonaÏ kontrolu bezpečnosti a funkčnosti (tepelná ochrana atď.). Ochranu proti explózii možno zachovaÏ iba pri správne udržiavaných motoroch a brzdách.

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Kontrola/údržba Intervaly prehliadok a údržby

7.1

7

Intervaly prehliadok a údržby Zariadenie/časÏ zariadenia

Časový interval

Čo treba vykonaÏ?

MotorKaždých 10 000 prevádzkových hodín1)

Prekontrolujte motor. • Skontrolujte guľkové ložiská a podľa potreby ich vymeňte • Vymeňte tesniaci krúžok hriadeľa. • Vyčistite prívody chladiaceho vzduchu.

Pohonrôzny (v závislosti od vonkajších vplyvov).Opravte alebo obnovte povrchový /antikorózny ochranný náter

Vzduchové cesty a povrchy motora a prípadne externého ventilátorarôzny (v závislosti od vonkajších vplyvov).Očistite vzduchové cesty a povrchy

1) Pri DR.315 s mazacím prípravkom sa riaďte skrátenými intervalmi mazania podľa kapitoly "Mazanie ložísk DR.315".

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

27

Kontrola/údržba Mazanie ložísk

7 7.2

Mazanie ložísk

7.2.1

Mazanie ložísk motora DR 315 Motory konštrukčnej veľkosti 315 môžu byÏ vybavené mazacím prípravkom. Nasledujúci obrázok znázorňuje polohu mazacieho prípravku.

375353099 [1] Mazací prípravok v tvare A podľa DIN 71412

Pre normálne prevádzkové podmienky a teplotu prostredia od –20 °C do 40 °C používa SEW-EURODRIVE pre prvé mazanie minerálny vysokoteplotný olej na báze močoviny ESSO Polyrex EM (K2P-20 DIN51825). Pre motory v rozsahu nízkych teplôt –40° C sa používa mazací tuk SKF GXN, takisto minerálny mazací tuk na báze močoviny. Premazanie

Mazacie tuky si možno u SEW-EURODRIVE objednaÏ vo forme 400 g kartuší ako samostatné náhradné dielce. Objednávacie údaje nájdete v kapitole "Tabuľky mazív pre valivé ložiská motorov SEW".

UPOZORNENIE MiešaÏ možno len tuky na rovnakom princípe zahustenia, rovnakej báze základného oleja a s rovnakou konzistenciou (trieda NLGI)! Ložiská motora sa mažú podľa údajov na mazacom štítku motora. Spotrebovaný mazací tuk sa zhromažďuje vo vnútri motora a po 6-8 premazaniach by sa mal odstrániÏ v rámci prehliadky. Pri novom mazaní ložísk dbajte na to, aby sa ložisko naplnilo zhruba do 2/3. Motory po premazaní podľa možnosti spúšÏajte pomaly, aby sa dosiahlo rovnomerné rozmiestnenie mazacieho tuku.

28

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Kontrola/údržba Zosilnené uloženie

Interval premazania

7

Interval premazania ložísk sa pri •

teplote prostredia –20 °C...40 °C4-pólových otáčkacha normálnom zaÏažení

vykonáva podľa nasledujúcej tabuľky. Vyššie otáčky, vyššie zaÏaženie alebo vyššie teploty prostredia spôsobujú kratšie intervaly premazania. Horizontálne vyhotovenie

7.3

Vertikálne vyhotovenie

Typ motora

Interval

Množstvo

Interval

Množstvo

DR.315 /NS

5 000 h

50 g

3 000 h

70 g

DR.315 /ERF /NS

3 000 h

50 g

2 000 h

70 g

Zosilnené uloženie STOP Vo variante /ERF (zosilnené uloženie) sa na A strane používajú valčekové ložiská. Tieto sa nesmú prevádzkovaÏ bez priečneho zaÏaženia, pretože hrozí nebezpečenstvo poškodenia ložísk. Zosilnené uloženie sa výlučne ponúka s variantom /NS (premazanie), aby sa dosiahlo optimálne mazanie uloženia. Pri mazaní ložísk sa riaďte pokynmi uvedenými v kapitole "Mazanie ložísk DR.315" (pozvi str. 28).

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

29

Kontrola/údržba Prehliadky / údržba motora DR.315

7 7.4

Prehliadky / údržba motora DR.315

7.4.1

Princíp konštrukcie, DR.315 Nasledujúci obrázok zobrazuje princíp konštrukcie. Slúži ako priraďovacia pomôcka k zoznamu súčastí. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a vyhotovenia sa môžu vyskytnúÏ odchýlky! [452] [634] [633] [151] [454]

[123]

[117] [219] [118] [116] [128] [140] [139]

[132] [131] [119] [112] [111] [115]

[134] [607]

[113] [129]

[108] [109] [24]

[707] [716] [705] [706] [30] [715] [26] [35] [22] [25] [19] [40] [36] [42] [17] [43] [94] [32] [93] [21] [44] [90] [4] [15] [16] [31] [1]

[7] [103]

[609] [608] [9] [3] [11] [606] [604] [105]

[2]

[106] [250] [100] [107] 351998603 [1] [2] [3] [4] [7] [9] [11] [15] [16] [17] [19] [21] [22] [24] [25] [26] [30]

30

Rotor Poistný krúžok Lícované pero Lícované pero Príruba Uzavieracia skrutka Radiálne guľkové ložisko Skrutka s valcovou hlavou Stator ŠesÏhranná matica Skrutka s valcovou hlavou Príruba tesnená krúžkom Skrutka so šesÏhrannou hlavou Skrutka s okom Skrutka s valcovou hlavou Tesniaci kotúč Tesniaci krúžok hriadeľa

[31] [32] [35] [36] [40] [42] [43] [44] [90] [94] [100] [103] [105] [106] [107] [108] [109]

Lícované pero Poistný krúžok Veko ventilátora Ventilátor Poistný krúžok Ložiskový štít B Oporný kotúč Radiálne guľkové ložisko Pätka Skrutka s valcovou hlavou ŠesÏhranná matica Závrtná skrutka Tanierová pružina Tesniaci krúžok hriadeľa Ochranný kotúč Typový štítok Ryhovaný klinec

[111] [112] [113] [115] [116] [117] [118] [119] [123] [129] [131] [132] [134] [139] [140] [151] [219]

Tesnenie spodnej časti Dolná časÏ svorkovej skrine Skrutka s valcovou hlavou Svorkovnica Vejárovitá podložka Závrtná skrutka Kotúčik Skrutka so šesÏhrannou hlavou Skrutka so šesÏhrannou hlavou Uzavieracia skrutka Tesnenie veka Veko svorkovej skrine Uzavieracia skrutka Skrutka so šesÏhrannou hlavou Kotúčik Skrutka s valcovou hlavou Skrutka so šesÏhrannou hlavou

[452] [454] [604] [604] [606] [607] [608] [609] [633] [634] [705] [706] [707] [715] [716]

Radová svorka Montážna lišta Mazací krúžok Premazávací krúžok Maznica Maznica Príruba tesnená krúžkom Skrutka so šesÏhrannou hlavou Doraz Uzavieracia doska Ochranný kryt Dištančný čap Skrutka so šesÏhrannou hlavou ŠesÏhranná matica Kotúčik

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Kontrola/údržba Prehliadky / údržba motora DR.315

7.4.2

7

Pracovné kroky pri prehliadke DR.315

NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu. SmrÏ alebo Ïažké poranenia •

Pred začatím prác vypnite napájanie motora a zabezpečte ho proti neúmyselnému zapnutiu!Presne dodržujte nasledujúce kroky!

1. Pri prevodových motoroch: odmontujte motor od prevodovky. 2. Demontujte kryt ventilátora [35], ventilátor [36] 3. Uvoľnite skrutky s valcovou hlavou [25] a [19] demontujte ložiskový štít B [42]. 4. Z príruby [7] uvoľnite skrutky s valcovou hlavou [15] a kompletný rotor [1] demontujte spoločne s prírubou. Pri prevodových motoroch stiahnite ostrekovací kotúč [107]. 5. Uvoľnite skrutky [609] a rotor oddeľte z príruby [7]. Sedlo hriadeľového tesniaceho krúžku pred montážou zabezpečte pred poškodením, napr. lepiacou páskou alebo ochranným puzdrom. 6. Vizuálna kontrola: je vo vnútri statora vlhkosÏ alebo prevodový olej? – Pokiaľ nie je, pokračujte krokom 8. – Pokiaľ je vo vnútri vlhkosÏ, pokračujte krokom 7 – Pokiaľ je vo vnútri prevodový olej, nechajte motor opraviÏ v odbornej dielni 7. Pokiaľ je vo vnútri statora vlhkosÏ: Očistite, vysušte a elektricky preskúšajte vinutie, pozri kapitolu "Prípravné práce" (pozvi str. 13). 8. Valivé ložiská [11], [44] vymeňte za schválené typy valivých ložísk. Pozri kapitolu "Schválené typy valivých ložísk" (pozvi str. 33). Ložisko do cca 2/3 naplňte mazacím tukom. Pozri kapitolu "Mazanie ložísk DR.315" (pozvi str. 28). Pozor: Príruby tesniaceho krúžku [608] a [21] pred montážou ložísk umiestnite na hriadeľ rotora. 9. Motor namontujte vertikálne vychádzajúc zo strany A. 10.Do ložiskového otvoru príruby [7] vložte tanierové pružiny [105] a mazací krúžok [604]. Rotor [1] zaveste do závitu na strane B a zaveďte do príruby [7]. Prírubu tesniaceho krúžku [608] pomocou skrutiek so šesÏhrannou hlavou [609] upevnite na prírubu [7].

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

31

7

Kontrola/údržba Prehliadky / údržba motora DR.315

11.Namontujte stator [16]. – Znovu utesnite sedlá statora: Tesniacu plochu utesnite trvalo plastickou tesniacou hmotou (teplota použitia –40...180 °C) napr. "Hylomar L Spezial". Pozor: Navíjaciu hlavu chráňte pred poškodením! – Skrutkami [15] zoskrutkujte stator [16] a prírubu [7]. 12.Pred montážou ložiskového štítu B [42] zaskrutkujte do tesniacej príruby [21] cca 200 mm dlhý závitový kolík M8. 13.Namontujte ložiskový štít B [42] a pretiahnie závitový kolík otvorom pre skrutku [25]. Ložiskový štít B [42] a stator [16] spojte pomocou skrutiek s valcovou hlavou [19] a matíc [17]. Pomocou závitového kolíka nadvihnite prírubu tesniaceho krúžku [21] a upevnite 2 skrutkami [25]. Odstráňte závitový kolík a zaskrutkujte zvyšné skrutky [25]. 14. Vymeňte hriadeľové tesniace krúžky – Na strane A: Namontujte tesniaci krúžok hriadeľa [106] a pri prevodových motoroch tesniaci krúžok hriadeľa [250]. Pri prevodových motoroch priestor medzi oboma tesniacimi krúžkami hriadeľa naplňte do cca 2/3 mazacím tukom (Klüber Petamo GHY133). – Na strane B: Namontujte tesniaci krúžok hriadeľa [30], tesniacu manžetu namažte rovnakým tukom. 15.Namontujte ventilátor [36] a kryt ventilátora [35].

32

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Technické údaje Dovolené typy valivých ložísk

8

Technické údaje

8.1

Dovolené typy valivých ložísk

8.1.1

Typy valivých ložísk pre motory konštrukčnej veľkosti DR.315

Typ motora

Motor IEC

DR.315K DR.315S DR.315M DR.315L

Motor so zosilneným uložením

Motor IEC

n

8

P Hz

6319-J-C3 6319-J-C3

6322-J-C3

6322-J-C3

Ložisko A

Typ motora

i

f

Ložisko B Prevodový motor

6319-J-C3 6319-J-C3

Motor IEC

DR.315K DR.315S DR.315M DR.315L

Ložisko B Prevodový motor 6319-J-C3

NU319E

6319-J-C3 6322-J-C3

8.2

Tabuľky mazív

8.2.1

Tabuľka mazív pre valivé ložiská

Konštrukčná veľkosÏ motora DR.315

Ložisko A Prevodový motor

kVA

Motory konštrukčnej veľkosti DR.315 môžu byÏ vybavené mazacím prípravkom.

Valivé ložiská motorov

Teplota prostredia

Výrobca

Typ

Označenie podľa DIN

–20 °C...80 °C

Esso

Polyrex EM1)

K2P-20

–40 °C...60 °C

SKF

GXN1)

K2N-40

1) minerálne mazivo (= ložiskový tuk na minerálnej báze)

8.3

Objednávacie údaje pre mazivá a antikorózne prostriedky Mazivá a antikorózne prostriedky si môžete objednaÏ priamo v SEW-EURODRIVE pri uvedených nasledujúcich objednávacích číslach.

Použitie Mazivá pre valivé ložiská Mazivo pre tesniace krúžky Antikorózne a klzné prostriedky

Výrobca

Typ

Množstvo

Číslo objednávky

Esso

Polyrex EM

400 g

09101470

SKF

GXN

400 g

09101276

Klüber

Petamo GHY 133

10 g

04963458

SEW-EURODRIVE

NOCO® FLUID

5,5 g

09107819

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

33

Príloha Schémy zapojenia

9 9

Príloha

9.1

Schémy zapojenia UPOZORNENIE Pripojenie motora sa vykonáva výlučne podľa schémy zapojenia alebo prepojenia, ktorá je priložená k motoru. Nasledujúca kapitola obsahuje len výber bežných variantov zapojenia. Platné schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEW-EURODRIVE.

9.1.1

Zapojenie do hviezdy a do trojuholníka Trojfázový motor Pre všetky motory s jednými otáčkami, priamym zapínaním aleboÕ Örozbehom.

Ö Zapojenie

Nasledujúci obrázok znázorňujeÖ zapojenie pre nízke napätie. [1]

[2]

U2

V2

W2

U1

V1

W1

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

[3]

242603147 [1] Vinutie motora [2] Svorkovnica motora [3] Prívody

Õ Zapojenie

Nasledujúci obrázok znázorňujeÕ zapojenie pre vysoké napätie. [2]

[1] U2

V2

W2

U1

V1

W1 [3]

W2

U2

V2

U1

V1

W1

L1

L2

L3

242598155 [1] Vinutie motora [2] Svorkovnica motora [3] Prívody

Obrátenie smeru otáčania: Prehodenie 2 prívodov (L1-L2).

34

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Príloha Schémy zapojenia

9.1.2 TF

9

Ochrana pomocou TF pri motore DR.315 Nasledujúce obrázky znázorňujú ochranu motora termistorovým teplotným snímačom TF alebo bimetalovým snímačom teploty TH. Na pripojenie na aktivátor je podľa vyhotovenia k dispozícii jedna x-pólová svorkovnica. Príklad: TF na svorkovnici

1.TF 1.TF

Príklad: 2xTF na svorkovnici

1.TF 1.TF

2.TF 2.TF

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

35

Príloha Vyhlásenie o zhode

9 9.2

36

Vyhlásenie o zhode

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Poruchy prevádzky Poruchy motora

10

Poruchy prevádzky

10.1

Poruchy motora

Porucha

Možná príčina

Náprava

Motor sa nerozbieha

Prívodný kábel je prerušený

Skontrolujte a prípadne opravte prípojky a svorky

Prepálené poistky prívodov

Vymeňte poistky

Aktivovala sa ochrana (istič) motora

Skontrolujte správne nastavenie ochrany motora (ističa), prúdové údaje na typovom štítku

Stýkač motora nespína

Skontrolujte riadenie stýkača motora

Chyba v riadení alebo procese riadenia

Dodržte, resp. upravte postupnosÏ spínania

Motor je navrhnutý na zapojenie do trojuholníka, avšak je zapojený do hviezdy

Opravte zapojenie z hviezdy do trojuholníka; dodržujte schému zapojenia

Motor je navrhnutý na zapojenie do dvojitej hviezdy, avšak je zapojený len do hviezdy

Opravte zapojenie z hviezdy do dvojitej hviezdy; dodržujte schému zapojenia

Napätie a frekvencia sa najmä pri spúšÏaní výrazne líšia od menovitých hodnôt

Zabezpečte lepšie pomery v sieti, znížte zaÏaženie siete; Skontrolujte prierezy prívodov príp. použite vodiče s väčšími prierezmi

Nedostatočný krútiaci moment pri zapojení do hviezdy

Pokiaľ v zapojení do hviezdy nie je príliš vysoký spínací prúd (dodržujte predpisy dodávateľa elektrickej energie), zapojte priamo do hviezdy; Skontrolujte konfiguráciu a prípadne použite väčší motor alebo špeciálne vyhotovenie (konzultujte v SEW-EURODIRVE)

Porucha kontaktov v prepínači hviezda – trojuholník

Skontrolujte príp. vymeňte spínač; Skontrolujte prívody

Nesprávny smer otáčania

Motor je chybne pripojený

Prehoďte dve fázy motora

Motor vrčí a má veľký odber prúdu

Chybné vinutie

Motor je potrebné opraviÏ v odbornej dielni

Motor sa nerozbehne alebo sa rozbieha Ïažko

Motor sa v zapojení do hviezdy nerozbieha, len v zapojení do trojuholníka

Vypadávajú poistky, prípadne istič motora okamžite spína

10

Rotor zadŕha Skrat v prívode k motoru

Odstráňte skrat

Nesprávne zapojené prívody

Opravte zapojenie; dodržujte schému zapojenia

Skrat v motore

Chybu nechajte odstrániÏ v odbornej dielni

Skrat v motore Veľký pokles otáčok pri zaÏažení

PreÏaženie motora

Zmerajte záÏaž, skontrolujte konfiguráciu a prípadne použite väčší motor alebo znížte zaÏaženie

Pokles napätia

Skontrolujte prierezy prívodov príp. použite vodiče s väčšími prierezmi

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

37

Poruchy prevádzky Oddelenie služieb zákazníkom

10

Porucha

Možná príčina

Náprava

Motor sa príliš silno zahrieva (zmeraÏ teplotu)

PreÏaženie

Zmerajte záÏaž, skontrolujte konfiguráciu a prípadne použite väčší motor alebo znížte zaÏaženie

Nedostatočné chladenie

Upravte prívod chladiaceho vzduchu, resp. uvoľnite chladiace cesty, prípadne použite externý ventilátor Skontrolujte, resp. očistite alebo vymeňte vzduchový filter

Teplota okolia je príliš vysoká

Dodržujte povolený teplotný rozsah, resp. znížte zaÏaženie

Motor je zapojený do trojuholníka namiesto predpokladaného zapojenia do hviezdy

Zmeňte zapojenie, dodržte schému zapojenia

Vedenie má chybný kontakt (chýba jedna fáza)

Upevnite kontakt, skontrolujte prívody; dodržujte schému zapojenia

Spálená poistka

Nájdite a odstráňte príčinu; vymeňte poistky

SieÏové napätie sa od projektovaného napätia motora líši o viac než 5 % (rozsah A) / 10 % (rozsah B).

Prispôsobte motor napätiu v sieti

Prekročený menovitý druh zaÏaženia (S1 až S10, DIN 57530), napr. príliš častým spínaním

Menovitý druh zaÏaženia motora sa musí prispôsobiÏ požadovaným prevádzkovým podmienkam; prípadne požiadajte odborníka o určenie správneho pohonu

Guľkové ložiská sú namáhané pnutím, znečistené alebo poškodené

Znova vzájomne vyrovnajte motor a pracovný stroj, skontrolujte guľkové ložiská (pozri kapitolu "Prípustné typy guľkových ložísk"), v prípade potreby ložiská vymeňte.

Vibrácie rotujúcich častí

Zistite príčinu príp. nevyváženosÏ, túto odstráňte, dodržte metódu vyváženia

Cudzorodé telesá v prívodoch chladiaceho vzduchu

Vyčistite prívody chladiaceho vzduchu.

Príliš silný hluk

10.2

Oddelenie služieb zákazníkom Keď potrebujete pomoc nášho zákazníckeho servisu, prosíme vás o nasledujúce údaje: • Údaje z typového štítka (úplné) • druh a rozsah poruchy • čas a okolnosti vzniku poruchy • pravdepodobná príčina

38

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Zoznam adries

11

Zoznam adries

Nemecko Hlavné zastúpenie Výrobný závod Distribúcia

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Adresa poštovej schránky Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de [email protected]

Service Competence Center

Stred

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 [email protected]

Sever

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (pri Hanoveri)

Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 [email protected]

Východ

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (pri Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 [email protected]

Juh

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (pri Mníchove)

Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 [email protected]

Západ

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (pri Düsseldorfe)

Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 [email protected]

Elektronika

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 [email protected]

Drive Service Hotline / 24-hodinová telefonická pohotovostná služba

+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357

Ďalšie adresy servisných stredísk v Nemecku na požiadanie. Francúzsko Výrobný závod Distribúcia Servis

Haguenau

SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex

Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com [email protected]

Výrobný závod

Forbach

SEW-EUROCOME Zone Industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Montážne prevádzky Distribúcia Servis

Bordeaux

SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon

SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15

Paris

SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88

Ďalšie adresy servisných stredísk vo Francúzsku na požiadanie. Alžírsko Distribúcia

Alžír

Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 [email protected]

Buenos Aires

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 [email protected] http://www.sew-eurodrive.com.ar

Argentína Montážny závod Distribúcia Servis

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

39

Zoznam adries

Austrália Melbourne

SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au [email protected]

Sydney

SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 [email protected]

Montážny závod Distribúcia Servis

Brusel

SEW Caron-Vector Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.be [email protected]

Service Competence Center

Priemyselných prevodoviek

SEW Caron-Vector Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 http://www.sew-eurodrive.be [email protected]

Antverpy

SEW Caron-Vector Glasstraat, 19 BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333 Fax +32 3 64 19 336 http://www.sew-eurodrive.be [email protected]

Minsk

SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50 Fax +375 (17) 29838 50 [email protected]

Sao Paulo

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 http://www.sew-eurodrive.com.br [email protected]

Montážne prevádzky Distribúcia Servis

Belgicko

Bielorusko Distribúcia

Brazília Výrobný závod Distribúcia Servis

Ďalšie adresy servisných stredísk v Brazílii na požiadanie. Bulharsko Distribúcia

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 [email protected]

Praha

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Lužná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601 Fax +420 220 121 237 http://www.sew-eurodrive.cz [email protected]

Santiago de Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Adresa poštovej schránky Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 http://www.sew-eurodrive.cl [email protected]

Tianjin

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 [email protected] http://www.sew-eurodrive.cn

Česká republika Distribúcia

Čile Montážny závod Distribúcia Servis

Čína Výrobný závod Montážny závod Distribúcia Servis

40

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Zoznam adries

Čína Montážny závod Distribúcia Servis

Suzhou

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 [email protected]

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267891 [email protected]

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 [email protected]

Wuhan

SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398 Fax +86 27 84478388

Ďalšie adresy servisných stredísk v Číne na požiadanie. Dánsko Montážny závod Distribúcia Servis

Kodaň

SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30 DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk [email protected]

Káhira

Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088 Fax +20 2 22594-757 http://www.copam-egypt.com/ [email protected]

Tallin

ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 [email protected]

Montážny závod Distribúcia Servis

Lahti

SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 [email protected] http://www.sew-eurodrive.fi

Výrobný závod Montážny závod Servis

Karkkila

SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 [email protected] http://www.sew-eurodrive.fi

Libreville

ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun

Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12

Atény

Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus

Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr [email protected]

Rotterdam

VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu [email protected]

Egypt Distribúcia Servis

Estónsko Distribúcia

Fínsko

Gabon Distribúcia

Grécko Distribúcia Servis

Holandsko Montážny závod Distribúcia Servis

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

41

Zoznam adries

Hong Kong Hong Kong

SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200 Fax +852 36902211 [email protected]

Záhreb

KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 [email protected]

Montážny závod Distribúcia Servis

Vadodara

SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC PORRamangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat

Tel.+91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com [email protected] [email protected]

Montážny závod Distribúcia Servis

Chennai

SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park PhaseII Mambakkam Village Sriperumbudur- 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel.+91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 [email protected]

Dublin

Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 [email protected] http://www.alperton.ie

Tel-Aviv

Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon

Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 http://www.liraz-handasa.co.il [email protected]

Iwata

SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 http://www.sew-eurodrive.co.jp [email protected]

Johannesburg

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za [email protected]

Cape Town

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town

Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 [email protected]

Durban

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 [email protected]

Douala

Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala

Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137

Montážny závod Distribúcia Servis

Chorvátsko Distribúcia Servis India

Írsko Distribúcia Servis

Izrael Distribúcia

Japonsko Montážny závod Distribúcia Servis Juhoafrická republika Montážne prevádzky Distribúcia Servis

Kamerun Distribúcia

42

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Zoznam adries

Kanada Montážne prevádzky Distribúcia Servis

Toronto

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca [email protected]

Vancouver

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 [email protected]

Montreal

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 [email protected]

Ďalšie adresy servisných stredísk v Kanade na požiadanie. Kolumbia Montážny závod Distribúcia Servis

Bogotá

SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co [email protected]

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr [email protected]

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 [email protected]

Bejrút

Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 [email protected]

Alytus

UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 [email protected] http://www.sew-eurodrive.lt

Riga

SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com [email protected]

Brusel

CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.sew-eurodrive.lu [email protected]

BudapešÏ

SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 [email protected]

Johore

SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia

Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 [email protected]

Kórea Montážny závod Distribúcia Servis

Libanon Distribúcia

Litva Distribúcia

Lotyšsko Distribúcia

Luxembursko Montážny závod Distribúcia Servis Maďarsko Distribúcia Servis Malajzia Montážny závod Distribúcia Servis

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

43

Zoznam adries

Maroko Distribúcia

Casablanca

Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 [email protected]

Quéretaro

SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P. 76220 Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx [email protected]

Moss

SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 http://www.sew-eurodrive.no [email protected]

Auckland

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz [email protected]

Christchurch

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch

Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 [email protected]

Lima

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe [email protected]

Abidjan

SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36

Łódź

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 http://www.sew-eurodrive.pl [email protected]

24 h servis

Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) [email protected]

Coimbra

SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt [email protected]

Viedeň

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at [email protected]

BukurešÏ

Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 [email protected]

Mexiko Montážny závod Distribúcia Servis

Nórsko Montážny závod Distribúcia Servis Nový Zéland Montážne prevádzky Distribúcia Servis

Peru Montážny závod Distribúcia Servis Pobrežie Slonoviny Distribúcia

Poľsko Montážny závod Distribúcia Servis

Portugalsko Montážny závod Distribúcia Servis Rakúsko Montážny závod Distribúcia Servis Rumunsko Distribúcia Servis

44

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Zoznam adries

Rusko Montážny závod Distribúcia Servis

Petrohrad

ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru [email protected]

Dakar

SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 [email protected]

Singapúr

SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644

Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg [email protected]

Bratislava

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 [email protected] http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 Mobil +421 908 776 685 [email protected]

Banská Bystrica

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 Mobil +421 905 242 195 [email protected]

Košice

SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 Mobil +421 907 671 976 [email protected]

Celje

Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 [email protected]

Belehrad

DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 [email protected]

Bilbao

SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 http://www.sew-eurodrive.es [email protected]

Bazilej

Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch [email protected]

Jönköping

SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 http://www.sew-eurodrive.se [email protected]

Senegal Distribúcia

Singapúr Montážny závod Distribúcia Servis Slovensko Distribúcia

Slovinsko Distribúcia Servis Srbsko Distribúcia

Španielsko Montážny závod Distribúcia Servis Švajčiarsko Montážny závod Distribúcia Servis Švédsko Montážny závod Distribúcia Servis

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

45

Zoznam adries

Taliansko Montážny závod Distribúcia Servis

Miláno

SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it [email protected]

Chonburi

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 [email protected]

Tunis

T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29 Fax +216 71 4329-76 [email protected]

Istanbul

SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 3738015 Fax +90 216 3055867 http://www.sew-eurodrive.com.tr [email protected]

Dnepropetrovsk

SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua [email protected]

Výrobný závod Montážny závod Distribúcia Servis

Juhovýchod

SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 http://www.seweurodrive.com [email protected]

Montážne prevádzky Distribúcia Servis

Severovýchod

SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 [email protected]

Stredozápad

SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 [email protected]

Juhozápad

SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 [email protected]

Západ

SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 [email protected]

Thajsko Montážny závod Distribúcia Servis Tunisko Distribúcia

Turecko Montážny závod Distribúcia Servis

Ukrajina Distribúcia Servis

USA

Ďalšie adresy servisných stredísk v USA na požiadanie. Veľká Británia Montážny závod Distribúcia Servis

Normanton

SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk [email protected]

Valencia

SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve [email protected] [email protected]

Venezuela Montážny závod Distribúcia Servis

46

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

Index

Index B Bezpečnostné pokyny ...........................................6 Elektrické pripojenie .......................................9 Inštalácia ........................................................8 Prevádzka ....................................................10 Transport ........................................................8 Všeobecne .....................................................6 D Dlhodobé skladovanie .........................................14 Doplnkové vybavenie ..........................................24 E Elektrická inštalácia ............................................16 Elektrické pripojenie ..............................................9 Elektromagnetická kompatibilita .........................18 I Inštalácia ...............................................................8 Elektrická ......................................................16 Mechanická ..................................................13 Inštalácia motora .................................................15 Intervaly prehliadok a údržby ..............................27 Intervaly premazania ...........................................29 K Kategória 3GD Ochranný spínač motora ..............................21 Pripájacia skrinka .........................................20 Stupeň ochrany ............................................20 Teplota povrchu ............................................20 Teplotná trieda .............................................20 Káblové prívody ..................................................16 Konštrukcia motora .............................................11 Kontrola/údržba ...................................................26 L Likvidácia ............................................................10 M Mazanie ložísk ....................................................28 Mechanická inštalácia .........................................13 Motor Dlhodobé skladovanie ..................................14 Kategórie 3GD ..............................................20 Vysušenie .....................................................14 N Nároky vyplývajúce zo záruky ...............................5

O Oddelenie služieb zákazníkom .......................... 38 Ochrana motora ................................................. 35 TF ................................................................ 35 Ochranné zariadenia motora ............................. 17 Ochranný spínač motora .................................... 21 P Podmienky prostredia ........................................ 19 Nadmorská výška inštalácie ........................ 19 Para ............................................................. 19 Plyn .............................................................. 19 Prach ........................................................... 19 Škodlivé žiarenie ......................................... 19 Teplota ......................................................... 19 Poruchy motora .................................................. 37 Poruchy prevádzky ............................................ 37 Používanie na určený účel ................................... 7 Prehliadka motora DR.315 ........................................................ 31 Premazanie ........................................................ 28 Pripájacia skrinka ............................................... 20 Pripojenie motora na svorkovnicu ...................... 22 S Schémy zapojenia .............................................. 34 TF ................................................................ 35 Zapojenie do hviezdy ................................... 34 Zapojenie do trojuholníka ............................ 34 Snímač teploty TF .............................................. 24 Stupne ochrany Kategórie 3GD ............................................. 20 Súvisiace podklady .............................................. 7 T Tabuľka mazív ................................................... 33 Technické údaje ................................................. 33 Teplota povrchu ................................................. 20 Teplotná trieda ................................................... 20 Teplotný snímač Kategória 3GD ............................................. 21 Termistorový teplotný snímač ............................ 21 TF ................................................................. 24, 35 Tolerancie pri montážnych prácach ................... 15 Transport .............................................................. 8 Typové označenie .............................................. 12 Typový štítok ...................................................... 12 Typy valivých ložísk ........................................... 33

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

47

Index

48

U Ustanovenia pre oblasti ohrozené explóziou ......16 Uvedenie do prevádzky ......................................25 Uzemnenie ..........................................................18

Z

V Všeobecné bezpečnostné pokyny ........................6 Vylúčenie zákonnej zodpovednosti .......................5 Vyrovnanie potenciálov .......................................16

Zapojenie do hviezdy ................................... 23, 34

Zapojenie Hviezda ........................................................ 23 Trojuholník ................................................... 23 Zapojenie do trojuholníka ............................. 23, 34 Zlepšenie uzemnenia ......................................... 18 Zosilnené uloženie ....................................... 13, 29

Návod na montáž a prevádzku – trojfázové motory DRS/DRE/DRP315 s ochranou proti explózii

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Technika pohonov \ Automatizácia pohonov \ Systémová integrácia \ Servis

Ako možno pohnút’ svetom

S ľuďmi, ktorí rýchlejšie a správne uvažujú a spoločne s vami pracujú na budúcnosti.

So službami, ktoré sú na dosah na celom svete.

S pohonmi a riadiacimi systémami, ktoré automaticky zlepšia váš výkon.

S rozsiahlym know how v najdôležitejších odvetviach súčasnosti.

S nekompromisnou kvalitou, ktorej vysoké štandardy trochu zjednodušia každodennú prácu.

SEW-EURODRIVE Driving the world

S globálnym citom pre rýchle a presvedčivé riešenia. Na každom mieste.

S inovatívnymi nápadmi, v ktorých sa už zajtra bude skrývat’ riešenie na pozajtra.

S internetovou prezentáciou, ktorá 24 hodín denne ponúka prístup k informáciám a updatom pre softvér.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 [email protected]

www.sew-eurodrive.com

Get in touch

Social

© Copyright 2013 - 2024 MYDOKUMENT.COM - All rights reserved.